Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

WARUNKI WSTĘPNE DO STUDIOWANIA BIBLII

 

1- Wstęp

 

Pan w swoim słowie przestrzega nas przed tym, co sam wybrał, by nazwać "... daremne dyskusje mężczyzn skorumpowanych przez zrozumienie i pozbawionych prawdy..." 1Tymoteusza 6:5.

 

Chociaż jesteśmy wezwani do robienia wszystkiego, co w naszej mocy, aby nieść ludziom ewangelię Jezusa Chrystusa, aby ich zbawić, i chociaż jesteśmy wezwani do wykazania się całą niezbędną cierpliwością, aby pomóc wszystkim ludziom zrozumieć słowo Boże, w żaden sposób nie jesteśmy wezwani do dyskutuj o słowie Bożym. Musimy unikać wpadania w pułapkę, którą zastawiają na nas agenci szatana, tworząc dyskusje nie po to, by zrozumieć słowo Boże, ale po to, by nas rozpraszać. Musimy także uciec od wszelkich dyskusji, które prawie nie przynoszą nam duchowego wzrostu.

 

2- Pułapki szatana

 

Jak pan już nam objawił, kiedy agenci szatana nie potrafią uwięzić nas w grzechach, które nam dają, podejmują wysiłek, aby zastawić na nas kolejną pułapkę, na rozpraszanie nas, abyśmy nie skupiali się na naszym zbawieniu i na Bożym dziele. Dlatego musimy być bardzo czujni.

 

Teraz, kiedy już wiesz, że agenci Piekła przysięgli nigdy nie przyjąć prawdy, i teraz, kiedy wiesz, że ich misją jest zrobienie wszystkiego, co możliwe, aby odwrócić cię od drogi Bożej i zaprowadzić do Piekła, musisz podjąć pewne kroki, ilekroć chcesz podjąć jakąkolwiek debatę lub dyskusję z ludźmi wokół Biblii.

 

Nie możemy, z powodu agentów szatana, zamknąć drzwi do ludzi, którzy zadają nam pytania, aby lepiej zrozumieć słowo Boże. Ale ponieważ nie możemy a priori wiedzieć, kto zadaje pytania, aby się uczyć, a kto zadaje je pytania, aby odwrócić uwagę, musimy być otwarci, cierpliwi i gotowi odpowiedzieć z miłością i łagodnością wszystkim, którzy chcą się uczyć.

 

Aby nie wpaść w pułapkę agentów szatana, których zadaniem jest odwrócenie waszej uwagi od słowa Bożego, oto sekret, który oddajemy do waszej dyspozycji. Chodzi o siedem warunków wstępnych, które muszą być narzucone ludziom przed każdą debatą lub przed każdą dyskusją, kiedy uważają państwo, że ta debata lub dyskusja będzie mogła przynieść pewne owoce.

 

3- Biblie sekt

 

Istnieją sekty szatańskie, które w przekonaniu, że nie będą w stanie usprawiedliwić swojej fałszywej doktryny przez Biblię, zostały zmuszone do stworzenia własnych biblii. Tak jest w przypadku katolików, Świadków Jehowy, mormonów i kilku innych małych grup szatańskich. Katolicy stworzyli coś, co nazywają "biblią Jerozolimską" i "biblią TOB". Oprócz tego mają oni kilka innych rękopisów i broszur, których używają do oszukiwania swoich zwolenników. Świadkowie Jehowy zrobili coś, co nazywają "Tłumaczeniem nowego świata". Używają też wielu broszur, aby źle umiejscowić swoje stado. Dotyczy to również mormonów, którzy stworzyli to, co nazywają "księgą mormona".

 

Nigdy nie wolno akceptować debat i dyskusji z ludźmi, którzy korzystają z biblii tych sekt. A jeśli chcesz z nimi debatować, domagaj się, aby odłożyli na bok swoją fałszywą biblię i aby cierpieli z powodu używania prawdziwej Biblii podczas twojej debaty.

 

Zacytowaliśmy powyżej z Biblii katolickiej TOB. Ważne jest, aby sprecyzować, że TOB oznacza Ekumeniczne tłumaczenie biblii, tłumaczenie wykonane celowo, aby zadowolić wszystkie religie; tłumaczenie wykonane w celu pogodzenia wszystkich możliwych przekonań. A więc masz tam prawdziwą prostytucję Biblii, bezwstydną i bezwstydną prostytucję Słowa Bożego.

warunków wstępnych

4- Siedem

 

Niezależnie od tego, czy masz do czynienia z sektami wymienionymi powyżej, czy też z inną sektą niewymienioną powyżej, zasada, którą musisz zastosować, jest taka sama. Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek studiowania Biblii, czy też jakiejkolwiek dyskusji lub debaty na temat Biblii z kimkolwiek, należy najpierw uzgodnić siedem (7) poniższych warunków wstępnych:

 

1- Zgadzacie się co do tego, że Biblia jest Słowem Bożym.

 

2- Zgadzacie się z tym, że tylko Biblia jest Słowem Bożym, to znaczy żadna inna książka, żaden inny dokument, żaden inny rękopis, nawet komentarz w Biblii, nie reprezentuje Słowa Bożego.

 

3- Zgadzacie się z tym, że Bóg jest jedynym autorem Biblii, to znaczy, że w Biblii nie ma ani słowa Piotra, ani Jana, ani Pawła.

 

4- Zgadzacie się, że cała Biblia jest do nas skierowana, to znaczy, że w Biblii nie ma żadnego przesłania do Koryntian, ani dla Efezeuszy, itp.

 

5- Zgadzam się, że prawdziwa Biblia pozostawiona do naszej dyspozycji przez Boga zawiera 66 ksiąg. Te 66 ksiąg musi zawierać nazwy znanych nam ksiąg Świętej Biblii i być wymienione w normalnej kolejności w księgach przedstawionych w Biblii.

 

6- Zgadzacie się z faktem, że Biblia jest prawdziwa.

 

7- Zgadzacie się, że to, co nie jest napisane, nas nie dotyczy.

 

Te siedem (7) warunków wstępnych musi być absolutnie przestrzegane, jeśli chcesz przestudiować Biblię lub dzielenia się wokół Biblii, która honoruje Boga. W żadnym wypadku nie należy angażować się w debatę biblijną z ludźmi, którzy zaprzeczają autorytetowi Biblii. To byłoby nieposłuszne Bogu. Nie wolno wam nigdy przekraczać tego, co jest napisane, tak jak Pan nakazuje nam w tym fragmencie 1Koryntów 4:6 "A te rzeczy, bracia! w podobieństwie obróciłem na się i na Apollosa dla was, abyście się nauczyli z nas nad to, co napisane, nie rozumieć, iżbyście się jeden dla drugiego nie nadymali przeciwko drugiemu ..." Naucz się pozostać w Biblii, całej Biblii i tylko w Biblii!

 

Prawdziwa Biblia zawiera 66 ksiąg, ułożonych w następującej kolejności:

 

5- Stary Testament

 

1Mojżeszowa - Rodzaju, 2Mojżeszowa - Wyjścia, 3Mojżeszowa - Kapłańska, 4Mojżeszowa - Liczb, 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa, Jozuego, Sędziów , Ruty, 1Samuelowa, 2Samuelowa, 1Królewska, 2Królewska, 1Kronik, 2Kronik, Ezdraszowa, Nehemijaszowa, Estery, Ijobowa, Psalmów , Przypowieści Salomonowych, Kaznodziei Salomona, Pieśń Salomona, Izajasz, Jeremijasz, Treny Jeremijaszowe, Ezechyjel, Danijel, Ozeasza, Joel, Amos, Abdyjasz, Jonasz, Micheasz, Nahum, Abakuk, Sofonijasz, Aggieusz, Zacharyjasz, Malachyjasz. Razem 39 ksiąg.

 

6- Nowy Testament

 

Mateusza, Marka, Łukasza, Jana, Dzieje Apostolskie, Rzymian, 1Koryntów, 2Koryntów, Galatów, Efezów, Filipensów, Kolosensów, 1Tesalonicensów, 2Tesalonicensów, 1Tymoteusza, 2Tymoteusza, Tytusa, Filemona, Żydów, Jakóba, 1Piotra, 2Piotra, 1Jana, 2Jana, 3Jana, Judasa, Objawienie Jana. Razem 27 ksiąg.

 

7- Uwaga

 

Pragnę jednak przypomnieć, że prawdziwa Biblia miała być bogatsza w nauki i objawienia niż to, co znajdujemy w obecnej, liczącej 66 ksiąg Biblii. Ale szatan, który ze swoimi agentami prowadzi nieustanną wojnę przeciwko słowu Bożemu, zrobił wszystko, aby pewne nauki i objawienia, które miały się znaleźć w Biblii, nie znalazły się tam. Ustalono zatem, że Biblia składająca się z 66 ksiąg, które obecnie posiadamy, jest niekompletna.

 

Niektórzy z was mogą się zastanawiać, dlaczego nalegam, aby nasze nauki i studia biblijne opierały się tylko na 66-funtowej Biblii Świętej, którą obecnie posiadamy, kiedy jestem świadomy, że jest niekompletna. Odpowiedź brzmi następująco ukochany:

 

Po pierwsze, gdybyśmy opierali nasze nauczanie i studia biblijne na manuskryptach, które nie są dostępne dla wszystkich, i co do których nie jesteśmy nawet pewni, czy są aprobowane przez Boga, byłoby praktycznie niemożliwe, byśmy słyszeli siebie wokół Słowa Bożego. Innymi słowy, bardzo trudno byłoby wiedzieć, kto faktycznie naucza prawdy, a kto kłamie, lub wiedzieć, która nauka jest rzeczywiście prawdziwa, a która inna jest fałszywa.

 

Po drugie, Pan zapewnił, że pomimo braku nauk i objawień, które szatan i jego agenci usunęli z Biblii, zachowane zostały najważniejsze elementy tego, co musimy wiedzieć, aby zostać zbawieni. Oznacza to, że brak nauk i objawień, które szatan i jego agenci wyjęli z Biblii, nie może sprawić, że będziemy tęsknić za Niebem. Pan w swojej suwerenności dba o to, aby ten brak lub nieobecność objawień został zrekompensowany, abyśmy nie cierpieli z tego powodu i abyśmy nie byli rzeczywiście niezrównoważeni duchowo.

 

8- Konkluzja

 

Dlatego musimy, umiłowani, zadowolić się tą Biblią zawierającą 66 ksiąg, którą obecnie posiadamy dla naszych nauk i naszych studiów biblijnych. Biblia ta, choć niekompletna, zawiera esencję tego, czego potrzebujemy, aby poznać Boga i mu służyć.

 

Dzieło, które agenci szatana wykonują przy tworzeniu własnych Biblii, jest tylko kontynuacją wojny, którą obóz szatana prowadzi od wieków, wbrew słowu Bożemu, robiąc wszystko, co w ich mocy, aby prawda zniknęła całkowicie spod słońca. Niestety dla agentów Piekła, a na szczęście dla nas, dzieci Bożych, każda walka ze słowem Bożym jest walką przegraną. Szatanowi i jego agentom nigdy nie uda się zniszczyć słowa Bożego ani sprawić, by prawda zniknęła.

 

Jak powiedziałem wam w nauczaniu o rozeznawaniu, Prawda nigdy nie zostanie stłumiona. Słowo Boże jest Prawdą, a Bóg obiecał czuwać nad Swoim Słowem i chronić je. Wszyscy ci, którzy walczą z Prawdą, zamiast tego tną baobabu żyletką. Tak, ci głupcy opróżniają ocean za pomocą kubka. I w swojej głupocie wierzą, że pewnego dnia im się uda. Alleluja!

 

Jeśli Pan na to pozwoli, rozwinę bardziej szczegółowo ten temat dla was, w innym nauczaniu.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF