Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

CHRZEST WODNY

 

1- Wstęp

 

Umiłowani w Panu i wszyscy, którzy czytają te nauki, niech pokój będzie z wami! Błogosławię Pana, Boga naszego, Ojca naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa, który w swojej wierności daje mi łaskę udostępnienia wam tej nauki o chrzcie wodnym, który Biblia nazywa również chrztem Janowym lub chrztem pokuty.

 

W księdze Jana, rozdział 1, Biblia uczy nas, że wszyscy ludzie są stworzeniami Bożymi, ale nie wszyscy są dziećmi Bożymi. Biblia uczy nas również, że to od każdej osoby zależy, czy dobrowolnie zdecyduje się zostać dzieckiem Bożym. A warunkiem stania się dzieckiem Bożym, według Biblii, jest przyjęcie Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela oraz uwierzenie w Jego imię. Jak czytamy w Ewangelii Jana 1:12-13. "12Lecz którzykolwiek go przyjęli, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi, to jest tym, którzy wierzą w imię jego. 13Którzy nie z krwi, ani z woli ciała, ani z woli męża, ale z Boga narodzeni są." Warunek stania się dzieckiem Bożym jest zatem warunkiem w zasięgu wszystkich. Każdy człowiek może wtedy, jeśli tylko zechce, porzucić status zwykłego stworzenia Bożego i stać się dzieckiem Bożym. Wszystko, co musi zrobić, to przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela.

 

Aby przyjąć Jezusa Chrystusa jako osobistego Pana i Zbawiciela zgodnie z Biblią, musisz w Niego uwierzyć i przyjąć chrzest. Marka 16:16 mówi "Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion.". Chrzest wodny jest zatem ściśle związany ze zbawieniem; i biorąc pod uwagę jego znaczenie, najlepiej było uczyć się go w najbardziej kompletny sposób, odpowiadając na wszystkie pytania, które bardzo często zadajesz sobie.

 

2- Czym jest Chrzest Wodny?

 

2.1- Zbawienie

 

Zanim zdefiniujesz, czym jest chrzest wodny, porozmawiajmy o zbawieniu. Biblia uczy nas, że przy stworzeniu Bóg ostrzegł człowieka, że nieposłuszeństwo będzie prowadzić do śmierci. 1Mojżeszowa - Rodzaju 2:16-17 "16Tedy rozkazał Pan Bóg człowiekowi, mówiąc: Z każdego drzewa sadu jeść będziesz. 17Ale z drzewa wiadomości dobrego i złego, jeść z niego nie będziesz; albowiem dnia, którego jeść będziesz z niego, śmiercią umrzesz." Szatan, który już stracił chwałę Bożą z powodu swojej dumy i buntu, był zazdrosny o to, że człowiek korzysta z tej chwały Bożej. A szatan, który wiedział, że Bóg nie toleruje grzechu, wiedział też, że wystarczy, aby doprowadził człowieka do grzechu, aby człowiek z kolei został odrzucony przez Boga i stracił swoje uprzywilejowane miejsce przed Bogiem. On zastawił pułapkę na człowieka i podstępnie wciągnął go w grzech. A grzech otworzył drzwi do śmierci w życiu człowieka. Rzymian 5:12 "Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, a przez grzech śmierć; tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli."

 

Biblia uczy nas, że Bóg, ze względu na swoją miłość do człowieka, postanowił nie opuszczać człowieka, nie dając mu możliwości pokuty. Dlatego dał człowiekowi możliwość uzyskania przebaczenia grzechów, aby mógł zbliżyć się do Boga. Tak jak w oczach Boga tylko krew może wymazać grzechy, Bóg pozwolił człowiekowi składać ofiary ze zwierząt (Księga Kapłańska 4), aby krew tych zwierząt zakryła jego grzechy. To jest to, co człowiek praktykował w przeszłości, w tym, co Bóg nazwał Starym Przymierzem. Żydów 9:22 "A niemal wszystko według zakonu krwią oczyszczone bywa, a bez rozlania krwi nie bywa odpuszczenie grzechów."

 

Bóg, aby okazać swoją miłość do człowieka, którego postanowił dokonać na swój obraz i podobieństwo, po raz kolejny postanowił uczynić zbawienie bardziej dostępnym dla człowieka, pozwalając jednej wiecznej ofierze zastąpić wiele różnych ofiar, które człowiek musiał złożyć w zależności od grzechu, który popełnił i które musiał odnawiać za każdym razem. Aby dojść do tego ostatecznego rozwiązania, Bóg uważał, że lepiej przekształcić swego Syna, Jego jednorodzonego Syna w ofiarę. Postanowił uczynić swojego jedynego Syna Barankiem zadość czyniącym. Dlatego posłał Jezusa Chrystusa, aby umarł za grzechy ludzi, aby stał się ofiarą za wszystkie grzechy wszystkich ludzi.

 

Żydów 9:11-14 "11Ale Chrystus przyszedłszy, najwyższy kapłan przyszłych dóbr, przez większy i doskonalszy przybytek, nie ręką zbudowany, to jest nie tego budynku; 12Ani przez krew kozłów i cielców, ale przez własną krew swoję wszedł raz do świątnicy, znalazłszy wieczne odkupienie. 13Albowiem jeźli krew wołów i kozłów, i popiół jałowicy pokrapiający splugawione poświęca ku oczyszczeniu ciała: 14Jakoż daleko więcej krew Chrystusowa, który przez Ducha wiecznego samego siebie ofiarował nienaganionym Bogu, oczyści sumienie wasze od uczynków martwych ku służeniu Bogu żywemu?"

 

Objawienie Jana 5:9 "I śpiewali nową pieśń, mówiąc: Godzieneś jest wziąć księgi i otworzyć pieczęci ich, żeś był zabity i odkupiłeś nas Bogu przez krew swoję ze wszelkiego pokolenia i języka, i ludu, i narodu:"

 

Odtąd, aby człowiek zbliżył się do Boga, nie musi już składać ofiar; po prostu musi przyjąć tę ofiarę, którą Bóg już zapewnił. Ta ofiara nazywa się Jezus Chrystus. Tak więc w rzeczywistości żaden człowiek nie powinien iść do Piekła za to, że zgrzeszył, ponieważ ofiara za grzechy ludzkie została już złożona. Jana 19:30 mówi: " A gdy Jezus skosztował octu, rzekł: Wykonało się; a nachyliwszy głowę, oddał ducha." Przez ofiarę Jezusa Chrystusa, Baranka Bożego, człowiek nie jest już widziany jako grzesznik w oczach Boga. Chrystus umarł na krzyżu ze wszystkimi grzechami wszystkich ludzi. Każdy, kto znajdzie się w Piekle, znajdzie się tam nie dlatego, że zgrzeszył, ale dlatego, że odrzucił plan zbawienia Boga za swoje życie, ponieważ odmówił ofiary, którą Bóg dał mu za swoje grzechy. Zbawienie człowieka nie zależy więc ani od liczby grzechów, ani od rodzaju popełnionych grzechów; zbawienie człowieka zależy wyłącznie od ofiary Jezusa Chrystusa.

 

W oczach Boga ten, który popełnił jeden grzech, nie różni się od tego, który popełnił tysiąc. A ten, który właśnie skłamał, nie różni się od tego, który popełnił rozbój lub morderstwo. Każdy grzech zasługuje na śmierć. Dlatego człowiek w swojej niewiedzy wierzy, że istnieją małe grzechy bez rzeczywistych konsekwencji przed Bogiem i wielkie grzechy. To jest pomyłka. Pojedynczy grzech, czy to mały w oczach człowieka, czy nie, wystarczy, aby doprowadzić człowieka do Piekła. Rzymian 6:23 "Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

 

Dlatego zbawienie człowieka nie zależy ani od liczby grzechów, które człowiek popełnia, ani od rodzaju grzechów, które popełnia, ani od natury tego grzechu. Każdy grzech, "duży" lub "mały", aby zostać wymazanym, potrzebuje krwi. Oznacza to, że jeśli popełnisz grzech i chcesz, aby ten grzech został przebaczony i wymazany przez Boga, będziesz potrzebował krwi. A jedyną krwią, która może wymazać grzechy, jest krew Jezusa Chrystusa, który został poświęcony przez Boga za przebaczenie grzechów. Wtedy rozumiesz, dlaczego zbawienie każdego człowieka zależy wyłącznie od Jezusa Chrystusa, a nie od innego człowieka, czy innego Boga, czy nawet od jakiejkolwiek tradycji. Dzieje Apostolskie 4:12 "I nie masz w żadnym innym zbawienia; albowiem nie masz żadnego imienia pod Niebem, danego ludziom, przez które byśmy mogli być zbawieni."

 

Oprócz Jezusa Chrystusa, żaden inny człowiek nie umarł, aby uratować ludzi od swoich grzechów. Nie było nawet możliwe dla każdego człowieka umrzeć, aby uratować ludzi od ich grzechów, bo tylko człowiek, który nigdy nie zgrzeszył może uratować ludzi. A jak sam wiesz, każdy człowiek urodzony z mężczyzny i kobiety, jest już urodzony w grzechu, i jako taki, nie jest już w stanie twierdzić, aby uratować kto od grzechu. Dlatego należy mieć na uwadze Drodzy przyjaciele, że zbawienie nie ma nic wspólnego z religiami, że zbawienie nie ma nic wspólnego z tradycją i że zbawienie nie ma nic wspólnego z obyczajami ludzi. Zbawienie jest wolnym darem Bożym dla każdego, kto przyjmuje ofiarę krwi Jezusa Chrystusa, jedynej krwi, która oczyszcza i wymazuje grzechy.

 

Niezależnie od tego, czy określasz siebie jako chrześcijanina, muzułmanina, katolika, buddystę, ateistę czy animistę, wiedz, że żadna religia nie zbawia, żaden człowiek oprócz Jezusa Chrystusa nie zbawia, nie ma filozofii ratuje, nie zapisuje tradycji, nie oszczędza żaden przodek. Tylko Jezus Chrystus oddał Swe życie, aby ocalić ludzkość. Jana 3:16 "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął."

 

Przynależność do kościoła nie jest ważna, ponieważ żaden kościół nie może zbawić. Bycie członkiem rodziny kapłana lub pastora lub jakiegokolwiek innego sługi Bożego, nie ma znaczenia, ponieważ nikt nie może zbawić, i żaden związek ludzki nie może zbawić. Mniej lub bardziej mylące tytuły, które mamy w społeczeństwie, nie będą miały znaczenia przed sądem Bożym. Mniej lub bardziej honorowy poziom intelektualny, jaki mamy, nie przyniesie żadnych korzyści w Dniu Sądu Ostatecznego. Jezus Chrystus jest i pozostaje Jedyną bramą raju. Jana 10:9 mówi: "Jamci jest drzwiami; jeźli kto przez Mię wnijdzie, zbawiony będzie, a wnijdzie i wynijdzie, a pastwisko znajdzie." Jana 14:6 mówi: "Jezus odpowiedział: Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie."

 

Dlaczego Jezus Chrystus, a nie ktoś inny? Ponieważ tylko Jezus Chrystus złożył siebie w ofierze za grzechy ludzkości. Żaden inny mężczyzna, nawet prorok, nie umarł za nasze grzechy i żadna kobieta, nawet matka Jezusa, nie umarła za nasze grzechy. 1Tymoteusza 2:5-6 mówi: "5Boć jeden jest Bóg, jeden także pośrednik między Bogiem i ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. 6Który dał samego siebie na okup za wszystkich, co jest świadectwem czasów jego."

 

Wszyscy ci ignoranccy katolicy, którzy wierzą, że zostali ochrzczeni, a nawet potwierdzeni, muszą teraz zrozumieć, że nigdy nie znali prawdziwego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Jeśli śmierć złapie ich z zaskoczenia, wylądują bezpośrednio w Piekle. Lepiej, żeby pokutowali, póki jeszcze jest czas. Jeśli zdecydują się być uparci i pozostaną w tej obrzydliwej sekcie, to właśnie w ogniu Piekła zrozumieją, że doktryna bierzmowania, doktryna pierwszej komunii i doktryna drugiej komunii były od diabła.

 

Jak czytamy w Ewangelii Jana 1:12-13, Bóg zezwolił każdej osobie na wybór, aby stać się dzieckiem Bożym. Nikt nie jest wykluczony z zbawienia i nikt nie jest zobowiązany do przyjęcia zbawienia, które Bóg daje swobodnie. To dobrowolnie, dobrowolnie i świadomie każdy musi to zaakceptować. Ważne jest jednak, aby pamiętać, że tylko dzieci Boże wejdą do Nieba. A Niebo, jak Piekło, jest wieczne. Wszystko nie kończy się po śmierci, jak myślą niektórzy. To po śmierci rozpoczyna się prawdziwe życie, życie wieczne.

 

Biblia mówi nam w Liście do Żydów 9:27 "A jako postanowiono ludziom raz umrzeć, a potem będzie sąd". Po tym sądzie nastąpi rozdzielenie: niektórzy spędzą wieczność z Bogiem, w doskonałej szczęśliwości, a inni spędzą swoją wieczność w ogniu. Mateusza 25:31-41, 46 "31A gdy przyjdzie Syn człowieczy w chwale swojej, i wszyscy święci Aniołowie z nim, tedy usiądzie na stolicy chwały swojej, 32I będą zgromadzone przed niego wszystkie narody, i odłączy je, jedne od drugich, jako pasterz odłącza owce od kozłów. 33A postawi owce zaiste po prawicy swojej, a kozły po lewicy. 34Tedy rzecze król tym, którzy będą po prawicy jego: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego! odziedziczcie królestwo wam zgotowane od założenia świata. .. 41Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i Aniołom jego. … 46I pójdą ci na męki wieczne; ale sprawiedliwi do żywota wiecznego." To wybór, którego dokonasz na tej ziemi, będzie decydował o miejscu, w którym spędzisz swoją wieczność.

 

Bóg mówi nam u Jana 3:18 " ale kto nie wierzy, już jest osądzony, iż nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.". A u Marka 16:16 czytamy: " Ale kto nie uwierzy, będzie potępion." Tak więc wszyscy, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, zostaną potępieni! Tak więc wszyscy, którzy nie uwierzą w Jezusa Chrystusa, zostaną potępieni! Nie ma to nic wspólnego z dobrymi lub złymi rzeczami, które moglibyście uczynić na ziemi. Nie ma to nic wspólnego z dobrymi uczynkami. Nie ma to nic wspólnego z waszą religią. Nie ma to nic wspólnego z twoim pochodzeniem? Nie ma to nic wspólnego z twoimi zwyczajami i nie ma nic wspólnego z kolorem twojej skóry. Tylko fakt, że nie wierzysz w Jezusa, potępia cię, nawet jeśli jesteś najbardziej hojnym człowiekiem na świecie.

 

2.2- Nowe Narodzenie

 

Teraz, gdy pojęcie zbawienia jest dobrze wyjaśnione, spróbujmy zobaczyć, jak człowiek powinien się tym zająć, aby być zbawionym. Co mówi Biblia? Marka 16:16 mówi: "Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie. ….". Wydaje się, że aby zostać zbawionym, trzeba uwierzyć i przyjąć chrzest. Ten fragment pokazuje nam, że Bóg połączył chrzest ze zbawieniem, czyniąc chrzest warunkiem pójścia do Nieba. Jana 3:1-5 mówi: "... 3…Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego. 4Rzekł do niego Nikodem: Jakoż się może człowiek narodzić, będąc stary? izali powtóre może wnijść w żywot matki swojej i narodzić się? 5Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci: Jeźliby się kto nie narodził z wody i z Ducha, nie może wnijść do królestwa Bożego." Jak właśnie przeczytaliśmy, nikt nie wejdzie do Nieba bez narodzenia z wody i Ducha.

 

2.2.1- Co to znaczy urodzić się z Wody i Ducha?

 

Kiedy wierzymy w Jezusa i jesteśmy ochrzczeni w wodzie, rodzimy się z wody. Pan w zamian daje nam Ducha Świętego, który jest gwarancją zbawienia, a obecność Ducha Świętego w nas czyni nas osobą narodzoną z Ducha. Przez to stajemy się miejscem zamieszkałym przez Ducha Bożego: dlatego Biblia mówi, że jesteśmy świątynią Ducha Świętego. Od tego momentu zostawiamy status osoby urodzonej tylko z ciała, do statusu osoby, która oprócz narodzenia z ciała, rodzi się także z wody i Ducha. W rezultacie stajemy się nowo narodzoną osobą.

 

2.2.2- Dlaczego chrzest w wodzie jest absolutnie niezbędny?

 

Być może zastanawiasz się, dlaczego jest to absolutnie konieczne, aby przyjąć chrzest w wodzie, aby wejść do Królestwa Bożego. Najprostszą odpowiedzią jest ten jeden: Bóg chciał, aby był w ten sposób. Wiedz dobrze, człowieku, że nie jesteś tam, aby rywalizować z Bogiem, jesteś tam, aby być Mu posłusznym. Bóg jest przede wszystkim twoim Stwórcą, a nie tylko prostą postacią, z którą możesz swobodnie rywalizować. Bóg w swojej suwerenności wybrał więc chrzest wodny, który Biblia nazywa również chrztem pokuty, elementem zbawienia. Jeśli chrzest jest po to, by prowadzić nas do pokuty, a ponieważ bez pokuty nikt nie może być zbawiony, to rozumiemy, dlaczego jest absolutnie konieczne, aby zostać ochrzczonym w wodzie, aby zostać zbawionym, dla tego, kto chce być zbawiony.

 

2.3- Identyfikacja ze śmiercią i zmartwychwstaniem Chrystusa

 

Biblia także przedstawia chrzest wodny jako identyfikację ze śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa Chrystusa. Oznacza to, że przez ochrzczenie umieramy w odniesieniu do naszego przeszłego życia, aby żyć odtąd tylko dla Jezusa Chrystusa. W rzeczywistości, gdy zanurzamy się w wodzie chrztu, jesteśmy pochowani z Chrystusem, a kiedy wychodzimy z wody, jesteśmy wskrzeszeni wraz z Nim. Oto, co przeczytaliśmy w następujących fragmentach:

 

Rzymian 6:3-4 "3Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy? 4Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili."

 

Kolosensów 2:12 "Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych."

 

Kolosensów 3:1-3 "1A tak jeźliście powstali z Chrystusem, tego, co jest w górze, szukajcie, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi; 2O tem, co jest w górze, myślcie, nie o tem, co jest na ziemi. 3Albowiemeście umarli i żywot wasz skryty jest z Chrystusem w Bogu."

 

Podsumowując, być ochrzczonym to umrzeć w stosunku do grzechu, stać się nowym stworzeniem. 2Koryntów 5:17 "A tak jeźli kto jest w Chrystusie, nowem jest stworzeniem; stare rzeczy przeminęły, oto się wszystkie nowemi stały."

 

2.4- Zobowiązanie do życia życiem Jezusa Chrystusa

 

Dla was, którzy chcecie przyjąć chrzest, ważne jest, abyście zrozumieli, że chrzest wodny jest nie tylko zobowiązaniem, ale jest także ślubem wyrzeczenia się starego życia. Być ochrzczonym oznacza narodzić się na nowo. Kiedy zostajesz ochrzczony, zobowiązujesz się do rozpoczęcia nowego życia, na wzór Chrystusa, to znaczy chodzenia tak, jak szedł sam Chrystus. 1Jana 2:6: "Kto mówi, że w nim mieszka, powinien, jako on chodził, i sam także chodzić." Chrzest wodny jest zatem ślubem posłuszeństwa Bogu i życia dla Niego w Jezusie Chrystusie.

 

3- Chrzest Wodny, Chrzest Janowy i Chrzest Pokuty.

 

Czy istnieje różnica między chrztem wodnym, chrzest Jana i chrzest pokuty? Absolutnie nie! Zgodnie ze Słowem Bożym nie ma różnicy między pojęciami "chrzest wodny", "chrzest skruchy" i "chrzest Jana". Wszystkie oznaczają to samo.

 

3.1- Dlaczego termin Chrzest Wodny?

 

Po prostu dlatego, że ten chrzest odbywa się w wodzie, w przeciwieństwie do chrztu Ducha Świętego, który odbywa się w Duchu Świętym.

 

3.2- Dlaczego termin Chrzest Jana?

 

Po prostu dlatego, że to Jan został posłany, aby dokonać tego chrztu. Posługę chrztu wodnego powierzone przez Boga Prorokowi Janowi. Dlatego nazywa się go Janem Chrzcicielem. W ten sam sposób, który nazywamy chrztem wodnym, chrztem Jana, w ten sam sposób możemy nazywać chrzest Ducha Świętego, chrzest Jezusa, ponieważ to Jezus chrzci Duchem Świętym.

 

3.3- Dlaczego termin Chrzest Skruchy?

 

Po prostu dlatego, że ten chrzest prowadzi człowieka do nawrócenia, jak Jan Chrzciciel mówi w Ewangelii Mateusza 3:11 "Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ..."

 

To demony sekt utrzymają, że sam Jezus Chrystus jest Bogiem Ojcem, Synem i Duchem Świętym, starają się podtrzymywać te głupoty, wykazując, że istnieje różnica między tymi trzema terminami. Nie idź za tymi czarownikami, jeśli nie chcesz spędzić wieczności w Piekle. To są ludzie, którzy wybrali Piekło, teraz rekrutują tych, którzy im tam będą towarzyszyć. Uciekaj przed tymi demonami, jeśli kochasz swoje zbawienie, lub zostań z nimi, jeśli wolisz Piekło. W każdym razie jesteś ostrzeżony!

 

Podsumowując, pamiętaj, że Chrzest Wodny = Chrzest Jana = Chrzest Skruchy. Znajduje to potwierdzenie w następujących fragmentach: Mateusza 3:11 "Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ..." Łukasza 3:3 "I przyszedł do wszystkiej krainy leżącej około Jordanu, każąc chrzest pokuty na odpuszczenie grzechów." Dzieje Apostolskie 1:5 " Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach." Dzieje Apostolskie 13:24 "Przed którego przyjściem kazał Jan chrzest pokuty wszystkiemu ludowi Izraelskiemu." Łukasza 7:29 "Tedy wszystek lud słysząc to, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym."

 

4- Co zrobić przed Chrztem Wodnym?

 

Aby chrzest w wodzie był ważny przed Bogiem, musi spełnić się pewna liczba warunków. Ten, kto zobowiązuje się do chrztu, musi wierzyć i wyznać swoje grzechy.

 

4.1- Wierzyć: Warunek Chrztu

 

Biblia mówi nam w Ew. Marka 16:16, że "Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion." Rozumiemy wtedy, że musimy uwierzyć, zanim zostaniemy ochrzczeni. Na tym poziomie potrzebna jest niewielka precyzja. W księdze Jakóba 2:19 jest napisane: "Ty wierzysz, iż jeden jest Bóg, dobrze czynisz; i dyjabli temu wierzą, wszakże drżą." Wierzyć zatem nie oznacza jedynie uznania istnienia Boga, jak ma to miejsce w przypadku wielu ludzi na tym świecie. Wierzyć znaczy uznać, że Jezus Chrystus jest Synem Boga. Aby przyjąć Jego ofiarę na krzyżu, to znaczy przyjąć Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela i przyjąć Go jako nowego Mistrza z całym poddaniem się temu, co to oznacza. To właśnie oznacza "oddać swoje życie Jezusowi".

 

Poniższe wersety potwierdzają, że przed przyjęciem chrztu należy najpierw uwierzyć:

 

Dzieje Apostolskie 2:37-41 "37A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia? 38Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. … 41Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy."

 

Dzieje Apostolskie 8:12 "A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty."

 

Dzieje Apostolskie 8:13 "Tedy i sam Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trzymał się Filipa ..."

 

Dzieje Apostolskie 8:36-38 "36A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? 37I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. 38I kazał stanąć wozowi; i zstąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go."

 

Dzieje Apostolskie 16:31-34 "31A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. 32I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego. 33A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego. 34A wprowadziwszy je do domu swego, nagotował im stół i weselił się ze wszystkim domem swoim, uwierzywszy Bogu."

 

Dzieje Apostolskie 18:8 "Lecz Kryspus, przełożony bóżnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim, i wiele z Koryntczyków słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są."

 

4.2- Wyznanie grzechów: Warunek Wstępny do Chrztu

 

Każdy, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, musi wyznać swoje grzechy; a spowiedź grzechów musi być dokonana przed zanurzeniem się w wodzie chrztu, jak czytamy w następujących fragmentach:

 

Mateusza 3:5-6 "5Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu; 6I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje."

 

Marka 1:5 "I wychodziła do niego wszystka kraina Judzka, i Jeruzalemczycy, a wszyscy byli od niego chrzczeni w rzece Jordanie, wyznawając grzechy swoje."

 

Teraz, gdy jest oczywiste, że spowiedź jest podstawowym warunkiem chrztu wody, można się zastanawiać, w jaki sposób dokonuje się wyznanie grzechów.

 

4.2.1- Jak wyznać jego grzechy?

 

Przypowieści Salomonowych 28:13 "Kto pokrywa przestępstwa swe, nie poszczęści mu się; ale kto je wyznaje i opuszcza, miłosierdzia dostąpi." Jeśli chcesz uzyskać przebaczenie i zbawienie, musisz wyznać wszystkie swoje grzechy, szczerze i uczciwie, z mocnym zobowiązaniem do wyrzeczenia się ich na stałe.

 

Ważne jest, aby pamiętać, że wyznanie grzechów nie może być dokonane w sercu, niskim głosem lub w gardle. Wyznanie grzechów musi zostać wypowiedziane na głos przed sługą Boga, który was ochrzcić. Mateusza 3:5-6 "5Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu; 6I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje."

 

Małe ostrzeżenie: Nie wpadnijcie w pułapkę fałszywych pastorów, którzy zmuszają was do stania przed tłumem ludzi, aby wyznać wasze grzechy. Ani przed tłumem ludzi, ani przed żadnym zgromadzeniem, nie wolno wam wyznawać swoich grzechów. Wyznawanie grzechów na głos nie oznacza wyznawania grzechów przed całym kościołem.

 

Wreszcie, pamiętaj, że cała spowiedź musi być dokonywana na głos; czy jest to kwestia wyznania swoich grzechów, gdy zgrzeszyłeś, czy też wyznania Jezusa Chrystusa, czyli uznania Jezusa Chrystusa za Pana, Zbawiciela i Boga. Rzymian 10:9-10 "9Że jeźlibyś usty wyznał Pana Jezusa i uwierzyłbyś w sercu twojem, że go Bóg z martwych wzbudził, zbawiony będziesz.10Albowiem sercem wierzono bywa ku sprawiedliwości, ale się usty wyznanie dzieje ku zbawieniu."

 

4.2.2- Jakie grzechy bezwzględnie powinniśmy wyznać?

 

Wiedzcie, że przez chrzest w wodzie ma się nie tylko dostąpić zbawienia w Jezusie Chrystusie, czyli życia wiecznego, ale należy także dostąpić wyzwolenia od wszelkich duchów nieczystych i jakiegokolwiek związku ze światem ciemności. Do tego potrzebne jest szczere i uczciwe wyznanie wszystkich grzechów. Aby lepiej zrozumieć ten temat, proszę przeczytać nauczanie na temat "Uwolnienie od Duchów Nieczystych", które można znaleźć na stronie https://www.mcreveil.org.

 

Nawet jeśli ogólnie można w dobrej wierze zapomnieć o pewnych grzechach popełnionych w przeszłości, zwłaszcza w przeszłości odległej, to w żadnym wypadku nie można pominąć wyznania grzechów, które dają szatanowi wielki dostęp do naszego życia. Wśród tych grzechów, które muszą być bezwzględnie wyznawane są:

 

- Czary we wszystkich jego formach (magia, okultyzm, sekty, homoseksualizm);

- Morderstwa (w tym dobrowolne aborcje), próby samobójcze, usiłowania zabójstwa (w tym usiłowania aborcji);

- Grzechy seksualne (cudzołóstwo, cudzołóstwo, masturbacja, wszystkie inne formy cudzołóstwa i niemoralności);

- Gwałt, kradzież, nienawiść, uraza, nieprzebaczenie, odmowa restytucji i niegodziwość.

 

Wszystkie te grzechy otwierają szerokie drzwi dla demonów i dają szatanowi wielki dostęp do naszego życia. Dlatego przed przyjęciem chrztu należy się z nich wyspowiadać. Podczas gdy niektóre z tych grzechów wymagają jedynie wyznania, inne, oprócz spowiedzi, wymagają zadośćuczynienia. To prowadzi nas z powrotem do pojęcia restytucji. Musicie również prosić Boga o przebaczenie za grzechy waszych przodków, aby uwolnić się od więzów dziedziczności.

 

Czary we wszystkich swoich formach obejmują czary czynne, czary bierne i wszystko, co z nimi związane. Przez aktywne czary rozumiem rzeczywiste praktykowanie czarów i wszelkie formy inicjacji czarowniczych, konsultacje ze zmarłymi, jogę i inne techniki medytacyjne i relaksacyjne. Bierne czary obejmują wszystkie formy pośrednich praktyk czarnoksięskich, takich jak odwiedzanie marabutów, konsultowanie się z wróżbitami i innymi wróżbitami, konsultowanie się z medium, aby zmarli przemówili, czytanie horoskopów, numerologia, rysowanie kart, sztuki walki itp. Jeśli chcesz wiedzieć, jak wyznać czary, na stronie https://www. mcreveil.org jest nauka na ten temat. Nauka ta nosi tytuł: "Jak Opuścić Obóz Szatana".

 

Wszystkie formy czarów, magii i okultyzmu wprowadzają tych, którzy je praktykują w bezpośredni kontakt ze światem okultystycznym i ustanawiają, czy nam się to podoba czy nie, pakty z ciemnym światem. Aby te pakty zostały złamane na chrzcie, szczera pokuta i wyznanie są absolutnie konieczne. Niestety, w większości przypadków duch oszustwa przekonuje tych, którzy chcą zostać ochrzczeni, aby pewne aspekty, zwłaszcza czary, przemilczeli lub niejasno i wymijająco wyznawali, co uniemożliwia im duchowe wyzwolenie.

 

Rzeczywiście, decydując się nie wyznać swoich czarów, pozwalają szatanowi zachować wszystkie swoje prawa nad nimi. Ten bowiem, kto uprawia czary, może mieć nadzieję na przebaczenie od Boga i uwolnienie tylko wtedy, gdy szczerze i całkowicie się nawróci. Jeśli robi pozór pokuty, lub jeśli wyznaje niektóre z jego dzieł, podczas gdy ukrywa inne, lub jeśli wyznaje swoje czyny w sposób niejasny i zawoalowany, to znaczy, z podstępem, to jest strata czasu. Dzieje Apostolskie 19:18-19 "18A wiele tych, którzy uwierzyli, przychodziło, wyznawając i oznajmując sprawy swoje. 19I wiele z tych, którzy się naukami niepotrzebnemi parali, zniósłszy księgi, spalili je przed wszystkimi, a obrachowawszy cenę ich, znaleźli tego pięćdziesiąt tysięcy srebrników."

 

Jak widzieliśmy powyżej, chrzest wodny jest w rzeczywistości zobowiązaniem do chodzenia z Jezusem Chrystusem. Zobowiązanie do uczynienia Jezusa Chrystusa swoim Mistrzem. Gdy tylko chcemy podjąć to zobowiązanie, musimy najpierw i nieuchronnie uwolnić się od zobowiązań podjętych wcześniej z szatanem i światem ciemności, ponieważ jak czytamy u Mateusza 6:24 "Nikt nie może dwom panom służyć, gdyż albo jednego będzie miał w nienawiści, a drugiego będzie miłował; albo jednego trzymać się będzie, a drugim pogardzi"

 

Jeśli chodzi o grzechy, które wymagają zadośćuczynienia, polecam naukę zatytułowaną "Restytucja", która szczegółowo wyjaśnia ten temat. Można go znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

5- Jak powinno się robić Chrzest Wodny?

 

Tak naprawdę nie musimy uciekać się do słownika ani do szukania pochodzenia słów, aby zrozumieć, czym jest chrzest wodny i jak należy to zrobić. Pan oszczędził nam bezużytecznych poszukiwań, pozwalając Swojemu Słowu mówić za siebie; musimy po prostu dokładnie przestudiować Biblię, a zrozumiemy bez dwuznaczności wszystko, co chcemy zrozumieć. Biblia zawiera własny słownik. W rzeczywistości najlepszym biblijnym słownikiem wciąż jest Biblia. Aby wiedzieć, jak ma się dokonać chrzest wodny, wystarczy jedno czytanie kilku wersetów biblijnych bez potrzeby interpretacji.

 

Mateusza 3:5-6 "5Tedy wychodziło do niego Jeruzalem i wszystka Judzka ziemia i wszystka kraina około Jordanu; 6I byli chrzczeni od niego w Jordanie, wyznawając grzechy swoje."

 

Mateusza 3:16 "A Jezus ochrzczony będąc, wnet wystąpił z wody."

 

Dzieje Apostolskie 8:38-39 "38I kazał stanąć wozowi; i zstąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. 39A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański i nie widział go więcej rzezaniec, ale jechał drogą swoją, radując się. …"

 

Kolosensów 2:12 "Pogrzebieni z nim będąc w chrzcie; w którymeście też społem z nim wzbudzeni przez wiarę, którą sprawuje Bóg, który go wzbudził od umarłych."

 

Rzymian 6:3-4 "3Azaż nie wiecie, iż którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy w Chrystusa Jezusa, w śmierć jego ochrzczeni jesteśmy? 4Pogrzebieniśmy tedy z nim przez chrzest w śmierć, aby jako Chrystus wzbudzony jest z martwych przez chwałę ojcowską, tak żebyśmy i my w nowości żywota chodzili."

 

Te kilka wersetów pozwala nam bez trudu zrozumieć, że chrzest odbywa się w wodzie, a nie poza wodą. I nawet gdybyśmy użyli etymologii słowa chrzest, nie mielibyśmy problemu ze zrozumieniem, jak należy wykonać chrzest wodny. Termin chrzest pochodzi od greckiego "baptizein", co oznacza nurkowanie w cieczy, zanurzenie.

 

To, co właśnie przeczytaliście, prowadzi do zrozumienia, drodzy bracia i drodzy przyjaciele, że nie ma wielu sposobów na chrzest wodny. Jest tylko jeden sposób; przez zanurzenie. Idźcie więc i zapytajcie wszystkich tych, którzy są z Piekieł, którzy na chrzcie włożyli kilka kropel wody na głowy ludzi, aby wam powiedzieć, skąd pochodzi ich doktryna chrztu. Zwróćcie uwagę, że te krople wody, które demony włożyły na wasze głowy, są przekleństwami, które wylewają na was, w tym samym czasie, gdy oni wykonują na was zaklęcia, aby trzymać was w więzach szatana i związać was z Piekłem. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj z tych wszystkich szatańskich sekt, które na chrzcie wrzucają kilka kropel wody na głowy ludzi. Niezależnie od tego, czy pozostajesz w tych obrzydliwych sektach uparcie, czy też je opuszczasz, nie wpadaj w pułapkę brania tych kropel przekleństw, które otrzymałeś na głowie, jako chrzest. Nigdy nie był to chrzest i nigdy nie będzie to chrzest. Potrzebujesz prawdziwego chrztu, aby zostać uratowanym.

 

Przeczytaj i rozmyślaj nad tym fragmentem Jana 3:22-23, "22Potem przyszedł Jezus i uczniowie jego do Judzkiej ziemi, i tam przemieszkiwał z nimi i chrzcił. 23Chrzcił też i Jan w Enon, blisko Salim; bo tam było wiele wód, a ludzie przychodzili i chrzcili się." Jeśli chrzest polegał na wkładaniu kilku kropel wody na głowy ludzi, powiedz mi, dlaczego Jan Chrzciciel szukał tylko miejsc, w których jest mnóstwo wody do chrztu. Dlaczego nie poruszał się po prostu z małym słojem wypełnionym wodą, skoro musiał tylko posypać ludzkimi głowami kilkoma kroplami wody? Dlatego przestańcie się oszukiwać. Nauczanie jest bardzo jasne dla każdego z was od teraz. Nikt z was, którzy uparcie zostają w satanistycznych sektach, którzy robią to, co nazywa się "chrztem przez zraszanie", będzie miał pretekst. Bóg postanowił objawić się wam poprzez tę naukę. Dlatego nie jesteś już ignorantem. Wiedzcie, że to nauczanie jest po to, aby was zbawić lub potępić.

 

6- Gdzie powinno się robić Chrzest Wodny?

 

Teraz, gdy wiemy już, jak należy wykonywać chrzest wodny, możemy z łatwością odpowiedzieć na pytanie: "Gdzie?" Chrzest wodny należy wykonać wszędzie tam, gdzie jest wystarczająca ilość wody do zanurzenia. Może to być płynąca woda, strumień, rzeka, dla tych, którzy ją mają w pobliżu, albo basen dla tych, którzy go mają, lub wanna dla tych, którzy mają tylko taką. Nie rozpraszajcie się przez tych szatana, którzy mówią wam, że chrzest wodny powinien być wykonywany tylko w tak zwanej "bieżącej wodzie".

 

Spotkałem pewne szatańskie sekty, które robią z tego, co nazywają "bieżącą wodą", jedynym warunkiem walidacji chrztu. I dlatego w niektórych miastach i w niektórych krajach demony trzymają ludzi przez wiele miesięcy bez chrztu, w poszukiwaniu ich "bieżącej wody". W Europie i w krajach, które znają zimę, zbierają wszystkich kandydatów do chrztu, aby poczekać na lato. I nawet w lecie wciąż muszą szukać swojej słynnej "bieżącej wody". Kiedy ci agenci szatana robią te głupie rzeczy, masz wrażenie, że są ignorantami, podczas gdy oni wiedzą bardzo dobrze, czego chcą. Jest to pułapka, którą stawiają ludziom, by nie byli zbawieni. Uważaj, aby ponownie nie wpaść w ich pułapki. To, co jest potrzebne do chrztu wodnego, to wystarczająca ilość wody do zanurzenia. Potwierdza to werset Jana 3:23, który właśnie przeczytaliśmy i który możemy jeszcze przeczytać: "Chrzcił też i Jan w Enon, blisko Salim; bo tam było wiele wód, a ludzie przychodzili i chrzcili się."

 

7- Kiedy powinno się robić Chrzest Wodny?

 

Jak tylko zrozumiemy znaczenie chrztu, pytanie "Kiedy?" staje się bezużyteczne. Ale ponieważ świat z jego teologią już porzucił Boga, jesteśmy zmuszeni wyjaśnić to, co jest bardzo proste do zrozumienia.

 

Kiedy powinniśmy zostać ochrzczeni? Jezus w Ew. Marka 16:16 mówi nam: "Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie..." Oznacza to, że aby ludzie mogli nazywać się zbawionymi, muszą wierzyć i być ochrzczeni. Chrzest musi więc nastąpić natychmiast, gdy tylko przyjmiecie Jezusa Chrystusa. Jana 1:12 przypomina nam, że wszyscy jesteśmy stworzeniami Bożymi, ale nie wszyscy dziećmi Boga, i że każdy może zdecydować się na stanie się dzieckiem Bożym, przyjmując Jezusa Chrystusa i wierząc w Jego imię. Jana 3:3 mówi: "… Jeźli się kto nie narodzi znowu, nie może widzieć królestwa Bożego." A Jezus mówi w Ewangelii Jana 3:5, że nikt nie może wejść do królestwa Bożego, chyba że jest on narodzony z wody i Ducha. A jeśli mamy narodzić się z wody i z Ducha, aby wejść do Królestwa Bożego, to powinno być pierwszą rzeczą do zrobienia.

 

Mateusza 3:6 mówi się, że ludzie przyszli, wyznali swoje grzechy i zostali ochrzczeni w rzece Jordan; bezzwłocznie, bez szkoły chrztu, bez szkolenia chrztu.

 

Dzieje Apostolskie 2:37-41 "37A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia? 38Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. 39Albowiemci wam ta obietnica należy i dziatkom waszym, i wszystkim, którzy daleko są, którekolwiek by powołał Pan, Bóg nasz. 40I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego. 41Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy." Słowo Boże mówi nam dobrze "tego dnia" i nie jeden dzień później, nie trzy miesiące po zajęciach chrztu, nawet nie sześć miesięcy po każdej formacji.

 

Dzieje Apostolskie 8:12 "A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty."

 

Dzieje Apostolskie 8:26-39 "... 35Tedy otworzywszy Filip usta swe, a począwszy od tego Pisma, opowiadał mu Jezusa. 36A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? 37I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży. 38I kazał stanąć wozowi; i zstąpili obadwaj w wodę, Filip i rzezaniec, i ochrzcił go. 39A gdy wystąpili z wody, porwał Filipa Duch Pański i nie widział go więcej rzezaniec, ale jechał drogą swoją, radując się."

 

Filip mógł poprosić etiopskiego eunucha, by poszedł tam dwa tygodnie później, jak to robią dzisiaj niektórzy nieświadomi kaznodzieje. Mógł się bać tego wielkiego ministra Candace, jak robią dzisiaj niektórzy skorumpowani kaznodzieje. Mógł szukać fałszywych wymówek, jakie znamy dzisiaj, na przykład wspominając o problemie ubrań zapasowych; Mógł także narzucić kilka tygodni na lekcje chrztu, jak to robią dziś głupców. Ale Biblia mówi nam, że Filip należał do Boga i z tego powodu mógł jedynie wprowadzić słowo Boże w praktyce bez tworzenia innych ziemskich metod, bez wchodzenia w teorie teologii, które są tylko teoriami szatańskimi.

 

Dzieje Apostolskie 9:17-18 "17I poszedł Ananijasz, i wszedł do onego domu, a włożywszy na niego ręce, rzekł: Saulu, bracie! Pan mię posłał, Jezus on, któryć się ukazał w drodze, którąś jechał, abyś przejrzał, a był napełniony Duchem Świętym. 18I zarazem spadły z oczów jego jako łuski i wnet przejrzał, a wstawszy ochrzczony jest."

 

Gdyby Ananias był takim apostołem, ewangelistą czy pastorem tego pokolenia, narzuciłby Saulowi co najmniej sześć miesięcy nauki i obserwacji chrztu, aby sprawdzić, czy jego nawrócenie jest realne. Musiał powiedzieć, że dla kogoś takiego jak Saul, który przyczynił się do rzezi chrześcijan, nie można ryzykować chrzczenia go, nie upewniając się, że naprawdę się nawrócił.

 

Dzieje Apostolskie 10:44-48 "... 46 Tedy odpowiedział Piotr: 47Izali kto może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my? 48I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskiem. ..."

 

Dzieje Apostolskie 16:14-15 "14A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił. 15A gdy się ochrzciła i dom jej. ..."

 

Dzieje Apostolskie 16:25-33 "25A o północy Paweł i Sylas modląc się, chwalili Boga pieśniami, tak że je słyszeli więźniowie… 32I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego. 33A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego."

 

Niewidomi dzisiejsi nauczyciele spędzają swój czas na nauczaniu ludzkich teorii, których nauczyli się od tych "gnijących", które nazywają instytutami biblijnymi.

 

Dzieje Apostolskie 18:8 "Lecz Kryspus, przełożony bóżnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim, i wiele z Koryntczyków słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są."

 

Nie znajdziecie w Biblii przykładu kogoś, kto oddał swe życie Jezusowi, a którego chrzest postanowili odłożyć na później. Wszyscy, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, zostali natychmiast ochrzczeni. Wiedz więc, że wszyscy ci tak zwani słudzy Boga, którzy narzucają ci to, co nazywają "kurs chrztu", "treningami chrztu" itd., Są agentami szatana. Ich nauki pochodzą ze świata ciemności. Słyszałem nawet, jak niektórzy płatni urzędnicy kościelni, błędnie nazywani pasterzami, mówili, że wolą uczyć ludzi przed ich ochrzczeniem, w obawie, że po ochrzczeniu, ludzie ci będą nadal grzeszyć. Co za głupie rozumowanie! Ci tak zwani pastorzy potwierdzają, że nigdy nie zostali powołani. Bo każde prawdziwe dziecko Boże wie, że rolą chrztu wodnego nie jest powstrzymanie nas od grzechu. Chrzest wodny nigdy nie przeszkodzi nikomu w grzeszeniu.

 

W całej historii Kościoła nie znajdziesz ani jednego przykładu osoby, która została ochrzczona i która nigdy nie popełniła jednego grzechu. Nigdzie nie znajdziesz żadnego przykładu. Idź i poproś tych pastorów czarodziejów, aby podali ci inny ważny powód, aby zademonstrować ich oszustwo, ich przebiegłość. Powiedz im, że ten powód jest tak groteskowy, że nie może działać. Generalnie, aby zmylić tych agentów szatana, pytam ich po prostu, jeśli od dnia, w którym zostali ochrzczeni, nadal popełniają grzech. Na to pytanie, zawsze mają zamknięte usta, zgodnie z oczekiwaniami. Wreszcie, pamiętajcie, umiłowani, że tak długo, jak długo będziecie mieli okazję znaleźć wystarczającą ilość wody do zanurzenia, chrzest wodny musi nastąpić natychmiast po przyjęciu Jezusa Chrystusa.

 

8- W jakim wieku można się ochrzcić?

 

Oto kilka elementów, które powinny pomóc w rozwiązaniu tego problemu związanego z wiekiem chrztu wodnego. Zwykle nie powinniśmy mówić w kategoriach wieku, aby być ochrzczonymi w wodzie; raczej powinniśmy mówić w kategoriach dojrzałości umysłu. Nie należy ustalać wieku chrztu. Kiedy zrozumiemy, czym jest chrzest wodny, łatwiej jest tym, którzy mają moc chrzcić, aby zdecydować, kto ma przyjąć chrzest, a kto jeszcze nie. Przeanalizujmy Biblię, aby zobaczyć, co mówi o chrzcie wodnym, a także o tych, którzy zostali ochrzczeni i łatwiej zrozumiemy, w jakim wieku ktoś ma być przyjęty do chrztu wodnego.

 

Biblia mówi nam w Maka 16:15-16: "15I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu. 16Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion."

 

Tylko ten werset odpowiada na pytanie dotyczące wieku chrztu wodnego i kładzie kres wszelkim kontrowersjom związanym z tym tematem. Na początek Pan prosi nas, abyśmy głosili dobrą nowinę. Oznacza to, że każdy, kto chce zostać ochrzczony, musi słuchać dobrej nowiny. Wtedy każdy, kto wierzy ... Oznacza to, że po wysłuchaniu musisz uwierzyć. Wreszcie i jest ochrzczony. Oznacza to, że najpierw musisz wysłuchać dobrych głoszonych wiadomości, wtedy zdecydujesz się uwierzyć w tę dobrą nowinę, a na końcu dobrowolnie zaakceptujesz przyjęcie chrztu. Kiedy słowo Boże jest tak jasne, skąd bierze się ta sterylna debata dotycząca wieku chrztu wodnego?

 

Chociaż ten werset już wyraźnie odpowiedział na nasze pytanie, zobaczmy, co mówią na ten temat inne wersety z Biblii:

 

Dzieje Apostolskie 2:37-38 "37A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia? 38Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego."

 

Dzieje Apostolskie 2:41 "Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy."

 

Dzieje Apostolskie 8:12 "A gdy uwierzyli Filipowi, opowiadającemu królestwo Boże i imię Jezusa Chrystusa, chrzcili się mężowie i niewiasty".

 

Dzieje Apostolskie 8:13 "Tedy i sam Szymon uwierzył, a ochrzciwszy się, trzymał się Filipa, …"

 

Dzieje Apostolskie 8:36-37 "36A gdy jechali drogą, przyjechali nad jednę wodę. Tedy rzekł rzezaniec: Otóż woda! Cóż na przeszkodzie, abym nie miał być ochrzczony? 37I rzekł Filip: Jeźliż wierzysz z całego serca, wolnoć. A on odpowiedziawszy, rzekł: Wierzę, iż Jezus Chrystus jest Syn Boży"

 

Dzieje Apostolskie 10:44-48 "44A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów. 45I zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. 46Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznemi i wielbiące Boga. Tedy odpowiedział Piotr: 47Izali kto może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my? 48I rozkazał je pochrzcić w imieniu Pańskiem. I prosili go, aby u nich został na kilka dni."

 

Dzieje Apostolskie 16:14-15 "14A niektóra niewiasta, imieniem Lidyja, która szarłat sprzedawała w mieście Tyjatyrskiem, Boga się bojąca, słuchała; której Pan otworzył serce, aby pilnie słuchała tego, co Paweł mówił. 15A gdy się ochrzciła i dom jej, prosiła, mówiąc: Ponieważeście mię osądzili wierną być Panu, wszedłszy do domu mego, mieszkajcie; i przymusiła nas."

 

Dzieje Apostolskie 16:30-33 "30A wywiódłszy je z więzienia, rzekł: Panowie! co mam czynić, abym był zbawiony? 31A oni rzekli: Wierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój. 32I opowiadali mu słowo Pańskie i wszystkim, którzy byli w domu jego. 33A wziąwszy je onejże godziny w nocy, omył rany ich i ochrzcił się zaraz, on i wszyscy domownicy jego."

 

Dzieje Apostolskie 18:8 "Lecz Kryspus, przełożony bóżnicy, uwierzył Panu ze wszystkim domem swoim, i wiele z Koryntczyków słuchając, uwierzyli i ochrzczeni są."

 

Jak już przeczytałeś, w całej Biblii są tylko ludzie, którzy słuchają ewangelii Jezusa Chrystusa i wierzą w Jezusa Chrystusa i zgadzają się dobrowolnie, aby zostać ochrzczonymi, którzy są ochrzczeni. Dlatego nigdzie w Biblii nie znajdziecie chrztu ludzi, którzy nie słuchali Ewangelii, nie przyjęli Ewangelii i nie prosili o ich chrzest sami. Dzięki temu wyraźnie zrozumiesz, że doktryna katolickiej sekty jest czysto satanistyczną doktryną. Zapamiętajcie więc raz na zawsze, kiedy mówimy wam, że katolicyzm jest największą sataniczną sektą na świecie, nie jest to zniewaga, oszczerstwo ani fałszywe oskarżenie. Katolicyzm nigdy nie był kościołem, jest największą religią Lucyfera na ziemi. Termin "Kościół katolicki" jest w rzeczywistości aberracją. Mieliśmy rozmawiać o sekcie katolickiej, a nie o katolickim kościele. Lepiej teraz, aby nie popełniać już tego błędu, który wprowadza w błąd wielu ludzi.

 

Podsumowując, pamiętajcie, że w całej Biblii tylko po uwierzeniu w Pana Jezusa chrzcimy się. I to jest każda osoba, która swobodnie i dobrowolnie akceptuje chrzest, po wysłuchaniu dobrej nowiny, to jest Ewangelia, która zbawia po uwierzeniu.

 

9- Kto może chrzcić?

 

Pan poinstruował nas, abyśmy poszli i uczynili uczniami wszystkie narody, chrzcząc ich w wodzie w Ewangelii Mateusza 28:16-20 "16Lecz jedenaście uczniów poszli do Galilei na górę, gdzie im był naznaczył Jezus. 17Ale ujrzawszy go, pokłonili mu się; lecz niektórzy wątpili. 18Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na Niebie i na ziemi. 19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; 20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen."

 

Ta instrukcja została przekazana Apostołom. Apostołowie są zatem odpowiedzialni za chrzest. Ale wiemy, że Apostołowie nie mogą sami wykonywać dzieła Pańskiego. Z tego powodu Apostołowie poświęcają czas na szkolenie innych uczniów Chrystusa, których mogą namaścić, aby mogli również wykonywać tę pracę. Tak stało się w całej historii Kościoła. To powiedziawszy, oprócz Apostołów, uczniowie, którzy otrzymują upoważnienie i namaszczenie Apostołów, mogą chrzcić.

 

Wiedz, że chrzest wodny nie jest ani wspólnym aktem, ani aktem cielesnym. Chrzest jest duchowym aktem o wielkim znaczeniu w oczach Boga. Z tego powodu żadne dziecko Boga nie powinno nigdy podejmować ryzyka chrzczenia ludzi bez uzyskania upoważnienia Starszych. Nie naśladuj tego, co robią agenci szatana. Ponieważ są oni zawsze ożywiani przez ducha dumy, buntu, a nawet rywalizacji, pozwalają sobie, bez zgody prawdziwych przywódców Kościoła, aby przyjść i ochrzcić tych, którzy uwierzyli w Pana. Masz nawet kilka kobiet czarownic, które również pozwalają sobie na chrzest ludzi. Wy, którzy jesteście od Boga, przyjmijcie raz na zawsze do wiadomości, że żaden brat bez pozwolenia starszego nie może chrzcić i żadna kobieta, pod żadnym pozorem, nie może chrzcić. W rzeczywistości, jeśli widzisz kobietę chrzczącą ludzi, wiedz, że jest czarownicą. A jeśli zobaczysz tak zwanego starszego Kościoła, który daje pozwolenie kobiecie, aby chrzcić, wiedz, że jest demonem. Żadne prawdziwe dziecko Boga nie skusi Boga w takim stopniu.

 

10- W jakim imieniu chrzcić?

 

W Ewangelii Mateusza 28:18-20, Pan i Mistrz Jezus Chrystus daje instrukcje Chrztu Wodnego swoim Apostołom w tych słowach: "18Ale Jezus przystąpiwszy, mówił do nich, a rzekł: Dana mi jest wszelka moc na Niebie i na ziemi.19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; 20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen."

 

Chociaż poselstwo Pana, które właśnie przeczytałeś, jest bez dwuznaczności, to jednak agentom szatana udało się, jak umieją, stworzyć wokół tego tematu amalgamat, złośliwie starając się udowodnić, że to, co właśnie przeczytałeś, byłoby raczej przypowieścią skrywającą tajemnicę, która dopiero później zostałaby objawiona Apostołowi Piotrowi. Następnie argumentują, że polecenie Pana w Ewangelii Mateusza 28:19 miałoby w rzeczywistości inne znaczenie niż podane poselstwo. To zamieszanie umiejętnie stworzone i utrzymywane przez tych agentów Piekła zakończyło się stworzeniem tego, co obecnie nazywane jest Formuła Chrztu Wodnego.

 

Biorąc pod uwagę znaczenie tego tematu, a zwłaszcza rozmiar szkód, jakie ta doktryna o demonach wyrządza wśród ludu Bożego, pomyślałem, że najlepiej byłoby uczynić ten temat osobną nauką i potraktować go w sposób kompletny w nauczaniu zatytułowanym "Formuła Chrztu Wodnego", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org. Polecam ci to.

 

11- Czy można ponownie przyjąć chrzest?

 

Tak jak już studiowaliśmy, chrzest wody jest ważny przed Bogiem tylko wtedy, gdy został dokonany zgodnie z normami. Jeśli z jakiegoś powodu chrzest nie spełnia Bożych kryteriów, jest on nieważny i musi zostać odnowiony. Oto kilka przykładów, z którymi możemy się zetknąć:

 

11.1- Przesłanie Ewangelii nie zostało dobrze zrozumiane

 

Mamy przykład w Dziejach Apostolskich 19:1-5 "1I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, iż Paweł obszedłszy górne krainy, przyszedł do Efezu; a znalazłszy tam niektórych uczniów, 2Rzekł do nich: Izaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: Owszemeśmy ani słyszeli, jeźli jest Duch Święty. 3Tedy rzekł do nich: W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy. 4Zatem rzekł Paweł: Janci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. 5A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe".

 

Tutaj Apostoł Paweł, chcąc sprawdzić, czy uczniowie zostali ochrzczeni Duchem Świętym, zdaje sobie sprawę, że uczniowie ci nie byli nawet świadomi istnienia Ducha Świętego; stąd zdumienie, które Paweł wyraża w kwestionowaniu warunków ich wejścia do Pana: Jak można być dzieckiem Bożym i nie wiedzieć o istnieniu Ducha Świętego? Następnie Apostoł Paweł zrozumiał, że uczniowie ci zostali ochrzczeni, nie znając podstaw wiary. Dlatego wyjaśnił im prawdziwe przesłanie Jezusa, ochrzcił ich i modlił się, aby przyjęli chrzest Ducha Świętego.

 

11.2- Wybór chrztu nie było dobrowolne

 

Bóg nie narzuca człowiekowi niczego; można to znaleźć w całej Biblii. Kto wierzy, dobrowolnie wybiera chrzest. Ten, kto nie wierzy, jest równie wolny, by odmówić chrztu. Tak więc, jeśli dana osoba zostaje ochrzczona podczas przymusu, ten chrzest nie jest ważny i musi zostać odnowiony. Może to być presja ze strony rodziców, przyjaciół, społeczeństwa itp. Wybór chrztu musi być dobrowolny, swobodny i bez żadnych ograniczeń.

 

11.3- Chrzest nie został dokonany przez prawdziwego sługę bożego

 

Jezus wielokrotnie ostrzegał nas przed fałszywymi apostołami, złymi robotnikami, drapieżnymi wilkami, dzikimi wilkami i innymi przedstawicielami szatana. I jest ich tak wielu w dzisiejszych czasach. Wielu z tych, których nazywasz apostołami, prorokami, nauczycielami, pastorami i ewangelistami, jest czarodziejami, agentami świata ciemności. Masz również kilka demonów, które nie znalazły tytułów wśród tytułów stworzonych przez Boga, stworzyły własne tytuły. Niektóre z tych demonów nazywają się "generałami boga". Jeśli chrzest został wykonany przez jednego z tych węży, absolutnie konieczne jest zrobienie tego ponownie. Podobnie, gdy chrzest jest wykonywany przez każdą inną osobę, która nie spełnia Bożych kryteriów, jest on nieważny i musi zostać powtórzony. I w tym konkretnym przypadku, jest to konieczne dla Sługi Bożego, który musi wznowić ten chrzest, modlić się za całkowite wyzwoleniu chrześcijanina. Dla tych złych robotników, jak to jest napisane w Ewangelii Jana 10:10, mają misję zniszczenia, są oni agentami diabła, którzy wykorzystują możliwości chrztu, aby zainicjować nowych nawróconych na czary.

 

11.4- Chrzest został dokonany w sekcie

 

To nie tylko dlatego, że zostały ochrzczone przez zanurzenie, że należy wierzyć, że chrzest jest zatwierdzony. Ważność twojego chrztu zależy również od środowiska, w którym to zrobiłeś. Istnieje wiele satanistycznych sekt z chrześcijańską fasadą chrzczącą w wodzie. Ale ponieważ jego sekty są w pełni osadzone w okultyzmie, wszystko, co robią, jest całkowicie pod kontrolą szatana. "chrzty" dokonane w tych satanistycznych sektach nie są chrztami w oczach Boga. Ci, którzy mają łaskę ucieczki z tych kręgów, i którzy przychodzą na prawdziwy chrzest Boży, muszą wyznać ten fałszywy chrzest, wyznać swoje członkostwo w tych sektach, i wyznać wszystkie inne praktyki, w których byli zaangażowani. Czas spędzony w tych sektach musi być postrzegany jako odrębny punkt, którym należy się zająć w skruchy. Przykładami takich sekt są Świadkowie Jehowy, Niebiańskie Chrześcijaństwo, Mormoni, wszystkie sekty zielonoświątkowe kierowane przez te czarownice Jezebel zwane kobietami pastorami i inne sekty Zielonoświątkowe prowadzone przez satanistów, których są błędnie uważani za sługi Boga.

 

11.5- Chrzest został wykonany przez kobietę

 

Jak już wiesz, żyjemy w czasach ostatecznych. Szatan, który widzi, że jego czas dobiega końca, zintensyfikuje wojnę. W nadziei na zwycięstwo pomnożył swoich agentów na świecie i wysłał wielu swoich agentów, by zaatakowali Kościół. Oto jak obecnie kilka syren z wód i innych czarownic z okultystycznego królestwa kieruje kościołami i nazywa się ewangelistami, pastorami, nauczycielami, prorokami, a nawet apostołami. Jeśli zostałeś ochrzczony przez jedną z tych żmij, wiedz, że zostałeś inicjowany do czarów i potrzebujesz poważnego wyzwolenia. Tak zwany chrzest, który podjąłeś, jest w rzeczywistości paktem, który podpisałeś ze światem szatana. To w ogóle nie jest chrzest.

 

Jak czytaliście w nauczaniu o "Rozeznawanie", które możecie przeczytać na stronie internetowej www.mcreveil.org, wszystkie te kobiety, które nazywają się starszyzną kościelną, to znaczy, które noszą tytuł ewangelistów, proboszczów, nauczycieli, prorokinii z posługą nie zależną od zgromadzenia lokalnego, a nawet apostołów, lub po prostu, które posługują na stanowisku władzy nad mężczyznami w Kościele, są czarownicami. Są demonami wysłanymi na świat, aby walczyć z Bogiem, aby uwieść i zagubionych w błąd największą liczbę ludzi. Jeśli nadal byliście w niewiedzy i podążali za takimi czarownicami, biorąc je za sługi Boga, pokutujcie teraz i natychmiast uciekajcie od nich. Nie są sługami Boga, lecz raczej agentami Piekła. Uciekajcie od tych czarownic, jeśli jesteście w niewiedzy. Kiedy już poznasz prawdę, nie masz już wymówek. Bóg surowo zabronił kobietom nauczania i zdobywania władzy nad mężczyznami. To przesłanie jest jasne w słowie Bożym. Żadne prawdziwe dziecko Boga nie może odważyć się rzucić wyzwania Bogu, tak jak robią to żmije. Robią to, ponieważ są na misji wśród ludu Bożego. Są posłańcami ze świata ciemności. Jeśli chcesz iść do Piekła, kontynuuj ich śledzenie. Teraz jesteś dobrze ostrzeżony!

 

11.6- Chrzest nie przeprowadzono przez zanurzenie

 

Jak dowiedziałeś się w tym nauczaniu, wszystkie tak zwane kościoły chrześcijańskie, które nie chrzczą przez zanurzenie, są sektami satanistycznymi, które w żaden sposób nie powinny być uważane za kościoły. To dlatego, że nie czytaliście Biblii, nazywacie te sekty kościołami. Oni nigdy nimi nie byli. Przekonaliście się o tym, odkrywając, co Biblia mówi o chrzcie wodnym. Dlatego musicie szybko wyjść z tych wszystkich pojemników na śmieci i oddać swoje życie Jezusowi, tak jak właśnie przeczytaliście, i poprosić o prawdziwy chrzest przez zanurzenie w imię Jezusa Chrystusa. Jako przykłady tego rodzaju satanistycznych sekt, macie katolików, metodystów, protestantów, prezbiterian i wszystkie inne tak zwane kościoły, które praktykują to, co nazywają chrztem przez zraszanie. Te kilka kropli wody, które otrzymałeś na swojej głowie w tych obrzydliwych sektach, nie stanowi w żaden sposób chrztu; w rzeczywistości są to zaklęcia, które ci czarownicy czynią na tobie, aby trzymać cię w niewoli, abyś spędził swoją wieczność w Piekle. Wyjdź z tych szatańskich sekt bez wahania i pokutuj, aby uciec z Piekła.

 

12- Czy możemy odmówić Chrztu Wodnego komuś?

 

To pytanie na pierwszy rzut oka wydaje się sprzeczne w świetle wszystkiego, co właśnie badaliśmy. Z jednej strony nie możemy powiedzieć, że chrzest wodny jest wymogiem wejścia do Nieba, a z drugiej strony, nie możemy myśleć o możliwości odmowy komuś tego chrztu. Jeśli bowiem zostanie ustanowione, jak uczy Biblia, że aby wejść do Nieba, każdy musi uwierzyć i przyjąć chrzest, to, odmówienie komuś chrztu wody byłoby odmową takiej osobie dostępu do zbawienia. Czy możemy podjąć takie ryzyko? Czy mamy to prawo? Czy mamy władzę podejmowania takich decyzji przed Panem? Są to wszystkie pytania, do których mamy prawo zadać sobie pytanie, aby lepiej zrozumieć ten temat i pomóc każdemu lepiej go zrozumieć.

 

Już teraz, drodzy bracia i drodzy przyjaciele, ważne jest, aby sprecyzować, że nie powinniśmy mówić w kategoriach podejmowania ryzyka, ani mieć prawa do zamknięcia Niebios przed tymi, którzy chcą wejść, lub nawet mieć jakąkolwiek władzę, która pozwoliłaby nam znęcać się nad ludźmi, którzy chcą oddać swoje życie Jezusowi. Jesteśmy sługami Boga, uczniami Jezusa Chrystusa, prowadzonymi przez tego samego ducha, co Jezus Chrystus, nasz Pan, Zbawiciel świata. Dlatego nie możemy odmówić zbawienia tym, dla których Jezus, Baranek Boży, przyszedł na świat. Dlaczego więc zastanawiamy się nad możliwością odmowy chrztu wodnego?

 

Kiedy medytujemy nad słowem Bożym, rozumiemy, że to nie wszyscy ci, którzy mówią, że chcą zbawienia w Jezusie Chrystusie, którzy naprawdę tego chcą. Podczas gdy niektórzy z całego serca pragną oddać swoje życie Jezusowi, aby zostać zbawionym, inni sprawiają wrażenie, że chcą zbawienia. To uzasadnia reakcje zarówno Jana Chrzciciela, jak i Jezusa na ludzi, którzy wydają się chcieć zostać uczniami Jezusa Chrystusa. Rozważmy następujące fragmenty:

 

Mateusza 3:7-9 "7A gdy ujrzał wiele z Faryzeuszów i Saduceuszów przychodzących do chrztu swego, rzekł im: Rodzaju jaszczurczy! któż wam pokazał, żebyście uciekali przed przyszłym gniewem? 8Przynoścież tedy owoce godne pokuty; 9A nie mniemajcie, że możecie mówić sami o sobie: Ojca mamy Abrahama; albowiemci powiadam wam, iż Bóg i z tych kamieni wzbudzić może dzieci Abrahamowi."

 

Ta chłodna reakcja Jana Chrzciciela na widok ludzi, którzy przychodzą do niego po chrzest, jest nieco kłopotliwa. W jaki sposób Jan, którego misją było doprowadzenie ludzi do pokuty, jednocześnie odepchnął niektórych ludzi, którzy do niego przyszli?

 

Jana 8:30-31 "30To gdy on mówił, wiele ich weń uwierzyło. 31Tedy mówił Jezus do tych Żydów, co mu uwierzyli: Jeźli wy zostaniecie w słowie mojem, prawdziwie uczniami moimi będziecie".

 

Widzimy także Pana Jezusa, który nie wykazuje entuzjazmu w stosunku do ludzi, którzy, wydaje się, uwierzyli w niego. Zamiast krzyczeć głośno "Alleluja" tak, jak byśmy to zrobili, wita z zadziwiającym chłodem, co wydaje się być bardzo dobrą wiadomością. A kiedy czytamy resztę tego fragmentu, rozumiemy brak entuzjazmu Jezusa wobec tego, co byśmy, w naszym braku rozeznania, świętowali.

 

Jana 8:32-59 "32Poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. 33I odpowiedzieli mu: Myśmy nasienie Abrahamowe, a nigdyśmy nie służyli nikomu; jakoż ty mówisz: Iż wolnymi będziecie. 34Odpowiedział im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, iż wszelki, kto czyni grzech, sługą jest grzechu. 35A sługać nie mieszka w domu na wieki, ale Syn mieszka na wieki. 36A przetoż jeźli was Syn wyswobodzi, prawdziwie wolnymi będziecie.

 

37Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca. 38Ja com widział u Ojca mego, powiadam, a wy też to, coście widzieli u ojca waszego, czynicie. 39Odpowiedzieli mu i rzekli: Ojciec nasz jest Abraham. Rzekł im Jezus: Byście byli synami Abrahamowymi, czynilibyście uczynki Abrahamowe. 40Ale teraz szukacie, byście mię zabili, człowieka tego, którym wam prawdę mówił, którąm słyszał od Boga; tego Abraham nie czynił. 41Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.

 

42Tedy im rzekł Jezus: Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał. 43Przeczże tej powieści mojej nie pojmujecie? przeto, iż nie możecie słuchać mowy mojej. 44Wyście z ojca dyjabła i pożądliwości ojca waszego czynić chcecie; onci był mężobójcą od początku i w prawdzie nie został, bo w nim prawdy nie masz: gdy mówi kłamstwo, z swego własnego mówi, iż jest kłamcą i ojcem kłamstwa.

 

45A ja, że prawdę mówię, nie wierzycie mi.46Któż mię z was obwini z grzechu? Jeźliż prawdę mówię, przeczże wy mi nie wierzycie? 47Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście. 48Odpowiedzieli tedy Żydowie i rzekli mu: Izali my nie dobrze mówimy, żeś ty jest Samarytanin i dyjabelstwo masz? 49Odpowiedział Jezus: Jać dyjabelstwa nie mam, ale czczę Ojca mego; a wyście mię nie uczcili. ... 52Tedy mu rzekli Żydowie: Terażeśmy poznali, że dyjabelstwo masz. 59Porwali tedy kamienie, aby nań ciskali; lecz Jezus schronił się, i wyszedł z kościoła, przechodząc przez pośrodek ich, i tak uszedł."

 

To, co właśnie przeczytałeś, odzwierciedla rzeczywistość tego, czego doświadczamy każdego dnia. Byli to ludzie, którzy twierdzili, że wierzyli w Jezusa i którzy byli przedstawiani jako tacy. Kilka minut później słyszysz ich mówiących, że Jezus ma demona. Oznacza to, że Ci ludzie zdecydowali się wierzyć w kogoś, kto ma demona. I znowu kilka minut później chcą Go ukamienować. Oznacza to, że zdecydowali się wierzyć w kogoś, kto zasługuje na ukamienowanie. Czy to nie dziwne? I jak widać, Jezus nie dał im nawet okazji do chrztu. Czemu? Ponieważ chrzest nie przyniósłby im niczego.

 

Wniosek: na podstawie rozeznania lub objawienia, które daje nam Pan, możemy zostać doprowadzeni do odrzucenia chrztu niektórych z tych, którzy twierdzą, że chcą oddać swoje życie Jezusowi.

 

Oto kilka przypadków, które mogą uzasadniać naszą decyzję o odmowie chrztu kogoś:

 

1- Jeśli dana osoba nie chce zrozumieć przesłania zbawienia i chce podążać za Bogiem zgodnie z własną filozofią, należy odmówić chrztu. Masz przypadek tych, którzy mówią ci, że chcą chrztu, ale nie są gotowi porzucić swojego złego życia.

 

2- Jeśli osoba nie jest szczera w swoim podejściu. Są ludzie, którzy przychodzą na chrzest raczej z różnych powodów, a nie z chęci zbawienia. Macie przypadek tych, którzy poprzez chrzest szukają raczej rozwiązania swoich cielesnych problemów.

 

3- Jeśli jest to agent diabła, który próbuje przeniknąć między braćmi, musi być zablokowany. Poza tym, że wejście szatańskich agentów do zgromadzenia jest zagrożeniem, sam fakt modlenia się za nich stanowi kolejne zagrożenie dla samego sługi Bożego.

 

Możemy zatem wyciągnąć wniosek, że chrzest można i należy odmówić, jeśli sługa Boży stwierdzi, że nie jest to prawdziwy przypadek skruchy.

 

13- Czy możemy odmówić przyjęcia chrztu w wodzie i być zbawionym?

 

Odpowiedź jest wyraźnie NIE. Ci, którzy mają możliwość bycia ochrzczonymi, a którzy nie chcą tego zrobić, oszukując się przez fałszywe rozumowanie, nie zobaczą Boga. Zachęcam was do rozważenia tego fragmentu Ew. Łukasza 7:29-30: "29Tedy wszystek lud słysząc to, i celnicy, wielbili Boga, będąc ochrzczeni chrztem Janowym. 30Ale Faryzeuszowie i zakonnicy pogardzili radą Bożą sami przeciwko sobie, nie będąc ochrzczeni od niego." Wszyscy, którzy odrzucają chrzest wody, odrzucają zbawienie. Oni po prostu sprawiają, że plan Boży nie jest dla nich ważny. Wśród nich są tacy, którzy mówią, że zostali już ochrzczeni, a nawet potwierdzeni, i tacy, którzy mówią, że poświęcą więcej czasu na zastanowienie się. Przypominamy tym, którzy twierdzą, że są ochrzczeni i potwierdzili, że teoria bierzmowania pochodzi od demonów, którzy zarządzają wielką sektą szatana. Przypomnijmy również tym, którzy poświęcają czas na zastanowienie się nad chrztem, że są one po prostu myślenia, aby zobaczyć, czy będą akceptować Jezusa. Niech przez chwilę nie uwierzą, że już oddali swoje życie Jezusowi Chrystusowi.

 

Każdy, kto ma możliwość bycia ochrzczonym w wodzie, ale postanawia odmówić chrztu, spędzi całą swoją wieczność w Piekle. Możesz zaakceptować to słowo lub je odrzucić. Kiedy znajdziesz się w ogniu Piekła, zrozumiesz go. Aby ktoś uciekł z Piekła po odmowie chrztu w wodzie, Biblia musi być fałszywa; Bóg musi zaprzeć się samego siebie. Dla wszystkich, którzy odmawiają chrztu w wodzie i którzy w swoim uwodzenia twierdzą, że są już zapisane, kontynuujcie wytrwałość w swoim uporze. Kiedy będziecie w ogniu Piekielnym, płonąc i dręczeni przez wieczność, łatwiej będzie wam zaakceptować, że słowo Boże jest prawdziwe.

 

14- Czy można wejść do Nieba bez chrztu?

 

Dla tych z was, którzy wybrali Raj, mówię wam, zanim tam dotrzecie, że spotkamy w Raju ludzi, którzy nie zostali ochrzczeni w wodzie. Nie dziwcie się temu, bo Bóg jest sprawiedliwy. Są ludzie, którzy z różnych powodów nie mają możliwości bycia ochrzczonym. Weźmy przykład tego brata, byłego złodzieja, który przyjął Jezusa na krzyżu. Pan nie wyśle go do Piekła, ponieważ nie został ochrzczony. Nie odmówił przyjęcia chrztu, po prostu nie miał okazji. Łukasza 23:39-43 ""39A był też i napis napisany nad nim literami Greckiemi i Łacińskiemi i Żydowskiemi: Tenci jest on król żydowski. A jeden z onych złoczyńców, którzy z nim wisieli, urągał mu, mówiąc: Jeźliżeś ty jest Chrystus, ratujże siebie i nas. 40A odpowiadając drugi, gromił go mówiąc: I ty się Boga nie boisz, chociażeś jest w temże skazaniu? 41A myć zaiste sprawiedliwie; (bo godną zapłatę za uczynki nasze bierzemy) ale ten nic złego nie uczynił. 42I rzekł do Jezusa: Panie! pomnij na mnie, gdy przyjdziesz do królestwa twego. 43A Jezus mu rzekł: Zaprawdę powiadam tobie, dziś ze mną będziesz w raju."

 

Rozważmy przypadek tych, którzy przyjmują Pana na swoich szpitalnych łóżkach,i umierają jakiś czas później. Pan Bóg ich nie odrzuci. Nie odmówili chrztu; nie mieli okazji go wziąć. Rozważmy również przypadek tych, którzy przyjmują Pana Jezusa i akceptują chrzest. Jeśli do czasu, gdy znajdziemy strumień lub miejsce z wystarczającą ilością wody, aby je ochrzcić, zdarzają się, że umierają, ponieważ może się to zdarzyć, Bóg ich nie odrzuci. Nie odmówili chrztu, Wierzyli i mieli pragnienie chrztu, ale nie mieli okazji go przyjąć.

 

15- Czy ktoś ochrzczony w wodzie może pójść do Piekła?

 

Jak możemy przeczytać w 1Koryntów.10:1-12 cytowany poniżej, tych, którzy zostali ochrzczeni w Mojżeszu w obłoku i w morzu nie wszystkie zapisane. Ponieważ byli nieposłuszni Bogu, wielu zostało uderzonych przez Boga i zginęło na pustyni, pomimo faktu, że wszyscy zostali ochrzczeni w Mojżeszu. Dlatego rozumiecie, że to nie chrzest wody sam w sobie zbawia. Chrzest wodny jest raczej zobowiązaniem, które podejmujemy, aby zostać zbawionym. Jeśli chcesz być zbawiony i wejść do Nieba, musisz szanować i honorować to zobowiązanie do końca. A jeśli w którymś momencie nie chcesz tego zobowiązania, możesz je zerwać. A jeśli go złamiesz, nie oczekuj, że wejdziesz do Nieba. To naprawdę Piekło cię czeka.

 

Tak jak dwoje żonatych ludzi nazywanych jest mężami i żonami, o ile utrzymują związek małżeński, i nagle przyjmują imię rozwiedzeni, jeśli związek ten zostanie zerwany, tak uczeń, jeśli wyrzeknie się swojej wiary w Jezusa Chrystusa, przestaje być uczniem. Niech wszyscy ci, którzy pocieszają się tym, że są ochrzczeni wodą przez zanurzenie, zrozumieją, że muszą wcielić w życie Słowo Boże. Byłbym niedbały, gdybym ci nie przypomniał, że w Piekle są ludzie, którzy na ziemi zostali ochrzczeni w wodzie. Niektórzy niewierni zapytają mnie, czy byłem w Piekle, aby je zobaczyć; jeśli jesteś jednym z tych, którzy widzą przed przyjęciem, kontynuujcie oczernianie Ewangelii Jezusa Chrystusa i ukrzyżujcie dla siebie samego Syna Bożego. Po przybyciu do Piekła spotkasz swoich towarzyszy, którzy tak jak ty zostali ochrzczeni w wodzie.

 

16- Czym Chrzest Wodny nie jest

 

Jeśli konieczne było wyjaśnienie, czym jest chrzest wodny, konieczne będzie również wyraźne określenie, co to z pewnością nie jest. Chrzest wodny nie jest zbawieniem, to znaczy, że chrzest wodny sam w sobie nie zbawia. Jest to raczej zobowiązanie do podążania za Panem, aby zostać zbawionym, lub zobowiązanie dobrego sumienia wobec Boga, jak możemy przeczytać we fragmencie z 1Piotra 3:21-22 "21Czego teraz chrzest wzorem będąc, zbawia nas nie składanie cielesnego plugastwa, ale obietnica spólna sumienia dobrego u Boga, przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, 22Który jest na prawicy Bożej, szedłszy do Nieba, podbiwszy sobie Aniołów i zwierzchności, i mocy.".

 

Chrzest wodny jest zobowiązaniem, może jak każde inne zobowiązanie, może być złamany w każdej chwili. Medytuj: 1Koryntów 10:1-12."1A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli; 2I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu; 3I wszyscy tenże pokarm duchowny jedli; 4I wszyscy tenże napój duchowny pili; albowiem pili z opoki duchownej, która za nimi szła; a tą opoką był Chrystus. 5Lecz większej części z nich nie upodobał sobie Bóg; albowiem polegli na puszczy. 6A te rzeczy stały się nam za wzór na to, abyśmy złych rzeczy nie pożądali, jako i oni pożądali 7 Nie bądźcież tedy bałwochwalcami jako niektórzy z nich, tak jako napisano: Siadł lud, aby jadł i pił, i wstali grać. 8Ani się dopuszczajmy wszeteczeństwa, jako się niektórzy z nich wszeteczeństwa dopuszczali i padło ich jednego dnia dwadzieścia i trzy tysiące. 9Ani kuśmy Chrystusa, jako niektórzy z nich kusili i od wężów poginęli. 10Ani szemrzyjcie, jako niektórzy z nich szemrali, i poginęli od tego, który wytraca. 11A te wszystkie rzeczy przydały się im za wzór, a napisane są dla napomnienia naszego, na których koniec świata przyszedł. 12A tak kto mniema, że stoi, niechże patrzy, aby nie upadł."

 

17- Czy Chrzest Wodny jest opcją?

 

Aby uczynić to nauczanie jak najpełniejszym, jak zapowiedziano we wstępie, lepiej nie kłaść mu kresu, nie wspominając o kilku innych kwestiach, które agenci szatana wykorzystują do wspierania swoich fałszywych nauk. Ci demoniczni pastorzy, którzy kwestionują znaczenie chrztu wodnego, jak zwykle przekręcili znaczenie wersetu biblijnego, aby uzasadnić swoje szaleństwo. Wiesz już bardzo dobrze, że agenci Piekła doskonale radzą sobie w sztuce przekręcania znaczenia wersetów biblijnych, w celu uzyskania takiej interpretacji, która usprawiedliwi ich błędną interpretację. Ponieważ w Biblii nie ma wersetu, który wyraźnie usprawiedliwiałby ich głupotę, demony te są zawsze zmuszone do zniekształcania znaczenia słowa Bożego, aby osiągnąć swoje cele. A werset, który czepiają się, aby powiedzieć, że chrzest wodny byłby opcją, to stwierdzenie Pawła w 1Koryntów 1:17.

 

List do 1Koryntian 1:17 mówi: "Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić ..." Ci niegodziwcy przekręcają znaczenie słowa Pawła, oskarżając go o trywializowanie chrztu wodnego. Dla tych węży, Paweł powiedziałby, że chrzest w wodzie nie jest tak ważny, a może nawet być opcją. Błogosławię Pana, że zbudował swoje Słowo w tak cudowny sposób, że ci, którzy chcą je interpretować na swój własny sposób, są zawsze zdezorientowani. Dlatego żaden z tych, którzy przekręcają znaczenie Słowa Bożego, nie będzie miał wymówki przed Bogiem. Nie tylko ten sam werset, który ci czarnoksiężnicy próbują wykorzystać, jest wystarczający, aby ich zmylić, ale jest też wiele innych fragmentów, które zamykają usta tym hipokrytom, co zademonstrujemy poniżej.

 

Zacznijmy naszą demonstrację od tego samego stwierdzenia Pawła, że ci czarownicy wierzą, że mogą wykorzystać. W Liście do 1Koryntów 1:17 Paweł mówi: "Boć mnie nie posłał Chrystus chrzcić, ale Ewangieliję kazać, wszakże nie w mądrości mowy, aby nie był wyniszczony krzyż Chrystusowy."

 

Pytanie: Dlaczego Paweł oświadcza, że nie został posłany przez Chrystusa do chrzcić? Odpowiedź: Ponieważ Chrystus nie posłał go, aby misję chrztu. Chrystus posłał Pawła, aby głosić Ewangelię, a nie chrzcić. Nawet jeśli ogłaszając Ewangelię, musi chrzcić, oczywiste jest, że jego posługa nie jest chrzest wody. On ją rozpoznaje, a my wszyscy ją rozpoznajemy. Bóg nigdy nie wysłał Pawła na misję chrztu. To właśnie Jan Chrzciciel został posłany, aby chrzcić. Więc Paul nie mówi nic nowego, kiedy wygłasza swoje oświadczenie. On tylko potwierdza to, co jest ustalone.

 

Pytanie: Czy Paweł jako jedyny uznaje, że posługa chrztu wodnego jest służbą Jana Chrzciciela? Odpowiedź: Nie, Paul nie jest sam. Bóg Ojciec go rozpoznał; Jezus Chrystus, Syn Ojca, rozpoznał go; Apostołowie uznali go; a nawet arcykapłanów i starszych ludzi rozpoznał go, jak można odkryć w następujących wersetach:

 

Jana 1:33 "A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym."

 

Dzieje Apostolskie 1:4-5 "4A zgromadziwszy je przykazał im, aby nie odchodzili z Jeruzalemu, ale iżby czekali obietnicy ojcowskiej, o którejście mówić słyszeli ode mnie. 5Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach."

 

Dzieje Apostolskie 1:21-22 "21Potrzeba tedy, aby jeden z tych mężów, którzy z nami bywali po wszystek czas, który Pan Jezus przebywał między nami, 22Począwszy od chrztu Janowego, aż do tego dnia, którego jest wzięty w górę od nas, był z nami świadkiem zmartwychwstania jego."

 

Mateusza 21:23-27 "23A gdy on przyszedł do kościoła, przystąpili do niego, gdy uczył, przedniejsi kapłani i starsi ludu, mówiąc: Którąż mocą to czynisz? a kto ci dał tę moc? 24A odpowiadając Jezus, rzekł im: Spytam i ja was o jednę rzecz, którą jeźli mi powiecie, i ja wam powiem, którą mocą to czynię. 25Chrzest Jana skąd był? z Nieba czyli z ludzi? A oni myśleli sami w sobie, mówiąc: Jeźli powiemy z Nieba, rzecze nam: Czemużeście mu tedy nie uwierzyli? 26Jeźli zaś powiemy z ludzi, boimy się ludu; bo Jana wszyscy mają za proroka. 27A odpowiadając Jezusowi rzekli: Nie wiemy. Rzekł im i on: I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię."

 

Jak właśnie przeczytaliście, od Boga Ojca do przedstawicieli szatana, przez Jezusa i Jego Apostołów, wszyscy uznali, że posługę chrztu została powierzona Janowi Chrzcicielowi. Gdyby Paweł powiedział, że Chrystus posłał go do chrztu, to skłamałby. Więc to nie był chrzest, że Chrystus posłał Pawła.

 

Kontynuujmy naszą demonstrację z dwoma innymi fragmentami z Biblii, Dziejów Apostolskich 19:1-5 i Marka 16:15-16. Te demony, które oskarżają Pawła o trywializowanie chrztu wodnego i o to, że uczynił z niego opcję, mogą być zdezorientowane tylko przez reakcję tego samego Pawła w Dziejach Apostolskich 19:1-5, cytowanych poniżej.

 

"1I stało się, gdy Apollos był w Koryncie, iż Paweł obszedłszy górne krainy, przyszedł do Efezu; a znalazłszy tam niektórych uczniów, 2Rzekł do nich: Izaliście wzięli Ducha Świętego, uwierzywszy? A oni mu rzekli: Owszemeśmy ani słyszeli, jeźli jest Duch Święty. 3Tedy rzekł do nich: W cóżeście tedy ochrzczeni? A oni rzekli: W chrzest Janowy. 4Zatem rzekł Paweł: Janci chrzcił chrztem pokuty, mówiąc ludowi, aby w onego, który miał przyjść po nim, uwierzyli, to jest w Jezusa Chrystusa. 5A usłyszawszy to, ochrzczeni są w imię Pana Jezusowe.".

 

Jak widać, pierwszą reakcją Pawła, gdy spotkał uczniów, było zapytanie ich, czy zostali ochrzczeni w Duchu Świętym. Paweł nie pyta ich, czy są ochrzczeni wodą. Do czego to służy? Bo on wie, że są już ochrzczeni w wodzie. Paweł wie, że aby zostać nazwanym uczniem, trzeba było już zostać ochrzczonym w wodzie. Nikt nie może być uznany za ucznia Jezusa Chrystusa bez chrztu w wodzie. Chrzest wodny nie jest zatem opcją; to właśnie Paweł pokazuje tutaj. W ten sposób zamyka usta przed tymi wszystkimi agentami szatana, którzy go oskarżają.

 

Marka 16:15-16 mówi: "15I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu. 16Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie ..."

 

Gdyby chrzest wodny był opcją, Zbawiciel Jezus nie uczyniłby tego warunkiem dla bycia zbawionym. A jednak, jak właśnie przeczytałeś, chrzest wodny jest rzeczywiście warunkiem ocalenia. Chrzest wodny nie jest zatem opcją; to właśnie demonstruje Jezus Chrystus, Zbawiciel ludzkości. Zamyka więc usta tym wszystkim demonom, które odwracają ludzi od chrztu wodnego, twierdząc, że chrzest nie jest tak ważny. Dla wszystkich z was, którzy zostaliście uwięzieni przez tych wszystkich czarodziejskich pastorów, którzy nauczają, że można obejść się bez chrztu wodnego i wejść do Nieba, prawda została wam teraz przekazana. Nie będziesz miał już żadnych wymówek. Szybko wydostań się z tych wszystkich śmietników, które niewłaściwie nazywasz kościołami, które gardzą wodnym chrztem.

 

18- Znaczenie Chrztu Wodnego

 

Aby pokazać, jak ważne jest chrzest w jego oczach, Bóg postanowił przekazać nawet ludzie starożytnego Przymierza chrztem wodnym, jak czytamy w 1 liście do 1Koryntów 10:1-2 "1A nie chcę, abyście nie mieli wiedzieć bracia! iż ojcowie nasi wszyscy pod obłokiem byli i wszyscy przez morze przeszli; 2I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni są w obłoku i w morzu."

 

Wodny chrzest nie zaczął się od Jana, ale raczej od Mojżesza, jak właśnie czytaliśmy. Różnica polega na tym, że chrzest Starego Przymierza w Mojżeszu był zbiorowy, natomiast chrzest Nowego Przymierza przez Jana Chrzciciela jest indywidualny. Innymi słowy, w Starym Przymierzu ludzie przechodzą przez chrzest zbiorowy, a w Nowym Przymierzu, każde dziecko Boże musi przejść przez chrzest indywidualny. Od czasów Jana Chrzciciela, ci, którzy chcą być zbawieni, muszą być indywidualnie ochrzczeni w wodzie.

 

Wodny chrzest ma więc bardzo duże znaczenie w oczach Boga i nikt nie powinien traktować go lekko. Ci, którzy myślą, że będą gardzić, zaniedbywać czy trywializować chrzest w wodzie i wejdą do Nieba, są w błędzie. Nie można bawić się czymś, co jest cenne w oczach Boga i uciec przed karą Piekła. Wiedz, że wszyscy ci tak zwani pastorzy, którzy mówią, że chrzest wodny nie jest ważny, to demony. Ich misją jest zwerbowanie cię do Piekła. Każdy prawdziwy sługa Boży wie, że gdyby chrzest w wodzie nie był ważny, Jezus Chrystus, nasz Pan, nie zostałby ochrzczony.

 

19- Co zrobić po Chrzcie w Wodzie?

 

Mateusza 28:19-20 mówi: "19Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego; 20Ucząc je przestrzegać wszystkiego, com wam przykazał. …"

 

Jezus Chrystus powiedział, aby czynić uczniów i nauczać ich. Ale niektórzy agenci szatana, którzy są tu tylko po to, by zaprzeczyć Jezusowi, tak jak czyni to ich mistrzowski szatan, raczej mówią, że ludzie muszą najpierw zostać nauczeni, przed uczynieniem ich uczniami. Moje pytanie brzmi: "Kto wie lepiej, Jezus czy sługa szatana?" Jeśli wierzysz, że to Jezus wie lepiej, co mówi, Umieść słowo Jezusa w praktyce. A jeśli wierzysz, że agenci szatana wiedzą więcej niż Jezus, kontynuuj ich przestrzeganie. Nadchodzi dzień, kiedy zrozumiesz.

 

Dzieje Apostolskie 2:42 mówią: "I trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, i w łamaniu chleba, i w modlitwach."

 

Apostołowie Jezusa Chrystusa to ci, którzy realizują Słowo Jezusa Chrystusa. W ciągu jednego dnia uczynili prawie 3000 uczniów, chrzcząc ich w wodzie, a następnie poświęcili się nauczaniu ich, aby się bać Boga i praktykować Jego słowo. Apostołowie szatana, którzy dzisiaj kierują kościołami, wykonują wolę swego pana każdego dnia, nieposłuszni Chrystusowi. Trzymają ludzi, którzy nie są ochrzczeni w kościołach pod pretekstem, że ich nauczają. I nie widzimy dobrego owocu ich tak zwanych nauk w życiu tych, którzy ich słuchają.

 

To, czego Bóg oczekuje od nas po chrzcie, to pozostać w Jego naukach i stosować się do ich codziennego przestrzegania, ponieważ chrzest nie jest celem samym w sobie. Najważniejsze jest, aby nie mówić: "Alleluja, jestem ochrzczony!" Każdy, kto chce wejść do Nieba, musi wytrwać do końca.

 

Mateusza 10:22 mówi nam: "I będziecie w nienawiści u wszystkich dla imienia mego; ale kto wytrwa do końca, ten będzie zbawion."

 

W związku z tym nie wpaść w pułapkę wierząc, że "zbawiony jest zbawiony", jak mówią niektórzy oszuści, którzy polegają na fragmencie Marka 16:16, abyście uwierzyli, że po chrzcie wasze zbawienie jest zagwarantowane. Chciałbym przypomnieć wam, że w Piekle jest wielu z tych, którzy zostali ochrzczeni w wodzie, gdy żyli. Bądź ostrożny!

 

Żydów 10:35-36 mówi: "35Przetoż nie odrzucajcie ufności waszej, która ma wielką zapłatę. 36Albowiem cierpliwości wam potrzeba, abyście wolę Bożą czyniąc, odnieśli obietnicę."

 

Ten fragment ponownie potwierdza fakt, że musimy wytrwać do końca, aby uzyskać zbawienie Boga.

 

1Tymoteusza 6:12 "Bojuj on dobry bój wiary, chwyć się żywota wiecznego, do któregoś też powołany, i wyznałeś dobre wyznanie przed wieloma świadkami."

 

Widzimy w tym fragmencie, jak Bóg prosi pastora Tymoteusza, aby zagarnął życie wieczne, co jest sposobem powiedzenia, że jeśli nie będzie go dobrze trzymał, straci je. Jeśli to napomnienie, aby dzierżyć życie wieczne jest dane proboszczowi, to możemy łatwo zrozumieć, że jest to bardziej dla "prostego" chrześcijanina.

 

Filipensów 2:12 "Przetoż, moi mili! jakoście zawsze posłuszni byli, nie tylko w przytomności mojej, ale teraz daleko więcej w niebytności mojej, z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie."

 

W tym fragmencie widzimy, jak Pan prosi Swoich umiłowanych, czyli tych, którzy już zostali ochrzczeni w wodzie, aby wypracować swoje zbawienie z lękiem i drżeniem. Jeśli "zbawiony jest zbawiony", jak mówią agenci szatana, dlaczego nasz Pan nadal prosi swoje dzieci, aby pracować dla ich zbawienia ze strachem i drżeniem? Dlatego też trzeba konieczne ciężko pracować po chrzcie wody, aby wygrać zbawienie.

 

Żydów 3:12-13 mówi:"12Patrzcież, bracia! by snać nie było w którym z was serce złe i niewierne, które by odstępowało od Boga żywego; 13Ale napominajcie jedni drugich na każdy dzień, póki się Dziś nazywa, aby kto z was nie był zatwardzony oszukaniem grzechu."

 

Żydów 10:24 "I przypatrujmy się jedni drugim ku pobudzaniu się do miłości i do dobrych uczynków."

 

Z tych fragmentów rozumiemy znaczenie pozostania, po chrzcie, pośród tych, którzy szukają Boga w Duchu i prawdzie, ponieważ codzienne nawoływania powodują, że bardziej kochamy Boga i unikamy grzechu. Dlatego po chrzcie trzeba pozostać we wspólnocie; i wytrwać z tymi, którzy szukają Boga z czystym sercem, jak czytamy u 2Tymoteusza 2:22

 

2Tymoteusza 2:22 "Chroń się też pożądliwości młodzieńczych, a naśladuj sprawiedliwości, wiary, miłości, pokoju z tymi, którzy wzywają Pana z czystego serca."

 

Im więcej czasu spędzasz z tymi, którzy szczerze boją się Boga, tym bardziej pobudza cię do strachu przed Panem, co rozumiemy z fragmentu Przypowieści Salomonowych 13:20, który mówi: "Kto chodzi z mądrymi, mądrym będzie; ale kto towarzyszy z głupimi, startym będzie."

 

Ale jeśli jesteś otoczony przez tych, którzy szydzą z Boga, kończy się wyśmiewanie Boga przez ciągłe trwanie w grzechu, ponieważ złe obyczaje psują dobre obyczaje, jak czytamy w poniższym wersecie:

 

1Koryntów 15:33 "Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje."

 

Przypowieści Salomonowych 22:24-25 "24Nie bądź przyjacielem gniewliwemu, a z mężem popędliwym nie obcuj, 25Byś snać nie przywykł ścieszkom jego, a nie włożył sidła na duszę swoję."

 

Dlatego ważne jest, aby po chrzcie wody pozostać w prawdziwym zgromadzeniu dzieci Bożych, gdzie głosić należy zdrową doktrynę Jezusa Chrystusa, a nie w tych prostytutkowych kościołach, których jest dzisiaj mnóstwo. Zachęcamy do medytacji nad nauką "Kościół" dostępną na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby nie wpaść w pułapkę tych odstępczych zgromadzeń.

 

19.1- Strzeż się uwodzenia

 

Inną pułapką, której należy unikać, jest izolowanie się i wiara, że w pojedynkę możesz wzrastać z Panem; to jest uwodzenie. Musicie obcować z innymi braćmi i siostrami, którzy żyją zdrową doktryną, aby wzrastać duchowo. Psalmów 133: "1Pieśń stopni Dawidowa. Oto jako rzecz dobra, i jako wdzięczna, gdy bracia zgodnie mieszkają. 2Jest jako olejek najwyborniejszy wylany na głowę, ściekający na brodę, na brodę Aaronową, ściekający aż i na podołek szat jego. 3Jako rosa Hermon, która zstępuje na góry Syońskie; albowiem tam daje Pan błogosławieństwo i żywot aż na wieki."

 

Podsumowując, pamiętajcie, że po chrzcie wodnym trzeba pozostać w żywym Kościele, pośród innych dzieci Bożych, które szukają prawdy. Po chrzcie wodnym trzeba wytrwać w nauczaniu apostołów, w braterskiej komunii, w łamaniu chleba i w modlitwie. Tylko w ten sposób będziecie wzrastać w wierze w Jezusa Chrystusa.

 

19.2- Elementy rozeznawanie

 

Nie naśladuj agentów szatana, którzy twierdzą, że mogą żyć swoim chrześcijańskim życiem samotnie i iść do nieba. Jest kilku uwodzicieli, którzy twierdzą, że nie potrzebują Apostoła, Pastora ani żadnego innego Starszego Kościoła, pod pretekstem, że ich jezus jest ich jedynym pastorem. Niektóre z tych demonów, aby usprawiedliwić swoje szaleństwo, mówią, że w Biblii Jezus powiedział: "Wszyscy jesteście braćmi". Ci synowie diabła, którzy wyróżniają się w sztuce przekręcania znaczenia słowa Bożego, biorą słowo Pana z Mateusza 23 z kontekstu. Spójrzmy na ten fragment razem:

 

Mateusza 23:1-10 "1Tedy Jezus rzekł do ludu i do uczniów swoich, mówiąc: 2Na stolicy Mojżeszowej usiedli nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie. 3Przetoż wszystkiego, czegokolwiek by wam rozkazali przestrzegać, przestrzegajcie i czyńcie, ale według uczynków ich nie czyńcie; albowiem oni mówią, ale nie czynią. 4Bo wiążą brzemiona ciężkie i nieznośne, i kładą je na ramiona ludzkie, lecz palcem swoim nie chcą ich ruszyć. 5A wszystkie uczynki swoje czynią, aby byli widziani od ludzi, i rozszerzają bramy swoje, i rozpuszczają podołki płaszczów swoich. 6Nadto miłują pierwsze miejsca na wieczerzach, i pierwsze stołki w bóżnicach. 7I pozdrawiania na rynkach, i aby je nazywali ludzie: Mistrzu, mistrzu! 8Ale wy nie nazywajcie się mistrzami; albowiem jeden jest mistrz wasz, Chrystus; ale wy jesteście wszyscy braćmi. 9I nikogo nie zówcie ojcem waszym na ziemi; albowiem jeden jest Ojciec wasz, który jest w Niebiesiech. 10A niechaj was nie zowią mistrzami, gdyż jeden jest mistrz wasz, Chrystus."

 

Oto więc, ukochany, fragment, którego niektóre demony używają, aby udowodnić nam, że aby pójść do Nieba, nie potrzebują Apostoła, Pastora ani żadnego innego Starszych Kościoła. Te węże mówią wam, że to ich jezus prosi ich, aby pogardzali autorytetem sług Bożych i anulowali ich przydatność i ich posługi. Według tych agentów szatana, Słudzy Boży są bezużyteczni. Dla nich świat nie potrzebuje żadnego sługi Bożego.

 

Czytając ten fragment z Mateusza 23, można łatwo zrozumieć kontekst, w którym Pan mówił. Przesłanie Jezusa tutaj nie jest trudne do zrozumienia. Ale widzisz, co synowie szatana są gotowi zrobić z przesłaniem. Za każdym razem, gdy stajemy twarzą w twarz z demonami, które w ten sposób zaprzeczają posłudze Sług Bożych, zadajemy im kilka małych pytań, które całkowicie zamykają ich usta. Oto kilka z tych pytań:

 

Pytanie 1: Czy potrzebujesz chrztu wodą, aby zostać zbawionym? Ich odpowiedź brzmi zazwyczaj tak.

 

Pytanie 2: Skoro nie uznacie autorytetu żadnego ze Sług Bożych, do kogo macie następnie udać się na swój chrzest? Odpowiedzią tych demonów jest to, że chrzcą się sami, bez sługi Bożego.

 

Pytanie 3: Czy w Biblii jest jakiś przykład tego, kto sam został ochrzczony sam bez Sługi Bożego? Na to pytanie ci czarodzieje utknęli, i nie mają nam odpowiedzi.

 

Ważne przesłanie: Jeśli zdarzy ci się spotkać niektórych głupich ludzi, którzy w swoim szaleństwie zostali ochrzczeni sami bez Sługi Bożego, powiedz im, że ich tak zwany chrzest nie ma znaczenia przed Bogiem. Jeśli chcą wejść do Nieba, muszą szybko szukać prawdziwego sługi Bożego, aby otrzymać prawdziwy chrzest.

 

Wezwanie do pokuty: Wszyscy głupich ludzi, którzy postanowili zostać ochrzczeni na własną rękę, bez Sługi Bożego, Nawróćcie się, jeśli chcecie zostać zbawieni, i szybko poszukajcie prawdziwego człowieka Bożego, aby otrzymać prawdziwy chrzest chrzest wody zgodnie z tym nauczania, którą właśnie przeczytaliście.

 

Pytanie 4: Skoro Apostołowie, Prorocy, Ewangeliści, Pasterze i Nauczyciele są bezużyteczni, to co powiesz o Efezjanach 4? I jak tylko zacytujemy im to przejście, te węże mają zamknięte usta, ale nie żałują. Gdyby pokutowali, nazywanie ich demonami byłoby obrazą. Przeczytajmy razem ten fragment z Efezów 4:10-16.

 

"10A który zstąpił, ten jest, który i wstąpił wysoko nad wszystkie Niebiosa, aby napełnił wszystko. 11I tenże dał niektóre Apostoły, a niektóre proroki, a drugie ewangielisty, drugie też pasterze i nauczyciele. 12Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego; 13A iżbyśmy się wszyscy zeszli w jedność wiary i znajomości Syna Bożego, w męża doskonałego, w miarę zupełnego wieku Chrystusowego, 14Abyśmy więcej nie byli dziećmi, chwiejącymi się i unoszącymi się każdym wiatrem nauki przez fortel ludzki i przez chytrość podejścia błędem. 15Ale szczerymi będąc w miłości, rośnijmy w onego we wszystkiem, który jest głową, to jest w Chrystusa, 16Z którego wszystko ciało przystojnie złożone i spojone we wszystkich stawach, przez które jeden członek drugiemu posiłku dodaje przez moc, która jest w każdym członku, według miary jego, wzrost ciału należący bierze ku budowaniu samego siebie w miłości."

 

Jak uczysz się z tego fragmentu, aby Kościół Jezusa Chrystusa osiągnął doskonałość, Słudzy Boży są niezbędni, a sam Jezus tego chce. Ale agenci szatana, którzy zawsze wiedzą więcej niż Jezus, są przekonani, że Jezus, wzywając swoich sług do służby, po prostu się mylił

 

Pytanie 5: Czy często nazywasz swojego cielesnego ojca ojcem? Kiedy zadajemy to pytanie tym hipokrytom, są zażenowani i nie odpowiadają. Mówią do siebie: "Gdybyśmy powiedzieli nie, byłoby to bardzo rażące, ponieważ każdego dnia nazywamy naszych cielesnych ojców ojcem. A jeśli powiemy tak, zacytują ten sam werset, którego używamy do uwodzenia nas."

 

Tym, co powstrzymuje tych obłudników przed odpowiedzią na to pytanie, jest fakt, że ciąg dalszy fragmentu Mateusza 23,8-9, z którego wywodzą wyrażenie "wszyscy jesteście braćmi”, mówi: "Nikogo na ziemi nie wzywaj waszego ojca”. Otóż, jeśli nie powinniśmy szanować żadnego sługi Bożego i jeśli nie możemy uznawać tytułu żadnego sługi Bożego pod pretekstem, że Bóg powiedziałby, że "wszyscy jesteście braćmi", to również wasz cielesny ojciec nie może być nazywany ojcem, ponieważ Bóg, który powiedział: "Wszyscy jesteście braćmi", jest tym samym, który powiedział: "Nie nazywaj nikogo na ziemi swoim ojcem". I powiedział to w tym samym czasie i w tym samym kontekście. To właśnie dezorientuje tych czarowników.

 

Ci agenci szatana są zawsze bardzo wyniośli wobec sług Bożych. Prawie nie okazują im szacunku i prawie nie nazywają ich po tytułami. W rzeczywistości jest to duch w nich, który walczy z autorytetem Boga. Są to prawdziwi buntownicy, którzy nie są gotowi poddać się Bogu lub tym, których Bóg powołał.

 

19.3- Bóg poprosił mnie, abym się dla Niego wyróżnił

 

Oto kolejny element rozeznania, dzięki któremu rozpoznajesz innych agentów szatana. Gdy tylko uznają za bardzo rażące, aby oświadczyć, jak niektórzy z ich kolegów-czarowników, że nie potrzebują ani Apostoła, ani Pastora, ani żadnego innego Starszego Kościoła, raczej mówią, że ich bóg poprosił ich, aby się dla niego wyróżnili, albo na formacji osobisty, czy na chwilę duchowej odnowy, albo na chwilę uzdrowienia, itp. I mówią wam, że w tym czasie, kiedy są oddzieleni dla swojego boga, to sam bóg się nimi zaopiekuje. To właśnie, według nich, usprawiedliwia fakt, że wycofują się ze Zgromadzeń dzieci Bożych, aby pozostać w samotności.

 

Agentom szatana nigdy nie brakuje pretekstów do okłamywania siebie i innych. Gdy nie mogą wytrwać pośród dzieci Bożych, uciekają, mówiąc każdemu, kto ich wysłucha, że to ich bóg dał im rozkaz odłączenia się od nich, aby albo lepiej im się objawić, albo aby dać im wskazówki i instrukcje, czego od nich oczekuje. Aby zakończyć uwodzenie, mówią, że zgodnie ze wskazówkami, które otrzymają od swojego Boga, będą mogli wrócić do dzieci Bożych.

 

Umiłowani, nie trzeba wielkiego rozeznania, aby zrozumieć, że to agenci świata ciemności wypowiadają takie słowa. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może mówić takich rzeczy i żadne prawdziwe dziecko Boże nie może być zwodzone przez takie kłamstwa. Takie instrukcje nie mogą pochodzić od Jezusa Chrystusa, naszego Boga, z tego prostego powodu, że są one całkowicie sprzeczne z Jego wizją dla Jego Kościoła. Kościół, za który umarł Jezus Chrystus, musi osiągnąć doskonałość i jedność wiary i poznania Syna Bożego przed jego uniesieniem. Aby osiągnąć ten cel, Jezus Chrystus uznał za konieczne, aby wzbudzić swoje sługi apostołów, proroków, ewangelistów, pastorów i nauczycieli.

 

Bóg nie może ustanowić tej organizacji, bez której Jego Kościół nie osiągnie doskonałości, a jednocześnie prosić niektóre ze swoich prawdziwych dzieci, aby opuściły inne prawdziwe dzieci, ponieważ chciałby z nimi rozmawiać w tajemnicy, przywracać je w tajemnicy i uzdrawiać po cichu. Umiłowani, nie wierzcie w tego rodzaju kłamstwa sfabrykowane przez agentów szatana z ich świata. Nasz Bóg nie działa w ten sposób.

 

To Pan mówi nam w Jakóba 5:14 "Choruje kto między wami, niechże zawoła starszych zborowych, a niech się modlą za nim, pomazując go olejkiem w imieniu Pańskiem." Pan nie może, po udzieleniu tej instrukcji swojemu ludowi, nadal prosić niektórych ze swoich chorych lub opętanych dzieci, aby wycofali się z pomiędzy dzieci Bożych, aby mógł ich uzdrawiać potajemnie poza Kościołem, lub przywracać ich potajemnie z dala od obecności innych dzieci Bożych, lub dawać im instrukcje i inne tak zwane dyrektywy. Jest to czyste szatańskie uwiedzenie. Jezus Chrystus, nasz Bóg, w żaden sposób nie może stać za tego rodzaju kłamstwem. Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg, nie może w żaden sposób prosić kogoś, aby uciekał od dzieci Bożych i izolował się przez lata, czekając na tak zwane uzdrowienie.

 

To uwodzenie nie różni się od tego, co ożywia innych agentów szatana, którzy za każdym razem mówią, że dopóki duch nie objawi im tego czy tamtego, nie będą posłuszni i nie będą wprowadzać słowa Bożego w życie. Już ostrzegałem was przed tymi agentami Piekła. Jak tylko usłyszysz kogoś, kto w obliczu Słowa Bożego mówi ci, że inny duch musi przyjść i powiedzieć mu, aby był posłuszny, zanim zostanie zmuszony do posłuszeństwa Słowu Bożemu, wiedz, że jest on agentem szatana. To samo uwodzenie ożywia obłudników, którzy twierdzą, że zawsze szukają woli Bożej; tych uwodzicieli, którzy spędzają swój czas nic nie robiąc, pod pretekstem czekania na wolę Bożą, nawet na rzeczy, których wola Boża jest już jasno wyrażona w Biblii.

 

A ci tak zwani chrześcijanie, którzy, choć już zetknęli się ze zdrową doktryną, uciekają od dzieci Bożych i twierdzą, że to Bóg prosi ich, aby się wycofali i pozostali sami, są czarownikami. Kiedy mówią wam, że to Bóg poprosił ich, aby uciekli od innych Dzieci Bożych i odizolowali się, mówią o swoim bogu szatanie, a nie o naszym Bogu Jezusie Chrystusie. Nasz Bóg Jezus Chrystus uczy raczej przeciwieństwo tego kłamstwa w Jego słowie. Uciekajcie przed uwodzeniem demonów!

 

A ci ludzie, którzy mówią wam, że Bóg chciał ich oddzielić, aby ich odnowić i uzdrowić, przez lata nie są przywracani ani uzdrawiani. Sposób, aby powiedzieć ci, że ich bóg potrzebuje wieczności, aby ich uzdrowić i przywrócić. To jest żałosne! Szatan naprawdę wie, jak oszukać swoich agentów i sprawić, by wyglądali śmiesznie. Ewangelia Boża, inna niż ta, którą Bóg już dał nam w Biblii, nie istnieje. Tak mówi Bóg, prawdziwy Bóg, Jezus Chrystus:

 

Galatów 1:6-9 "6Dziwuję się, iż tak prędko dacie się przenosić od tego, który was powołał ku łasce Chrystusowej, do inszej Ewangielii; 7Która nie jest inszą; tylko niektórzy są, co was turbują i chcą wywrócić Ewangieliję Chrystusową. 8Ale choćbyśmy i my, albo Anioł z nieba opowiadał wam Ewangieliję mimo tę, którąśmy wam opowiadali, niech będzie przeklęty. 9Jakośmy przedtem powiedzieli i teraz znowu mówię: Jeźliby wam kto inną Ewangieliję opowiadał mimo tę, którąście przyjęli, niech będzie przeklęty."

 

Niech wszyscy zwodziciele zrozumieją teraz bardzo dobrze, że prawdziwy Bóg nigdy się nie ukryje, aby dać im ewangelię inną niż ta, którą już dał nam w swoim słowie, którym jest Biblia Święta. Pamiętajcie więc, umiłowani, że żadne prawdziwe dziecko Boże nie może twierdzić, że jest w stanie żyć samotnie chrześcijańskim życiem. To dzieci szatana mają takie roszczenie. Przede wszystkim nie naśladuj ich, bo zginiesz w Piekle.

 

Po chrzcie wodnym każdy prawdziwy uczeń Chrystusa musi mieszkać w prawdziwym zgromadzeniu Dzieci Bożych, gdzie nauczana jest zdrowa doktryna Jezusa Chrystusa.

 

20- Odchylenia w chrzcie

 

20.1- Opłaty płacone za chrzest

 

Istnieje kilka satanistycznych sekt, które pobierają opłatę za chrzest wodny. Demony, które prowadzą te sekty, ustanowiły to, co nazywają "opłatami chrzcielnymi". Nakładają one na wszystkich tych, którzy chcą być ochrzczeni, kwotę do zapłaty przed udzieleniem im chrztu. Jeśli jesteście w tej satanistycznej sekcie, szybko stamtąd wyjdźcie, jeśli cenicie swoje zbawienie. Biblia uczy nas od początku do końca, że zbawienie jest bezpłatne, i chrzest wodny towarzyszący zbawieniu jest również bezpłatny. Nigdzie w Biblii nie znajdziesz ani jednego chrztu, który został opłacony, ani za który ktoś zapłacił chociażby jeden grosz. Więc pamiętaj bardzo dobrze, że wszyscy ci, którzy zmuszają cię do uiszczenia tak zwanych "opłat chrztu", to demony. Są to agenci Piekła, którzy wybrali Piekło, i którzy chcą iść z jak największą liczbą ludzi, jak to możliwe. Odsuń się od nich.

 

Oto, co Pan mówi o tych żmijach: "Lecz biada wam, nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie obłudni! iż zamykacie królestwo Niebieskie przed ludźmi; albowiem tam sami nie wchodzicie, ani tym, którzy by wnijść chcieli, wchodzić nie dopuszczacie." Mateusza 23:13

 

Są sługami szatana, których potępienie zostało napisane dawno temu. "Albowiem wkradli się niektórzy ludzie, dawno już przedtem naznaczeni na to potępienie, niepobożni, którzy łaskę Boga naszego obracają w rozpustę i samego się Boga i panującego Pana naszego, Jezusa Chrystusa zapierają." Judasa 1:4

 

Czynią to, czego Pan nie nakazał. "... aby palili synów swych ogniem na całopalenie Baalowi, czegom nie rozkazał, anim oto mówił, ani to wstąpiło na serce moje:" Jeremijasz 19:5.

 

Tak jak już studiowaliśmy, chrzest wodny jest warunkiem zbawienia, jak jest napisane w Ew. Marka 16:16 "Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie ..." Ponadto jest napisane: "Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny." Jana 3:16. Zbawienie jest całkowicie bezpłatne jak widać, czytając wersety poniżej:

 

Mateusza 10:8 "Chore uzdrawiajcie, trędowate oczyszczajcie, umarłe wskrzeszajcie, dyjabły wyganiajcie; darmoście wzięli, darmo dawajcie."

 

Rzymian 3:23-24 "23Albowiem wszyscy zgrzeszyli i nie dostaje im chwały Bożej. 24A bywają usprawiedliwieni darmo z łaski jego przez odkupienie, które się stało w Chrystusie Jezusie."

 

Rzymian 6:23 "Albowiem zapłata za grzech jest śmierć; ale dar z łaski Bożej jest żywot wieczny, w Chrystusie Jezusie, Panu naszym."

 

1Koryntów 9:18 "Jakąż tedy mam zapłatę? Abym Ewangieliję opowiadając, bez nakładu wystawił Ewangieliję Chrystusową, na to, żebym źle nie używał wolności mojej przy Ewangielii."

 

Objawienie Jana 21:6 "I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec. Ja pragnącemu dam darmo ze źródła wody żywej."

 

Objawienie Jana 22:17 "A Duch i oblubienica mówią: Przyjdź! A kto słyszy, niech rzecze: Przyjdź! A kto pragnie, niech przyjdzie; a kto chce, niech bierze wodę żywota darmo."

 

Dzieje Apostolskie 8:18-20 "18A ujrzawszy Szymon, że przez wkładanie rąk apostolskich był dawany Duch Święty, przyniósł im pieniądze. 19Mówiąc: Dajcie i mnie tę moc, aby ten, na któregokolwiek bym ręce włożył, wziął Ducha Świętego. 20I rzekł mu Piotr: Pieniądze twoje niech z tobą będą na zginienie, żeś mniemał, żeby dar Boży miał być za pieniądze nabywany." Apostoł Piotr nie spieszył się, aby wziąć pieniądze oferowane do niego, ale on poważnie upomniał tego ta osoba, która nawet miała na myśli wierzyć, że dar Boży może być nabyty za cenę pieniędzy.

 

Po przeprowadzeniu dochodzenia w sprawie tych satanistycznych świątyń, które pobierają opłaty za chrzest, okazuje się, że kwota ta zależy od regionów, miejscowości, krajów, a nawet od osoby, która chce się ochrzcić. W niektórych wioskach potrzebny jest kogut, koza, owca lub najlepsze produkty żniwa. W innych regionach wymagana jest kwota pieniężna. Dla innych sekt szatańskich chrzest odbywa się w tylko w jednym kraju i kilka tysięcy euro musi być wydane na transport i wydatki na chrzest

 

20.2- Kursy chrztu i szkolenia chrztu

 

Są inni czarownicy, którzy ustanowili coś, co nazywają "kursami chrztu" lub "treningami chrztu". Są tacy, którzy zdają egzaminy na koniec tych tak zwanych kursów chrzcielnych, a jeśli im się nie powiedzie, nie będą mogli was ochrzcić. Jeśli jesteś w tego rodzaju szatańskiej sekty, wydostać się stamtąd szybko, jeśli dbasz o swoje zbawienie. Żaden z tych czarowników nie doprowadzi cię do prawdziwego zbawienia. Te demony są agentami Piekła, którzy prowadzą cię do Piekła. Jak czytaliście w tym nauczaniu, Pan poprosił, aby Jego dzieci zostały ochrzczone dla zbawienia i nauczane po chrzcie, nie wcześniej.

 

Dlaczego Bóg wymaga, aby Jego dzieci zostały ochrzczone, zanim zostaną nauczone? Powód jest jasny i prosty do zrozumienia. To właśnie po chrzcie w wodzie jesteśmy zbawieni. Oznacza to, że dopóki nie jesteś ochrzczony, nie jesteś jeszcze zbawiony. Ci czarownicy, którzy trzymają cię przez miesiące na tak zwanym kursie chrztu, faktycznie utrzymują cię w Piekle przez cały czas ich tak zwanego treningu. Jeśli śmierć zaskoczy Cię podczas tak zwanego kursu Chrztu i szkolenia chrztu, znajdziesz się w Piekle w następnej sekundzie. Jakim pożytkiem byłby dla ciebie cały czas spędzony w tak zwanym kościele? Jednak jeśli jesteś już ochrzczony i zbawiony, jeśli podczas gdy jesteś nauczany słowa Bożego i śmierć zaskoczy cię, to pójdziesz do raju, i będziesz w ramionach aniołów natychmiast w następnej sekundzie. Czy tak skomplikowane jest zrozumienie tej prostej logiki Boga?

 

20.3- Specjalny strój do chrztu

 

Są też pasterze czarnoksiężników, którzy ustanowili coś, co nazywają "strój chrzcielny". Żądają, aby wszyscy ci, którzy chcą zostać ochrzczeni, ubierali się wszyscy na biało. Dlatego tylko w białym ubraniu każdy kandydat do chrztu musi wejść do wody chrztu. Wiedz, że wszystkie te wymagania, jakie ci agenci szatana nakładają na ciebie, są receptami pochodzącymi ze świata ciemności. A te szatańskie recepty mają na celu wtajemniczenie cię w czary. Kiedy poddajesz się tym wymaganiom, podpisujesz pakty ze światem okultystycznym, nie wiedząc o tym. Bóg nigdy nie zażądał żadnego specjalnego ubrania do chrztu, a w Biblii nie można znaleźć żadnego apostoła lub ucznia, który zażądałby takich rzeczy. Jeśli nie chcesz skończyć w Piekle z tymi czarodziejskimi pastorami, uciekaj od nich szybko.

 

20.4- Chrzty zbiorowe

 

Agenci szatana spędzają czas na myśleniu o nowych metodach odwracania ludzi od Boga. Tak więc niektórzy pastorzy czarownicy stworzyli już zbiorowe sesje chrztu, podczas których wprowadzają wszystkich kandydatów do chrztu do wody w tym samym czasie, a każdy zanurza się w wodzie sam. Innymi słowy, za każdym razem, gdy pojawiają się nowi nawróceni, ci czarownicy-pasterze czekają, aż będzie wystarczająco dużo ludzi, aby zorganizować sesję chrztu. Wyznaczyli na to dzień. Jak tylko nadejdzie ten dzień, zabierają wszystkich kandydatów do chrztu do wody. Gdy tylko tam dotrą, wchodzą do wody i zapraszają wszystkich kandydatów do chrztu, aby weszli do wody, a każda osoba chrzci się bez pomocy, zanurzając się w wodzie.

 

Dla was, którzy macie przywilej czytania tej nauki, potraktujcie to przesłanie poważnie. Gdybyście mieli nieszczęście ochrzcić się sami i bez pomocy, w tego rodzaju satanistycznym rytuale, pokutujcie i szybko wydostańcie się z tej szatańskiej sekty, gdybyście jeszcze tam byli. Poproś o prawdziwy chrzest, póki jeszcze jest czas. Pamiętajmy na zakończenie, że chrzest dokonany w wodzie niekoniecznie jest dobrym chrztem. Dobry chrzest to taki, który jest dokonywany w wodzie według biblijnych norm, jak to wyjaśniliśmy w tym nauczaniu. Każdy człowiek, który już został ochrzczony w wodzie, musi więc sprawdzić, czy jego chrzest odpowiada biblijnym normom, tak jak to właśnie studiowaliśmy.

 

21- Konkluzja

 

Pan właśnie udostępnił wam naukę o Chrzcie Wodnym, która jest kompletna i dość szczegółowa. Ci, którzy się uwieść, nie będą już mieli najmniejszego powodu, by usprawiedliwiać swoją upór. Pan właśnie pozbawił ich wszelkich argumentów uwodzenia i pretekstów. To nauczanie raz na zawsze zamknie ich usta. Tak zwani chrześcijańscy katolicy, metodystyczni chrześcijanie, prezbiteriańscy chrześcijanie, ci wszystkich innych sekt szatana, którzy wkładali kilka kropel wody na głowy ludzi do chrztu i innych szatańskich sekt, którzy mówią, że chrzest woda jest tylko symbolem lub opcją, musi teraz zrozumieć, że są w drodze do Piekła. Chrzest w wodzie jest rzeczywiście wymogiem, aby być zbawionym.

 

21.1- Kto jest chrześcijaninem?

 

Musisz wiedzieć raz na zawsze, że według Boga i według Biblii, nie ma czegoś takiego jak: "chrześcijanie katoliccy", lub "chrześcijanie metodyści", lub "chrześcijanie prezbiteriańscy", lub "chrześcijanie reformowani", lub "chrześcijanie ewangeliccy", lub "chrześcijanie chrzcicieli baptystów", lub "chrześcijanie adwentyści", lub "chrześcijanie apostolscy", lub "chrześcijanie zielonoświątkowcy", lub "chrześcijanie odrodzeni". Bóg po prostu rozpoznaje "chrześcijanin". Według Biblii chrześcijanin jest uczniem. To, co czytamy w Dzieje Apostolskie 11:26 "... A najpierwej w Antyjochii uczniowie nazwani są Chrześcijanami." A uczniem jest ten, który uczynił Jezusa Chrystusa swoim Panem, tym, który przyjął Jezusa Chrystusa i przyjął Go jako swojego Pana i osobistego Zbawiciela, który wyznał swoje grzechy, który został ochrzczony w wodzie, to jest przez zanurzenie dla przebaczenia jego grzechów i który teraz żyje dla Jezusa Chrystusa. To właśnie Bóg uważa za chrześcijanina. Termin "katolicki chrześcijanin" lub "metodysta chrześcijanin" itp. jest zatem po prostu aberracją. Katolik nie jest chrześcijaninem, a chrześcijanin nie jest katolikiem. Nie można być jednocześnie katolikiem i chrześcijaninem. Toż to jest oczywistym absurdem.

 

Aby zostać uznanym za ucznia Jezusa Chrystusa, trzeba przejść przez wody chrzest. To przesłanie jest całkowicie jasne w słowie Bożym. Tak mówi Biblia: Mateusza 28:19 "Idąc tedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego." Zostało ustanowione zgodnie z instrukcjami Jezusa, że chrzcząc ludzi, czynimy ich uczniami. Dlatego nie możemy mieć uczniów, którzy nie są ochrzczeni w wodzie.

 

Dzieje Apostolskie 2:37-41 "37A to słysząc, przerażeni są na sercu i rzekli do Piotra i do innych Apostołów: Cóż mamy czynić, mężowie bracia? 38Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego. 39Albowiemci wam ta obietnica należy i dziatkom waszym, i wszystkim, którzy daleko są, którekolwiek by powołał Pan, Bóg nasz. 40I wielą inszych słów oświadczał się i napominał je, mówiąc: Wyzwólcie się od tego rodzaju przewrotnego. 41Którzy tedy wdzięcznie przyjęli słowa jego, ochrzczeni są i przystało dnia onego dusz około trzech tysięcy."

 

Oto tysiące ludzi, którzy nie nawrócili się i którzy po wysłuchaniu Ewangelii zapytali Piotra i innych apostołów, co mają zrobić, aby zostać zbawionymi. Gdy tylko zostali ochrzczeni, natychmiast otrzymali tytuł uczniów. Tu ponownie ustalono, że tytuł ucznia został im nadany dopiero po ich chrzcie. Dlatego nie może być żadnego ucznia Jezusa Chrystusa, który nie jest ochrzczony w wodzie. Nie znajdziesz tego w Biblii.

 

Nauczanie to jest teraz jasne dla każdego z was i nikt nie może udawać, że jest ignorantem. Bez skruchy i bez chrztu przez zanurzenie, czeka cię Piekło. Jesteś ostrzeżony! Ci, którzy chcą iść do Nieba teraz wiedzą, co robić, aby wejść do Nieba, a ci, którzy wolą Piekło, znajdą się w Piekle i nie będą zaskoczeni, gdy się tam znajdą.

 

21.2- Co to jest Piekło?

 

Aby pomóc ci świadomie dokonywać lepszych wyborów, uważam za ważne wyjaśnienie, czym naprawdę jest Piekło. Oto, co Biblia mówi o Piekle:

 

Mateusza 25:41 "Potem rzecze i tym, którzy będą po lewicy: Idźcie ode mnie, przeklęci! w ogień wieczny, który zgotowany jest dyjabłu i Aniołom jego."

 

Mateusza 13:40-43 "40Jako tedy zbierają kąkol, a palą go ogniem, tak będzie przy dokonaniu świata tego. 41Pośle Syn człowieczy Anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawość czynią; 42I wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha"

 

Sam Pan Jezus Chrystus mówi nam, że Piekło jest ogniem wiecznym, że Piekło jest ognistym piecem i przedstawia nam Piekło jako miejsce, w którym będzie płacz i zgrzytanie zębów. Jeśli to Jezus Chrystus sam mówi, że Piekło jest ogniem wiecznym, to znaczy, że Piekło jest naprawdę ogniem wiecznym. A jeśli to Sam Jezus Chrystus mówi, że Piekło jest ognistym piecem, oznacza to, że Piekło jest w rzeczywistości ognistym piecem. A jeśli to sam Jezus Chrystus mówi, że Piekło jest miejscem, w którym będzie płacz i zgrzytanie zębów, to znaczy, że on, jako Bóg, wie, że rodzaj tortur i udręk odnalezionych w Piekle nigdzie indziej nie istnieje. Jeśli uważasz, że Jezus, nasz Bóg może być w błędzie, kontynuuj upór. A jeśli wierzysz, że Jezus, Zbawiciel świata, nie może się mylić, potraktuj tę wiadomość poważnie.

 

21.3- Niektóre elementy rozeznawanie

 

Daję wam tutaj element rozeznania. Biblia, która objawiła nam, że Piekło jest miejscem, w którym będzie płacz i zgrzytanie zębów, każdy może łatwo zrozumieć, że udręka Piekła jest okrutna i nie do zniesienia. Poza tym jest nie do opisania. To powiedziawszy, każdy normalny człowiek może się tylko bać Piekła. Każdy, kto ma zdrowy umysł, może się tylko bać Piekła. Jeśli wiele osób żyje z dala od strachu przed Bogiem, nie przeszkadzając sobie, to dlatego, że szatan zdołał sprawić, by uwierzyli, że Piekło nie istnieje. Nie zobaczysz normalnego człowieka, który wie, że Piekło istnieje, jak uczy nas Biblia, i dobrowolnie decyduje się tam iść. Ludzie, dla których Piekło nie przeraża, są agentami Piekła.

 

Więc jeśli spotkasz ludzi, którzy po przeczytaniu jasnego nauczania, jak to, nauczanie, które przekonuje ich o istnieniu Piekła, jednocześnie oferując im zbawienie za darmo, powiedzą ci, że wolą pozostać w swojej katolickiej sekcie lub Metodystów lub Prezbiterianach, pamiętajcie tylko, że tacy ludzie są agentami Piekła. Niebo nie jest dla nich. Już zarezerwowali swoje miejsce w Piekle i nie chcą stracić tego miejsca za nic na świecie. Podczas gdy oni będą płonąć w Piekle przez wieczność, ci, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa, którzy byli ochrzczeni w wodzie i żyli dla Jezusa Chrystusa, będą świecić jak słońce w doskonałej szczęśliwości, w królestwie ich Ojca, i to na wieczność.

 

Mateusza 13:41-43 " 41 ośle Syn człowieczy Anioły swoje, a oni zbiorą z królestwa jego wszystkie zgorszenia, i te, którzy nieprawość czynią; 42wrzucą je w piec ognisty, tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. 43Tedy sprawiedliwi lśnić się będą jako słońce w królestwie Ojca swego. Kto ma uszy ku słuchaniu, niechaj słucha."

 

Niektórzy po przeczytaniu tego przesłania o nieubłaganej prostocie i jasności powiedzą wam, że są już zbawieni, podczas gdy wciąż są w sektach, które polewają głowy ludzi przeklętą wodą w imię chrztu. Od sposobu, w jaki mówią, na pewno zastanawiasz się, czy rzeczywiście przeczytali nauczanie. Tak, faktycznie to przeczytali. Jaki jest więc problem? Problem, jeśli ją tak nazwać, polega na tym, że ludzie szatana nigdy nie przyjmą Ewangelię Jezusa Chrystusa, aby być zbawionymi.

 

Mateusza 13:14-15 "14I pełni się w nich proroctwo Izajaszowe, które mówi: Słuchem słuchać będziecie, ale nie zrozumiecie; i widząc widzieć będziecie, ale nie ujrzycie; 15Albowiem zatyło serce ludu tego, a uszyma ciężko słyszeli, i oczy swe zamrużyli, żeby kiedy oczyma nie widzieli i uszyma nie słyszeli, a sercem nie zrozumieli, i nie nawrócili się, a uzdrowiłbym je."

 

Wiedz również, że wszyscy ci ludzie, którzy, choć przekonani, że katolicyzm jest sektą satanistyczną, mimo wszystko pozostają tam i mówią, że nawet spychacz nie może ich stąd usunąć, są czarownikami. Wszyscy oni są agentami szatana. Świadomie preferują to środowisko, ponieważ jest to dobre miejsce do praktykowania czarów. A ponieważ nie są gotowi do rezygnacji z czarów, nie mogą opuścić tego środowiska. Wiedzą bardzo dobrze, że aby opuścić to środowisko i przyjąć Jezusa, muszą wyrzec się czarów, czegoś, czego nie są gotowi zrobić. Dokonali świadomego i dobrowolnego wyboru, aby służyć szatanowi.

 

Na koniec chciałbym przypomnieć wszystkim, którzy mimo wszystko zdecydują się na upór, że Piekło jest prawdziwe i że jest wieczne. Nie ma co do tego wątpliwości. Piekło nie jest zatem więzieniem, które przetrwa dziesięć czy dwadzieścia lat; Piekło przetrwa całą wieczność. "Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka, i Jakóba, i wszystkie proroki w królestwie Bożem, a samych siebie precz wyrzuconych." Łukasza 13:28. Zazwyczaj mówię ludziom, którzy myślą, że Piekło nie istnieje. Odpowiadając, zawsze mówię im, że gdyby Piekło nie istniało i gdyby Piekło to nie było wieczne, Jezus Chrystus nigdy nie przyszedłby, aby umrzeć na krzyżu. Niech ci, którzy mają uszy do słuchania, niech usłyszą!

 

21.4- Ostrzeżenie

 

Uważamy za ważne zakończenie tego nauczania ostrzeżeniem. Nie wątpimy w determinację szatańskich agentów, aby walczyć z prawdą i robić wszystko, aby utrzymać się w fałszywej religii, aby zabrać cię do Piekła. Nie będziemy zaskoczeni, że niektórzy czarownicy spróbują udowodnić wam przeciwieństwo tego nauczania. Jesteśmy pewni, że tak będzie. Agenci szatana będą starali się wszelkimi sposobami, aby zakwestionować to, co słowo Boże mówi, i będą starali się odwrócić jak najwięcej ludzi od prawdy Jezusa Chrystusa.

 

Postanowiliśmy zająć się tym tematem tak kompleksowo, jak to możliwe, aby zamknąć usta przed wszystkimi przeciwnikami. Ale to nie przeszkodzi lekkomyślnym demonom robić wszystko, co w ich mocy, aby odwrócić się od pokuty. Niektórzy agenci szatana będą próbowali pokazać ci, że Biblia jest fałszywa. Inni będą próbowali udowodnić ci, że w Biblii są sprzeczności. Jeszcze inni będą próbowali przekonać cię, że Biblia jest niekompletna. Zrobią to wszystko po to, abyście zaakceptowali fałszywe nauki, które czerpią z szatańskich ksiąg, które nie mają nic wspólnego z prawdziwym słowem Bożym. Z tego powodu chcemy uczynić to ostrzeżenie, które pozwoli wam nie wpaść w pułapkę tych złych facetów, którzy przysięgli, że poprowadzą was do Piekła.

 

Oto, co musisz zrobić, gdy jesteś przed tymi bluźniercami. Nie trać czasu na kłótnie z tymi, którzy próbują ci pokazać, że Biblia jest zła. Absolutnie chcą zaprzeczyć Bogu, który powiedział, że Jego słowo jest prawdziwe. A dla tych, którzy mówią ci, że w Biblii są sprzeczności, powiedz im, że jesteś ich świadomy i że to nie zmienia faktu, że Bóg jest Bogiem i pozostaje Bogiem. Jeśli chodzi o tych, którzy wierzą, że odwracają cię od Boga, przypominając ci, że Biblia jest niekompletna, powiedz im, że ją znasz. Powiedz im, że chociaż Biblia jest niekompletna, Bóg postanowił przyjąć ją taką, jaka jest, i to jest najważniejsze.

 

Pamiętajcie, że te demony, które bluźnią, trzymając się języka, który właśnie rozwinęliśmy, robią to, ponieważ wiedzą, że jeśli wyjdziecie z duchowości, aby dyskutować zgodnie z ciałem, będą mieli rację co do was. Musisz to wiedzieć. Ci, którzy mówią, że Biblia jest fałszywa, pójdą do filozofii, mając nadzieję, że sprowadzą cię na manowce. Ci, których misją jest wykrycie sprzeczności w Biblii, zacytują ci kilka wersetów, aby się usprawiedliwić, ponieważ takie wersety istnieją. A ci, którzy mówią ci, że Biblia jest niekompletna, zawsze będą używać Biblii, aby ci to udowodnić.

 

Bądźcie świadomi, że nie jest błędem stwierdzenie, że Biblia jest niekompletna, ponieważ jest rzeczywiście niekompletna. Ale Bóg postanowił pokrzyżować nikczemne plany agentów szatana, pozwalając, by nauki biblijne były wystarczające, aby prowadzić nas do podążania za Bogiem i czynienia Jego woli. Jeśli Bóg pozwoli, rozwinę bardziej szczegółowo ten temat dla was, w innym nauczaniu.

 

Pamiętajcie umiłowani, że jeśli Bóg jest naprawdę Bogiem takim, w jaki wierzymy, jeśli Bóg jest wielki, tak jak my wierzymy, jeśli Bóg jest wszechmocny, jak wierzymy, te elementy, które w Biblii stanowią sprzeczności dla jednych i nieprawdy lub kłamstwa dla innych, nie mogły wymknąć się Bożej kontroli. Dlaczego więc Bóg, Wszechmogący, Stwórca może pozostawić w swoim słowie te elementy, które mogą być interpretowane jako sprzeczności lub jako nieprawda? Odpowiedź jest prosta: Bóg uczynił Biblię tyglem nauki, mądrości, wierzeń, filozofii itp. Ci, którzy chcą być zbawieni, znajdują w Biblii to, co pomoże im być zbawionymi. A ci, którzy chcą iść do piekła, znajdują w tej samej Biblii to, co pomoże im się zgubić. Bóg chciał, aby każdy znalazł swoje konto w Biblii.

 

Aby pomóc ci zamknąć usta na tych agentów szatana, których misją jest odwrócenie cię od słowa Bożego, przygotowaliśmy dla ciebie naukę zatytułowaną "Warunki Wstępne do Studiowania Biblii", którą znajdziesz na stronie www.mcreveil.org. Postaraj się go przeczytać. Ta nauka wyjaśnia siedem warunków wstępnych, które musisz sobie narzucić przed każdą debatą lub przed każdą dyskusją, kiedy uważasz, że ta debata lub dyskusja może przynieść jakieś owoce. Nigdy nie akceptuj debat ani dyskusji z demonami, które zmieniły Biblię. A jeśli chcesz się z nimi spierać, zażądaj, aby odłożyli na bok swoją fałszywą Biblię i aby cierpieli z powodu używania prawdziwej Biblii podczas twojej debaty.

 

Są sekty szatańskie, które w przekonaniu, że nie będą w stanie usprawiedliwić swojej fałszywej doktryny w Biblii, zostały zmuszone do tworzenia własnych biblii. Tak jest w przypadku katolików, Świadków Jehowy, Mormonów i niektórych innych grup satanistycznych. Katolicy dokonali tego, co nazywali "Biblią w Jerozolimie" i "BibliąTOB". Oprócz tego, mają kilka innych rękopisów i broszur, które używają do oszukania swoich zwolenników. Świadkowie Jehowy zrobili to, co nazywają "Tłumaczeniem nowego świata". Oni także używają wiele broszur aby wprowadzać w błąd ich stado. Dotyczy to również mormonów, którzy stworzyli to, co nazywają "Księgą Mormonów"

 

Powyżej cytowaliśmy katolicką Biblię TOB. Ważne jest, aby podkreślić, że TOB oznacza (w języku angielskim) ekumeniczne tłumaczenie Biblii (ETB), tłumaczenie wykonane w celu podobania się wszystkim religiom; tłumaczenie opracowane, aby pogodzić wszystkie możliwe wierzenia. Więc masz tutaj, prawdziwą prostytucję Biblii, bezwstydną prostytucją, prostytucję bez skrupułów. Te demony mają odwagę nazwać tę satanistyczneą książkę Biblią. Wy, którzy używaliście tych satanistycznych wersetów, myśląc, że macie do czynienia z Biblią, wrzućcie to szybko do śmietnika.

 

21.5- Poselstwo do kapłanów i innych tzw pastorów,
którzy tracą lud Boży.

 

Wy, niegodziwi słudzy, którzy podpisaliście pakty z Lucyferem, aby dostarczyć mu niewiedzące dusze, które przychodzą do was, wierząc, by iść za Bogiem, ta wiadomość jest skierowana do was: po przeczytaniu tego nauczania, powiedzcie nam, skąd pochodzi wasza doktryna i od kogo ją otrzymaliście z. Jeśli chcesz rzucić wyzwanie lub walczyć z naszym nauczaniem, prześlij nam swoje. Upewnij się, że ograniczasz się tylko do Biblii, tak jak my to zrobiliśmy. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby wyjaśnić, czym jest Święta Biblia. Nie chcemy nauczania opartego na sekciarskich bibliach i innych satanistycznych księgach ani na manuskryptach niezatwierdzonych przez Boga.

 

Należy jednak pamiętać, że nie jest jeszcze za późno na skruchę. Zawsze możesz wyrzec się szatana i uczynić Jezusa Chrystusa swoim nowym Mistrzem. Jezus jest gotów przywitać cię i przebaczyć, jeśli przyjdziesz do Niego z uczciwym sercem. Jeśli chcesz zrezygnować z szatana i przyjąć Jezusa Chrystusa, czuje swobodnie kontaktować się my

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF