Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

CZY JEZUS CHRYSTUS JEST BOGIEM?

 

1- Wprowadzenie

 

Drodzy bracia w Jezusie Chrystusie i drogich przyjaciołach, jesteśmy na końcu czasu i żyjemy w ostatnich dniach na ziemi, przed powrotem Jezusa Chrystusa dla usuwania Jego Oblubienicy. Biblia ukazuje nam, że jednym z najważniejszych znaków czasów ostatecznych jest apostazja, jak czytamy w Liście do 2Tesalonicensów 2:3 "Niech was nikt nie zwodzi żadnym sposobem; albowiem nie przyjdzie on dzień, ażby pierwej przyszło odstąpienie i byłby objawiony człowiek on grzechu, on syn zatracenia."

 

Chociaż od wielu lat idziemy w apostazję z urzędowaniem ekumenizmu, każdego dnia, który przemija, zanurzamy się głębiej w to. Kościół Jezusa przechodzi jeden z najsmutniejszych momentów w swojej historii. Jest tyle nieporządku i zamieszania, że nie wiemy, gdzie się zwrócić. Apostazja osiągnęła swój szczyt. A kiedy wiemy, że apostazja oznacza oficjalne i dobrowolne porzucenie wiary w Chrystusa, jesteśmy kuszeni, by zadać sobie pytanie, w jaki sposób Bóg może oskarżyć miliony chrześcijan o to, że wyrzekli się wiary w Jezusa, podczas gdy ci chrześcijanie sprawiają wrażenie kochającego Jezusa Chrystusa i bardzo gorliwego bycia.

 

W rzeczywistości Bóg wie, o czym mówi. Nie może odważyć się mówić o apostazji, skoro nie ma z niej nic. Na pierwszy rzut oka jest dziś na świecie znacznie więcej chrześcijan niż w jakimkolwiek innym czasie w historii ludzkości. Tak więc istnieją dziesiątki milionów tak zwanych narodzonych na nowo chrześcijan na ziemi, z setkami tysięcy tak zwanych sług Bożych, niektórzy nawet z tytułami, które nigdy nie istniały.

 

Ci tak zwani słudzy Boga, którzy nie są nikim poza agentami piekielnymi, których szatan wysłał specjalnie po to, by zanieczyszczać Kościół w tym czasie ostatecznym, wprowadzili do Kościoła wszelkiego rodzaju satanistyczne doktryny, do tego stopnia, że dla tych niewielu, którzy naprawdę chcą być zbawieni, bardzo trudno jest odróżnić Doktrynę Chrystusa i doktryny Lucyfera, które dziś zalały świat religijny.

 

Wielu chrześcijan, ofiar jadu tych agentów piekielnych, którzy niesłusznie nazywani są sługami Boga, spędzają dzisiaj swój czas broniąc fałszywej doktryny, z wielkim przekonaniem, ku wielkiemu szczęściu szatana, wroga ich duszy. Są tak gorliwi, gdy bronią herezji, że można się zastanawiać, czy nadal można je odzyskać.

 

Osiągnęliśmy punkt, w którym nie wiemy już nawet, kim jest Jezus Chrystus. Zamieszanie osiągnęło poziom, na którym jesteśmy zmuszeni do zaangażowania się w najbardziej niewiarygodne dyskusje i debaty, aż do momentu stworzenia dyskusji na temat boskości Chrystusa. Nawet proste podstawowe nauki, które w żadnym wypadku nie powinny być przedmiotem jakiejkolwiek dyskusji i których zrozumienie nie powinno stanowić problemu dla żadnego prawdziwego dziecka Bożego, stały się głównym tematem dyskusji.

 

Nawet jeśli debata na temat boskości Chrystusa wydaje się być czyste rozproszenie dla prawdziwych Dzieci Bożych, znajdujemy się zmuszeni do zaangażowania się w to pomimo siebie, aby wygrać z tymi nielicznymi, którzy szczerze uwięziony przez agentów piekła. Wiedzcie, że demony w ciele, aby odnieść sukces w rozpraszaniu was, aby odnieść sukces w zaprzeczaniu wam, i aby odnieść sukces w zawstydzeniu was, są zobowiązani do zaprzeczenia autorytetowi Biblii. Żaden mężczyzna ani kobieta, którzy rozpoznają autorytet Biblii, nigdy nie zdołają wam zaprzeczyć w waszych naukach, tak długo jak jest to Biblia, której nauczacie.

 

Aby uniknąć wpadnięcia w pułapkę synów zatracenia, przed rozpoczęciem jakichkolwiek studiów biblijnych z ludźmi, przed podjęciem jakiejkolwiek dyskusji lub debaty o Biblii, musisz najpierw uzgodnić następujące siedem (7) warunków wstępnych:

 

1- Zgadzajcie się co do tego, że Biblia jest Słowem Bożym.

 

2- Zgadzajcie się z tym, że tylko Biblia jest Słowem Bożym, to znaczy żadna inna książka, żaden inny dokument, żaden inny rękopis, nawet komentarz w Biblii, nie reprezentuje Słowa Bożego.

 

3- Zgadzajcie się z tym, że Bóg jest jedynym autorem Biblii, to znaczy, że w Biblii nie ma ani słowa Piotra, ani Jana, ani Pawła.

 

4- Zgadzajcie się, że cała Biblia jest do nas skierowana, to znaczy, że w Biblii nie ma żadnego przesłania dla Koryntów, ani dla Efezów, itp.

 

5- Zgadzajcie się z faktem, że prawdziwa Biblia ma 66 książek, a nie mniej, i nie więcej. Te 66 książek musi zawierać imiona znanych nam ksiąg Świętej Biblii i być wymienione w normalnej kolejności w księgach przedstawionych w Biblii.

 

6- Zgadzajcie się z faktem, że Biblia jest prawdziwa.

 

7- Zgadzajcie się, że to, co nie jest napisane, nie jest naszą troską.

 

Te siedem (7) warunki wstępne muszą być absolutnie przestrzegane, jeśli chcesz zrobić studium Biblii lub dzielenia się wokół Biblii, która czci Boga. W żadnych okolicznościach nie wolno angażować się w biblijną debatę z ludźmi, którzy zaprzeczają autorytetowi Biblii. Nie musisz też debatować na temat Biblii z demonami, którzy odrzucili Święta Biblia, aby stworzyć własną biblię. Byłoby to nieposłuszeństwo Bogu, wpadłoby w pułapkę tego, co Biblia nazywa "Przewrotne ćwiczenia ludzi umysłu skażonego i którzy pozbawieni są prawdy, którzy rozumieją, że pobożność jest zyskiem cielesnym; odstąpże od takich." 1Tymoteusza 6:5.

 

Nie wolno wam nigdy przekraczać tego, co jest napisane, tak jak Pan nakazuje nam w tym fragmencie 1Koryntów 4:6 "A te rzeczy, bracia! w podobieństwie obróciłem na się i na Apollosa dla was, abyście się nauczyli z nas nad to, co napisane, nie rozumieć, iżbyście się jeden dla drugiego nie nadymali przeciwko drugiemu ..." Naucz się pozostać w Biblii, całej Biblii i tylko w Biblii!

 

Ponieważ zdecydowaliśmy się wierzyć, że wśród tych, którzy zaprzeczają lub wątpią w boskość Chrystusa, są tacy ignoranci, czyli szczerzy ludzie, będziemy wspólnie przechodzić przez Biblię, aby pomóc im zrozumieć. Po prostu będziemy Cię prowadzić przez Biblię, z jak najmniejszą ilością komentarzy, a zobaczysz, że w Biblii naprawdę nie musimy podejmować żadnych wysiłków, aby nikogo przekonać, że Jezus Chrystus jest Bogiem.

 

2- Bezpośrednia demonstracja boskości Jezusa Chrystusa

 

2.1- Jezus Chrystus jest Bogiem Stwórcą

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 1:1 mówi: "Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię." Powiązajmy następujące wersety z tym wersetem: Jana 1:1-3 "Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 2To było na początku u Boga. 3Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało." Jana 1:14 "A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy"

 

Wniosek pierwszy: werset 1 "Słowo było Bogiem", werset 14 "A to Słowo ciałem się stało, i mieszkało między nami, i widzieliśmy chwałę jego, chwałę jako jednorodzonego od Ojca, pełne łaski i prawdy." I wszyscy wiemy, że tym jedynym Synem, który przyszedł od Ojca jest Jezus Chrystus.

 

Wniosek drugi: Ponieważ na początku to Bóg stworzył niebo i ziemię, 1Mojżeszowa - Rodzaju 1:1 i Jana 1:1 przypomina nam, że na początku było Słowo i że Słowo było Bogiem, a Jana 1:14 mówi nam, że Słowo stało się ciałem i że Słowo to stało się ciałem i że to Słowo stało się ciałem jest jedynym Synem pochodzącym od Ojca, naturalnie wynika z tego, że Bogiem Stwórcą z 1Mojżeszowa - Rodzaju 1:1 jest Jezusem Chrystusem.

 

Kolosensów 1:16 "Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest." Żydów 1:10 "I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich."

 

Psalmów 33:6 "Słowem Pańskiem są niebiosa uczynione, a Duchem ust jego wszystko wojsko ich." Izajasz 42:5 "Tak mówi Bóg, Pan, który stworzył niebiosa i rozpostarł je; który rozszerzył ziemię, i co się rodzi z niej; który daje tchnienie ludowi mieszkającemu na niej, a ducha tym, co chodzą po niej"

 

Izajasz 45:18 "Bo tak mówi Pan, który stworzył niebiosa (ten Bóg, który stworzył ziemię, i uczynił ją! który ją utwierdził, nie na próżno stworzył ją, na mieszkanie utworzył ją): Jam Pan, a niemasz żadnego więcej."

 

Powyższe fragmenty potwierdzają, że Jezus Chrystus jest Bogiem Stwórcą. Jezus Chrystus jest Stwórcą nieba, jedynym Bogiem, jak poświadcza Izajasz 45:18.

 

2.2- Jezus Chrystus jest ogłoszony Bogiem przez Boga Ojca

 

Żydów 1:1-10 "Częstokroć i wieloma sposobami mawiał niekiedy Bóg ojcom przez proroków; 2W te dni ostateczne mówił nam przez Syna swego, którego postanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez którego i wieki uczynił. 3Który będąc jasnością chwały i wyrażeniem istności jego, i zatrzymując wszystkie rzeczy słowem mocy swojej, oczyszczenie grzechów naszych przez samego siebie uczyniwszy, usiadł na prawicy majestatu na wysokościach, 4Tem się zacniejszym stawszy nad Anioły, czem zacniejsze nad nie odziedziczył imię. 5Albowiem któremuż kiedy z Aniołów rzekł: Tyś jest Syn mój, jam cię dziś spłodził? I zasię: Ja mu będę ojcem, a on mnie będzie synem? 6A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży. 7A zasię o Aniołach mówi: Który Anioły swoje czyni duchami, a sługi swoje płomieniem ognistym. 8Ale do Syna mówi: Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego. 9Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczestników twoich. 10I tyś, Panie! na początku ugruntował ziemię, a niebiosa są dziełem rąk twoich."

 

Psalmów 45:6-7 "Stolica twoja, o Boże! na wieki wieków; laska sprawiedliwości jest laska królestwa twego.7Umiłowałeś sprawiedliwość, a nienawidziłeś nieprawości; przetoż pomazał cię, o Boże! Bóg twój olejkiem wesela nad uczęstników twoich."

 

Fakt, że Ojciec nazywa Jezusa Chrystusa Bogiem, świadczy o tym, że Jezus jest prawdziwie Bogiem.

 

2.3- Jezus Chrystus ogłasza się Bogiem

 

Jana 10:30-36 "Ja i Ojciec jedno jesteśmy. 31Porwali tedy znowu kamienie Żydowie, aby go ukamionowali. 32Odpowiedział im Jezus: Wiele dobrych uczynków ukazałem wam od Ojca mego, dla któregoż z tych uczynków kamionujecie mię? 33Odpowiedzieli mu Żydowie, mówiąc: Dla dobrego uczynku nie kamionujemy cię, ale dla bluźnierstwa, to jest, że ty będąc człowiekiem, czynisz się sam Bogiem. 34Odpowiedział im Jezus: Izali nie jest napisano w zakonie waszym: Jam rzekł: Bogowie jesteście? 35Jeźliżeć one nazwał bogami, do których się stało słowo Boże, a nie może być Pismo skażone; 36A mnie, którego Ojciec poświęcił i posłał na świat, wy mówicie: Bluźnisz, żem rzekł: Jestem Synem Bożym?"

 

Werset 33 pozwala nam zrozumieć, że Jezus rozpoznał swoją boską tożsamość, to znaczy swoją boskość. Nie zaprzeczył oskarżeniom Żydów. Mówiąc w wersecie 30, że Jego Ojciec i On są Jednym, On mówi, że On jest tej samej natury, co Ojciec, to znaczy Bóg.

 

2.4- Jezus Chrystus Bóg Ja jestem

 

Jana 8:58 "Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest." 2Mojżeszowa - Wyjścia 3:14 "Tedy rzekł Bóg do Mojżesza: Będę który Będę. I rzekł: Tak powiesz synom Izraelskim: Będę posłał mię do was"

 

Te fragmenty pozwalają zrozumieć, że Bogiem Mojżesza jest po prostu Jezus Chrystus.

 

2.5- Jezus Chrystus przyjmuje Jego boskość

 

Jana 20:26-28 "A po ośmiu dniach byli zasię uczniowie jego w domu, i Tomasz z nimi. I przyszedł Jezus, gdy były drzwi zamknięte, a stanął w pośrodku nich, i rzekł: Pokój wam! 27Potem rzekł Tomaszowi: Włóż sam palec twój, a oglądaj ręce moje i ściągnij rękę twoję, i włóż ją w bok mój, a nie bądź niewiernym, ale wiernym. 28Tedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Panie mój, i Boże mój!"

 

Zauważmy, że Pan Jezus nie wziął Tomasza z powrotem za to, co stanowiłoby bluźnierstwo, gdyby naprawdę nie był Bogiem. Jezus jest więc Bogiem.

 

2.6- Jezus Chrystus Bóg, który nabył Kościół przez Swoją własną krew

 

Dzieje Apostolskie 20:28 "Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew." Efezów 5:23 "Albowiem mąż jest głową żony, jako i Chrystus głową kościoła; a on jest zbawicielem ciała."

 

Objawienie Jana 1:4-5 "Jan siedmiu zborom, które są w Azyi. Łaska wam i pokój niech będzie od tego, który jest i który był, i który przyjść ma; i od siedmiu duchów, którzy są przed oblicznością stolicy jego; 5I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją."

 

Te fragmenty ukazują nam, że Jezus Chrystus jest Bogiem, który nabył Kościół przez swoją własną krew. Jezus Chrystus jest więc Bogiem!

 

2.7- Jezus Chrystus Bóg i Zbawiciel

 

2Piotra 1:1"... Przez sprawiedliwość Boga naszego i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa." Tytusa 1:1-3 "Paweł, sługa Boży i Apostoł Jezusa Chrystusa według wiary wybranych Bożych i znajomości prawdy, która jest według pobożności … 3To słowo swoje przez kazanie, które mi jest zwierzone według rozrządzenia zbawiciela naszego Boga." Tytusa 2:11-13 "... 13Oczekując onej błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa." Jezus Chrystus jest Bogiem!

 

2.8- Jezus Chrystus jest prawdziwym Bogiem

 

1Jana 5:20 "A wiemy, iż Syn Boży przyszedł i dał nam zmysł, abyśmy poznali onego prawdziwego Boga, i jesteśmy w onym prawdziwym, to jest w Synu jego, Jezusie Chrystusie; tenci jest prawdziwy Bóg i żywot wieczny." Jezus Chrystus jest więc Bogiem!

 

2.9- Jezus Chrystus równy Bogu

 

Filipensów 2:5-6; 9-11 "Tego tedy bądźcie o sobie rozumienia, które było i w Chrystusie Jezusie. 6Który, będąc w kształcie Bożym, nie poczytał sobie tego za drapiestwo równym być Bogu, ... 9Dlatego też Bóg nader go wywyższył i darował mu imię, które jest nad wszystkie imię; 10Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią. 11A wszelki język aby wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca."

 

Jana 14:7-9 "Gdybyście mię znali, i Ojca byście też mego znali; i już go teraz znacie i widzieliście go. 8Rzekł mu Filip: Panie! ukaż nam Ojca, a dosyć nam na tem. 9Rzekł mu Jezus: Przez tak długi czas jestem z wami, a nie poznałeś mię? Filipie! kto mnie widzi, widzi i Ojca mego; jakoż ty mówisz: Ukaż nam Ojca?" Jezus Chrystus jest więc Bogiem!

 

2.10- Jezus Chrystus nazywany jest Panem

 

Efezów 4:5 "Jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest." Objawienie Jana 22:20 "Tak mówi ten, który świadectwo daje o tych rzeczach: Zaiste, przyjdę rychło. Amen. I owszem przyjdź, Panie Jezusie!" Jana 20:28 "Tedy odpowiedział Tomasz i rzekł mu: Panie mój, i Boże mój!" Galatów 3:20 "Lecz pośrednik nie jest jednego, ale Bóg jeden jest." Objawienie Jana 1:8 "Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący."

 

Objawienie Jana 4:8; 10-11 "A oto każde z osobna z onych czterech zwierząt miało sześć skrzydeł wokoło, a wewnątrz były pełne oczów, a odpoczynku nie mają we dnie i w nocy, mówiąc: Święty, święty, święty Pan, Bóg wszechmogący, który był i jest, i przyjść ma. … 10Upadli dwadzieścia cztery starcy przed obliczem siedzącego na stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: 11Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą twoją trwają, i stworzone są."

 

Objawienie Jana 11:17 "Dziękujemy tobie, Panie Boże wszechmogący, któryś jest i któryś był, i który masz przyjść! żeś wziął moc swoję wielką i ująłeś królestwo." Objawienie Jana 15:3 "A śpiewali pieśń Mojżesza, sługi Bożego, i pieśń Barankową, mówiąc: Wielkie i dziwne są sprawy twoje, Panie Boże wszechmogący! sprawiedliwe i prawdziwe są drogi twoje, o królu świętych!"

 

Objawienie Jana 17:14 "Ci z Barankiem walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i królem królów. ..." Objawienie Jana 19:6 "I słyszałem głos jako ludu wielkiego i jako głos wielu wód, i jako głos mocnych gromów, mówiących: Halleluja! iż ujął królestwo Pan Bóg wszechmogący."

 

Objawienie Jana 22:5-6 "I nocy tam nie będzie i nie będą potrzebować świecy i światłości słonecznej; bo je Pan Bóg oświeca, i królować będą na wieki wieków. 6I rzekł mi: Te słowa wierne są i prawdziwe, a Pan, Bóg świętych proroków, posłał Anioła swego, aby ukazał sługom swoim, co się ma stać w rychle."

 

Objawienie Jana 1:1 "Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi."

 

Izajasz 40:3 "Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, prostą czyńcie na pustyni ścieszkę Boga naszego." mamy to proroctwo i jego spełnienie znajduje się w Ewangelii Mateusza 3:3 "Tenci bowiem jest on, o którym powiedziano przez Izajasza proroka, mówiącego: Głos wołającego na puszczy: Gotujcie drogę Pańską, proste czyńcie ścieżki jego." Mówi się nam, że głosem, który miał krzyczeć te rzeczy był głos Jana Chrzciciela. Ale od kogo Jana Chrzciciel przygotował drogę? Od Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus jest Bogiem!

 

2.11- Jezus Chrystus jest obrazem Boga niewidzialnego

 

Kolosensów 1:12-13; 15-19 "Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości; 13Który nas wyrwał z mocy ciemności i przeniósł do królestwa Syna swego miłego, ... 15Który jest obrazem Boga niewidzialnego i pierworodny wszystkich rzeczy stworzonych. 16Albowiem przezeń stworzone są wszystkie rzeczy, które są na niebie i na ziemi, widzialne i niewidzialne, bądź trony, bądź państwa, bądź księstwa, bądź zwierzchności, wszystko przezeń i dla niego stworzone jest. 17A on jest przed wszystkimi i wszystko w nim stoi. 18On też jest głową ciała, to jest kościoła, który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował; 19Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała."

 

2Koryntów 4:4 "W których bóg świata tego oślepił zmysły, to jest w niewiernych, aby im nie świeciła światłość Ewangielii chwały Chrystusowej, który jest wyobrażeniem Bożem." Jezus Chrystus jest więc Bogiem!

 

2.12- W Jezusie Chrystusie mieszka cieleśnie w całej pełni boskości

 

Kolosensów 2:6-9 "Przetoż jakoście przyjęli Pana Jezusa Chrystusa, tak w nim chodźcie, 7Będąc wkorzenieni i wybudowani na nim, i utwierdzeni w wierze, jakoście się nauczyli, obfitując w niej z dziękowaniem. 8Patrzcież, żeby was kto sobie w korzyść nie obrócił przez filozofiję i przez próżne oszukanie, ucząc według ustawy ludzkiej, według żywiołów świata, a nie według Chrystusa, 9Gdyż w nim mieszka wszystka zupełność bóstwa cieleśnie!"

 

2.13- Jezus Chrystus jest Panem panów

 

Objawienie Jana 17:14 "Ci z Barankiem walczyć będą, i Baranek ich zwycięży, bo jest Panem panów i królem królów ..." Objawienie Jana 19:16 "A ma na szacie i na biodrach swoich imię napisane: Król królów i Pan panów"

 

1Tymoteusza 6:13-15 "Rozkazuję ci przed Bogiem, … bez nagany, aż do objawienia Pana naszego, Jezusa Chrystusa, 15Które czasów swoich okaże on błogosławiony i sam możny król królujących i Pan panujących."

 

5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 10:17 "Albowiem Pan, Bóg wasz, jest Bogiem bogów, i Panem panów, Bóg wielki, możny, i straszny, który nie ma względu na osoby, ani przyjmuje darów; ..." Psalmów 136:3 "Wysławiajcież Pana nad panami; albowiem na wieki miłosierdzie jego." Jezus Chrystus jest Panem panów, więc On jest Bogiem!

 

3- Pośrednia demonstracja boskości Jezusa Chrystusa

 

3.1- Jezus Chrystus jest Bogiem z nami

 

Izajasz 7:14 "Przetoż wam sam Pan znak da. Oto panna pocznie i porodzi syna, a nazwie imię jego Immanuel." Mateusza 1:21-23 "A urodzi syna, i nazowiesz imię jego Jezus; albowiem on zbawi lud swój od grzechów ich. 22A to się wszystko stało, aby się wypełniło, co powiedziano od Pana przez proroka, mówiącego: 23Oto panna będzie brzemienna i porodzi syna, a nazowią imię jego Emanuel, co się wykłada: Bóg z nami."Jezus Chrystus jest więc Bogiem!

 

3.2- Jezus Chrystus jest potężnym Bogiem, wiecznym Ojcem

 

Izajasz 9:6 "Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn dany jest nam; i będzie panowanie na ramieniu jego, a nazwią imię jego: Dziwny, Radny, Bóg mocny, Ojciec wieczności, Książę pokoju." Widzimy wypełnienie tego proroctwa w Łukasza 2:11: "A gdy się wypełniło ośm dni, aby obrzezano ono dzieciątko, tedy imię jego nazwane jest Jezus, którem było nazwane od Anioła, pierwej niż się w żywocie poczęło." Jezus Chrystus jest Bogiem!

 

3.3- Jezus Chrystus jest Bogiem, którego pochodzenie sięga czasów starożytnych

 

Micheasz 5:2 "Ale ty, Betlehemie Efrata! acześ najmniejszy między tysiącami Judzkimi, z ciebie mi jednak wyjdzie ten, który będzie panującym w Izraelu, a wyjścia jego są z dawna, ode dni wiecznych.". Widzimy wypełnienie tego proroctwa w Ewangelii Mateusza 2:1-6 "A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: 2Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili. 3Co gdy król Herod usłyszał, zatrwożył się, i wszystko Jeruzalem z nim. 4Przetoż zebrawszy wszystkie przedniejsze kapłany i nauczyciele ludu, dowiadywał się od nich, gdzie by się miał Chrystus narodzić. 5A oni mu rzekli: W Betlehemie Judzkiem: bo tak napisano przez proroka: 6I ty Betlehemie, ziemio Judzka! żadną miarą nie jesteś najmniejsze między książęty Judzkimi; albowiem z ciebie wynijdzie wódz, który rządzić będzie lud mój Izraelski." Tak więc pochodzenie Jezusa Chrystusa sięga czasów starożytnych, do dni wieczności. Jezus Chrystus jest Bogiem!

 

3.4- Jezus Chrystus jest Pierwszym i Ostatnim

 

Izajasz 41:4 "Któż to sprawił i uczynił? któż wzywał rodzaje od początku? Ja Pan, pierwszy i ostatni, Ja sam." Izajasz 43:10 "Wyście świadkowie moi, mówi Pan, i sługa mój, któregom obrał, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli, żem Ja jest, a że przedemną nie był stworzony Bóg, ani po mnie będzie."

 

Izajasz 44:6 "Tak mówi Pan, król Izraelski, i odkupiciel jego, Pan zastępów: oprócz mnie niemasz Boga." Izajasz 48:12 "Słuchaj mię, Jakóbie i Izraelu, wezwany mój! Jam jest, Jam pierwszy, Jam i ostateczny."

 

Łącząc powyższe wersety z tymi poniżej, rozumiemy lepiej.

 

Objawienie Jana 1:1-17 "Objawienie Jezusa Chrystusa, które mu dał Bóg, aby okazał sługom swoim rzeczy, które się w rychle dziać mają; a on je oznajmił i posłał przez Anioła swojego słudze swemu Janowi, … 5I od Jezusa Chrystusa, który jest onym świadkiem wiernym, pierworodnym z umarłych i książęciem królów ziemi; który nas umiłował i omył nas z grzechów naszych krwią swoją; … 8Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, mówi Pan, który jest i który był, i który przyjść ma, on Wszechmogący. … 17A gdym go ujrzał, upadłem do nóg jego jako martwy. I włożył prawą rękę swoję na mię, mówiąc mi: Nie bój się! Jam jest on pierwszy i ostatni."

 

Objawienie Jana 21:6 "I rzekł mi: Stało się. Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec ..." Objawienie Jana 22:13 "Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny." Sam Jezus Chrystus oświadcza, że jest pierwszym i ostatnim, tak jak uczynił w Księdze Izajasza 44:6. Jezus Chrystus jest Panem, dlatego On jest Bogiem.

 

3.5-Jezus Chrystus Bóg, który sonduje nerki i serca

 

Jeremijasz 17:10 "Ja Pan, który się badam serca, i doświadczam nerek, tak abym każdemu oddał według drogi jego, i według owocu spraw jego."

 

Objawienie Jana 2:18-23 "A Aniołowi zboru Tyjatyrskiego napisz: To mówi syn Boży, który ma oczy swoje jako płomień ognia, a nogi jego podobne są mosiądzowi: … 23A dzieci jej pobiję na śmierć; i poznają wszystkie zbory, żem ja jest ten, który się badam nerek i serc; i dam każdemu z was według uczynków waszych." Widzimy, że Jezus Chrystus jest tym, który bada nerki i serca. Więc to jest Bóg.

 

3.6- Jezus Chrystus, Bóg, który usprawiedliwia

 

Rzymian 3:30 "Ponieważ jeden jest Bóg, który usprawiedliwi obrzezkę z wiary i nieobrzezkę przez wiarę." Rzymian 8:33 "Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia." Dzieje Apostolskie 13:37-39 "Lecz ten, którego Bóg wzbudził, nie widział skażenia. … 39I od wszystkiego od czegoście nie mogli być przez zakon Mojżeszowy usprawiedliwieni, przez tego każdy wierzący usprawiedliwiony bywa."

 

Rzymian 5:8-9 "Lecz zaleca Bóg miłość swoję ku nam, że gdy jeszcze byliśmy grzesznymi, Chrystus za nas umarł. 9Daleko tedy więcej teraz usprawiedliwieni będąc krwią jego, zachowani będziemy przez niego od gniewu."

 

1Koryntów 6:11 "A takimiście niektórzy byli; aleście omyci, aleście poświęceni, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa i przez Ducha Boga naszego."

 

Galatów 2:16-17 "Wiedząc, iż nie bywa usprawiedliwiony człowiek z uczynków zakonu, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa, i myśmy w Jezusa Chrystusa uwierzyli, abyśmy byli usprawiedliwieni z wiary Chrystusowej, a nie z uczynków zakonu, przeto że nie będzie usprawiedliwione z uczynków zakonu żadne ciało. 17A jeźli my szukając, abyśmy byli usprawiedliwieni w Chrystusie, znajdujemy się też grzesznikami, tedyć Chrystus jest sługą grzechu? Nie daj tego Boże!"

 

Tytusa 3:5-7 "Nie z uczynków sprawiedliwości, które byśmy my czynili, ale podług miłosierdzia swego zbawił nas przez omycie odrodzenia i odnowienia Ducha Świętego, 6Którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, zbawiciela naszego, 7Abyśmy usprawiedliwieni będąc łaską jego, stali się dziedzicami według nadziei żywota wiecznego."

 

Te fragmenty dowodzą, że to Jezus Chrystus usprawiedliwia. Jezus Chrystus jest zatem Bogiem.

 

3.7- Jezus Chrystus, Bóg, który jest od początku

 

Przypowieści Salomonowych 8:22-30 "Pan mię miał przy początku drogi swej, przed sprawami swemi, przed wszystkiemi czasy. 23Przed wieki jestem zrządzona, przed początkiem; pierwej niż była ziemia; 24Gdy jeszcze nie było przepaści, spłodzonam jest, gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami. 25Pierwej niż góry założone były, niż były pagórki, spłodzonam jest. 26Jeszcze był nie uczynił ziemi, i równin, ani początku prochu okręgu ziemskiego. 27Gdy gotował niebiosa, tamem była; gdy rozmierzał okrągłość nad przepaściami; 28Gdy utwierdzał obłoki w górze, i umacniał źródła przepaści; 29Gdy zakładał morzu granice jego, i wodom, aby nie przestępowały rozkazania jego; gdy rozmierzał grunty ziemi: 30Tedym była u niego jako wychowaniec, i byłam uciechą jego na każdy dzień, grając przed nim na każdy czas."

 

Łącząc powyższe wersety z tymi, rozumiemy lepiej. Kolosensów 1:18-19 "... Który jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby on między wszystkimi przodkował; 19Ponieważ się upodobało Ojcu, aby w nim wszystka zupełność mieszkała." Jana 1:1-3 "Na początku było Słowo, a ono Słowo było u Boga, a Bogiem było ono Słowo. 2To było na początku u Boga. 3Wszystkie rzeczy przez nie się stały, a bez niego nic się nie stało, co się stało."

 

Te fragmenty pozwalają nam zrozumieć, że jest to wieczny Syn Boży, czyli Jezus Chrystus. Jezus Chrystus jest zatem Bogiem.

 

3.8- Jezus Chrystus jest jedynym Bogiem godnym czci

 

Mateusza 4:8-10 "Wziął go zasię dyjabeł na górę bardzo wysoką, i pokazał mu wszystkie królestwa świata i sławę ich, 9I rzekł mu: To wszystko dam tobie, jeźli upadłszy, pokłonisz mi się. 10Tedy mu rzekł Jezus: Pójdź precz, szatanie! albowiem napisano: Panu Bogu twemu kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz."

 

Łukasza 4:8 "A odpowiadając Jezus rzekł mu: Pójdź precz ode mnie, szatanie! albowiem napisano: Panu, Bogu twemu, kłaniać się będziesz, i jemu samemu służyć będziesz." Objawienie Jana 19:9-10 "I rzekł mi: Napisz: Błogosławieni, którzy są wezwani na wieczerzę wesela Barankowego. I rzekł mi: Te słowa Boże są prawdziwe. 10I upadłem do nóg jego, abym się mu pokłonił; ale mi rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich, którzy mają świadectwo Jezusowe. Bogu się kłaniaj. ..."

 

Objawienie Jana 22:8-9 "A ja Jana widziałem i słyszałem te rzeczy. A gdym słyszał i widział, upadłem, abym się pokłonił przed nogami Anioła onego, który mi to pokazywał. 9Ale mi on rzekł: Patrz, abyś tego nie czynił; bom jest spółsługa twój i braci twoich proroków, i tych, co chowają słowa księgi tej; Bogu się kłaniaj." Anioł mówi, aby czcić tylko Boga i kilka razy w Biblii Jezus jest czczony. Przeczytajmy te fragmenty:

 

Mateusza 28:9 "A gdy szły, aby to opowiedziały uczniom jego, oto Jezus spotkał się z niemi, mówiąc: Bądźcie pozdrowione. A one przystąpiwszy, uchwyciły się nóg jego i pokłoniły mu się." Łukasza 24:51-52 "I stało się, gdy im błogosławił, rozstał się z nimi, i był niesiony w górę do nieba. 52A oni pokłoniwszy mu się, wrócili się do Jeruzalemu z radością wielką."

 

Jezus nigdy nie powstrzymał nikogo przed oddawaniem Mu czci. Gdyby Jezus nie był Bogiem, powiedziałby swoim uczniom, aby Go nie czcić, tak jak to uczynił anioł w Objawieniu. Te inne fragmenty pozwalają nam zrozumieć, że tylko Bóg musi być czczony.

 

Mateusza 2:1-2 "A gdy się Jezus narodził w Betlehemie Judzkiem za dnia Heroda króla, oto mędrcy ze wschodu słońca przybyli do Jeruzalemu, mówiąc: 2Gdzież jest ten, który się narodził, król żydowski? Bośmy widzieli gwiazdę jego na wschód słońca, i przyjechaliśmy, abyśmy mu się pokłonili." Mateusza 2:11 "I wszedłszy w dom, znaleźli dzieciątko z Maryją, matką jego, a upadłszy, pokłonili mu się, i otworzywszy skarby swoje, ofiarowali mu dary: złoto i kadzidło i myrrę."

 

Jana 9:35-38 "A usłyszawszy Jezus, iż go precz wygnali i znalazłszy go, rzekł mu: Wierzyszże ty w Syna Bożego? 36A on odpowiedział i rzekł: A któż jest, Panie! abym weń wierzył? 37I rzekł mu Jezus: I widziałeś go, i który mówi z tobą, onci jest. 38A on rzekł: Wierzę Panie! i pokłonił mu się." Żydów 1:6 "A zasię, gdy wprowadza pierworodnego na okrąg świata, mówi: A niech się mu kłaniają wszyscy Aniołowie Boży."

 

Objawienie Jana 4:10-11 "Upadli dwadzieścia cztery starcy przed obliczem siedzącego na stolicy i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków, i rzucali korony swoje przed stolicą, mówiąc: Godzieneś jest, Panie! wziąć chwałę i cześć, i moc; boś ty stworzył wszystkie rzeczy i za wolą twoją trwają, i stworzone są."

 

Objawienie Jana 5:8 "A gdy wziął one księgi, zaraz ono czworo zwierząt i oni dwadzieścia i cztery starcy upadli przed Barankiem, mając każdy z nich cytry i czasze złote, pełne wonnych rzeczy, które są modlitwy świętych."

 

Objawienie Jana 5:12-14 "Mówiących głosem wielkim: Godzien jest ten Baranek zabity, wziąć moc i bogactwo, i mądrość, i siłę, i cześć, i chwałę, i błogosławieństwo. 13A wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, słyszałem mówiące: Siedzącemu na stolicy i Barankowi błogosławieństwo i cześć, i chwała, i siła na wieki wieków. 14A czworo onych zwierząt rzekło: Amen. A oni dwadzieścia i cztery starcy upadli i kłaniali się żyjącemu na wieki wieków." Jezus Chrystus jest Bogiem!

 

3.9- Tylko do Boga musimy się modlić

 

Mateusza 7:21-22 "Nie każdy, który mi mówi: Panie, Panie! wnijdzie do królestwa niebieskiego; ale który czyni wolę Ojca mojego, który jest w niebiesiech. 22Wiele ich rzecze mi dnia onego: Panie, Panie! izażeśmy w imieniu twojem nie prorokowali, i w imieniu twojem dyjabłów nie wyganiali, i w imieniu twojem wiele cudów nie czynili?"

 

Dzieje Apostolskie 7:59 "I kamionowali Szczepana modlącego się i mówiącego: Panie Jezu! przyjmij ducha mojego!" 2Koryntów 12:8 "Dlategom trzykroć Pana prosił, aby odstąpił ode mnie." Objawienie Jana 22:20 "I owszem przyjdź, Panie Jezusie!" Jeśli Jezus Chrystus nie był Bogiem, nie będzie on miał modlitwy.

 

3.10- Jezus Chrystus jest światłem

 

2Samuelowa 22:29 "Tyś zaiste pochodnią moją, o Panie, a Pan oświeci ciemności moje." Psalmów 27:1 "Psalm Dawidowy. Pan jest światłością moją, i zbawieniem mojem, kogóż się bać będę? ..."

 

Izajasz 60:19-20 "Nie będziesz miał więcej słońca za światłość dzienną, a jasność miesiąca nie oświeci cię, ale Pan będzie światłością twoją wieczną, a Bóg twój sławą twoją. 20Nie zajdzie więcej słońce twoje, a miesiąc twój nie skryje się; bo Pan będzie wieczną światłością twoją; a tak dokonają się dni smutku twego."

 

Jana 1:4-9 "W niem był żywot, a żywot był oną światłością ludzką. ... 9Tenci był tą prawdziwą światłością, która oświeca każdego człowieka, przychodzącego na świat." Jana 8:12 "Zasię im rzekł Jezus, mówiąc: Jam jest światłość świata; kto mię naśladuje, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota."

 

3.11- Jezus Chrystus jest Pasterzem

 

Ezechyjel 34:15 "Ja sam paść będę owce moje, i Ja im poczynię legowiska, mówi panujący Pan." Ezechyjel 34:31 "Ale wy owce moje, owce pastwiska mego, wyście lud mój, a Jam Bóg wasz, mówi panujący Pan." Jana 10:11 "Jam jest on dobry pasterz; dobry pasterz duszę swoję kładzie za owce." Izajasz 40:9-11 "Wstąp sobie na górę wysoką, Syonie! który opowiadasz rzeczy ucieszne. Podnieś mocno głos twój, Jeruzalemie! które opowiadasz rzeczy pocieszne; podnieś, nie bój się, rzecz miastom Judzkim: Oto Bóg wasz. … 11Jako pasterz trzodę swoję paść będzie; do naręcza swego zgromadzi baranki, i na łonie swem piastować je będzie, a kotne zwolna poprowadzi. ..."

 

3.12- Jezus Chrystus przebacza grzechy

 

Łukasza 5:20-24 "Który ujrzawszy wiarę ich, rzekł mu: Człowiecze! odpuszczone są tobie grzechy twoje. 21Tedy poczęli myślić nauczeni w Piśmie i Faryzeuszowie, mówiąc: Któż to jest, co mówi bluźnierstwa? Któż może odpuszczać grzechy, tylko sam Bóg. 22Ale Jezus poznawszy myśli ich, odpowiadając rzekł do nich: Cóż myślicie w sercach waszych? 23Cóż jest łatwiejszego, rzec: Odpuszczone są tobie grzechy twoje, czyli rzec: Wstań a chodź? 24Ale iżbyście wiedzieli, że Syn człowieczy ma moc na ziemi odpuszczać grzechy ..."

 

3.13- Jezus Chrystus jest Panem

 

Izajasz 43:10-12 "Wyście świadkowie moi, mówi Pan, i sługa mój, któregom obrał, abyście wiedzieli i wierzyli mi, i zrozumieli, żem Ja jest, a że przedemną nie był stworzony Bóg, ani po mnie będzie. 11Ja, Jam jest Pan, a niemasz oprócz mnie zbawiciela. 12Ja oznajmuję i wyswabadzam, i opowiadam, a niemasz nikogo między wami z obcych bogów; i wyście mi tego świadkami, mówi Pan, żem ja Bóg." Jezus powiedział do swoich uczniów w Dzieje Apostolskie 1:8 "... Będziesz moimi świadkami ..." Jezus Chrystus jest Panem, dlatego On jest Bogiem.

 

3.14- Jezus Chrystus jest Skałą

 

Psalmów 18:32 mówi: "Bo któż jest Bóg, oprócz Pana? a kto opoką, oprócz Boga naszego?" Biblia wyraźnie mówi nam w Liście do 1Koryntów 10:4, że skałą jest Chrystus. Tak więc Jezus Chrystus jest Bogiem.

 

3.15- Jezus Chrystus jest Bogiem żywym

 

1Tymoteusza 4:10 mówi: "Albowiem przeto też pracujemy i lżeni bywamy, że nadzieję mamy w Bogu żywym, który jest zbawicielem wszystkich ludzi, a najwięcej wiernych." Wiemy, że Zbawicielem jest Chrystus według Łukasza 2:11 "Iż się wam dziś narodził zbawiciel, który jest Chrystus Pan, w mieście Dawidowem.". A On jest tu nazywany Bogiem żywym. Biblia nie tylko głosi, że Jezus Chrystus jest Bogiem, ale także to demonstruje.

 

Podsumowując, drodzy bracia i siostry i drodzy przyjaciele, musisz pamiętać, że idąc do Biblii, aby spróbować znaleźć wersety, aby udowodnić, że Jezus Chrystus jest Bogiem, to wybór, aby zanurzyć się w staw rybny, który jest pełen ryb, aby udowodnić istnienie ryb. Biblia od Księgi Rodzaju do Apokalipsy mówi o Jezusie i dowodzi, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Każda księga Biblii świadczy o tym, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Ten cytowany poniżej pojedynczy fragment z Łukasza 24:25-44 pozwala nam jednoznacznie zrozumieć, że cały Stary Testament mówił tylko o Jezusie.

 

Łukasza 24:25-44 "Tedy on rzekł do nich: O głupi, a leniwego serca ku wierzeniu temu wszystkiemu, co powiedzieli prorocy! … 44I rzekł do nich: Teć są słowa, którem mówił do was, będąc jeszcze z wami, iż się musi wypełnić wszystko, co napisano w zakonie Mojżeszowym i w prorokach, i w psalmach o mnie."

 

Zauważmy to dobrze: to właśnie ci, którzy nie chcieli przyjąć boskości Chrystusa, którzy Go ukrzyżowali. Wszyscy ci, którzy dziś nadal zaprzeczają boskości Chrystusa nadal go ukrzyżowują.

 

4- Czy to badanie było naprawdę konieczne?

 

Odpowiedź brzmi oczywiście "nie". Jest tak dlatego, że są rzeczy, których nie należy uczyć prawdziwych dzieci Bożych. Są rzeczy, które prawdziwe dzieci Boże muszą zrozumieć w sposób naturalny i prosty. W związku z tym ktoś kiedyś wykrzyknął: "Jak to możliwe, że boskość Chrystusa staje się problemem nawet wśród tak zwanych chrześcijan?" Jednak ten temat jest tak jasny w Biblii".

 

Jak właśnie widziałeś, każda część Biblii dowodzi nam, że Jezus Chrystus jest Bogiem, a każda księga Biblii dowodzi nam, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Posunąć się tak daleko, aby udowodnić dzieciom Boga, że Jezus Chrystus, ich Mistrz, Pan, Zbawiciel, Odkupiciel, Pasterz, Przewodnik, Tarcza, Bóg, Bóg ... jest Bogiem, jest po prostu absurdalne. Bo gdyby Jezus Chrystus nie był Bogiem, czym byłyby dzieci Boże?

 

Wyobraź sobie przez chwilę, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem i spróbuj zrozumieć konsekwencje. Pozwól mi wyjaśnić, co ta doktryna szatańskiej oznacza, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Ta doktryna po prostu naucza cały świat, że Bóg nigdy nie istniał, że Biblia jest fałszywa i że wszyscy, którzy umarli dla pokoleń dla Boga lub dla Jezusa Chrystusa, wszyscy umarli na próżno, Oto, co oznacza ta satanistyczna doktryna.

 

Rozpocznę serię anafor, aby pomóc wam lepiej zrozumieć powagę tej szatańskiej doktryny, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Ta abominacja jest w rzeczywistości jedną z największych bluźnierstw, jakie mogą istnieć.

 

Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że wszyscy, którzy wierzą w Niego dla ich zbawienia, są zagubieni, ponieważ uwierzą w fikcyjną zbawcę, w wyimaginowanego zbawcę, w zbawiciela który w rzeczywistości nie istnieje.

 

Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że ci, którzy Go czczą, są bałwochwalcami, ponieważ czczenie boga innego niż Bóg Stwórca jest bałwochwalstwem. Idolatria jest grzechem, który prowadzi prosto do piekła. Ci, którzy idą za Jezusem Chrystusem, pójdą więc wszyscy pójdą do piekła, zgodnie z tą doktryną o demonach.

 

Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że cała Biblia jest fałszywa, ponieważ uczy, od Starego Testamentu do Nowego, że Jezus Chrystus jest Bogiem.

 

Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że Bóg jest kłamcą, On, który powiedział, że Jezus Chrystus, Jego jedyny Syn, jest Bogiem.

 

Dla ciebie, tak zwanych chrześcijan, którzy popierają tę doktrynę lucyfera i którzy bronią, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, teraz bardzo dobrze zrozumiałeś powagę grzechu, który popełniałeś. To do ciebie należy natychmiast odpokutować, jeśli jesteś z Boga, lub do wytrwania, jeśli jesteś demonami.

 

My, dzieci Boże, powiedzmy, że oddaliśmy swoje życie Jezusowi. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że oddaliśmy nasze życie człowiekowi, przedmiotowi lub potworowi

 

My, dzieci Boże, powiedzmy, że zostaliśmy zbawieni przez Jezusa. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że nie jesteśmy zbawieni, ponieważ tylko Bóg może zbawić. Żaden człowiek nie może uratować innego.

 

My, dzieci Boże, powiedzmy, że Jezus Chrystus żyje w nas. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że wszyscy jesteśmy opętani. To znaczy, że wszyscy jesteśmy zamieszkani albo przez człowieka, albo przez potwora, albo przez ducha martwego człowieka.

 

My, dzieci Boże, dajmy nam powiedzieć, że Jezus Chrystus wraca wkrótce do aby nas wzięty do nieba. Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, nie będzie uprowadzenia Kościoła. Albowiem zwykłego człowieka nie może mieć moc i mocy wystarczy, do aby nas wzięty do nieba.

 

Korzystam z okazji, aby dać ci kolejny element rozeznania. Ci, którzy mówią, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem, można podzielić na dwie grupy: opętanych i demonów w ciele. Nigdy nie zobaczysz, mówię nigdy, prawdziwego dziecka Bożego, aby utrzymywać, że Jezus Chrystus nie jest Bogiem. Nigdy jej nie zobaczysz.

 

Ten rodzaj bluźnierstwa może pochodzić tylko od demona. Albo ten, kto mówi, że jest opętany przez nieczystego ducha, który używa go do bluźnierstwa, albo on sam jest demonem. To, co musisz zrobić, aby rozeznania, to po prostu dać mu to nauczanie do czytania. Jeśli nie jest demonem, będzie musiał żałować szczerze po przeczytaniu tego nauczania. A jeśli jest demonem, będzie uparty, będzie kontynuował z uporem w ich doktrynie. On nie będzie żałować. Demony to ludzie, którzy przysięgli wierność lucyferowi. Oni wybrali Piekło, a Ty nie możesz nic z tym zrobić. Tego właśnie uczy nas Biblia:

 

Jana 6:36 "Alem wam powiedział: Owszem, widzieliście mię, a nie wierzycie.". Kiedy demony nie wierzą, to nie dlatego, że mają jakiekolwiek wątpliwości, albo dlatego, że nie są przekonane. To dlatego, że zdecydowali się nie wierzyć. Jana 6:37 "Wszystko, co mi daje Ojciec, do mnie przyjdzie, a tego, ..." Jana 8:37 "Wiem, żeście nasienie Abrahamowe; lecz szukacie, abyście mię zabili, iż mowa moja nie ma u was miejsca."

 

Jana 8:41 "Wy czynicie uczynki ojca waszego. Rzekli mu tedy: My z nierządu nie jesteśmy spłodzeni, jednegoż Ojca mamy, Boga.". Demony te zawsze twierdzą, że mają Boga jako ojca, zawsze udają, że służą Bogu, tak jak my. Jana 8:42-44 "... Być był Bóg Ojcem waszym, tedy byście mię miłowali, gdyżem ja od Boga wyszedł i przyszedłem, anim sam od siebie przyszedł, ale mię on posłał. 43Przeczże tej powieści mojej nie pojmujecie? przeto, iż nie możecie słuchać mowy mojej. 44Wyście z ojca dyjabła ..."

 

Jana 8:47 "Ktoć z Boga jest, słów Bożych słucha; dlatego wy nie słuchacie, że z Boga nie jesteście." Jana 10:26-27 "Ale wy nie wierzycie; bo nie jesteście z owiec moich, jakom wam powiedział. 27Owce moje głosu mego słuchają, a ja je znam i idą za mną." 1Jana 4:5-6 " Onić są z świata; przetoż o świecie mówią, a świat ich słucha. 6My z Boga jesteśmy. Kto zna Boga, słucha nas; kto nie jest z Boga, nie słucha nas. Przez to poznajemy ducha prawdy i ducha błędu."

 

Dlaczego niektórzy chrześcijanie tak łatwo wierzą we wszystkie te herezje, że agenci piekła uczą dziś? Jest to wybór, którego dokonali, jak właśnie nauczyliście się czytając cytowane powyżej wersety, i jak potwierdza również następujący fragment: "Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, 4A odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą." 2Tymoteusza 4:3-4.

 

W rzeczywistości ci, którzy są z Boga, lub jeśli chcesz, ci, którzy są zamieszkani przez Ducha Bożego, zazwyczaj nie mają trudności w rozpoznawaniu Boga. Podam wam kilka przykładów, abyście zbudowali was duchowo: Przypadek Abrahama w Księdze Rodzaju 18, a przypadek Lota w Księdze Rodzaju 19.

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 18:1-5 "Potem ukazał mu się Pan w równinie Mamre, a on siedział we drzwiach namiotu swego, gdy był najgorętszy dzień. 2A podniósłszy oczy swe, obaczył, a oto trzej mężowie stanęli przeciw niemu; i ujrzawszy je, wybieżał przeciwko nim ze drzwi namiotu, i pokłonił się do ziemi. 3I rzekł: Panie mój, jeźlim teraz znalazł łaskę w oczach twoich, nie mijaj, proszę, sługi swego. 4Przyniosą trochę wody, a umyjecie nogi wasze, i odpoczniecie pod drzewem. 5I przyniosą kęs chleba, a posilicie serce wasze; potem odejdziecie, dla tegoście bowiem przyszli do mnie sługi swego. Tedy rzekli: Tak uczyń, jakoś powiedział."

 

1Mojżeszowa - Rodzaju 19:1-3 "I przyszli dwaj Aniołowie do Sodomy w wieczór, a Lot siedział w bramie Sodomskiej. Gdy je tedy ujrzał Lot, wstawszy szedł przeciwko nim, i skłonił się twarzą ku ziemi, i rzekł: 2Oto proszę panowie moi, wstąpcie teraz do domu sługi swego, a bądźcie tu na noc, i umyjcie nogi swe; potem rano wstawszy pójdziecie w drogę waszę. Którzy odpowiedzieli: Bynajmniej; ale na ulicy będziemy nocowali. 3Ale on przymuszał ich bardzo, iż się skłonili do niego, i weszli w dom jego; zaczem sprawił im ucztę, i napiekł chleba przaśnego, i jedli."

 

Pytania, które należy sobie zadać, są następujące: Jak Abraham tak łatwo rozpoznał Boga, gdy Bóg nie miał znaków rozpoznawczych? Jak Lot rozpoznał Boga tak łatwo, gdy Bóg nie był na wielkim białym koniu z aniołami wokół niego?

 

Odpowiedź jest prosta. To Duch Boży, który jest w każdym z nich, który tak łatwo rozpoznawał Boga. Duch Boży nie ma problemu z rozpoznaniem Boga. Dlatego łatwo zrozumieć, że wszyscy ci, którzy twierdzą, że są z Boga, nie znając Go, nie są z Niego; dla tych, którzy naprawdę mają Ducha Bożego rozpoznać Boga. Żadne prawdziwe dziecko Boże nie może zignorować jego Stwórcy. Nie jest to możliwe. Duch Święty w nas zawsze pozwala nam rozpoznać i zaakceptować naszego Stwórcę.

 

Na koniec chciałbym zaapelować do zdrowego rozsądku tych wszystkich, którzy nazywają się już chrześcijanami i którzy wierzą, że Jezus nie jest Bogiem. Drodzy przyjaciele, którzy są jeszcze w tego rodzaju szatańskim rozumowaniu, obudzić się szybko i pokutować. Twoje rozumowanie jest po prostu wstydliwe. Jak chrześcijanin, który wierzy, że Jezus jest Zbawicielem ludzkości może jednocześnie wierzyć, że ten sam Jezus nie jest Bogiem? Czy prosty człowiek może być Zbawicielem ludzkości? Jak to możliwe?

 

Filipensów 2:10 mówi: "Aby w imieniu Jezusowem wszelkie się kolano skłaniało, tych, którzy są na niebiesiech i tych, którzy są na ziemi, i tych, którzy są pod ziemią." Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, kto jest tym szczególnym człowiekiem, w imieniu którego wszystkie kolana muszą kłaniać się w niebie, na ziemi i pod ziemią? Czy taki człowiek może istnieć?

 

Jana 5:21 mówi: "Albowiem jako Ojciec wzbudza umarłe i ożywia, tak i Syn, które chce, ożywia." Jeśli Jezus Chrystus nie jest Bogiem, to znaczy, że dla ciebie jest tylko człowiekiem. Ale kim jest ten człowiek, który jest Mistrzem życia aż do tego stopnia, że daje życie, komu chce? Czy kiedykolwiek był taki człowiek?

 

Im więcej analizujemy ten temat i tym bardziej jest oczywiste, że wszyscy ci tak zwani chrześcijanie, którzy wierzą, że Jezus jest Zbawicielem ludzkości, a jednocześnie wierzą, że ten sam Jezus nie jest Bogiem, popisują się pewien stopień idiotyzmu i braku zdrowego rozsądku, ponieważ po prostu niemożliwe jest, aby prosty człowiek był Zbawicielem ludzkości.

 

My, chrześcijanie, prawdziwe dzieci Boże, pozostawiamy bluźnierstwa ludziom, którzy nie znają Boga i ludziom, którzy nie są gotowi do poddania się całkowicie Bogu, sterylne debaty i próżne dyskusje, które są znakiem rozpoznawczym skorumpowanych ludzi. Są tematy, które nie powinny już stwarzać najmniejszych wątpliwości w umyśle kogoś, kto twierdzi, że jest chrześcijaninem. Wszystko w Biblii przekonuje nas o boskości naszego Mistrza Jezusa Chrystusa. Oprócz wszystkiego, o czym już wspomnieliśmy, masz Jego wszechobecność, Jego Wszechwiedzę i Jego wszechmoc.

 

5- Wszechobecność Jezusa Chrystusa

 

Wszechobecność jest cechą charakterystyczną, którą można znaleźć tylko w Bogu. Wiemy, że żadne stworzenie Boga nie ma możliwości nieustannego przebywania we wszystkich miejscach. Żaden anioł, żaden demon i sam szatan nie są obdarzeni tą cechą, która jest tylko supremacją Boga Stwórcy.

 

Mateusza 28:20 "… A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen". Mateusza 18:20 "Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem w pośrodku ich." Kolosensów 3:11 "... ale wszystko i we wszystkich Chrystus." Jana 8:58 "Rzekł im Jezus: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Pierwej niż Abraham był, jam jest." Objawienie Jana 22:13 "Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny."

 

6- Wszechwiedza Jezusa Chrystusa

 

Jezus znał wszystkie rzeczy i tak łatwo je wyjaśnił. Mówił o tym, co ma nadejść, jakby już się wydarzyło. Zobaczmy budujący przykład z Ewangelii Mateusza 16:21: "I odtąd począł Jezus pokazywać uczniom swoim, iż musi odejść do Jeruzalemu, i wiele cierpieć od starszych i od przedniejszych kapłanów i nauczonych w Piśmie, a być zabitym i trzeciego dnia zmartwychwstać."

 

7- Wszechmoc Jezusa Chrystusa

 

Wstał z martwych: Mateusza 28, Marka 16, Łukasza 24 i Jana 20.

 

Mateusza 28:5-6 "Ale Anioł odpowiadając, rzekł do niewiast: Nie bójcie się wy; boć wiem, iż Jezusa ukrzyżowanego szukacie. 6Nie maszci go tu; albowiem powstał, jako powiedział; chodźcie, oglądajcie miejsce, gdzie leżał Pan."

 

Marka 16:4-6 "(A spojrzawszy ujrzały, iż był kamień odwalony;) bo był bardzo wielki. 5I wszedłszy w grób, ujrzały młodzieńca, siedzącego na prawicy, odzianego szatą białą; i ulękły się, 6Ale im on rzekł: Nie lękajcie się; Jezusa szukacie onego Nazareńskiego, który był ukrzyżowany; wstał z martwych, nie masz go tu; oto miejsce, gdzie go było położono."

 

Łukasza 24:5-6 "A gdy się one bały i schyliły twarz swoję ku ziemi, rzekli do nich: Cóż szukacie żyjącego między umarłymi? 6Nie maszci go tu, ale wstał: wspomnijcie, jako wam powiadał, gdy jeszcze był w Galilei."

 

Jana 20:15-17 "Rzekł jej Jezus: Niewiasto! czemu płaczesz? kogo szukasz? A ona mniemając, że był ogrodnik, rzekła mu: Panie! jeźliś go ty wziął, powiedz mi, gdzieś go położył, a ja go wezmę. 16Rzekł jej Jezus: Maryjo! Która obróciwszy się, rzekła mu: Rabbuni! co się wykłada: Nauczycielu! 17Rzekł jej Jezus: Nie dotykaj się mnie, bom jeszcze nie wstąpił do Ojca mego; ale idź do braci moich, a powiedz im: Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, i do Boga mego i Boga waszego."

 

Podczas gdy szatan i jego agenci są zmuszeni do instalowania kamer, dronów i innych satelitów i radarów wszędzie, aby spróbować uzyskać globalny obraz świata, Jezus Chrystus jest wszędzie w tym samym czasie; On widzi wszystko, On wie wszystko, i może zrobić wszystko. Jezus robi tak wiele rzeczy, że tylko Bóg może to zrobić. Na widok szczególnych cech Jezusa Jego boskość jest zatem niepodważalna i niezaprzeczalna.

 

8- Podsumowanie

 

Na zakończenie, umiłowani bracia w Chrystusie Jezusie i drodzy przyjaciele, pamiętajcie, że Jezus Chrystus jest Bogiem. On jest jedynym Bogiem, który zbawia. On jest jedynym żywym Bogiem. On jest jedynym Bogiem, który rządzi. On jest jedynym Bogiem, który zasiada na tronie. Jest tak, jak Biblia mówi w 1Jana 5:20, prawdziwym Bogu i życiu wiecznym. Jezus Chrystus jest Bogiem a fakt ten ustalono w Biblii. Nie naśladujcie tych, którzy dobrowolnie wybrali piekło. Jeśli cenisz swoje zbawienie, uciekaj od tych wszystkich demonów, które sprzeciwiają się Bogu i które rzucają wyzwanie boskości Chrystusa!

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF