Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

WOJNA DUCHOWA

 

1- WPROWADZENIE

 

Umiłowany w Panu, dziękuję Ci, którzy mnie wybrali, do Jezusa Chrystusa, Pana naszego i mistrza, za to, co uważał mnie za wiernych, ustanawiając mnie jako Apostoła za te krańce czasu, powierza mi zadanie przebudzenia swego ludu i powrotu serc prawdziwego dzieci Boga rozrzuconych do Ojca niebieskiego, przed brzmieniem trąbki.

 

To zadowolenie Boga Ojca przez jego syna Jezusa Chrystusa, aby ujawnić mi swoje słowo, tak, że ty i ja może powrócić do prawdy, do nierozcieńczonej Ewangelii, jak nasi pierwsi bracia żyli. Dlatego błogosławię Pana, który pozwolił mi nie tylko doprowadzić swój lud do prawdy, ale także potępić tych, którzy byli wygodni w fałszywej ewangelii i udają, że są ignorantami; że proroctwo Pana może być spełnione w Malachyjasz 3:18 "Tedy się nawrócicie, a obaczycie różność między sprawiedliwym i niezbożnym, między tym, który służy Bogu, i między tym, który mu nie służy."

 

Teraz, gdy macie wystarczająco dużo nauk, aby stać się dziećmi Boga w oparciu o zdrową doktrynę naszego Pana Jezusa Chrystusa, mogę bez większych zastrzeżeń obudzić waszego ducha o duchowej wojnie, w którą wszyscy jesteśmy zaangażowani.

 

Czym jest wojna duchowa? Duchowa wojna to życie, które my, dzieci Boże, zbawieni przez łaskę i pokryci cudowną krwią Jezusa Chrystusa, jedynego prawdziwego Pana, jesteśmy powołani do życia w tym dziwnym świecie, wśród wilków, węży i skorpionów, które reprezentuje szatan i wszyscy jego agenci. Duchowa wojna nie jest zatem czymś, z czego dziecko Boże może uciec, ani nie jest to wojna, której możemy uniknąć, na przykład poprzez zawieranie pokoju z szatanem. Nigdy nie można zawrzeć pokoju z szatanem.

 

Szatan nie jest Bogiem pokoju, jest raczej Bogiem wojny. Szatan przegapił Niebo, a piekło jest dla niego zarezerwowane. Jego jedyną misją jest teraz zabranie wszystkich, jeśli nie tak wielu ludzi z nim do piekła, jak to tylko możliwe. Nie miał nic do stracenia w tej walce, ale wszystko, aby wygrać, i to jest jego jedynym zajęciem, czekając na dzień, kiedy Pan wyśle go do ognia staw, który płonie i nigdy nie zgaśnie. Wiedz wtedy, że każde dziecko Boga jest, czy mu się to podoba czy nie, zaangażowane w tą walkę. Oznacza to, że jeśli walczysz z szatanem, on walczy z tobą, a jeśli nie walczysz z szatanem, to walczy z tobą. Od tego czasu, czy walczyć, czy nie walczyć, szatan i jego agenci będą walczyć z wami

 

Więc co możemy zrobić? Przygotować się do walki i zobowiązać się do walki. I wierzę, że wszystkie pierwsze nauki, które wam dałem, są wystarczające, aby wyposażyć was w sprzęt do walki z szatanem i zwycięstwa, ponieważ te nauki obudziły waszego ducha w odniesieniu do apostazji i uwodzenia ostatnich dni i przywróciły was do doktryny Chrystusa, która jest Prawdą, to znaczy Biblią napisaną i zapieczętowaną przez Ducha Świętego. Jedynym pewnym podłożem, na którym każdy musi stanąć, by walczyć z szatanem i zwyciężyć, jest prawda.

 

W tym nauczaniu zobaczę z wami, jak bronić się przed atakami szatana i jego agentów i jak uniknąć bycia ofiarą ich strzał za każdym razem; i ten poziom walki musi być prowadzony przez wszystkich. Zobaczymy również, jak zwycięsko walczyć w obozie wroga i to właśnie nazywam prawdziwą wojną duchową.

 

Ukochany, pamiętaj, że to nie przypadek, że to nauczanie o duchowej wojnie przychodzi do nas jako ostatnie. Powodem, dla którego to nauczanie przychodzi po innych, jest to, że prawdziwa duchowa wojna nie jest zarezerwowana ani dla pogan, ani dla ignorantów chrześcijan, ani dla tych, którzy lubią fałszywą ewangelię, dla szatana jest poważniejszym przeciwnikiem, niż nam się wydaje.

 

Szatan jest potężnym wrogiem, wystarczająco silnym przeciwnikiem. W obliczu szatana, naszą siłą jest prawda. Prawdziwa wojna duchowa nie powinna być zatem traktowana lekko i nie powinna być prerogatywą nowych nawróconych. Prawdziwa wojna duchowa jest dla tych, którzy są założeni na Skale, dla tych, którzy mają Jezusa Chrystusa i którzy naprawdę go mają. Prawdziwa walka jest dla tych, którzy żyją w Prawdzie. Dlatego Pan wybrał, aby dać nam najpierw wszystkie nauki, które powinny wyprowadzić nas z religii i fałszywej doktryny.

 

Aby szatan mógł odnieść sukces w atakach na nas, bardzo często musi znaleźć jakąś wadę w naszym życiu duchowym, to znaczy w naszym chodzeniu z Bogiem. Dlatego też nieustannie poszukuje wad, słabości. A kiedy ich nie znajdzie, dokłada wszelkich starań, aby je stworzyć, ustawiając dla nas wszystkie możliwe pułapki.

 

Szatan, który zna słowo Boże, wie, że dopóki nie naruszymy Bożego prawa, będzie mu bardzo trudno do nas dotrzeć. Czyniąc to, organizuje on całą swoją armię, aby każdego dnia rzucać setki tysięcy zaklęć przeciwko nam, w celu doprowadzenia nas do grzechu lub popełnienia kilku błędów, tak aby niektóre błędy były dla nich otwarte w naszym życiu. To właśnie te słabe punkty służą jako punkty dostępu w naszym życiu, które zazwyczaj nazywamy otwartymi drzwiami.

 

2- OTWARTE DRZWI

 

Elementy, które mogą służyć jako otwarte drzwi dla szatana, są liczne i sięgają od grzechów po ludzi, zwierzęta, rzemiosła i przedmioty. Lista tych elementów jest długa, ale postaram się wymienić jak najwięcej.

 

Podzielę drzwi otwarte na dwie kategorie: drzwi otwierane przez nas, czyli te, które są od nas zależne i za które jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni, oraz inne drzwi otwarte, czyli te, nad którymi prawie nie mamy kontroli.

 

2.1- Drzwi otwarte przez nas.

 

To są te, które zależą od nas i za które jesteśmy przede wszystkim odpowiedzialni; to są te, których możemy uniknąć, to są rzeczy, nad którymi mamy kontrolę.

 

2.1.1- Grzech

 

Wolę nie mówić o grzechach, ale o grzechu, ponieważ grzech, niezależnie od jego nazwy, daje dostęp do szatana w naszym życiu. Prawdą jest, że rozmiar otwartych drzwi zależy od rodzaju popełnionego grzechu. Ale musimy zrozumieć, że należy unikać nawet grzechów, które dają jedynie niewielki dostęp do szatana. Jeśli chodzi o grzechy, które otwierają wielkie drzwi dla szatana, możemy o nich wspomnieć:

 

- Grzechy seksualne (cudzołóstwo, wszetaństwo, masturbacja, wszelkie inne formy rozpusty i niemoralności);

- Gwałt, kradzież, nienawiść, uraza, odmowa przebaczenia, odmowa restytucji i niegodziwość

- Grzechy seksualne (cudzołóstwo, cudzołóstwo, masturbacja, wszystkie inne formy cudzołóstwa i niemoralności);

- Gwałt, kradzież, nienawiść, uraza, nieprzebaczenie, odmowa restytucji i niegodziwość.

 

Wszystkie te grzechy otwierają szerokie drzwi dla demonów i dają szatanowi wielki dostęp do naszego życia. Podczas gdy niektóre z tych grzechów wymagają jedynie wyznania, inne, oprócz spowiedzi, wymagają zadośćuczynienia. To prowadzi nas z powrotem do pojęcia restytucji.

 

Czary we wszystkich swoich formach obejmują aktywne czary, pasywne czary i wszystko, co związane z czarnoksięstwem. Przez czary rozumiem samą praktykę czarów, wszelkie formy inicjacji czarów, konsultacje z umarłymi, jogę i inne techniki medytacji i relaksacji. Pasywna czarnoksięstwo obejmuje wszystkie formy pośrednich praktyk czarów, takich jak odwiedzanie marabutów, konsultowanie się z radiestetami i innymi widzącymi, konsultowanie się z widzami, aby umarli mówili, czytanie horoskopów, numerologia, karty rysunkowe, uprawianie sztuk walki, itp. Wszystkie formy czarów, magii i okultyzmu stawiają tych, którzy popełniają je w bezpośrednim kontakcie ze światem okultystycznym i ustanowić pakty z nami, czy nam się to podoba, czy nie.

 

Niemoralność i wszelkie inne formy niemoralności obejmują wszystkie inne grzechy seksualne i defilementy nie wymienione powyżej. Pamiętaj jeszcze raz, że jedyne stosunki seksualne, które Bóg zatwierdza, to znaczy takie, które w żadnych okolicznościach nie mogą być używane jako otwarte drzwi, to stosunki nawiązane w ramach prawnych małżeństwa. Ale pamiętajmy, że nawet w ramach prawnych małżeństwa, seks może być drzwiami otwartymi, jeśli jest podobny do praktyk czysto zwierzęcych.

 

Wiedz bardzo dobrze, że normalna relacja seksualna według Boga jest relacją seksualną pomiędzy dwiema osobami przeciwnej płci. Należy również mieć świadomość, że dla stosunku seksualnego między dwiema osobami płci przeciwnej, aby był on normalny, musi on być prawdziwie seksualny, jak sugeruje jego nazwa, to jest związek między dwiema płciami, lub wyraźniej kontakt między dwoma genitaliami. Dlatego też relacja lub kontakt między jedną płcią a czymś innym, lub między jedną płcią a inną częścią ciała, nie może być akceptowana w oczach Boga jako relacja seksualna. Wszystkie te rodzaje stosunków seksualnych są tylko nienormalnymi stosunkami seksualnymi, czyli grzechami, nawet w kontekście małżeństwa.

 

Odtąd osoby pozostające w związkach małżeńskich mogą uciec przed otwartymi drzwiami z powodu grzechów seksualnych tylko wtedy, gdy za każdym razem szanują Boga w swoim związku seksualnym, unikając wszelkich niehonorowych praktyk, obrzydliwych i czysto zwierzęcych praktyk, w które czasami pogrąża się wiele osób. Małżeństwo nie jest zielonym światłem szaleństwa. Wszelkie odchylenia seksualne są grzechem przed Bogiem i są otwartymi drzwiami dla szatana. Bóg nie popełnił błędu wybierając mężczyznę i kobietę różnych płci, ani nie popełnił błędu nazywając każdą część ludzkiego ciała innym imieniem. Płeć nie może zatem przyjmować nazwy innej części ciała, a żadna inna część ciała nie może przyjmować nazwy płci i w żadnym wypadku nie powinna być mylona z płcią.

 

2.1.2- Ludzie

 

Koncepcja "ludzi" jako otwartych drzwi prowadzi nas z powrotem do nauczania o separacji, które studiowaliśmy już kilkakrotnie w przeszłości. W tej nauce powrócimy do tego tematu ponownie, dla tych, którzy nie poszli za tą nauką w przeszłości, a nawet dla tych, którzy już poszli za nią, aby ci, którzy chcą być posłuszni Chrystusowi dla własnego rozwoju, mogli dobrze zrozumieć, czego Pan od nich oczekuje. Wiedz, że wszyscy ci, którzy nie są w obozie Jezusa Chrystusa, są nadal w obozie szatana, a czyniąc to, stanowią dla nas otwarte drzwi. Szatan może ich używać w każdej chwili, aby do nas dotrzeć, ponieważ znajdują się pod jego kontrolą i są przez niego łatwo manipulowane.

 

2.1.3- Zwierzęta

 

Szatan i jego agenci również często wykorzystują zwierzęta domowe, takie jak psy, koty itp, aby do nas dotrzeć. Nie zdziwcie się więc, że na Zachodzie, gdzie zwierzęta te są uwielbiane, choroby takie jak astma i inne choroby powodowane przez zwierzęta są bardzo powszechne. Musimy pozbyć się takich zwierząt.

 

Nawet zwierzęta, które hodujemy na żywność, takie jak kurczaki, kozy i inne zwierzęta przeznaczone na żywność, mogą być wykorzystywane przez agentów szatana do wyrządzania nam krzywdy. Ale skoro użyteczność tych zwierząt jest dobrze ugruntowana, musimy je zachować. Musimy tylko upewnić się, że pokryjemy te zwierzęta krwią Jezusa.

 

2.1.4- Zawodów

 

Istnieją zawody, które stanowią szeroko otwarte drzwi dla szatana, a wszyscy ci, którzy je wykonują, są bardzo narażeni na działanie szatańskich duchów. Dzieci Boże muszą unikać takich zawodów. Wśród tych zawodów są następujące: Strażników kostnic, ludzi, którzy myją umarłych, tych, którzy pracują na zwłokach, psychologów, psychiatrów, tych, którzy pracują dla niezrównoważonych i chorych psychicznie, zawodów artystycznych i wszystkich innych którzy pracują w miejscach o dużej koncentracji satanistycznej, takich jak cmentarze, kluby nocne, kasyna, bary, kina, opery, teatry, kluby taneczne, salony piękności (fryzjerzy, manikiurzystki) pedicure, fizjoterapia, akupunktura, chirurgia plastyczna, usuwanie włosów, makijaż, opalanie, tatuaże, przekłuwanie itp.).

 

Dzieci Boże muszą uciec od wszystkich zawodów, które emanują z niegodziwości, które wiążą się z niegodziwością, lub które prowadzą do niegodziwości. Dotyczy to na przykład tych, którzy usuwają samochody ludzi w celu ich konfiskaty, którzy nakładają kary pieniężne na samochody itp. Musisz zrezygnować ze wszystkich zawodów, które czynią cię złym.

 

Istnieją również zawody, które stanowią otwarte drzwi dla szatana, ale które dzieci Boże mogą wykonywać, będąc po prostu świadomymi walki, która toczy się wokół nich i będąc bardzo ostrożnym. Wśród tych zawodów są następujące: Ludzie, którzy pracują w domach spokojnej starości, szpitalach, stolarstwie do produkcji trumien i wszelkich innych zajęciach związanych z umarłymi. Dzieci Boga, które wykonują te prace, muszą za każdym razem modlić się, aby anulować otrzymane zaklęcia.

 

Chciałbym przedstawić kilka wyjaśnień dotyczących faktu, że praca na rzecz osób niezrównoważonych i chorych psychicznie to otwarte drzwi. Wielu z tych, których nazywasz niezrównoważonymi i chorymi psychicznie, to demony czarodziejów, które dobrowolnie wybierają ten stan, aby uwięzić ludzi, którzy przez brak rozeznania się nimi zaopiekują. I stało się to bardzo wielką sztuczką szatana w dzisiejszych czasach. Szatan posłał na świat wielu swoich agentów, którzy urodzili się niezrównoważeni i całkowicie zależni, aby odwrócić uwagę świata i posiadać wszystkich ignorantów, którzy nie mają Boga i są bez Bożej ochrony, i którzy w swojej naiwności wierzą, że te demony są prawdziwymi ludźmi, którzy potrzebują pomocy. Więc nie wpadaj w pułapkę uczuć.

 

Obecnie zarezerwowane są dla nich duże szpitale, a tysiące lekarzy, pielęgniarek i innych opiekunów jest do ich dyspozycji, z ogromnym budżetem. Z tym, szatan śmieje się ze świata. To samo dotyczy domów spokojnej starości. Wśród tych starych ludzi w tych domach spokojnej starości jest wielu czarownic, którzy przez oszustwo wykorzystują swój stan jako pułapkę, aby zaszkodzić tym, którzy się nimi opiekują. Dotyczy to również szpitali, które są pełne czarownic. Dzieci Boże, które pracują w tych miejscach, muszą być bardzo ostrożne i stale zakrywać się krwią Jezusa.

 

2.1.5- Obiekty

 

Wiele przedmiotów, których się trzymamy, niezależnie od tego, czy zostały nam ofiarowane jako prezenty, czy też zakupione przez nas samych, jest wielkimi otwartymi drzwiami dla szatana w naszym życiu i w naszych domach. Wśród tych obiektów możemy wspomnieć:

 

2.1.5.1- Obiekty czarów.

 

Książki sekt; książki uczące praktyk "samokontroli" lub "rozwoju wewnętrznej siły"; książki uczące różnych form medytacji; książki do jogi; obiekty sekt; przedmioty pochodzące od czarownic, marabutów; i uzdrowiciele (proszki, płyny, szarości-szarości, tykwy, bóstwa, lustra, kawałki materiału, kora drzew, pierścienie i inne biżuteria zaklęcia, talizmany, skorupkę, wstążki do noszenia z tobą i wszystkie rzeczy do umieszczenia w określonym miejscu, różańce, woda święta, krzyże i inne przedmioty ezoteryczne, przedmioty uroku i uwodzenia, wszystkie przedmioty, które fałszywe kościoły dają swoim wiernym, by mogli je zatrzymać w swoich domach dla ochrony, itp.). Wszystkie te rzeczy, które pastorzy i kapłani dają ci takie jak tak zwane wody święte, święte oleje, kawałki materiału i inne, są w rzeczywistości satanistyczne przedmioty, które służą jako otwarte drzwi dla szatana w swoich domach. Pamiętaj, że prawdziwa ochrona pochodzi tylko od Jezusa Chrystusa i tylko od Jezusa Chrystusa. I Pan nie musi przechodzić przez takie przedmioty, aby cię chronić lub bronić.

 

Lustra należą do elementów, których często używają szataniści. Więc nie przyzwyczajaj się do patrzenia na siebie przez lustro gdziekolwiek. A kiedy musisz zobaczyć siebie przez lustro w krawcach lub szwaczkach, na przykład, przykryj się krwią Jezusa. Pokryj również lustra, które kupujesz na rynku, krwią Jezusa.

 

2.1.5.2- Przedmioty bałwochwalstwa

 

Popioły śmierci, zdjęcia lub filmy wideo zwłok, przedmioty kultu zmarłych i przodków; niektóre przedmioty, które należały do zmarłych i powinny być zapisywane w spadku z pokolenia na pokolenie, świece, kadzidła i inne przedmioty fetyszowe, do których jeden jest dołączony bez większego wyjaśnienia, stanowią wielkie drzwi otwarte dla szatana. Z drugiej strony, świece używane do zapalania, gdy nie ma światła, nie są otwarte drzwi. Musimy tylko przykryć je krwią Jezusa. Są takie szatańskie sekty, których wyznawcy zawsze jedzą z zapalonymi świecami. Użycie świec w tym przypadku jest czysto szatańskie.

 

2.1.5.3- Przedmioty i instrumenty rozrywka

 

Telewizja, Internet (dla tych, którzy używają ich do kontemplowania obrzydliwości), światowe filmy, niezdrowe filmy, niezdrowe książki, światowa muzyka, muzyka Techno, Rock i Rap nawet wtedy, gdy są nazywane czasopismami chrześcijańskimi, pornograficznymi i innymi czasopismami zawierającymi dziwne obrazy, wszystkie te dziwne gry dla niemowląt, lalki, gry wideo, kreskówki i inne rozrywki dla dzieci z figurkami ludzkimi lub zwierzęcymi, pokazy itp. stanowią strasznie otwarte drzwi dla szatana. Dzieci Boże muszą wykorzystać czas rozproszenia, aby czytać ich Biblii, się wstawić za, modlić się i prosić Pana, i śpiewać hymny do Pana.

 

2.1.5.4- Skradzione przedmioty

 

Uciec od kradzieży! Nawet jeśli można powiedzieć, że jest to grzech jak każdy inny, to i tak jest to jeden z grzechów, który stwarza więcej problemów dla ciebie. Wiedz, że kradzież jest podwójnym grzechem: Sama kradzież i niegodziwość. Kiedy komuś coś ukradniesz, pozbawiasz tego człowieka jego rzeczy; zostawiasz go w niebezpieczeństwie, w cierpieniu i w wielkich problemach. W ten sposób prowadzisz tę osobę do przekleństwa ciebie, a ponieważ ta osoba przeklina cię z dobrego powodu, nie uciekniesz przed tymi przekleństwami, które mogłyby cię dotknąć. W tym, kradzież stanowi wielkie otwarte drzwi dla szatana, tak samo jak kradzione przedmioty.

 

Istnieje poważny problem, który należy rozwiązać w odniesieniu do przedmiotów skradzionych. Chodzi o to, żeby wiedzieć, co z nimi zrobić. Stąd zamieszanie wokół pojęcia restytucji, które, gdy jest źle interpretowane, stwarza więcej problemów niż rozwiązuje. Dlatego ważne jest, abyśmy bardzo dobrze zrozumieli, co Biblia mówi o restytucji. Biorąc pod uwagę znaczenie tego tematu, pomyślałem, że lepiej byłoby zająć się nim w sposób kompleksowy w oddzielnym nauczaniu zatytułowanym "Restytucja", które można znaleźć na stronie internetowej www.mcreveil.org Polecam ci go.

 

2.1.5.5- Przedmioty podniósł.

 

Ukochany, musisz zrozumieć zarządzanie zebranymi przedmiotami, abyś nie został uwięziony. Istnieją dwie kategorie zebranych przedmiotów; i aby wykonać prawdziwą pracę wywłaszczenia, trzeba być świadomym różnicy między tymi dwiema kategoriami: z jednej strony są przedmioty, które ludzie stracili, a z drugiej strony przedmioty, które ludzie wyrzucili. Zarządzanie tymi dwiema kategoriami jest całkowicie odmienne. Podczas gdy pierwsza z nich jest prawdziwie otwartymi drzwiami, druga jest raczej punktem styku, tzn. potencjalnymi drzwiami otwartymi. Zajmę się tutaj pierwszą kategorią, czyli przedmiotami, które ludzie stracili, a drugą kategorią w rubryce "Punkty kontaktowe".

 

2.1.5.6- Przedmioty, które ludzie stracili.

 

Musisz być bardzo ostrożny z zagubionych przedmiotów, które można odebrać wzdłuż drogi. Nie powinieneś przywłaszczać sobie rzeczy, które ludzie stracili. Czy to pieniądze, czy jakakolwiek inna rzecz. Przejęcie na własność czegoś, co zostało odebrane na drodze jest zbliżona do kradzieży. I jak przeczytałeś powyżej, skradzione nieruchomości to otwarte drzwi.

 

Wiedz, że nikt nie jest zadowolony z utraty czegoś. A kiedy coś stracisz, twoim życzeniem jest znalezienie tego. I bardzo często zaczynasz szukać tego obiektu. Czasami wracasz do różnych kroków swoich marszu, aby sprawdzić, czy nadal możesz je znaleźć. Zazwyczaj myślisz o wszystkich miejscach, w których mogłeś ją stracić. Czasami idziesz na policję, aby zgłosić utratę tego przedmiotu, mając nadzieję, że znalazł go ktoś miły i uczciwy i przyniósł go na policję. I bardzo często wy, chrześcijanie, modlicie się, aby Bóg pomógł wam odnaleźć zagubiony przedmiot.

 

Jeśli wrócisz do swoich kroków i znajdziesz to, co straciłeś, oczywiście będziesz bardzo szczęśliwy. A jeśli na policji powiedzą ci, że dobrodziej znalazł i zdeponował tam twój przedmiot, będziesz bardzo szczęśliwy. Jednak gdy wszystkie Twoje poszukiwania nie powiodą się, jesteś rozczarowany i bardzo często znajdujesz się przeklinając tego, który podniósł przedmiot. Łatwo zrozumieć, że przywłaszczenie sobie przedmiotu, który ktoś stracił, jest aktem niegodziwości. A każdy akt niegodziwości to otwarte drzwi dla szatana.

 

Zasada Mateusza 7:12 pomaga ci lepiej zrozumieć powagę tego czynu, który uważasz za bezpieczny. "Wszystko tedy, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, tak i wy czyńcie im; tenci bowiem jest zakon i prorocy."

 

Dlatego też wszelkie zagubione przedmioty, które odbierasz, muszą zostać zdeponowane na policji. A jeśli nie jesteś gotowy, by udać się na policję i zdeponowania zagubione przedmioty, nie odbieraj ich. Nie musisz ich odbierać. Ale jeśli zdecydujesz się je odebrać, musisz zabrać je na policję.

 

Teraz, co należy zrobić z przedmiotami, które masz w swoim domu lub w swoim posiadaniu, a które są zagubionymi przedmiotami, które odebrałeś? Musisz traktować je jak skradzione przedmioty, z tą tylko różnicą, że nie wiesz, do kogo one należą.

 

2.1.5.7- Obiekty dekoracyjne

 

Zdjęcia, posągi i statuetki, maski, sztuczne kwiaty, obrazy i obrazy, pamiątki i drobiazgi, pluszowe zabawki (pluszowe niedźwiedzie), do "dekoracji" domu; medale, wizerunki, trofea. Akwaria stanowią również otwarte drzwi.

 

2.1.5.8- Ubrania

 

Ekstrawaganckie ubrania i wszystkie te tzw. modne ubrania, ubrania w dżinsach, skórzane ubrania z satanistycznymi insygniami, ubrania z satanistycznymi obrazami i dziwnymi obrazami, sukienki z obrazami ludzi (tzw. chrześcijanie, którzy są aktywni w partiach politycznych i noszą sukienki z dużymi zdjęciami swojego ulubionego kandydata, muszą zrozumieć, że praktykują bałwochwalstwo, które jest strasznym grzechem przed Bogiem), spodnie dla kobiet (kobiety mogą używać joggingu jako odzieży sportowej), spódnice dla mężczyzn, wszystkie ekstrawertyzowane sukienki, wszystkie tak zwane "seksowne" sukienki i wszystkie nieprzyzwoite ubrania jak krótkie spódnice, obcisłe dopasowania odsłaniające kształt ciała, stanowią otwarte drzwi.

 

Pozwól mi skupić się na ubraniach z dżinsów jako otwartych drzwiach. Dżinsy nie jest ubraniem, jak każde inne. Jest to symbol buntu, rewoltę i przestępczości. Kilka osób nosi ją, ponieważ uważają ją za solidną i trwałą, ale szatan, który przywłaszczył sobie dżinsy, skojarzył je ze swoimi duchami, które im towarzyszą i podążają za tymi, którzy je noszą. Jest to ubrania wszystkich gangsterów, wszystkich piosenkarzy rockowych, chuliganów itp. Często noszą ją albo pociętą, albo naprawioną, albo czasami zmieszaną z innymi plamami odzieży, a nawet rozdartą, po które sprawiają wrażenie wandalizmu na temat jej użytkownika. Nawet dla niewierzących, dżinsy są synonimem nieodpowiedzialności.

 

Jeśli chodzi o stroje skórzane jako otwarte drzwi, należy zauważyć, że problemem nie jest sama skórzane, ale raczej jej użycie przez satanistów. Szataniści zmienili go w kolejny strój chuliganami, jak widać na przykładzie skórzanych kurtek z diabolicznymi symbolami z tyłu lub na rękawach, które bardzo często noszą. W związku z tym nie wahaj się nosić skórzanych kurtek, bez diabolicznych napisów. Ale trzymaj się z dala od tych wszystkich spodni i dziwnych skórzanych kurtek z diabolicznymi obrazami, które często noszą szataniści którzy lubią parady z dużymi motocyklami często noszą.

 

2.1.5.9- Kosmetyki

 

Kilka produktów kosmetycznych, takich jak perfumy, produkty przeciwzmarszczkowe, balsam do ciała do przebarwień skóry, knoty, peruki, ozdobami, środki do rozluźniania włosów, pomadki, proszki do makijażu, lakiery do paznokci i inne produkty do makijażu; ludzie szatana są zawsze tak przywiązani do tych rzeczy, że je rozpoznacie. Uciec od tych wszystkich produktów uwodzenia! Ale nie powinieneś rezygnować z normalnych olejów i maści, których często używasz, aby namaścić swoje ciało. Musisz ich uświęcić przez Krew Jezusa Chrystusa. Jeśli chodzi o dezodoranty, których często używasz w toaletach lub innych pokojach w swoich domach, przykryj je krwią Jezusa.

 

Kobiety muszą zrozumieć, że zamki, które lubią używać do plecionek, są albo włosami zmarłych ludzi, albo włosami, na których agenci szatana wykonali wszystkie formy zaklęć, aby uwięzić i utrzymać w niewoli wszystkich tych, którzy będą ich używać.

 

Szminki są zwykle wykonane z ludzkiej krwi, która zbiera satanistów w czasie wypadków, a różne pudry używane do urody, są pozostałości ludzkich proszków, które Satanists przechowywać w tym celu, i dla kilku innych Zaklęć. Większość proszków i innych drogich produktów kosmetycznych, które można zobaczyć na rynku, wykonana jest z placentów, które szataniści uzyskują albo poprzez kradzież podczas porodu, albo przez konspirację ze szpitalami.To wyjaśnia, dlaczego Pan mówi nam, abyśmy uciekli od rzeczy świata, które są tam tylko po to, aby zadowolić ciało i dumę życia.

 

2.1.5.10- Biżuteria

 

Łańcuchy (niektóre czarownice nawet noszą je na nogach), pierścionki, bransoletki, łańcuszki, kolczyki, naszyjniki i inne klejnoty: Nie naśladuj agentów szatana, którzy mimo nauk nadal są do nich przywiązani.

 

Biżuteria, pierścienie, bransoletki, łańcuchy i wiele innych, są tam tylko dla pożądania ciała, pożądania oczu i dumy życia. To samo dotyczy peruk i innych zestawów lub ozdób, do których wiele kobiet jest nadal mocno przywiązanych.

 

Wszystkie te hałdy zewnętrznego bałaganu, które nosisz na ciele, są przedmiotami uwodzenia i służą jedynie chwale szatana. Wszystkie te rzeczy tylko pomagają zaspokoić pragnienie ciała, pożądanie oczu i dumę życia. W tym, stanowią one wielkie otwarte drzwi dla szatana. Nawróć się i porzuć te wszystkie rzeczy.

 

Poszukiwanie sztucznego piękna jest strasznym zagrożeniem dla ludzi, wielką pułapką, jaką szatan postawił na ludzkość. I wszyscy ci, którzy w to wpadną, strasznie cierpią. Bądź bardzo ostrożny. Uciec od tych wszystkich elementów, które dają ci sztuczne piękno i chwalić Boga za naturalne piękno, którym cię pobłogosławił. Psalmów 139:14 mówi: "Wysławiam cię dlatego, że się zdumiewam strasznym i dziwnym sprawom twoim, a dusza moja zna je wybornie."

 

Pozwólcie, że uczynię nawias na tym poziomie, aby dać wam kolejny element rozeznania. Jeśli napotkasz tzw. dzieci Boże, które w pełni otrzymały wiedzę o prawdzie i które są nadal przywiązane do tych uwodzicielskich produktów, wiedz, że są one z szatana. Prawdziwe dzieci Boże są przywiązane do tych rzeczy, gdy są jeszcze w niewiedzy. Ale gdy Pan otworzy im oczy, pokutują i bez wahania porzucają te rzeczy. Jednak ludzie szatana zawsze znajdują powody, by być upartym.

 

Pan powiedział: "Poznasz prawdę, a prawda cię uwolni". Wszyscy byliśmy w kłamstwie, to znaczy w fałszywej ewangelii. W chwili, gdy Pan dał nam prawdę, pozwoliliśmy się uwolnić przez prawdę. Prawdziwe dzieci Boże zawsze pozwalają się uwolnić przez prawdę i są zachwyceni, że wreszcie zostały uwolnione. Jednak ci ludzie szatana, nie będąc prawdy, nigdy nie pozwalają się uwolnić przez prawdę. Poznasz ich pośród siebie. Rzeczy Boże, dla tych ludzi, zawsze wydają się bardzo trudne do wprowadzenia w życie, nawet prostych rzeczy. Ludzie ci zawsze poświęcają czas na kwestionowanie nauk, nigdy nie przestają wymyślać powodów uzasadniających ich upór. Wy, dzieci Boże, nie naśladujcie ich.

 

Jeśli znasz wśród siebie tak zwane siostry, które nieustannie tworzą argumenty w rodzaju "nie musimy zakrywać głowę w każdej chwili zasłoną", "możesz nosić trochę makijażu, jeśli nie przesadzasz", "Biblia nie określa, że spodnie są odzieżą męską", "Jezus nosił suknie", nie bądź zaskoczony. To ludzie szatana. Prawda wydaje się im zbyt skomplikowana, a oni zawsze są przywiązani do rzeczy świata jak ich ojciec, diabeł.

 

I jak sam pan zauważył, te przedmioty są bezużyteczne. Są tam tylko po to, by zaspokoić pożądanie ciała, pożądanie oczu i dumę życia. Biblia wyraźnie prosi nas o ucieczkę od tych wszystkich rzeczy. "Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie; jeźli kto miłuje świat, nie masz w nim miłości ojcowskiej. 16Albowiem wszystko, co jest na świecie, jako pożądliwość ciała i pożądliwość oczu, i pycha żywota, toć nie jest z Ojca, ale jest z świata." 1Jana 2:15-16.

 

2.1.6- Żywność i napoje

 

Podobnie jak w przypadku innych przedmiotów, szatan i jego agenci robią wiele zaklęć na jedzenie i napoje, które spożywamy, w celu posiadania nas przez ich nieczyste duchy, jeśli nie po to, aby ustanowić łącze, przez które mogą do nas dotrzeć.

 

2.1.6.1- Żywność

 

Jedzenie konsumowane przez świat jest więc wielkim drzwi otwarte dla szatana, aby zaszkodzić ludzkości. Agenci szatana dokładają wszelkich starań, aby stosować obrzydliwe praktyki w odniesieniu do spożywanej przez nas żywności. Musimy więc być ostrożni w odniesieniu do tego, co jemy i istnieje szeroki wachlarz produktów żywnościowych, których musimy unikać w miarę możliwości.

 

Chodzi o całą żywność lub produkty, które są sprzedawane już zmielone (pokrojone, zmieszane) lub przetworzone (żywność w puszkach, gotowy posiłek), ponieważ szatan dbają o to, aby prawdziwe obrzydliwości były mielone i sprzedawane na rynkach. Nie zdziwcie się więc, że jest dziś wiele chorób, także tych, których imiona są nieznane. Często słyszy się o zatruciu pokarmowym, wynikającym z normalnego jedzenia, które ma czynić dobro człowiekowi.

 

Kiedy Pan doprowadził nas do przeprowadzenia pewnych badań nad praktykami szatana w zakresie spożywanych przez nas pokarmów, odkryliśmy, w jakim stopniu świat spożywa śmieci, to znaczy rzeczy, których nie można nazwać. Szataniści często upewniają się, że mieszają żywność dostępną na rynku ze wszystkimi możliwymi zanieczyszczeniami.

 

2.1.6.1.1- Mięso mielone i zywność mieszana

 

Wiele mielonych lub mieszanych mięs mielonych miesza się z ludzkim ciałem, co ma na celu zainicjowanie tych, którzy zjadają je w czary. Wiele produktów, które kupujesz już zmielone lub zmiażdżone, takich jak Wołowina peklowana (corned beef), szynka gotowana, pasztety, kiełbasy i inne, są zazwyczaj mieszane ze wszystkimi formami zgnilizny. Tak samo jest z gotowymi do jedzenia posiłkami dla dzieci w małych słoiczkach. Wszystkie te obrzydliwości, pokryte wielkimi zaklęciami, mają na celu zanieczyszczenie całego świata i wygenerowanie wielu chorób lub posiadłości demonicznych w tych, którzy je konsumują.

 

2.1.6.1.2- Żywność w puszkach

 

Wiele rodzajów żywności w puszkach, które kupujesz na rynku, składa się z martwych ciał ludzkich i zwierzęcych oraz płodu. W niektórych krajach azjatyckich kilku agentów szatana zajmuje się handlem płodami i innymi zwłokami. Aborcje zamieniane są w konserwy i zalewają wszystkie rynki na całym świecie, a ludzie to uwielbiają. Bądź ostrożny z jedzeniem w puszkach! Duża część tych poronionych dzieci jest podawana jako jedzenie w azjatyckich restauracjach, gdziekolwiek się znajdują na całym świecie. Gdyby tylko ludzie wiedzieli, co jedzą za każdym razem!

 

To samo dotyczy niektórych sardynek. Znajdziesz tu sardynki w puszkach i/lub tuńczyka, na których jest napisane "królowa wybrzeża". Nie myśl, że jest to tylko prosta reklama. Większość z tych sardynek to nie sardynki w ogóle. Zwróć uwagę na to, co kupujesz. Ostrożnie! Teraz, gdy zostałeś ostrzeżony, zachowaj ostrożność.

 

2.1.6.1.3- Gotowy posiłek, sosy i przyprawy

 

Bądź ostrożny z pieczonym lub smażonym lub dobrze przygotowanym mięsem, które kupujesz, wszystko gotowe do jedzenia. Niektóre z tych mięs są dalekie od bycia tym, co jest prezentowane przed wami. Bądź ostrożny z jedzeniem, które podają Ci w hotelach i restauracjach, bądź ostrożny z jedzeniem podawanym w stołówkach w miejscu pracy, w stołówkach szkolnych oraz z żywnością sprzedawaną w szkołach wyższych, liceum i podstawowych. Należy zachować ostrożność w przypadku wszystkich produktów gotowych do spożycia.

 

Inne produkty, takie jak keczupy, dżemy, aromaty, sosy sałatkowe, przyprawy i inne przyprawy, są najczęściej mieszane z ludzką krwią, proszkami ludzkiego mięsa w proszku i innymi formami zgnilizny i brudu. Kostki maggi, inne kostki bulionu i kilka innych zmiażdżonych przypraw poddaje się tym samym zabiegom. Wszystko po to, aby splugawić świat i wcielić go, a także zainicjować ludzi nieobjętych krwią Jezusa Chrystusa na czary i wszystkich nieostrożnych ludzi.

 

2.1.6.1.4- Zanieczyszczenia przez różne ludzkie odchody.

 

Wielu kupców, aby odnieść sukces w swoich firmach, będzie paktów z szatanem; i to, co szatan często prosi ich, aby praktykować, aby przyciągnąć klientów, jest straszne. Niektóre kobiety znajdują się zgodnie z instrukcjami otrzymanymi od marabutów lub fetyszystów, wlewając swoje miesiączkowe okresy do żywności za każdym razem, z pewnymi zaklęciami, aby przyciągnąć klientów. Inni handlowcy wlewają ludzkie odchody i mocz do żywności, z innymi zaklęciami, aby przyciągnąć klientów. Dzięki łasce Bożej, wiele z takich szatańskich sieci zostało złapanych i wyeksponowanych w wielu krajach.

 

Bardzo często widzisz małych sklepikarzy, generalnie wyspecjalizowanych w branży spożywczej, takich jak restauracje, małe kawiarnie, kafeterie i inne tanie tanim barze, z dużym tłumem otaczającym je w taki sposób, że zaczynasz się zastanawiać, co jest tak pyszne lub specjalne w przygotowywanych przez nich potrawach, aby przyciągnąć tak duży tłum; jest to spowodowane straszliwymi zaklęciami, które robią w wyniku licznych paktów, które podpisują z od marabutów lub fetyszystów. I co robią, żeby ludzie jedli, Bóg tylko wie.

 

Istnieje tak wiele przykładów i świadectw na ten temat, że gdybyśmy mieli wymienić wszystkie z nich, nauczanie to byłoby bardzo długie. Niemniej jednak pozwólcie, że podam wam najnowszy przykład. Jest to przypadek skażenia żywności, które obecnie znajduje się w rękach policji stanu Illinois w Stanach Zjednoczonych. Amerykańska gazeta doniosła o tej niepokojącej historii, która miała miejsce w Wheaton North High School w Illinois 6 grudnia 2006 roku. 17-letni uczeń szkoły średniej dyskretnie ejakulacji swoją spermę do pudełka z sosem sosem do sosu do sałatki, która miała być podana w jadalni tego popołudnia. Został złapany po tym akcie, przesłuchany przez policję, przyznał się i wyznał fakty, ale nie wiemy, ile osób zjadło tę winegrette.

 

Ten przypadek, ukochany, to tylko kropla w morzu, biorąc pod uwagę liczbę tysięcy innych tego samego rodzaju, które nie są często łowione. Jeżeli jednak Pan pozwoli, aby takie przypadki docierały do naszych uszu, to ma nam pomóc uwierzyć, że szatan i jego agenci rzeczywiście działają, tak abyśmy podjęli nasze środki ostrożności. Czas naprawdę się skończył, a wróg wie, że pozostał mu tylko kilka dni. Uważaj i nie otwieraj już drzwi szatanowi, unikając wtajemniczenia w czary.

 

2.1.6.2- Napoje

 

2.1.6.2.1- wody handlowe zwane minerałami lub zródłami

 

Mamy również świadectwa agentów szatana, którzy wylewają swoje brudy (mocz, ślina, pot i inne) do wody mineralnej, którą wielu pewnie kupuje i konsumuje, myśląc, że mają do czynienia z wodą czystą i dobrze oczyszczoną. Jeśli możesz kupić filtry do filtrowania wody, to będzie to idealne rozwiązanie. Jeśli nie, lepiej byłoby pić niefiltrowaną wodę z kranu, niż pić tzw wodę mineralną lub czystą, wypełnioną wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami.

 

W miejscach, gdzie wielu ludzi nie może sobie pozwolić na lodówkę i są najczęściej w procesie zakupu świeżej wody lub kostek lodu do chłodzenia wody, należy również zachować szczególną ostrożność. Te lody często pochodzą z kostnicy. Jeśli chodzi o wody zimne, to czasami pochodzą one ze ścieków lub z wód zabrudzonych. To samo dotyczy soków sprzedawanych w małych zamrożonych lub schłodzonych workach, w miejscach publicznych.

 

2.1.6.2.2- Soki i inne chemiczne napoje

 

Unikaj również tych wszystkich słodzonych kolorowych napojów chemicznych, których prawdziwy skład i proces produkcyjny przestraszyłby Cię, gdyby zostały Ci ujawnione. Wszystkie te coca-cola, fanta, sprite, youki, pepsi, top, malta i inne napoje bezalkoholowe to tylko brudne napoje bez wartości odżywczych, które na dłuższą metę zniszczą Twoje zdrowie.

 

Jeśli chodzi o soki owocowe przemysłowe, zostały one tak wysterylizowane i poddane obróbce, że naturalne substancje obecne w świeżych owocach są całkowicie zniszczone. Wszystkie składniki odżywcze, których obecność i jakość są chwalone przez firmy produkcyjne, są dodawane do tych napojów dopiero po ich przygotowaniu. Dlatego też nie dajcie się zwieść; bez względu na to, jak to nazywają (stuprocentowo czysty sok, bez barwników i konserwantów itp.) pozostaje jednak faktem, że są to fałszywe napoje, które są również rozcieńczane wszelkiego rodzaju zanieczyszczeniami. Jeśli chcesz pić soki owocowe, dla tych, których stać na blender, ciekawiej jest kupić owoce i zrobić własne soki owocowe. W przeciwnym razie lepiej jest zjeść owoce niż pić je jako sok. Wtedy uciekniesz z wielu pułapek szatana. Nie zapomnij, że woda pozostaje najlepszym napojem.

 

Wniosek: Naucz się przygotowywać własne jedzenie!

 

Kilka elementów wymienionych powyżej wystarczy, abyś zrozumiał powagę niegodziwości i okrucieństwa szatana i jego agentów. Uciec z tych wszystkich miejsc publicznych, które przygotowują gotowe jedzenie. Wiedz, że jesz obrzydliwości w tych miejscach i przez te obrzydliwości jesteś inicjowany. Te zabrudzenia, które połykasz, stanowią szeroko otwarte drzwi dla szatana w Twoim życiu. Dla tych z was, którzy mają służbę domową, również musicie uważać. Wiele służby domowej są wielcy agenci szatana, a oni powodują, aby jeść te same abominacje nawet w swoim własnym domu.

 

Musisz oczyścić i przykryć drogocenną krwią Jezusa wszystkie pokarmy, które kupujesz na rynku, i uniknąć wszystkich tych, których można uniknąć. Jeśli chcesz uniknąć jedzenia obrzydliwości, uciekaj z restauracji i wszystkich innych produktów sprzedawanych lub dystrybuowanych w miejscach publicznych. Jedz jak najwięcej naturalnego pożywienia. Wszystko, co możesz sobie przygotować, zrób to. Uciec od wszelkiego gotowego jedzenia.

 

2.1.7- Pożyczki, zaciąganie pożyczek, darowizny i swiadczone usługi

 

Postanowiłem traktować pożyczki, zaciąganie pożyczek i darowizny jako osobny temat, aby zwrócić na siebie uwagę. Powinien pan potraktować ten temat bardzo poważnie. Ogólnie rzecz biorąc, ludzie nie rozumieją, dlaczego pożyczki, pożyczki i prezenty mogłyby stanowić otwarte drzwi. Pamiętaj, że umiłowani, że duchowe prawa są powyżej naszej logiki i rozumowania.

 

Normalna pożyczka nie jest problemem, normalna zaciąganie pożyczek nie jest problemem, a normalny darowizny nie jest problemem. Kiedy mówię tu o "normalnym", mam na myśli każdą relację dotyczącą zwykłej osoby, która nie ma żadnego związku ze światem szatańskim. Oznacza to, że jeśli pożyczysz lub pożyczasz lub podasz coś dziecku Bożemu lub osobie normalnej, która nie jest agentem szatana, nie powinna ona w żaden sposób stać się otwartymi drzwiami.

 

Ale wszystko, co pożyczasz agentom szatana, wszystko, co od nich pożyczasz, każdy prezent, który od nich otrzymujesz i wszystko, co im oferujesz, stanowi wielkie otwarte drzwi dla ich zaklęć. Agenci szatana nigdy nie przegapić takich możliwości; wyzyskują je i zawsze używają ich przeciwko Tobie. Nigdy więcej nie wpadniesz w pułapkę udzielania pożyczek agentom szatana, zaciągania pożyczek od agentów szatana, otrzymywania od nich prezentów lub oferowania im rzeczy.

 

Pozwól, że podam ci kilka konkretnych przykładów. Kiedy pożyczasz rzeczy od agentów szatana, te rzeczy zawsze przynoszą ci nieszczęście. Jeśli potrzebujesz pieniędzy, na przykład, aby zawrzeć transakcję, jeśli pożyczyć pieniądze od agenta szatana, ta transakcja nigdy się nie powiedzie, a nawet wprowadzi cię w zawirowania zamiast tego. A jeśli masz jakiś projekt, a zdarzyć się, aby otrzymać pomoc od agentów szatana do wykonania go, należy spodziewać się problemów. Ludzie szatana zawsze odnoszą sukcesy w tych ciosach, ponieważ pożyczka lub pomoc, której udzielają, otwiera przed nimi drzwi, aby zaszkodzić Tobie i zniszczyć Twój biznes lub projekty. Jest to powód, dlaczego agenci szatana są zawsze tak szybkie, aby zaoferować Ci pożyczki lub pomoc za każdym razem, gdy jesteś w potrzebie. Zazwyczaj chodzi o to, by otworzyć drzwi i zatrzymać cię w niewoli. Nie należy przyjmować tę zbyt łatwą i szybką pomoc, którą oferują sataniści. (W związku z tym radzimy zapoznać się z recenzją zatytułowaną "Osoba, która zmartwychwstała", którą znajdziesz na stronie www.mcreveil.org). Tak samo jest z tak zwaną pomocą, którą organizacje katolickie oddały do dyspozycji ludzi.

 

W ten sam sposób, kiedy zaoferować im rzeczy, będą robić Satanic praktyk na te rzeczy, a jego złoczyńców uda się pułapkę Cię przez ich incantations. Powinniście zatem być bardzo ostrożni w kontaktach z ludźmi szatana, którzy was otaczają. Należy również użyć rozeznania, aby wykryć agentów szatana, którzy udają chrześcijan i nazywają siebie braćmi i siostrami. W tej sprawie podzielę się z wami tym świadectwem związanym z darami, które otrzymujemy od agentów szatana. Świadectwo to dotyczy dwóch tak zwanych "sióstr w Chrystusie", będących częścią tak zwanego Zgromadzenia chrześcijańskiego, Kościoła Baptystów w Montrealu w Kanadzie.

 

Jedna z nich miała wyjść za mąż i miała już swoją suknię ślubną, gotowe. Druga, która była krawcową zaoferowała, że zrobi jej suknię ślubną. Odmówiła, mówiąc mu, że już kupił jeden. "Siostra", która była krawcową, nalegała, by zapytać ją, czy jej strój ślubny jej odpowiada. Potem powiedziała jej, że jej suknia jest prawie w porządku. Siostra krawcowa zaproponowała bezpłatną regulację sukni ślubnej. Dotknięta "dobrocią" swojej tak zwanej "siostry w Chrystusie", oddała i przekazała jej suknię. Zignorowała fakt, że jej tak zwana "siostra w Chrystusie", daleka od bycia miłą siostrą, która chciała jej pomóc, była nikczemną czarownicą, która chciała ją zabić i która szukała tylko drzwi, aby ją zdobyć.

 

Po zakończeniu pracy, poszła do warsztatu, aby spróbować na sukni. Ona umieścić na sukienkę i docenić wykonaną pracę, krawcowa czarownica zasugerowała, że patrzy na siebie w lustrze przewidziane do tego celu. Jak tylko stanęła przed tym lustrem, poczuła gwałtowny ból w plecach, jakby dostała tam strzałę. Dokładnie tak było, była to szatańska strzała, która właśnie do niej dotarła. Ból był tak silny, że wyszła z warsztatu. Od tego dnia, nigdy nie przestała cierpieć. Wszystkie jej próby powrotu do zdrowia po bólu były daremne. Musiała przejść operację chirurgiczną, ale bez żadnego lekarstwa. Później umarła.

 

Jeśli spojrzysz w przeszłość, łatwo zrozumiesz niektóre rzeczy, które cierpiałeś. Dla tych z Was, którzy otrzymali pomoc od agentów szatana w różnych sytuacjach, lub którzy im pomogli, jest to jeszcze bardziej oczywiste. Podsumowując, wiedz, że pożyczki, zaciąganie pożyczek, darowizny i rzeczy otrzymane lub przekazane czarodziejom i innym agentom szatana, stanowią wielkie otwarte drzwi dla szatana. Unikaj tych rzeczy teraz tak bardzo, jak tylko możesz.

 

Uczniowie muszą również uważać na rzeczy, które pożyczają kolegom z klasy, rzeczy, które pożyczają od kolegów z klasy i rzeczy, które wymieniają z kolegami z klasy. Agenci szatana, którzy są wśród nich, są bardzo niebezpieczni i wykorzystują te rzeczy do tworzenia zaklęć przeciwko swoim towarzyszom, aby nie zdali egzaminów. Bądź bardzo czujny. Twoje niepowodzenia czasami pochodzą od agentów szatana, który zaoferował Ci pewne materiały szkolne, takie jak podręczniki, książki do ćwiczeń, ołówki, a nawet pieniądze na opłaty szkolne. Tak więc powinniście uważnie obserwować swoje źródła finansowania i zaopatrzenia: zniszczyć wszystkie możliwe zaklęcia na waszych rzeczach i na wszystkich rzeczach, które otrzymujecie, i odrzucić rzeczy od osób, o których wiecie, że są niebezpieczne.

 

2.1.8- Zachowania

 

2.1.8.1- Brudy i nieporządek

 

Brud i nieporządek to otwarte drzwi dla szatana. Ten punkt daje nam również kolejny element rozeznania. Wysoki stopień zabrudzenia i nieporządku jest oznaką praktyk czarów. Istnieje pewien poziom brudu i nieporządku, którego normalny człowiek nie może znieść. Jeśli znajdziesz ludzi, którzy czują się swobodnie z nieznośnym stopniem brudu i nieporządku, wiedz, że są czarodziejami. Szatan lubi wszystko, co jest brudne, brzydkie, ohydne i dziwne. Jeśli utrzymasz pewien poziom zabrudzenia i nieporządku, na pewno zaprosisz go do swojego życia. Upewnij się, że jesteś zadbany, zdyscyplinowany, zorganizowany i uporządkowany. Pan zatwierdza wszystkie te rzeczy.

 

2.1.8.2- Odchylenia behawioralne

 

Odchylenia behawioralne stanowią otwarte drzwi dla szatana. Za każdym razem, gdy mężczyzna decyduje się stać jak kobieta lub kobieta decyduje się stać jak mężczyzna, jest w obrzydliwością przed Bogiem i przez to daje dostęp do szatana w swoim życiu. Wśród tych odchyleń mamy następujące:

 

- Długie włosy dla mężczyzn i ogolona głowa dla kobiet;

- Brak skromności w ubieraniu się (szczelne sukienki, sukienki odsłaniające większą część ciała);

- Kobieta przejmująca władzę nad mężczyzną;

- Ubierać się jak kobieta lub mężczyzna (kobiety noszące spodnie, mężczyźni noszący kolczyki, podczas gdy nawet kobiety są powołane do porzucenia tych rzeczy, mężczyźni z plecionymi włosami, itp;)

- Przebijanie i tatuowanie. Biblia mówi nam wyraźnie w Księdze 3Mojżeszowa - Kapłańska 19:28 "Dla umarłego nie rzeżcie ciała waszego, ani żadnego piątna na sobie nie czyńcie; Jam Pan."

 

2.1.8.3- Moda

 

Istnieje fala ubrań (spódnice, sukienki itp.), "syrena model" dla kobiet. Spódnice, które są zwykle szyte od talii do bioder, które są wąskie w kierunku kolan, a następnie ponownie rozszerzają się na poziomie nóg. Istnieje również cała ta gama butów "syrena model" o przerażających kształtach: buty z długimi spiczastymi końcami.

 

Kiedy nosisz wszystkie te rodzaje ubrań i butów, jesteś po prostu opętany przez duchy niemoralności seksualnej. Te ubrania i buty są zaprojektowane z wszystkimi możliwymi zaklęciami. A ponieważ te rzeczy są dedykowane duchom szatańskim, nie możesz ich użyć i uciec. I wszyscy ci, którzy biegną po modzie, wpadają w te pułapki. A kto mówi o "modzie", mówi również o próżności, dumie życia i pożądaniu ciała. To jest czysto satanistyczne. Proste rzeczy powinny być po prostu zrozumiałe.

 

Po raz kolejny, niech wszystkie kobiety, które myślą, że są z Boga, poważnie obserwują różne rodzaje sukienek, spódnic i butów, które kupują. Zauważyłeś, że w Biblii Pan nalega na ubrania dla kobiet. To dlatego, że Bóg wie, że kobieta jest narzędziem uwodzenia w rękach szatana. Uważaj, żeby nie być drzwiami otwartymi dla szatana przez twoje żądze. Mężczyźni podążający za modą i biegnący za szpiczastymi i długi kawałek butami gangsterskimi i "kowbojskim" butami, są ścigani i opętani przez demony. Wszystkie te stroje są czysto satanistyczne. Dzieci Boże nie mogą ich nosić.

 

Sukienki, które są naprawione, zszywane, cięte i klejonych z powrotem wraz z kilkoma rodzajami wielobarwnych tkanin i sukienki zszyte do góry nogami, to wszystkie dziwactwa, których należy unikać. Pan dozwolił, aby takie rzeczy były obrzydliwe od pierwszego wejrzenia. Wiedz, że wszystko, co przyciąga świat, jest obrzydliwością w oczach Boga. Ponieważ świat jest przeciwny Bogu, może jedynie wielbić to, co jest obrzydliwe przed Bogiem.

 

2.1.9- Inne otwarte drzwi, otwarte przez nas.

 

Klątwy wynikające z naszych błędów lub naszych czynów niegodziwości, pożądania, obsesji, paktów, niespełnionych zobowiązań, niezrealizowanych lub złamanych ślubowań, tradycji (stowarzyszeń i światowych spotkań), stanowią wielkie otwarte drzwi dla szatana.

 

Klątwy, które wymawiamy przeciwko naszej osobowości: Na przykład, słyszysz ludzi krzyczących po pomyłce lub pomyłce: "Jestem głupi", "Jestem bezwartościowy", "Jestem bezużyteczny", "Jestem bezużyteczny". Wszystkie te klątwy działają.

 

Złe słowa, które pozwalamy, by wyrwać się z naszych ust: Szorstka przysięgam słowa, szorstkie wykrzykników, słowem,"wielkie słowa" w ogóle-wszystko to otwarte drzwi

 

Zwiedzanie miejsc turystycznych, takich jak ogrody zoologiczne, muzea, cmentarze, świątynie katolickie, świątynie buddyjskie, inne świątynie religijne, świątynie sekt, meczety, parki rozrywki, tereny targowe, cyrki. Dzieci Boże, które pracują w tych miejscach, muszą zakryć się krwią Pana Jezusa Chrystusa, a ci, którzy odwiedzają te miejsca, tylko dla rozrywki, są narażeni.

 

Frekwencja basenów, plaż i parków wodnych.

 

Zaniedbanie, jedzenie bez modlitwy, przymierzanie lub noszenie ubrań bez oczyszczania ich Krwią Jezusa, komunikacja z czarodziejami. Wiedz, że nawet przy prostej rozmowie telefonicznej, czarodzieje mogą łatwo się z nami skontaktować.

 

Szemraniem: za każdym razem, gdy robisz coś dla Pana, lub za każdym razem, gdy ćwiczysz słowo Boże, gdy tak szepczecie, otwierasz drzwi dla szatana w swoim życiu.

 

Niektóre praktyki, takie jak transfuzja krwi, medycyna estetyczna, nacięcia i bliznowacenie, wycięcia, sporty zawodowe, stanowią otwarte drzwi.

 

Regularna Uczęszczanie do fałszywych kościołów to wielkie, otwarte drzwi dla szatana. Fałszywe doktryny same w sobie stanowią strasznie otwarte drzwi dla szatana. Wszystkie kościoły i miejsca kultu religijnego, które porzuciły prawdę, są po prostu polem rozrywki dla szatana, bardzo żyzną ziemią dla wszystkich jego zaklęć i jego inicjacji. Szatan zawsze tak łatwo rekrutuje nowych agentów z kościołów, które porzuciły prawdę i aktywnie pływają w fałszywej ewangelii, w kompromitacji i w ewangelii dobrobytu.

 

Przesłanie Pana jest w tym względzie jasne: "Przetoż wynijdźcie z pośrodku ich i odłączcie się, mówi Pan, a nieczystego się nie dotykajcie, a Ja was przyjmę." 2Koryntów 6:17. Jeśli naprawdę Bóg jest tym, któremu twierdzisz, że służysz, wyjdź z tych wszystkich fałszywych kościołów i staraj się dołączyć do nielicznych braci, którzy dokładają wszelkich starań, aby żyć w uświęceniu.

 

"Nie błądźcież; złe rozmowy psują dobre obyczaje." 1Koryntów 15:33. Teraz już wiesz. Nigdy więcej nie należy wpadać w pułapkę uwodzenia, myśląc, że można zostać w tych miejscach w celu zmiany ludzi, którzy tam są. Wiedz, że nigdy ich nie wygrasz, pozostając tam, wręcz przeciwnie, zostaniesz przez nich wygrany.

 

Kiedy pozwolisz sobie być narzucone ręce przez czarodzieje pasterzy, a także, gdy nakładasz ręce na ludzi bez rozeznania są otwartymi drzwiami do zaklęć.

 

Sesje wyzwolenia w wielu fałszywych kościołach stanowią wielkie otwarte drzwi dla szatana. Kilku czarodziejów, zwanych pastorami, organizuje to, co nazywają "sesjami wyzwolenia", podczas których wykorzystują okazję do zainicjowania w czary wszystkich tych, którzy przychodzą po wyzwolenie. Dlatego musisz być bardzo ostrożny. Zanim pójdziesz do wyzwolenia gdzieś, pewni, że Ci, do których pójdziesz na wyzwolenia, rzeczywiście służyć Bogu.

 

Istnieją praktyki znane jako ćwiczenia przed dostawą i fizjoterapia po porodzie, oferowane nieodpłatnie przez służby medyczne. Składa się on z tego, co nazywają ćwiczeniami przedporodowymi, aby pomóc kobietom w ciąży kontrolować się i znosić bóle porodowe podczas porodu oraz szybko odzyskać sprawne funkcjonowanie ich systemów organizmu po porodzie. Zazwyczaj jest to kolejna ukryta forma jogi, o której nigdy ci nie powiedzą.

 

Wszystkie te różne formy sportu, którym jesteś poddany, stanowią inne formy szatańskich inicjacji, które wiążą ciebie i dziecko, które nosisz, z demonami. Akceptując takie ćwiczenia, narażasz się, ponieważ dobrowolnie podpisujesz pakty z szatanem. Demony zawsze udają, że pomagają ci, posiadając cię tym bardziej. Ile kobiet we Francji i w innych krajach świata jest w łańcuchach szatana z powodu tych obrzydliwych praktyk!

 

Prosimy was, którzy rozumiecie znaczenie tych otwartych drzwi, abyście podzielili się tymi naukami z jak największą liczbą ludzi, aby mogli uciec przed więzami szatana, oni i ich dzieci, które już padły ofiarą tych zaklęć.

 

Ukochany, właśnie dałem ci listę rzeczy, które mogą działać jak otwarte drzwi dla szatana. Muszę ci powiedzieć, że ta lista nie jest wyczerpująca. Oznacza to, że istnieje kilka innych rzeczy, które tutaj nie występują. Nie będę miał czasu na wyjaśnianie, dlaczego i w jaki sposób każda z tych rzeczy jest drzwiami otwartymi, w przeciwnym razie nauka ta byłaby co najmniej cztery razy dłuższa niż ta, którą mamy teraz. Jednak zdradzę ci sekret, który powinien ci pomóc w ustaleniu, czy dana rzecz lub przedmiot może służyć jako otwarte drzwi dla szatana, czy też nie.

 

Zawsze postępuj zgodnie z tą zasadą, według której: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje." 1Koryntów 10:23. Za każdym razem, gdy masz wątpliwości co do obiektu lub jakiejkolwiek innej rzeczy, po prostu wiesz, że masz tylko jedno równanie do rozwiązania: Określając albo użyteczność tego przedmiotu, albo wiedząc, jak to coś buduje cię duchowo. Prawdziwe dziecko Boże musi zawsze szukać tylko tego, co buduje go duchowo. Wszystko, co ci się nie przyda, i wszystko, co cię nie buduje duchowo, jest potencjalnymi otwartymi drzwiami dla szatana. Jeśli z powodu pożądania wolisz trzymać przedmioty lub trzymać rzeczy, które nie są użyteczne, bądź gotowy na poniesienie ich konsekwencji.

 

2.2- Drzwi nie otwierane przez nas

 

Istnieją inne otwarte drzwi, które nie zależą od nas i za które nie ponosimy większej odpowiedzialności; prawie nie mamy nad nimi żadnej kontroli, ale ponosimy ich konsekwencje. Te otwarte drzwi składają się z linków i innych paktów zawieranych w naszym imieniu, bez naszej wiedzy (albo przez naszych rodziców, albo przez naszych przodków, albo nawet przez osoby, których nie znamy). Należą do nich, ale nie ograniczają się do nazwisk, które nosimy, związki dziedziczenia, przynależność do pewnych rodzin lub wsi, sukcesja, dziedzictwo, tradycja, inicjacje, nacięcia i wycięcia, odrzucenie, przekleństwa, samobójstwa i powieszenie w linii rodzinnej, poronienia, czary rodziców i dziadków, próby aborcji (jeśli twoja matka próbowała cię poronić; jesteś automatycznie posiadana przez demony).

 

Są inne wydarzenia z życia, które nie wynikają bezpośrednio z naszej woli. Jest to przypadek rozwodu naszych rodziców (rozwód stanowi otwarte drzwi w życiu zainteresowanych i ich dzieci); złamane relacje, takie jak zaręczyny przerwane wbrew naszej woli; gwałty (jeśli byłeś ofiarą gwałtu, jesteś automatycznie posiadana przez demony, a jeśli urodziłeś się po gwałcie, to samo); posag w niektórych przypadkach jest w tej grupie.

 

Chciałbym podać więcej szczegółów na temat niektórych punktów wymienionych jako otwarte drzwi niezależne od nas:

 

2.2.1- Nazwiska

 

Nazwiska i imiona to bardzo często otwarte drzwi. Nieszczęście niektórych ludzi wynika z nazwisk, które noszą. Z ich pochodzenia i/lub znaczenia, nazwy te są czasami prawdziwymi otwartymi drzwiami w ich życiu.

 

Pewne nazwiska lub imiona nadawane dzieciom są nazwiskami demonów. W niektórych częściach świata rodzice w swojej niewiedzy podają dzieciom fetyszalne imiona, wierząc, że czynią im jakąkolwiek cześć lub wierzą, że są im winni jakąkolwiek wdzięczność. Ignorując fakt, że fetysze te są niczym więcej niż demonami, uważają je za "fetysze ochronne" swojego domu czy wsi. Podając takie imiona dzieciom, nie wiedzą, że są to pakty, które podpisują między swoimi dziećmi a światem ciemności; Oni naprawdę poświęcają swoje dzieci i powierzyć swoje dzieci prawdziwie demonom. I te dzieci będą cierpieć przez całe życie w niewoli szatana, nie rozumiejąc, co się z nimi dzieje. I nawet wtedy, gdy tacy ludzie akceptują Jezusa Chrystusa, te więzy nie są automatycznie łamane. Konieczne jest anulowanie podpisanych paktów, a w niektórych przypadkach konieczna jest zmiana nazwisk.

 

Inne są nazwiskami zwierząt lub nazwiskami odnoszącymi się do niektórych nieszczęśliwych zdarzeń lub bolesnych okoliczności życia. Istnieje również przypadek niektórych mężczyzn, którzy podają swoim córkom imiona kobiet, które kochali i/lub chcieli się pobrać, nie mając takiej możliwości.

 

Męskie imiona nadane dziewczętom lub żeńskie imiona nadane chłopcom są drzwiami otwartymi.

 

2.2.2- Przynależność do określonej rodziny lub wsi

 

Istnieją fakty lub historie, których konsekwencje otaczają każdego członka niektórych rodzin, lub każdego z obywateli niektórych wiosek. Prosty fakt przynależności do takich rodzin lub wsi pociąga za sobą odziedziczenie klątwy, którą należy złamać. Może to być kwestia długotrwała, która doprowadziła do szatańskich praktyk, które stały się tradycją przechodzącą z pokolenia na pokolenie w rodzinie lub na wsi. Mogą to być również niektóre ceremonie okultystyczne praktykowane w takich momentach jak poród, małżeństwa, śmierć (szczególnie tragiczna śmierć), ceremonia wdowieństwa, utrata przedmiotu itp.

 

2.2.3- Posag

 

Ze względu na liczne pakty podpisane podczas posagu, może on stać się otwartymi drzwiami. Konsekwencje mogą trwać od jednego pokolenia do drugiego w zależności od natury więzi, które zostały ustanowione, aż do dnia, w którym niewola zostaje złamana przez łaskę Boga.

 

2.2.4- Odrzucenie

 

Dzieci, które zostały odrzucone w ten czy inny sposób znalazły się w tej kategorii. Jeśli twoi rodzice mieli najmniejszy zamiar przerwać cię, ten zamiar otwiera drzwi dla duchów odrzucenia, które mają prawo wejść i osiedlić się w tobie i zniszczyć swoje życie. To samo dotyczy niechcianych dzieci. Przypadki te są bardzo powszechne: kiedy rodzice nie spodziewają się dziecka, a dziecko wychodzi wbrew ich oczekiwaniom i życzeniom, dziecko jest zwykle źle przyjmowane, a to odrzucenie otwiera drzwi dla szatana w jego życiu. To samo dotyczy sytuacji, gdy rodzice oczekują lub chcą mieć chłopca, ale zamiast tego mają dziewczynkę i odwrotnie. To samo dotyczy sierot, które zostały odrzucone lub źle potraktowane przez tych, którzy je wychowali. Wszystkie te formy odrzucenia stanowią strasznie otwarte drzwi dla demonów.

 

2.2.5- Zerwane relacje

 

Kiedy masz jakąkolwiek nadzieję w związku i że związek jest zerwany lub przerwa, zawsze towarzyszy mu szok emocjonalny. Ten wstrząs musi być dobrze zarządzany, w przeciwnym razie pozostawia blizny w tobie, które otworzą drzwi dla demonów. Dla wszystkich wstrząsów (czy to fizycznych, czy emocjonalnych) stanowią otwarte drzwi, ponieważ szatan zazwyczaj wykorzystuje je w taki czy inny sposób, aby wyrządzić szkodę. Dlatego też wypadki stanowią również otwarte drzwi.

 

Nawet poza stworzonym szokiem, każda relacja zakłada doświadczenie ze wszystkimi wspomnieniami wszystkich spędzonych chwil, wymianami, obietnicami, więzi stworzonymi i wspólnie podjętymi działaniami. Jest to powód, dla którego wiele relacji nadal staje się podpisywanymi paktami, bezpośrednio lub pośrednio, a zatem stanowią one prawdziwe drzwi otwarte dla demonów, gdy pakty te są naruszane. To wyjaśnia, dlaczego w przypadku zerwania relacji należy podjąć wszelkie niezbędne środki, aby zamknąć otwarte drzwi.

 

Z drugiej strony, relacje lub zaręczyny, które dobrowolnie przerywasz, nie mieszczą się w tej kategorii. Dzieje się tak zazwyczaj wtedy, gdy podczas zaręczyny odkrywasz aspekty życia partnera, które stanowią dla Ciebie realne zagrożenie. Ten typ składa się z separacji, która jest częścią naszego uświęcenia. Pan słusznie oczekuje od nas odciąć wszystkie relacje, które nie przynoszą nam nic i nie gloryfikują Go.

 

3- ATAKI

 

Ataki szatana przeciwko ludziom w ogóle, a przeciwko ludowi Bożemu w szczególności, są wielorakie. Nie będę wymieniać każdego przypadku ataku czy każdego przykładu ataku, ale podam kilka elementów, które sprawią, że obudzisz się na tyle, by walczyć i nie będziesz już ofiarą dominacji szatana. Wśród tych ataków możemy wymienić następujące: Ataki nocne, ataki fizyczne, zaklęcia, przekleństwa, wypadki, choroby itp.

 

3.1- Nocne ataki

 

Wiedz, że nasze chwile snu są najbardziej sprzyjające dla ataków szatańskich. Tylko wtedy, gdy śpimy, wszystkie ataki szatana na nas mogą odnieść sukces i wpłynąć na nas. Czy Pan nie powiedział nam, aby oglądać i modlić się, tak, że nie wpadniemy w pokusę? Mateusza 26:41. Dlatego właśnie podczas naszych snów napotykamy większość ataków szatana i jego agentów.

 

Istnieje kilka rodzajów marzeń, które uważam za lepsze do pogrupowania w trzy kategorie: Marzenia, które otrzymujemy od Boga, marzenia, które pochodzą od nas i te, które pochodzą od szatana. W tym nauczaniu zajmujemy się tylko trzecią kategorią.

 

Wszystkie złe sny, które często masz i które nazywasz koszmarami lub uważasz za koszmary, są atakami szatana. Z powodu niewiedzy bracia zaniedbują te ataki i ponoszą konsekwencje w sferze fizycznej. Wśród tych snów są takie, które widzisz ludzi, którzy już nie żyją, sny, w których jesteś uciskana, sny, w których jesz lub pijesz, sny, w których jesteś atakowana przez zwierzęta, sny, w których jesteś ugryziona przez psa lub węża, sny, są marzenia, w których piszesz egzaminy szkolne, które już miały miejsce w przeszłości, sny, w których siedzisz na ławkach szkolnych w klasie, którą już ukończyłeś, są marzenia, w których jesteś ścigany, sny, w których jesteś w ciąży, albo urodzenie lub karmienie piersią dzieci (dla kobiet), marzenia, w których odbywasz stosunek seksualny, marzenia, w których się żenisz, marzenia, w których wspinasz się na bardzo strome wzgórze, marzenia, w których walczysz, marzenia, w których znajdujesz się w lesie, lub pływanie, lub bycie ofiarą wypadku drogowego, lub bycie w swobodnym upadku, są sny, w których jesteś ścigany bez możliwości posunięcia się do przodu, marzenia, w których znajdujesz się na cmentarzu lub na spotkaniu itp. Lista jest taka długa. Nie będziemy traktować każdego przypadku oddzielnie; w przeciwnym razie nauka byłaby zbyt długa.

 

Zrozum, że za każdym razem, gdy miałeś takie ataki, otrzymywałeś strzały szatana. Nawet jeśli może się wydawać, że jest to tylko prosty sen, jest to w rzeczywistości udana operacja szatana przeciwko twojemu życiu. Musisz działać natychmiast. A kiedy w swojej niewiedzy lub zaniedbaniu nie reagujecie, fizycznie odczuwacie skutki tych ataków. Pozwól, że podam ci kilka przykładów:

 

Czasami dzieci Boże mogą znaleźć się popełniając cudzołóstwo lub rozpusta lub inne grzechy seksualne we śnie. Trzęsą się we śnie, ponieważ uważają, że grzech jest okropny. Jak tylko się obudzą, chwalą Boga i mówią: "Dzięki Bogu, to był tylko koszmar". W swojej niewiedzy nie robią nic, nie rozumieją, że otrzymali straszną strzałę szatana. Kilka tygodni lub miesięcy później, znajdują się rzeczywiście popełniając ten grzech w wymiarze fizycznym i zaczynają się zastanawiać, co się z nimi dzieje. To, co się dzieje, to fakt, że otrzymane strzały były prawdziwe, ale wzięli je za zwykły koszmar. Jeśli przyjrzysz się przypadkom dzieci Bożych, które popełniły cudzołóstwo lub rozpusta, zdasz sobie sprawę, że większość stanowią zaniedbane nocne ataki, które później stały się rzeczywistością.

 

Czasami również dzieci Boga w marzeniu o znalezieniu się jeść lub pić, albo w ceremoniach lub przy różnych okazjach. Jak tylko się obudzą, nic z tym nie robią. Dla nich, to było coś normalnego. Są tacy, którzy są nawet szczęśliwi mogąc powiedzieć, że tak dobrze uczestniczyli w uczcie i jedli. Nie rozumieją, że zostali otruci przez agentów szatana. Po jakimś czasie później odczuwają, że cierpią na różnego rodzaju dolegliwości i zaczynają się zastanawiać, co się z nimi dzieje. Trucizna, którą szczęśliwie połknęli i której nie anulowali modlitwami, myląc ją z zdrowym jedzeniem lub napojem, była trucizną poważną. Wielu z tych, którzy cierpią na choroby, których nie da się wyjaśnić i które utrzymują się bez poprawy, to podobne przypadki, w których zaatakowały ich strzały szatana.

 

Czasami ponownie, dzieci Boga są atakowane we śnie w taki sposób, że faktycznie odczuwają bóle fizyczne jak tylko wstają. Te przypadki są również straszne, a jeżeli działania wojenne nie zostaną przeprowadzone prawidłowo, konsekwencje mogą być bardzo poważne. Mogą to być uciski, walki, ukąszenia węży, ukąszenia psów lub innych zwierząt, strzały i kule otrzymane we śnie, itp. Te sprawy należy traktować bardzo poważnie.

 

Kobiety, które znajdują się w ciąży lub dostarczające lub karmiące dzieci w snach, muszą zrozumieć, że większość tego, co widziały same robią, jest zazwyczaj prawdziwa w świecie ciemności. Dlatego w tym świecie fizycznym jest wiele kobiet, które mają dzieci w świecie ciemności. W podobny sposób, kiedy w snach się żenisz, czasami jest to zazwyczaj prawdziwe małżeństwo w świecie duchowym. Wielu ludzi na ziemi ma partnerów w świecie ciemności: to wyjaśnia, dlaczego wielu ludzi doświadcza nadużyć seksualnych w swoich marzeniach.

 

Istnieje wiele innych przykładów i nie możemy zacytować wszystkich z nich. Musisz zrozumieć, że to, co zwykle nazywasz zwykłymi snami lub koszmarami, to najczęściej udane ataki agentów szatana przeciwko tobie.

 

Czy twarze, które widzimy w tych atakach, to prawdziwe twarze tych, którzy nas zaatakowali? Odpowiedź brzmi: tak i nie. Najczęściej Pan ujawnia nam twarze agentów szatana, którzy nas atakują. Czasami jednak szatanowi udaje się również wykorzystać twarze niewinnych ludzi, którzy nie są zaangażowani w te ataki, aby nas zmylić i spowodować zamieszanie w naszym duchu. Musimy być bardzo czujni i nie wyciągać pochopnie wniosków bez rozeznania. To jest powód, dla którego jednym z aspektów działań wojennych duchowej, w które dzieci Boże muszą się zaangażować, powinno być zawsze przykrycie ich obrazów krwią Jezusa Chrystusa, aby zapobiec użyciu ich przez szatana i jego agentów.

 

Podsumowując, zrozum, że za każdym razem, gdy jesteś atakowany we śnie, w momencie, w którym wstajesz, musisz bez zwłoki walczyć. Nie zaniedbuj niczego i nie odkładaj modlitwy na później. Módlcie się natychmiast i odwołajcie wszystkie skutki ataków na was i pokryjcie się cenną krwią Pana Jezusa Chrystusa. Po tym, należy wysłać ogień Boga do spożycia wszystkich tych demonów, które zaatakowały cię we śnie. Jeśli potraktujesz tę wojnę poważnie, uderzając w te demony za każdym razem, gdy przyjdą cię zaatakować, następny kontyngent, który szatan wyśle przeciwko tobie, zastanowi się dwa razy, zanim zbliżysz się do ciebie. Musisz walczyć w taki sposób, aby demony wiedziały, że nie mogą cię zaatakować i uciec.

 

3.2- Ataki fizyczne

 

Ataki, zniszczenie i kradzież naszej własności, obelże, ukąszenia i użądlenia zwierząt, rzucanie przedmiotów na nas, takich jak jaja, Kamyczki, itp, stanowią fizyczne ataki szatana na nas. Musimy poważnie potraktować każdy rodzaj ataku i walczyć bez litości. Te ataki są zazwyczaj duchowe, zanim staną się fizyczne. Z tego powodu, nigdy nie próbuj reagować fizycznie.

 

"(Bracia!) nie bądźcie mądrymi sami u siebie; żadnemu złem za złe nie oddawajcie, obmyśliwając to, co jest uczciwego przed wszystkimi ludźmi. 18Jeźli można, ile z was jest, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. 19Nie mścijcie się sami, najmilsi: ale dajcie miejsce gniewowi; albowiem napisano: Mnie pomsta, a Ja oddam, mówi Pan." Rzymian 12:17-19.

 

Jeśli padłeś ofiarą kradzieży, zakryj wszystkie przedmioty, które zostały skradzione krwią Jezusa Chrystusa. Agenci szatana mogą również używać takich rzeczy, aby cię dorwać.

 

Jest jeszcze jeden aspekt tych ataków fizycznych, na którym chciałbym podkreślić, że to podstęp satanistów, które czyhają na ludzi w ciasnych miejscach, aby gramy w jednej ludzi w celu dokonania swoich szatańskich zaklęć. Najczęściej, gdy idziesz na targowiska lub inne zatłoczone miejsca, jest wielu satanistów, którzy korzystają z tego rojenia ludzi, aby się przeciwko tobie pocierać. Uważaj i uważaj, takie działania nie są wcale niewinne. Ci agenci szatana przeprowadzają na tobie szatańskie praktyki. Kiedy zauważysz ten rodzaj podejrzanego działania, wyślij szybko przez ogień Boga, aby zniszczyć i zamienić w popiół wszystkie zaklęcia, które zostały wykonane przeciwko tobie, i przykryj się krwią Jezusa. Szataniści wykorzystują do takich praktyk takie miejsca jak rynki, autobusy, metro, pociągi i miejsca występów.

 

3.3- Ataki w naszych myślach

 

Nasze myśli stanowią centra wielkich ataków szatańskich. Szatan i jego agenci nieustannie wstrzykują do naszych myśli zaklęcia, aby nieustannie je pokalać. Powinniśmy czuwać nad naszymi myślami i walczyć o utrzymanie ich w zawsze były święte i czyste. Nie zapominaj, że masz władzę nad swoimi myślami. To od ciebie zależy, czy poddasz swoje myśli Duchowi Świętemu, opierając się złym myślom i obalając je w imię Jezusa Chrystusa.

 

"A dalej mówiąc, bracia, cokolwiek jest prawdziwego, cokolwiek poczciwego, cokolwiek sprawiedliwego, cokolwiek czystego, cokolwiek przyjemnego, cokolwiek chwalebnego, jeźli która cnota i jeźli która chwała, o tem przemyślajcie." Filipensów 4:8.

 

Powinniście również wiedzieć, że wszystkie złe myśli i niezdrowe myślenie, które otrzymujecie za każdym razem, są w rzeczywistości dialogami i rozmowami, które zabawiacie z demonami. Kiedy jesteś nękany w swoich myślach, po prostu wiedz, że demony są tam, właśnie przez twoje strony, wstrzykując zaklęcia do twoich myśli. W rzeczywistości są tam, w pobliżu ciebie, tak samo jak ludzie, z którymi regularnie rozmawiasz, a jedyną różnicą jest to, że ich nie widzisz. Mówią do ciebie, bo myślisz, a sugestie, które masz w głowie, są odpowiedziami na ich pytania. A kiedy nie wiesz, jak przejąć władzę nad tymi złymi myślami, to kończą się one pokonaniem ciebie. Powinieneś walczyć nie tracąc czasu, uderzając te demony ogniem Bożym w imię Pana Jezusa Chrystusa, po czym zakrywasz swój umysł krwią Pana. Tak powinieneś walczyć: Wy, demony, które plugawią moje myśli, niszczę cię przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa. Uwalniam moje myśli od twojej kontroli i przykrywam je cenną krwią Jezusa Chrystusa.

 

3.4- Zaklęcia

 

Pojawienie się zwierząt lub owadów w naszych domach, takich jak pszczoły, osy, karaluchy, komary, wszy, muchy, stonoga, krocionoga, myszy, żółwie, ślimaki, pająki i inne, to inny sposób wykorzystywany przez szatana i jego agentów, aby nas dopaść. Musisz walczyć z tymi rzeczami przez modlitwę, przez uderzenie tych szatańskich zwierząt ogniem Bożym w imię Jezusa Chrystusa i przez zamknięcie drzwi, które wykorzystali. Zabij ich fizycznie i spal je, jeśli to możliwe.

 

Fetysze na drogach, krzyżowanie zwierząt na naszej drodze, ludzie, którzy oddają mocz bez dyskrecji w miejscach otwartych, to wszystko są zaklęciami szatana, których nie możemy uznać za nieistotne. Zabij ich fizycznie i spal je, jeśli to możliwe, w imię Pana Jezusa.

 

3.5- Klątwy

 

Ukochany, naucz się uważać na wszystkie złe słowa i/lub przekleństwa wypowiedziane przeciwko tobie przez ludzi innych niż ty samemu. Często zdarza się, że po kilku dyskusjach ludzie rzucają w ciebie słowami w stylu: "Zobaczysz!" lub "Taka rzecz lub sytuacja przytrafi się tobie!" lub "Dorwę cię!", itd. Czasami słowa te wypływają od rodziców, którzy w gniewie mówią swoim dzieciom: "Nigdy w życiu nie osiągniesz sukcesu!"; "Nigdy nie staniesz się niczym w życiu!", itd. Dobrze wiedz, że wszystkie te słowa są okropnymi zaklęciami, które musisz odwołać natychmiast przed opuszczeniem miejsca, w którym toczy się spór.

 

Chciałbym jasno powiedzieć, że musisz je odwołać na miejscu, w imię Jezusa Chrystusa. Ale jeśli zapomnisz je odwołać na miejscu, zrób to tak szybko, jak to zapamiętasz. Jeśli zaniedbasz i zapomnisz je anulować, będziesz cierpiał fizycznie i w rzeczywistości. Za każdym razem, gdy udzielam tej nauki, napływają liczne świadectwa, aby potwierdzić jej pewność. Podzielę się z wami jednym z tych zeznań. Dotyczy to kobiety, która została przeklęta przez ojca z powodu jej nieposłuszeństwa. Ojciec wysłał ją na zakupy, ona odmówiła wykonywać te zadania. Ten zły człowiek powiedział mu wtedy: "Nigdy nie będziesz nosić dzieci na własnych kolanach".

 

Ta kobieta, która nigdy nie znała Pana, nigdy nie zrozumiała, że takie przekleństwo musi być złamane. I nawet gdyby wiedziała, że to zaklęcie musi być odwołane, nie byłaby w stanie tego zrobić, ponieważ mogło to być dokonane tylko w imię Jezusa Chrystusa. Niestety, nie miała Jezusa. Była w młodości, dorastała i wyszła za mąż. Miała siedem do ośmiu ciąż, które zakończyły się poronieniami. Następnie pozostała bezdzietna po około ośmiu prawdziwych ciążach. To pokazuje niegodziwość człowieka. To zwierzę było jednak jej ojcem. Powinieneś zrozumieć tutaj ponownie, że rodzina cielesna nie jest rodziną w ogóle. To przekleństwo mogłoby się skończyć tylko wtedy, gdyby w międzyczasie ta kobieta spotkała się z Panem. Bracia dowiedzieliby się o tym i modliliby się o złamanie klątwy w imię Jezusa. Niestety, nigdy nie spotkała Chrystusa.

 

Musisz unikać sporów tak długo, jak to zależy od ciebie. Agenci szatana zazwyczaj wykorzystują takie chwile, aby stworzyć otwarte drzwi i dostać nas. Dlatego często nas prowokują. Kiedy raz uniesieni przez gniew poddajemy się gniewowi i obrażamy ich, drzwi się otwierają, a oni mogą uderzyć. Musicie więc unikać zaplątywania się w kłótnie; a jeśli tak się stanie, upewnijcie się, że anulujecie wszystkie złe słowa skierowane do was i zamykacie otwarte drzwi. Na koniec tego nauczania nauczysz się, jak zamykać drzwi.

 

Są też pewne gesty, które stanowią wielkie przekleństwa i zaklęcia, które należy traktować bardzo poważnie. Tak jest w przypadku tych kobiet, które częściowo lub całkowicie rozbierają się przed ludźmi, aby ich przeklinać. Wiedz, że wszystkie kobiety, które poświęcają się takim praktykom, są prawdziwymi czarownicami. Nie lekceważcie ich zaklęć, inaczej będziecie tego żałować. Anuluj wszystkie ich zaklęcia i wszystkie ich przekleństwa na miejscu, w imię Jezusa Chrystusa.

 

3.6- Słowa

 

Słowa uwodzenia, takie jak: moja droga, moja żona, moja droga, mój mąż (podczas gdy nie jest to twoja prawdziwa żona lub mąż).

 

Słowa pochlebstwa: starszy brat, wodzirej, starsza siostra (natomiast adresowane są do osoby znacznie młodszej od siebie).

 

Pewne komplementy: jesteś bardzo piękny, jesteś uroczy, przystojny, atrakcyjny, ...

 

Pseudonimy takie jak: Bobas (które pozostaje do dorosłego wieku), stary mężczyzna (podczas gdy w rzeczywistości rozmawia z dzieckiem lub małą lub młodszą osobą), moja matka (kiedy byłaby to kobieta zwracająca się do małej dziewczynki), inna kobieta (gdy w rzeczywistości osoby, których to dotyczy, nie mają tego samego męża), imiona zwierząt, (pseudonimy wśród młodych chłopców podane w celu wskazania ich siły lub szczególnego aspektu ich osobowości) …

 

Dewaluujące słowa, Poniżające słowa: Jesteś dobry na nic i na inne kpiny.

 

Chciałbym złożyć panu zeznania w tej sprawie. Dotyczy to siostry, która stale padała ofiarą nocnych ataków w formie wykorzystywania seksualnego. Modliła się i prowadziła walkę z szatanem, prosząc Pana o ujawnienie jej przyczyny takich ataków szatańskich w jej życiu. Pewnej nocy, podczas jednego z nadużyć seksualnych, wyraźnie rozpoznała twarz starca, który mieszkał w jej sąsiedztwie. W rzeczywistości, ten stary człowiek miał zwyczaj spędzania czasu siedząc przed swoimi drzwiami i obserwując wchodzenie i wychodzenie przechodniów. Siostra, jak zdała za każdym razem, powitał dżentelmena, a także otrzymał od niego pozdrowienia. Ten stary człowiek miał zwyczaj mówić jej o tym: "Jak się masz, kochanie?", a ona, z grzeczności, odpowiedział twierdząco. Kiedy odkryła z łaski Bożej, że ten stary człowiek jest tym, który stoi za nocnymi atakami, które zwykle otrzymywała, starała się poznać jego implikacje i zajęła chwilę postu. Wtedy Pan objawił jej, że ten człowiek był czarodziejem. Dlatego też słowo "Moje kochanie", którego używał, nie było trywialne.

 

Innym razem, gdy przechodziła obok, jak zwykle ten czarodziej zapytał ją "jak się masz, kochanie?". Bardzo surowo upomniała czarodzieja, przypominając mu, że rzeczywiście był to ostatni raz, kiedy tak go nazywał. Od tego dnia jego nocne ataki ustały na dobre.

 

Wiedzcie dobrze, umiłowani, że niektóre z tych pozornie niewinnych lub naprawdę niewinnych słów są prawdziwymi zaklęciami według ludzi, którzy je wymawiają. Kiedy takie słowa pochodzą od normalnych ludzi, nie może być naprawdę żadnego niebezpieczeństwa. Jednak gdy słowa te pochodzą od satanistów, są wielkimi pułapkami. Należy być bardzo ostrożnym z tymi wszystkimi słowami uwodzenia, pochlebstwa i innych. Powinnaś być bardzo uważna, aby nie afirmować ich bez zastanowienia.

 

3.7- Wypadki

 

Wszystkie wypadki, które widzisz i słyszysz, czy to katastrofa samolotowa, samochodowa, czy kolejowa, czy też jakikolwiek wypadek, czy są one skierowane przeciwko Dzieciom Bożym, czy też przeciwko ludziom tego świata, są dziełem szatana i jego agentów. To wszystko są tematy modlitwy, aby prowadzić duchowe działania wojenne.

 

3.8- Choroby

 

Kiedy tylko szatan i jego agenci mogą, uderzają nas różnymi chorobami. Musimy zatem wiedzieć, jak im się oprzeć poprzez wiarę i modlitwę oraz nieustannie wstawiać się za naszym zdrowiem, zdrowiem innych dzieci Bożych i sług Bożych. Nie wpadaj w pułapkę porzucenia wiary w Boga, aby za każdym razem biegać do szpitali. Coraz więcej dzieci Bożych porzuca wiarę i za każdym razem są gotowe, by biec do szpitala na najmniejszą chorobę. To wciąż wielka sztuczka szatana. Nie zapominajmy, że szpitale pozostają wielkimi otwartymi drzwiami dla szatana, w których stosuje się wiele odrażających praktyk. Gdy wasza wiara nie jest wystarczająca, aby was uzdrowić, wzywajcie innych braci, abyście razem mogli wołać do Pana.

 

4- WOJNA DUCHOWA

 

W tej części nauczania zobaczę z wami, co oznacza wojna, a szczególnie jak walczyć i być zwycięzcą, w imię Pana Jezusa Chrystusa.

 

4.1- Co to znaczy walczyć?

 

Walka przede wszystkim polega z jednej strony na dbaniu o to, by nie otwierać się na szatana, różne drzwi, o których wspomnieliśmy, a z drugiej strony na zamykaniu tych drzwi w przypadku, gdy są już otwarte: to jest to, co nazywam pierwszym poziomem walki. Ten pierwszy poziom walki musi być prowadzony przez wszystkie dzieci Boże, bez wyjątku, ponieważ od niego zależy nasze przetrwanie i nasz rozwój duchowy. "Przeklęty, kto zdradliwie czyni sprawę Pańską; przeklęty także, kto hamuje miecz swój ode krwi." Jeremijasz 48:10.

 

Po drugie, walka polega na tym, aby przeciwstawić się szatanowi i jego agentów w ich przestępczych działań w tym świecie, ich zatrzymując ich, jeśli nie spowalniając ich w ich niszczycielskich projektach. To jest to, co nazywam drugim poziomem działań wojennych. Każde dziecko Boże, które zobowiązuje się do życia w uświęceniu, musi być w stanie walczyć z tą wojną.

 

I po trzecie, wojna polegałaby na powstaniu przeciwko władzy szatana w imię Pana Jezusa Chrystusa, w celu uwolnienia jeńców i wyzwolenia wszystkich tych, którzy są jeszcze pod różnymi łańcuchami i jarzma szatańskimi. Ten poziom walki musi być zwalczany tylko przez mężczyzn, a w rzeczywistości tylko przez mężczyzn, którzy są mocno ugruntowani w Panu. To właśnie tego ostatniego aspektu działań wojennych nie uczę często wszystkich chrześcijan, aby nie narażać słabych na zniszczenie szatana. Z tego samego powodu, nie będę rozwijał tego aspektu wojny duchowej w tym nauczaniu.

 

Oznacza to wyraźnie, że w tej nauce ograniczę się tylko do tego rodzaju działań wojennych, z którymi może walczyć każde prawdziwe dziecko Boga. Innymi słowy, wojna duchowa, jak studiował w tym nauczaniu, może być prowadzona przez każde prawdziwie zaangażowane dziecko Boga, mężczyzny i kobiety.

 

4.2- Uważaj na uwodzicieli.

 

Niektórzy agenci szatana w ich przebiegłości powiedzą ci, że Pan Jezus Chrystus zrobił już wszystko, że dokonał wszystkiego na krzyżu, że uwolnił już wszystkich jeńców i uwolnił wszystkich tych, którzy byli przykuci, a oni przypomną ci, że nie masz nic innego do roboty. Korzystam z tej okazji, aby dać wam kolejny element rozeznania. Rozpoznajesz tych agentów szatana pośród siebie, poprzez ten rodzaj języka uwodzenia, doprawionego sztuczkami, dającego wrażenie niewinności i naiwności.

 

Nie wpadnij w pułapkę tych demonów. Wiedzą, co robią. Nie są tak naiwni, jak ci się wydaje. Ich słowa są prawdziwymi jadami i strasznymi zaklęciami. Za każdym razem, gdy nauczana jest duchowa wojna, czynią wszystko, co możliwe, aby nie doceniać nauczania, tak aby zabrudzić umysły słabych, sprawiając wrażenie, że walka byłaby tylko bezużytecznym cierpieniem, ponieważ Jezus zrobiłby już wszystko.

 

Kiedy mówimy o nocnych atakach, mówią ci, że to nienormalne, aby powiedzieć, że dzieci Boże mogą być nadal atakowane przez szatana, podczas gdy my jesteśmy pokryci krwią Jezusa. W ten sposób zabrudzają umysły słabych, sprawiając wrażenie, że fakt bycia przykrytym krwią Jezusa chroni dzieci Boże przed wszystkimi atakami.

 

Kiedy zachęcani jesteście do ucieczki od używania perfum, ci sami uwodziciele pytają, dlaczego "zakazujemy" perfum, podczas gdy sam Jezus kazał namaścić głowę, gdy pościmy (niektóre francuskie wersje Biblii zamiast czasownika "namaścić" używają czasownika "do perfumowania", dając tym oszustom kolejny pretekst do oszukiwania siebie, podczas gdy oszukujemy innych). Nie zabraniamy ludziom używania perfum; zamiast tego zachęcamy dzieci Boże, które chcą się uświęcić, aby uciekły od wszelkich światowych pożądliwości. Ci, którzy są uparci, mogą kontynuować swój upór. Jeśli sam Bóg daje ludziom prawo do posłuszeństwa lub nieposłuszeństwa, nie będziemy tymi, którzy czynią coś przeciwnego. Niech prawdziwe Dzieci Boże zrozumieją, że muszą uciec od perfum.

 

Jest to dość zaskakujące, sposób, w jaki ludzie ci zawsze znajdują powody, aby odwrócić uwagę i wprowadzić w błąd dzieci Boga. Mateusza 6:17 mówi: "Ale ty, gdy pościsz, namaż głowę twoję, i umyj twarz twoję." Niektóre francuskie wersje przeczytały to: "Ale ty, kiedy jesteś szybki, perfumuj głowę i umyj twarz." Jak możecie sobie uświadomić, kontekst, w jakim mówi tu Pan, nie ma nic wspólnego z używaniem perfum. Nawet najbardziej ignorancka osoba nie może znaleźć żadnego problemu z tym fragmentem, zwłaszcza gdy czytamy całe przesłanie Pana. I dobrze wiesz, że od kiedy pościmy, nigdy nie perfumowaliśmy ani nie namaściliśmy naszych głów w cielesnym znaczeniu tego słowa.

 

Chciałbym skorzystać z okazji, aby wyjaśnić, że słowo "perfumy" oznacza tutaj "namaszczenie" lub "nałożenie olejku". Nie ma to nic wspólnego z używaniem jakichkolwiek perfum. Czytając ten sam werset w innych francuskich wersjach Biblii, owi zwodziciele mogą być jedynie zdezorientowani i zamknąć sobie usta. To jest to, co mówią wersje Martin, Darby i Osterval: Ale ty, gdy pościsz, namaść swoją głowę i umyj twarz. Angielskie wersje nie mają nawet tego problemu, wszystkie mówią "namaść głowę" lub "nałóż olej na głowę".

 

Więc uważaj na siebie! Ludzie o niedysponowanych sercach, którzy nie są gotowi do wprowadzenia w życie słowa Bożego, nigdy nie brakuje argumentów, by oszukać samych siebie i oszukać innych. Jeśli chcesz iść naprzód z Panem, uciekaj przed wszystkimi takimi uwodzicieli. Kiedy dzieci Boże są powiedział, aby oddzielić się od czarodziejów i uniknąć wszelkich związków z nimi, agenci szatana powiedzieć, że to zaskakujące, aby zobaczyć dzieci Boga uciekających przed czarodziejami, podczas gdy Pan Jezus Chrystus powinien dać im moc, aby dostarczyć i uratować wszystkich czarodziejów.

 

Pokazują wam, że "Bóg Wszechmogący, który stworzył niebo i ziemię, który jest panem wszystkiego, nie może stracić niczego, co należy do Niego i co On trzyma się". Mówią ci, że "możesz spać na tym samym łóżku z samym szatanem i możesz iść z kobietą, nawet jeśli jest ona bezpośrednią prawą ręką szatana, tak długo, jak jesteś wierny swojemu Bogu, ponieważ Bóg nigdy nie pozwoli, aby ani jeden z twoich włosów upadł".

 

Te słowa uwodzenia, pełne dumy i fałszywej pewności, są praktycznie bez znaczenia dla tych, którzy mają rozeznanie; ponieważ ci, którzy są rzeczywiście wierni swemu Bogu, nigdy nie podejmą ryzyka "spania na tym samym łóżku z szatanem w osobie" i nigdy nie skuszą swego Boga, zbliżając się do kobiety, wiedząc, że jest ona "bezpośrednią prawą ręką szatana". To takie proste. Bóg w swojej miłości zawsze obnaża szaleństwo takich osób. Zawsze wierzą, że wiedzą tyle samo co my, ale nigdy nie rozumieją, co mówią lub co potwierdzają.

 

Pozwólcie, że przypomnę tym demonom, że "Bóg, Wszechmogący, który uczynił niebo i ziemię, który jest panem wszystkich rzeczy", "stracił Salomona, który jednak został wybrany przez Boga i który był kimś, kogo Bóg trzymał, i jako dowód, że Bóg zainwestował w niego wszystko i umieścił go ponad wszystko, w mądrości i bogactwie. Poszedł do czarownic, które w końcu go połknęły. Wierzył, jak mówią te demony, że można podjąć ryzyko "spania na tym samym łóżku co sam Szatan" i bezkarnie udać się do "kobietą, która jest bezpośrednią prawą ręką szatana", pod pretekstem, że ktoś jest wierny swemu Bogu.

 

Mówią ci też, abyś "ignorował szatana", a także, że "walka z szatanem byłaby równoznaczna z podniesieniem go ponad to, czym naprawdę jest". Powtarzam jeszcze raz, nigdy nie wpadnij w pułapki tych demonów. Dobrze wiedzą, co robią. Ich misją jest oszukanie dzieci Bożych i spowodowanie, aby wpadły w grzech pychy i w inne pułapki szatana. Robią dokładnie to, co robi ich ojciec, diabeł. "Tedy go wziął dyjabeł do miasta świętego, i postawił go na ganku kościelnym, 6I rzekł mu: Jeźliś jest Syn Boży, spuść się na dół, albowiem napisano: Iż Aniołom swoim przykazał o tobie, i będą cię na rękach nosili, abyś snać nie obraził o kamień nogi swojej." Mateusza 4:5-6.

 

Jest to ten sam język, którym posługują się ci czarodzieje, aby oszukać dzieci Boże: jeśli jesteście prawdziwymi dziećmi Bożymi, dlaczego obawiacie się czarodziejów? Czy Jezus nie dał ci władzy nad czarodziejami? Nie myślcie, że ci ludzie są głupcami; to będzie straszny błąd. Nie są głupi, są tylko umiejętnymi uwodziciele. Ich języki są pełne jadów, a ich pozorna pewność jest po prostu dobrze wyostrzonymi strzałkami. Uciec od tych czarodziejów, ich potępienie zostało napisane około dawno temu.

 

5- PUNKTY KONTAKTOWE

 

Szataniści zazwyczaj potrzebują kilku punktów kontaktowych z nami, aby nas dopaść. Te punkty kontaktowe mogą być: Odwiedziny w naszych domach, rozmowy telefoniczne, informacje o nas, osoby, które mają z nami kontakt, rzeczy, które kupujemy, odbieramy lub oferujemy, znalezione przedmioty, rzeczy należące do nas itd. Musisz zatem upewnić się, że anulujesz i usuniesz wszystkie te punkty kontaktowe. To jest to, co oznacza wojna duchowa na tym poziomie.

 

5.1- Wizyty w naszych domach

 

Zawsze musisz się modlić i przykrywać wszystko Krwią Pana Jezusa Chrystusa. Powinniście unikać przyjmowania ludzi szatana w swoich domach, a jeśli uważacie, że jesteście zobowiązani do ich wpuszczenia, musicie być bardzo ostrożni i czujni. Musisz się modlić i przykryć cały dom Krwią Pana Jezusa Chrystusa oraz anulować całą ich moc i zaklęcia, zanim przybędą. A po ich odejściu, wykonujesz tę samą pracę. Nie wpuszczaj ich do swoich sypialni i obserwuj ich ruchy w domu. Nie zapominajmy, że toalety są najbardziej sprzyjającymi miejscami dla satanistów, którzy wykonują swoje zaklęcia. Zakryj toalety krwią Jezusa i anuluj wszystkie zaklęcia, które zostały wykonane wewnątrz. Krótko mówiąc, nie pozwól, aby osoby z zewnątrz dostały się do pokoi w twoim domu w nieporządku. Musisz być bardzo zdyscyplinowany, surowy i rygorystyczny.

 

Oto zasada ostrożności, którą należy przyjąć: ponieważ zawsze trudno jest wiedzieć, czy ci, którzy przychodzą do naszych domów, czy też ludzie, którzy są z nami, są satanistami, czy też nie, na wszelki wypadek musimy przyjąć te same zasady, to znaczy zawsze oczyszczać wszystko, uświęcać wszystko i przykrywać wszystko Krwią Jezusa.

 

5.2- Rozmowy telefoniczne i korespondencja

 

Należy unikać odbierania połączeń telefonicznych od ludzi szatana, chyba że jest to absolutnie konieczne. I w tym przypadku powinieneś się modlić i zakrywać swoją łączność z krwią Pana Jezusa Chrystusa, i odwołać wszystkie ich zaklęcia. Agenci szatana wiedzą, jak robić zaklęcia, by zaszkodzić nam poprzez rozmowy telefoniczne i korespondencję. Nigdy nie należy ich lekceważyć. Należy również modlić się i przykryć wszystkie listy, które otrzymujesz od agentów szatana, zanim jeszcze je otworzysz i zanim je przeczytasz. Jako środek ostrożności, zapewnienia i zawsze uświęcić wszystkie litery przed czytania z krwią Jezusa.

 

Pozwólcie, że dam wam to małe świadectwo, że Pan udzielił mi łaski, abym mógł żyć i naśladować bezpośrednio. Pewnego dnia otrzymałem grupę techników, którzy przyszli do mojego domu na remont domu. Gdy omawialiśmy szczegóły pracy, zadzwonił telefon ich kierownika. Wyjął telefon z kieszeni, zbliżył go do ust i powiedział: "Połączenie zostało przeniesione na lucyfera". Potem podniósł słuchawkę i zaczął rozmawiaćz osobą, która do niego dzwoniła. Nie wiem, czy inni ludzie, którzy tam byli, rozumieli znaczenie tego, co się właśnie wydarzyło. Pan chciał dać mi kolejny dowód na to, że nauka, jaką otrzymaliśmy o obozie szatana jest prawdziwa i że wojna duchowa jest o wiele bardziej realna niż nam się wydaje.

 

Ten Sataistist sam nie rozumie, w jaki sposób był w stanie zdradzić się w ten sposób, zapominając, że nie był sam. Miał dziwne tatuaże na niego, ale nie mogłem sobie wyobrazić, miałem do czynienia z potężnym Lucyferian. Fakt, że wiedziałem, zmusił mnie do zneutralizowania jego satanistycznej mocy i aż do końca pracy trudno było wrócić do domu, aby nadzorować pracę. Umiłowani, to znaczy, że wiele z rozmów telefonicznych, które robisz, są przekazywane bezpośrednio Lucyfera, a znajdziesz się mimowolnie i nieświadomie, w procesie komunikowania się z szatanem osobiście. Jeśli nie chcesz osobiście rozmawiać z lucyferem, upewnij się, że wszystkie połączenia przychodzące i wychodzące pokryjesz drogocenną krwią Jezusa Chrystusa.

 

5.3- Informacje dotyczące państwa

 

Jeśli chodzi o informacje, które cię dotyczą, musisz to zrobić: Przede wszystkim, na ile to możliwe, unikaj przekazywania informacji dotyczących ciebie satanistom oraz podejrzanym i wątpiącym ludziom jako całości. Po drugie, ponieważ nie da się kontrolować i chronić waszych informacji, musicie nieustannie modlić się i przykrywać wszystkie informacje, które sataniści posiadają dotyczące was, krwią Pana Jezusa Chrystusa, i odwołać wszystkie zaklęcia, które mogli już z nią zrobić przeciwko wam. To samo dotyczy sytuacji, gdy jesteś zobowiązany do podania swojego imienia lub tożsamości osobom w miejscach publicznych (szkoły, uczelnie, miejsce pracy itp.) lub osobom, które o to poproszą.

 

5.4- Ludzie, którzy często nas odwiedzają.

 

Kiedy agenci szatana nie mogą nas dopaść, przechodzą przez ludzi, którzy nas często odwiedzają, aby nas dogonić. Z tego powodu dzieci Boże muszą oddzielić się od tych wszystkich, którzy udają, że są z nimi, ale także mają kontakty z agentami szatana. Musicie wydalić wszystkich zdrajców z waszego grona i oddzielić się od tych, którzy grają w dwóch obozach. Stanowią one strasznie otwarte drzwi pośrodku ciebie. To niedopuszczalne, że ktoś udaje, że jest w pełni z tobą, a jednocześnie jest w pełni z twoimi wrogami.

 

Istnieją również przypadki guwernantek, pokojówek i innych pracowników służby domowej, którzy pracują w Państwa domach i mają kontakt z dziećmi. Wśród nich są agenci szatana, prawdziwi sataniści. Tym, którzy są satanistami, bardzo łatwo jest inicjować swoje dzieci, bez twojej wiedzy, i zamieniać je w strasznych czarodziejów. Z tego powodu należy być bardzo ostrożnym, gdy trzeba znaleźć opiekunkę do guwernantka lub służącą domową, aby opiekować się dziećmi.

 

To samo dotyczy osób, którym powierza się dzieci na kilka godzin dziennie, zarówno w żłobku, jak i w ich domu, ponieważ są Państwo zobowiązani do pracy. Tutaj również walka musi być ciężka i niekończąca się, jeśli nie chcecie, aby wasze życie zostało zniszczone przez wasze własne dzieci, które zostałyby całkowicie zainicjowane. Nie powierzajcie swoich dzieci ludziom, o których duchowej naturze nic nie wiecie. To bardzo ryzykowne. Musisz dokładnie zapytać o nieznajomych, którym chcesz powierzyć opiekę nad swoimi dziećmi. Wiedz, że łatwiej jest inicjować dzieci niż dorosłych.

 

5.5- Rzeczy zakupione, otrzymane lub oferowane

 

Musisz oczyścić i zawsze uświęcić wszystko krwią Pana Jezusa Chrystusa. Wszystko, co kupujesz na targach, czy to rzeczy nadające się do jedzenia, czy też inne przedmioty, i wszystkie rzeczy, które otrzymujesz za darmo. Musisz również przykryć wszystkie rzeczy, które ofiarowujesz ludziom, krwią Pana Jezusa Chrystusa. Są ku temu dwa powody:

 

Nawet rzeczy oferowane do satanistów służyć jako punkt kontaktowy dla tych satanistów zaszkodzić i dotrzeć do tych, którzy zaoferowali im te rzeczy.

 

Czarodzieje, aby zniszczyć wasze relacje, mogą robić czary na rzeczy, które oferujesz ludziom, aby zmusić tych ludzi podejrzewać ciebie. Pokrywając z krwią Jezusa Chrystusa to, co ofiarowujecie ludziom, odrzucasz takie zaklęcia.

 

5.6- Zebrane przedmioty, które ludzie wyrzucili.

 

Musisz zarządzać przypadkiem przedmiotów, które ludzie wyrzucili i które odbierasz podczas spaceru, takich jak rzeczy kupione, otrzymane lub oferowane. Przedmioty te mogą stanowić otwarte drzwi. Aby to zrobić, musisz oczyścić je wszystkie przez Krew Jezusa Chrystusa, zanim ich użyjesz. Pamiętajcie, że niektóre z tych rzeczy to pułapki ustanowione przez świat ciemności. Ponieważ w tym przypadku nie jest to kradzież, możesz anulować wszystkie wykonane na nich zaklęcia i używać ich bez niebezpieczeństwa.

 

5.7- Rzeczy które należą do Ciebie.

 

Zawsze powinieneś się modlić i zakrywać krwią Jezusa wszystkie rzeczy, które do ciebie należą. Wśród rzeczy które agenci szatana zbierają bardzo często, mamy: krew, nasienie mężczyzn, zdjęcia, włosy, paznokcie, sukienki, bieliznę, buty, skarpetki itp. Ale kiedy są w stanie złapać wszystko, co należy do nas, rzeczy te służą im jako punkt kontaktowy i, w których mogą dokonywać zaklęć przeciwko nam. Więc kiedy się modlisz, nie ograniczaj się tylko do tego, co wymieniłem powyżej. Pokryj wszystkie swoje przedmioty trzymane w świecie szatana, na których Sataniści uczynić Incantations przeciwko Tobie z drogocenną krew Pana Jezusa Chrystusa. Zniszczyć te przedmioty przez ogień Boga i anulować wszystkie zaklęcia, które ci szataniści byli już w stanie zrobić przeciwko tobie.

 

Pozwól mi wrócić do niektórych elementów cytowanych powyżej, takich jak krew, sperma ludzka, paznokcie i włosy.

 

Uważaj, że nie pozwalasz, aby krew spadła gdziekolwiek i za każdym razem, gdy doznałeś urazu, jeśli krew spada, przykryj ją Krwią Pana Jezusa Chrystusa. Kobiety muszą być szczególnie ostrożne za każdym razem, gdy mają menstruację, ponieważ sataniści idą po wszystkie odpady, które często wyrzucają. Jest wielu szatanistów, którzy przechodzą przez śmieci, aby sprawdzić, czy kobiety nie wyrzuciły śmieci z bawełnianych lub sanitarnych ręczników, których używają w okresach menstruacyjnych. A kiedy im się to udaje, robią straszne zaklęcia przeciwko kobietom, które je wyrzuciły. Dlatego jest tak wiele kobiet, które strasznie cierpią na bóle brzucha, niskie bóle rejonie miednicy, skrajnie bolesne okresy, sterylność itp.

 

Od teraz, upewnij się, że nie wyrzucasz tych odpadów tak czy inaczej i nigdzie. A nawet gdy trzeba je wyrzucić, przykryj wszystko Krwią Pana Jezusa Chrystusa, tak, że nawet jeśli szataniści odbierają je, nie będą w stanie ich wykorzystać. Jeżeli w przeszłości byłeś niedbały i cierpisz z powodu jednej z konsekwencji, które właśnie przytoczyłem, nawróć się i poproś Pana o przebaczenie za twoją niewiedzę i za twoje zaniedbanie, to musisz się modlić i odwołać wszystkie zaklęcia, które zostały uczynione przeciwko tobie przez twoją krew lub przez te przedmioty. Anuluj je w imię Pana Jezusa Chrystusa.

 

Mężczyźni muszą być również bardzo ostrożni w kwestii tego, co mogą próbować uzyskać od nich szataniści. Mężczyźni, którzy kiedyś mieli stosunki seksualne z czarownicami, muszą zbadać swoje życie i podjąć działania, jeśli okaże się to konieczne. Bardzo często, kiedy jesteś nieszczęśliwy, aby mieć stosunki seksualne z satanistami, robią wszystko, co możliwe, aby zebrać swoje nasienie w celu dokonania wielkich zaklęć przeciwko tobie i trzymając cię w niewoli na zawsze.

 

Mężczyźni, którzy używają prezerwatyw, są również narażeni na takie ryzyko. Za każdym razem, gdy prezerwatywy są wyrzucane, demony zbierają je i robią straszne zaklęcia przeciwko życiu tych, którzy ich używali. To jest powód, dla którego wielu mężczyzn cierpi nie wiedząc, co się z nimi dzieje, nie znając nawet pochodzenia ich cierpień.

 

Jeśli znajdziesz się w tej kategorii, zareaguj natychmiast. Poproś Pana o przebaczenie za twoją winę i poproś Pana, aby odwołał wszystkie zaklęcia, które zostały dokonane na tobie przez twoją sperma. Wiedz również, że szataniści zawsze robią wszystko, co możliwe, aby ukraść małe rzeczy należące do ciebie, takie jak kamizelka, bielizna lub inny mały przedmiot należący do ciebie, którego używają, aby zrobić zaklęcia przeciwko tobie.

 

5.8- Przypadek mężczyzn, którzy mają czarownice jako żony.

 

Przypadek mężczyzn, którzy wyszli za mąż za czarownice jest najgorszy. Czarownice te mają cały czas na wykonywanie zaklęć na swoich mężach i mają pełną swobodę, aby zebrać wszystko, czego potrzebują, aby odnieść sukces w każdym zaklęceniu, które chcą wykonać. Dlatego zwykle bardzo trudno jest uratować tych ludzi. Nawet dla tych, którzy są chrześcijanami, walka o powrót do Chrystusa jest zazwyczaj bardzo trudna.

 

Dla chrześcijańskich mężczyzn, którzy mają czarownice jako żony, ich przypadki są zazwyczaj tak straszne, że zazwyczaj nie zdają sobie sprawy z powagi niebezpieczeństwa, które ich otacza. Ich żony czarownice tak związali ich swoimi zaklęciami, że nawet gdy im pokazują, że ich żony czarownice, są zamiast tego biorą na siebie ochronę swoich żon. Czasami wszyscy wokół nich widzą i ubolewają nad obrzydliwymi pracami swoich żon, a są jedynymi, którzy nic nie widzą, ponieważ są całkowicie związani i przywiązani. Ogólnie rzecz biorąc, kiedy próbujecie pomóc takim braciom, mówiąc im, że ich żony są prawdziwymi czarownicami, stajecie się ich wrogami, a prace ich żon są widoczne dla wszystkich.

 

Jest to wielka wojna, aby Dzieci Boże walczyły: pościć i modlić się o prawdziwe Dzieci Boże, które mają czarownice jako żony. Powinnaś się modlić, by zerwać łańcuchy i ogniwa, które trzymają tych braci w niewoli. Powinieneś zniszczyć klatki, w których są zamknięte (ponieważ wiele z nich jest po prostu dobrze zamkniętych w szatańskich klatkach). Nie zdziwcie się więc, że ukochani widzą poziom uporu i ślepoty braci, którzy mają czarownice jako żony. Są związani i całkowicie ślepi. Kiedy bronią żon czarownic, nawet nie wiedzą, co robią. Tylko wtedy, gdy wyzwolenie ma miejsce, a ich oczy otwarte, uświadamiają sobie, że byli związani i całkowicie przywiązani.

 

Wojny duchowej na tym poziomie polega zatem na niszczeniu dzieł tych kobiet czarownic, poprzez walkę, jak nas właśnie nauczył Pan, poprzez pochłanianie wszystkich ich szatańskich mocy przez ogień Boży i poprzez uwolnienie braci, którzy są jeńcami. Powinieneś potępić te czarownice i ujawnić ich prace. To kolejny bardzo ważny aspekt wojny duchowej. Kiedy czarodzieje zostaną ujawnieni, Bóg niszczy ich plany. Nehemiah 4:15.

 

Jeśli nalegałem na przypadek kobiet czarownic, to dlatego, że są one liczniejsze niż męskich czarownic. To powiedziawszy, nie wolno zaniedbywać sióstr w Chrystusie, które mają mężów czarownic. Jest tak wiele sióstr, które zostały połknięte w czary swoich mężów i w końcu porzuciły Boga. Wojny duchowej, którą walczysz o wyzwolenie braci, którzy są w niewoli czarownic, jest tym samym, co ty musisz walczyć o siostry, których mężowie są czarodziejami.

 

Z tym wszystkim można zrozumieć, dlaczego Pan zaleca, aby mężczyźni, których żony są czarownicami, nie byli mianowani w Przywódcy (starszymi) Kościoła. To dlatego, że ci bracia, pomimo całej swojej gotowości i pragnienia, by służyć Bogu wiernie, nie będą w stanie tego uczynić. Jezebelowie, które mają, zawsze zwrócą je przeciwko Bogu. Ponieważ ci Jezebelowie nigdy nie poddają się słowu Bożemu i nigdy nie wprowadzają słowa Bożego w praktykę, przez swoje uwodzenie i zaklęcia, zawsze nakłaniają swoich mężów do głoszenia tylko takiego rodzaju ewangelii, jaki preferują. I spotykasz pastorów, którzy są gorliwi i szczerze oddani, którzy znają słowo Boże bardzo dobrze, ale którzy nie mogą głosić prawdy. Za każdym razem, gdy chcą uczyć, ich nauki są zawsze rozcieńczane, ze względu na ich Jezebels, którzy kontrolują wszystko. Walka jest naprawdę prawdziwy Ukochana! Jest to główny powód, dla którego dziś jest bardzo mało wykwalifikowanych pastorów. Z tysiąca starszych "Przywódcy Kościoła" (czyli apostołów, proroków, nauczycieli, ewangelistów, pastorów i innych), które istnieją dzisiaj, można znaleźć co najwyżej trzech wykwalifikowanych. To jest powód, dla którego szatan przejął kontrolę nad kościołami. Teraz znasz czas, w którym żyjemy. Chwalmy Pana!

 

Pozwól, że dam ci kolejny element rozeznania. Jeśli chcesz znać Jezebelowie, które są pośrodku Ciebie, powinieneś głosić, że szminki są dozwolone, że kobiety nie muszą przez cały czas zakrywać włosów, że kobiety mogą używać wszystkich możliwych produktów do transformacji włosów, że makijaż musi być tolerowany itp. i usłyszysz, jak głośno krzyczą Amen albo wstają i oklaskują. Składa się na to między innymi liczba rzeczy, które pozwalają nam poznać agentów szatana, którzy są pośród nas. W momencie, gdy powiesz im, że wszystkie szaleństwa są tolerowane, ich reakcje są natychmiastowe, krzyczą z radości. Zgadzają się z tobą i mówią sobie: to jest rodzaj pastora, którego chcemy. Są one tak pobudzone, i zawsze wstać klaskanie, robią głośne dźwięki i zrobić wielkie oznaki, gdy ich rodzaj Ewangelii jest głoszona. Od teraz je rozpoznacie. Nie mogą się ukryć.

 

5.9- Kobiety i Poród

 

Kobiety, które idą do szpitala, aby urodzić, muszą zawsze zwracać uwagę na to, aby pokryć swoją krew krwią Jezusa Chrystusa. I dla was wszystkich którzy odpowiedzieli na wezwanie do oddawania krwi i którzy skutecznie oddali waszą krew, wiedzą, że większość ludzi, którzy zbierają krew, to sataniści, którzy raczej wykorzystują ją do swoich szatańskich operacji. A prawie cała krew zebrana i przechowywana w szpitalach jest kradziona przez satanistów w celu zaopatrzenia ich banków krwi. A kiedy go ukradną, zastępują go fałszywą krwią, tylko dobrze zbezczeszczoną czerwoną cieczą, gotową zanieczyścić tych, w których zostanie przetoczony. Teraz wiesz, co robić w każdym przypadku: pokuty, modlitwa i wojna.

 

Chciałbym ujawnić Państwu inne praktyki szatańskie, które często mają miejsce w szpitalach podczas porodu. Szatańskie położne są używane do zastępowania pana dzieci po porodzie dziećmi demonicznymi, kiedy mają taką możliwość, albo do inicjowania dzieci w czary, gdy tylko urodzą. Robią to, gdy matka jest jeszcze pod wpływem porodu.

 

Generalnie po porodzie czarodzieje te zabierają noworodka do innego pokoju pod pretekstem sprzątania i/lub ważenia dziecka i cieszą bez twojej wiedzy, aby albo zastąpić go demonicznym dzieckiem, które ma zrujnować ci całe życie, albo inicjując go w czary. Ten ostatni jest bardzo częsty. W rezultacie wiele kobiet opuszcza szpital z dzieckiem innym niż to, które urodziło, nie wiedząc o tym.

 

Kiedy uda im się wymienić dziecko, zastępują je dobrze przygotowanym z wyprzedzeniem dzieckiem demonicznym, które zrujnuje ci całe życie. I w tym przypadku prawdziwe dziecko jest zazwyczaj przejmowane przez tych czarodziejów na ofiary z ludzi, które często wykonują. A kiedy nie mogą zastąpić twojego dziecka, robią zaklęcia o dziecku i inicjując je w czary. Znajdujesz się w posiadaniu dziecka czarownicy, które sprawi, że twoje życie stanie się gorzkie.

 

Dlatego też należy organizować się podczas porodu, aby zwiększyć czujność i obserwować dziecko. Musisz upewnić się, że ktoś z twojej rodziny (ojciec lub członek rodziny) jest obecny podczas porodu, aby śledzić twoje dziecko od momentu opuszczenia łona matki do momentu opuszczenia szpitala.

 

5.10- Włosy i paznokcie

 

Mężczyźni, którzy chodzą do fryzjerów po strzyżenie, muszą upewnić się, że pokrywają wszystkie swoje włosy krwią Pana Jezusa Chrystusa. Nawet kobiety, które zaplatają włosy między sobą, muszą podjąć takie same środki ostrożności. Roztropność musi pozostać głównym kluczem. Nigdy nie wiadomo, gdzie niektóre z Twoich włosów mogą skończyć. Zawsze doradzam braciom, aby nauczyli się, jak należy strzyżyć włosy między sobą. To uwalnia ich od możliwości być w obrzydliwych salonach, które są korzystne glebą dla szatana, aby go zaklęć. Powinnaś przyjąć tę samą zasadę ostrożności dla swoich paznokci. Nigdy nie powinieneś ich wyrzucać bez zakrycia ich krwią Jezusa. Kobietom nie trzeba już przypominać, że salony fryzjerskie i manicure pedicure to miejsca satanistyczne, z których muszą uciekać.

 

5.11- Chusteczki jednorazowego użytku

 

Należy również uważać na wszystkie chusteczki jednorazowego użytku, których używasz do wydmuchiwania nosa lub kiedy się pocisz. Czarodzieje zawsze zwracają uwagę na wszystkie te rzeczy, aby przeprowadzić swoje zaklęcia; a dzięki łasce Bożej niektórzy z tych czarodziejów zostali złapani i musieli wyznać swoje obrzydliwe praktyki i swoje złe plany. Dlatego nie należy lekceważyć gróźb szatana i jego agentów. Pamiętaj, aby pokryć z krwią Jezusa nawet swoje pojemniki na śmieci z odpadami domowymi. Obserwuj wszystko, co wyrzucasz, w tym to, o czym nie wspomniałem. Niech Pan otworzy wam oczy na dzieła szatana, abyście byli bardzo czujni!

 

5.12- Zdjęcia

 

Uważaj również na swoje zdjęcia. Niektóre z nich z pewnością mogą krążyć wśród czarodziejów i szamanów. Wszystko, czego teraz potrzeba, to przykrycie krwią Jezusa Chrystusa wszystkich tych rzeczy, które już znajdowałyby się w rękach czarodziejów i w świecie szatana, oraz anulowanie wszystkich zaklęć, które zostały już uczynione w sprawie tych rzeczy przeciwko tobie. Łatwo ci zatem zrozumieć, dlaczego Pan prosi nas, byśmy uciekli przed rzeczami świata. Stanowią dla nas straszne pułapki. Oprócz niektórych obrazów używanych do identyfikacji, wszystkie inne formy obrazów są po to, aby zaspokoić pożądanie oczu i dumę życia.

 

5.13- Dentyści

 

Dla tych z was, którzy kiedykolwiek był u dentystów, aby usunąć zęby, należy pamiętać, że niektóre z tych dentystów-wielkie sataniści; i jak tylko usuwają zęby, są one starannie przechowywać je, ponieważ są one potrzebne im w duchowym świecie, do zaklęć przeciwko tobie. Jeśli zdarzy się, że pójdziesz do dentysty, aby wyjąć jeden z zębów, upewnij się, że zabierzesz zęby ze sobą. Musisz zrobić to samo w odniesieniu do wszystkich innych rzeczy, których nie byłem w stanie przytoczyć.

 

5.14- Stosunki seksualne z satanistami

 

Dla tych z was, mężczyzn lub kobiet, którzy uprawiali seks z satanistami w przeszłości, nie zdziwcie się, że być może byli w stanie wydobyć z was coś, co jest teraz w ich świecie i działa przeciwko wam. Jeśli nadal cierpisz z powodu rzeczy, których wciąż nie rozumiesz, jest to jedna z ścieżek, które musisz wziąć pod uwagę przy swoim wyzwoleniu.

 

5.15- Niebezpieczeństwo zakwaterowania agentów szatana.

 

Właśnie mówiłem o przypadku stosunku seksualnego, ale nie tylko o tym. To ostrzeżenie dotyczy wszystkich, nawet tych, którzy z łaski Bożej nigdy nie odbyli stosunku seksualnego z satanistami. Nawet jeśli grzechy seksualne stanowią dobrą okazję dla satanistów do zebrania tego, czego chcą, aby spowodować cierpienie ludzi, potwory te nigdy nie wahają się podążać innymi ścieżkami, kiedy ścieżka stosunku płciowego została dla nich zamknięta.

 

Jeśli kiedykolwiek gościłeś satanistów, prawdopodobnie jesteś w takiej samej sytuacji. To coś strasznego mieszkać ludzi szatana w twoim domu. W twoim domu, będąc w domu, mają zarówno czas, jak i wolność znalezienia drogi przez dom. Korzystają oni z okazji, aby wykonać zaklęcia na twoich ubraniach, bieliźnie, tak abyś znalazł się w grzechu seksualnym. Mają również czas, aby usunąć niektóre z waszych przedmiotów, które będą dla nich przydatne w ich szatańskim świecie do przeprowadzania zaklęć przeciwko wam. Dlatego pewne rzeczy przytrafiają się Dzieciom Bożym, których ani nie potrafią zrozumieć, ani wyjaśnić. Kiedy mieszkasz z tymi agentami szatana, często zauważasz zniknięcie części swojej bielizny, jeśli jesteś czujny. Kiedy nie mają dostępu do twojej bielizny, biorą inne rzeczy. Ale generalnie szukają bielizny. A kiedy zdołają ukraść niektóre, udaje im się wciągnąć cię w grzechy seksualne przez swoje zaklęcia.

 

Nigdy nie umieszczaj ludzi w swoim domu, chyba że jesteś pewien, że są oni z Boga i w ogóle nie będą stanowić otwartych drzwi w twoim domu. Powinieneś się dobrze modlić i sprawdzać, a jeśli to możliwe, zasięgnąć porady przed przyjęciem ludzi do swojego domu. Kiedy przyjmujesz agentów szatana, ty i twoje gospodarstwo domowe jesteście w niebezpieczeństwie. Oprócz zaklęć, które ci agenci szatana robią na twoich ubraniach i przedmiotach, ci sataniści robią również wiele zaklęć na jedzenie, które jesz. A kiedy mają dostęp do kuchni i mają możliwość gotowania dla Ciebie, Twój przypadek staje się poważniejszy. Mieszają twoje jedzenie ze wszystkimi możliwymi zanieczyszczeniami, aby cię zainicjować. A kiedy ci ludzie są w twoich domach, naprawdę uwielbiają przygotowywać jedzenie, jakby ci pomagać, podczas gdy oni po prostu szukają strategicznych miejsc do działania.

 

Wiedz bardzo dobrze, że jeżeli gościsz satanistów, to jest to dla twojego własnego nieszczęścia; jeżeli gościsz ich, to na własne ryzyko. Jeśli cenisz swoje życie i swoje zbawienie, nigdy nie podejmuj ryzyka zakwaterowania satanistów w swoim domu i nigdy nie wpadnij w pułapkę litości nad satanistami. To straszna pułapka dla ciebie. Wśród tych agentów szatana, niektóre okazują się być tak uprzejme, aby wpłynąć na ich zakwaterowanie, inni wiedzą, jak przyciągnąć litość na nich, wszystkie mające na celu wpływ na Ciebie, aby je zakwaterowanie. Ostrożnie! Ostrożnie! Ostrożnie! Wykonywanie gościnności bezkrytycznie jest straszna pułapka; bezkrytycznie sprawując liberalność jest również straszliwą pułapką. Jeśli musisz prowadzić działalność szpitalniczą, liberalną lub charytatywną, upewnij się, że przed podjęciem działań zbierzesz wszystkie elementy rozeznania. Nauczyłem już dzieci Boga, aby nigdy nie przyjmowały ludzi bez konsultacji z ich przywódcami lub starszych (Przywódcy Kościoła), którzy powinni mieć więcej rozeznania niż oni. Ci, którzy przestrzegają tych instrukcji, uciekają przed niebezpieczeństwami, a ci, którzy nie przestrzegają tych instrukcji, zbierają owoce.

 

W równym stopniu powiedziałem sługom Bożym, aby byli bardzo czujni i bardzo surowi wobec ludzi, którzy pomimo wszystkich instrukcji wkradają się do różnych domów i próbują przekonać nieświadomych braci, aby ich zakwaterowali, lub aby zakwaterowali ich dzieci bez zgody przywódców i starszych (Przywódcy Kościoła). Kiedy spotykasz ludzi, którzy decydują się naruszyć wszystkie środki ostrożności, których nauczyliśmy i robią, co im się podoba, po prostu wiedz, że nie są niczym innym, jak tylko agentami szatana. Osoby takie nigdy nie będą stosować się do instrukcji, których udzielamy, ponieważ instrukcje te mają na celu uniemożliwienie im działania. A ponieważ muszą działać, zawsze znajdują powody, aby naruszyć instrukcje. A gdy zostaną złapani, albo usprawiedliwiają to faktem, że nigdy nie wiedzieli, albo że nie rozumieli dobrze instrukcji, albo że uważali, że środki są przeznaczone dla osób z zewnątrz. Cokolwiek by to nie było, zawsze znajdą powód, by popchnąć cię do snu. Nie zapominaj, że szatan jest ojcem kłamstw, a jego agenci przodują w sztuce kłamstwa. I dają one tak przekonujące argumenty, że popychają cię do zamieszania i wątpliwości co do siebie. Nie wahaj się i wyrzućcie tych ludzi ze Kościoła.

 

5.16- Zwierzęta–demonów

 

Sataniści również często wykorzystują zwierzęta do ataku na nas. Robią to zazwyczaj wysyłając węże w ludzkich toaletach lub w domach, komary do ssania krwi, myszy w domach, muchy do zatruwania jedzenia ludzi, pszczoły, ptaki, stonogi, krocionoga, karaluchy i inne owady w domu. Te zwierzęta nie są normalnymi zwierzętami, ale demonami. Kiedy używasz produktów chemicznych do zabijania tych zwierząt, lub nawet gdy ustawiasz przeciwko nim normalne pułapki, nigdy nie uda Ci się ich zabić, ponieważ nie są to zwierzęta normalne.

 

Tylko dzięki mocy Boga, w imię Jezusa Chrystusa, demony te mogą być pokonane. Czasami cała dzielnica lub wielki region jest atakowany albo przez myszy, albo przez karaluchy lub komary, a wszelkie próby ich eliminacji są bezskuteczne. Tylko poprzez wojnę duchową możesz je pokonać.

 

Jak tylko zauważysz pojawienie się tych podejrzanych zwierząt w Twoim domu, nie zaniedbuj ich, inaczej będziesz tego żałować. Musisz walczyć z nimi na czas i z powagą. Módlcie się i konsumujcie wszystkie te zwierzęta przez ogień Boży, i oczyszczajcie swój dom Krwią Jezusa. Wiedz, że czasami możesz używać oleju do modlitwy i namaszczania swoich domów.

 

Sataniści wysłać te małe demony do domów z kilku powodów: ssania krwi, defileing miejsc, zatruwanie żywności, tworzenie chorób, i kradzież rzeczy; (Dlatego wiele osób zauważy rzeczy znikają w swoich domach, i zaczynają podejrzewać wszystkich w zaburzeniu).

 

Wysyłają też te demony, by nas szpiegowały, obserwowały na nas i słuchały naszych rozmów. Wielu samych satanistów ma również możliwość przekształcenia się w wszelkiego rodzaju zwierząt, aby wejść do naszych domów. Głównym celem jest to, co przytoczyliśmy powyżej. Obecność sów, nietoperzy i innych dziwacznych zwierząt wokół koncesji, wyjaśnić to. Bądź czujny!

 

Dlatego trzeba się obudzić, jeśli chodzi o wojnę duchową i nie pozwalać szatanowi i jego agentom na wykorzystywanie twoją naiwności w tej dziedzinie. Módlcie się i zniszczcie wszystkie te zwierzęta ogniem Boga, w imię Jezusa, i nieustannie oczyszczajcie i osłaniajcie wasze domy krwią Jezusa. Nie zapominajcie też zawsze zakrywać waszej komunikacji i wszystkich waszych rozmów z krwią Jezusa.

 

6- INNE UWODZENIA, KTORYCH NALEZY UNIKAC

 

Są inne uwodzenia, których należy unikać. Wielu czarnoksiężników w Nigerii pogrążyło się w produkcji tego, co uwodząco nazywają filmami religijnymi. Twierdzą oni, aby eksponują i odsłonić dzieła szatana w tych filmach. Nie wpadajcie w ich pułapki; wiele z tych filmów to filmy o czarnoksięstwie, nie nakręcone po to, by potępiać czary, ale dobrze pomyślane, by pokalać i inicjować tych, którzy je oglądają. Są prawdziwymi inicjatorami czarów. Powinniście być więc bardzo ostrożni w przypadku tych szatańskich filmów granych i nazywanych filmami religijnymi. A te filmy najechały dziś na rynki.

 

To samo dotyczy ksiąg świadectw tak zwanych starożytnych satanistów. Prawie wszyscy ci mężczyźni, których nazywasz "byłymi" satanistami, są tylko aktywnymi satanistami. Wierzysz, że są starożytni, ponieważ twierdzą, że żałowali i nawrócili. W ogóle nie daj się uwieść. Są to przeważnie wilki w przebraniu. Złożyli oni pompatyczne i groteskowe świadectwa, aby udało im się uwieść jak najwięcej osób. Wielu z nich nigdy nawet nie zrobił pozory udawał pokuty. To tylko dobrze rozwinięty plan szatana i straszna pułapka przeciwko Dzieciom Bożym.

 

Nawet gdy czytasz świadectwa niektórych z nich, z pewnym rozeznaniem, od razu rozumiesz, że są to prawdziwe demony. I wierzyć, że demon odpokutował, to bycie naiwnym. Nie powinieneś pozwolić się znowu uwieść i nigdy więcej nie wpaść w pułapki tych potworów. Kiedy czytasz ich zeznania, wyciągnij z nich to, co może być dla Ciebie użyteczne w środku, ale nigdy nie wpadnij w pułapkę podążania za nimi.

 

7- JAK ZYC JAKO ZDOBYWCA

 

7.1- Posłuszeństwo

 

Jedyną prawdziwą tajemnicą zwycięstwa w walce duchowej jest posłuszeństwo Słowu Bożemu. Wszystko, co dalej wyjaśnię na ten temat, zostanie podsumowane jednym słowem: Posłuszeństwo. Dzieci Boże, które wybrały posłuszeństwo słowu Bożemu i które postępują zgodnie ze słowem Bożym, nieustannie zwyciężają w prowadzonej przez siebie wojnie. Pan powiedział nam wszystko w swoim słowie, ale często nie zwracamy na to uwagi. Czasami nie rozumiemy dobrze, czego Pan od nas oczekuje, czasami nie jesteśmy gotowi całkowicie poddać się Bogu, czasami nie chcemy wyrzec się siebie i naszego własnego życia, czasami jesteśmy uparci, czasami pozwalamy się uwieść fałszywym rozumowaniem. Dlatego wojna duchowa jest dla nas bardzo skomplikowana i dlatego czasami nawet szatan zwycięża nad nami.

 

7.2- Modlitwa

 

Aby żyć jako zdobywca, każde dziecko Boże potrzebuje prawdziwego życia modlitewnego. Kiedy twoje życie modlitwy nie porusza się dobrze, czujesz to. Nie potrzebujesz nawet kogoś, kto powiedziałby ci, że twoje życie modlitewne nie idzie dobrze. Tylko w modlitwie każde dziecko Boże ćwiczy swoją wojnę i prawdziwe życie modlitewne jest również prawdziwym życiem wojennym. I ta walka jest tą, którą każde dziecko Boże ma prowadzić. Musisz żyć prawdziwym życiem modlitewnym i pilnować, aby twoje dzieci i wszyscy ci, którzy są pod twoją władzą, żyli prawdziwym życiem modlitwy. Musisz zawsze modlić się, modlić się wszędzie, modlić się za wszystko i modlić się bez przerwy, tak jak nakazał nam Pan

 

7.3- Wstawiennictwo

 

Każde dziecko Boże musi rozwijać ciągłe życie w wstawiennictwie. Wstawiennictwo się tylko wtedy, gdy jesteśmy szczęśliwi, i porzucanie wstawiennictwa, gdy sprawy nie idą tak, jak chcemy, jest niebezpieczne. Kiedy się nie wstawiam, znajdujemy się w sytuacji słabości przed szatanem.

 

Musimy wiedzieć, jak wykorzystać dar mówienia w językach, który Pan nam dał. Wojna duchowa powinna być prowadzona w inteligencji, ale także w językach. Dlatego powinieneś modlić się inteligentne, ale także bardzo dużo w językach.

 

7.4- Na czczo

 

Prawdziwe dziecko Boże musi czerpać przyjemność z postu i pościć swobodnie przez cały czas, a to z radością. Post jest integralną częścią naszego życia duchowego i bez niego nie możemy się obejść. Życie chrześcijańskie bez postu jest bezsensowne. Wiedz, że agenci szatana, aby mieć zwycięstwo nad nami, spędzać dużo czasu na czczo, a na ogół, sataniści spędzają więcej czasu na czczo niż chrześcijanie.

 

Na tym poziomie udzielę ci kilku innych elementów rozeznania. Z tym znakiem, będzie można rozpoznać inne wilki w odzieży owczej, można spotkać kilka tak zwanych sług Bożych, którzy poprzez szatańskie nauki, zachęcać dzieci Boże nie pościć. Spotkałem dwie grupy:

 

Pierwsza grupa wypacza przesłanie Izajasza 58 i uczy dzieci Bożych, że post w oczach Boga nie oznacza powstrzymywania się od jedzenia, ale raczej czynienie dobra i unikanie grzechu. Dodają, że jeśli spędzasz dzień np bez kłamstwa, to dlatego, że pościłeś "kłamstwo" tego dnia, a jeśli spędzasz dzień bez kradzieży, pościłeś "kradzież" tego dnia i tak dalej. I chociaż te czarodzieje są mówią takiego bzdury, złapiesz je na czczo za każdym razem. Te agenci szatana poszczą, aby zwiększyć swoją siłę i zwycięstwo nad ludem Bożym, leżąc dla dzieci Bożych, że post nie jest już potrzebny.

 

Druga grupa zniekształca znaczenie słowa Bożego i łączy na ich korzyść fragmenty z Mateusza 9:15 i Mateusza 28:20.

 

Mateusza 9:15 "I rzekł im Jezus: Izali się mogą synowie łożnicy małżeńskiej smęcić, póki z nimi jest oblubieniec? Ale przyjdą dni, gdy od nich będzie oblubieniec odjęty, a tedy pościć będą."

 

Mateusza 28:20 ".... A oto Jam jest z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Amen."

 

Z jednej strony mówią, że Jezus powiedział, że gdy pan oblubieniec jest tam, przyjaciele pana młodego nie muszą pościć. A z drugiej strony mówią, że Jezus powiedział, że jest z nami zawsze. Wniosek, nie powinniśmy pościć.

 

W ten sposób rozpoznajesz agentów szatana. Przez ich przebiegłe sposoby, powodują dzieci Boże nieposłuszeństwo Bogu jako ich ojciec diabeł spowodował Adam nieposłuszeństwo Bogu. A kiedy jesteście nieposłuszni Bogu, to ty jesteś tym, który oczywiście przegrywa.

 

Umiłowani przez Pana zrozumieliście, nigdy więcej nie wpadniecie w pułapki tych synów zatracenia i nie pozwólcie, aby obżarstwo przeszkodziło wam w zdobyciu wielkich zwycięstw dla Pana. Musisz pościć, musisz pościć regularnie i i musisz czerpać przyjemność z postem. Musisz być w stanie pościć przez kilka dni, ku chwale Pana.

 

7.5- Wyrzec się siebie

 

"Tedy rzekł Jezus do uczniów swoich: Jeźli kto chce iść za mną, niechajże samego siebie zaprze, a weźmie krzyż swój, i naśladuje mię!" Mateusza 16:24.

 

Jednym z kluczy do duchowego zwycięstwa jest samozaparcie. Dopóki nie zaprzeczacie sobie, dopóty dopóki chcecie żyć dla siebie i dopóki chcecie żyć według własnej woli, dopóty zwycięstwo w duchowej walce jest prawie bez nadziei dla was. Jest cena do zapłacenia za wszystko, co jest ważne. Każde zwycięstwo ma swoją cenę, bądźcie gotowi ją zapłacić. Kiedy dziecko Boże zaprzecza samemu sobie, wojna staje się dla niego bardzo łatwa, ponieważ Pan zawsze da mu zwycięstwo.

 

7.6- Wiara

 

Wiara jest kluczowym elementem wojny duchowej. Wojna duchowa jest wojną, która przeciwstawia nas światu, którego nie widzimy i wrogom, z których większość jest dla nas niewidzialna. Dlatego tylko dzięki wierze możemy prowadzić duchowe działania wojenne. I aby spodziewać się zwycięstwa w tej wojnie, są dwa ważne niebezpieczeństwa, których należy unikać: Duma, arogancja i strach.

 

Musimy unikać wpadania w dumę i arogancję wierząc, że szatan jest bezwartościowy, a my chodzimy po szatanie według własnego uznania. Nie daj się zwieść, szatan wcale nie jest słaby. Szatan jest silny, dużo silniejszy niż możesz sobie wyobrazić. Fałszywe nauki sprawiały wrażenie, że szatan był już martwy, albo że leży, czekając, że każdy, aby każdy, kto wymawia imię Jezusa, deptał po nim. To nie jest prawdą. Jeśli zamierzasz odnieść zwycięstwo nad szatanem w działaniach wojennych, przede wszystkim musisz zrozumieć, że szatan jest znacznie silniejszy od nas.

 

Dlaczego więc mamy zwycięstwo nad szatanem, skoro jest od nas silniejszy? To dlatego, że Jezus Chrystus, który mieszka w nas, jest silniejszy od szatana. Więc zawsze pamiętaj, że nie jesteśmy silniejsi od szatana, ale Jezus Chrystus w nas jest silniejszy od Niego. To nasz Mistrz i Pan Jezus Chrystus jest silniejszy od szatana i to On daje nam zwycięstwo nad szatanem. To nie my, jako jednostki, jesteśmy silniejsi od szatana. Nigdy nie zapominaj o tym, kiedy walczysz, inaczej duma spowoduje twoją ruinę.

 

"Wy z Boga jesteście, dziateczki! i zwyciężyliście ich; iż większy jest ten, który w was jest, niż ten, który jest na świecie." 1Jana 4:4.

 

Przeszedłem przez jakieś sekty zielonoświątkowców, gdzie pastorzy szatana prowadzą dzieci Boga do żartu z szatanem każdego dnia, powodując, że podczas skoków cały czas śpiewają śmieci. Słyszy się je w dużych liczbach krzycząc: "Zabijemy szatana boom boom...." I kiedy krzyczą, wykonują wielkie ruchy ręki jak ludzie trzymający broń. I są tak szczęśliwi, że mogą zabić szatana boom boom.... A kiedy pytasz tych, którzy zabijają szatański boom, odkrywasz, że nie są nawet ochrzczeni w wodzie. Oznacza to, że ci pasterze agenci Szatana prowadzą pogan, aby zabić Szatan Boom... Więc zrozumieć, że jest to teatr, że ci czarodzieje bawią się z szatanem, aby eksponują życie kilku dzieci Bożych, które nadal są pośród nich.

 

Nawet my, dzieci Boże, nie jesteśmy w stanie zabić szatana, ale dla tych synów buntu, to niewierzący są w stanie zabić szatana, a nawet zabić go tak łatwo, tylko przez ruch ust i rąk. Zabawne jest to, że każdego dnia ci głupcy zabijają szatana, jednak każdego dnia szatan zawsze tam jest. Zawsze mówię im, że na szczęście dla nich sam szatan wie, że po prostu dobrze się z nim bawią. Gdyby potraktował je poważnie przez chwilę, zniszczyłby je.

 

Spotkałem też innych gorliwych ludzi, którzy zamiast zabijać szatański boom boom, raczej spędzają czas tupiąc na szatanie, depcząc szatana, naciskając mocno pięty na ziemię. Nauczono ich, że szatan jest pod ich obcasami i depczą po nim. Ukochany, ignorancja zabija.

 

W ten sam sposób, w jaki musimy unikać popadania w dumę, kiedy walczymy z szatanem, podobnie musimy unikać wpadania w pułapkę strachu. Jeśli chcesz odnieść zwycięstwo w działaniach wojennych, musisz zrozumieć, że szatan jest bezsilny w imię Jezusa.

 

Powiedzenie, że szatan jest silniejszy od nas, nie czyni go innym Bogiem. Szatan jest niczym innym jak próżnością przed naszym Bogiem i Zbawicielem Jezusem Chrystusem. Choć silny w odniesieniu do człowieka, szatan jest prostym stworzeniem w oczach Boga. A kiedy liczymy na Boga, by walczyć z szatanem, pokładając naszą wiarę w Bogu, w imię Jezusa Chrystusa, Jego Syna, depczemy szatana i całą jego moc.

 

Więc, ukochany, nigdy nie wpadnij w pułapkę, drżenia przed szatanem, i nigdy nie powinieneś również podejmować ryzyka konfrontacji z szatanem, nie mając pewności, że Pan jest z tobą. Kiedy pokładamy wiarę w Jezusie podczas wojny, zwycięstwo jest zapewnione. Tak więc, gdy walczymy, musimy zawsze mieć wiarę, że jeśli nasz Mistrz i Pan Jezus Chrystus jest dużo silniejszy i większy od szatana, to w Jego imieniu jesteśmy więcej niż zdobywcami. Musisz być świadomy mocy imienia Jezusa Chrystusa i krwi Jezusa Chrystusa.

 

7.7- Oczyszczanie

 

Aby spodziewać się zwycięstwa w wojnie, musisz obawiać się Boga i dążyć do uświęcenia. Aby całkowicie uciec przed atakami szatana i jego armii, musisz prowadzić życie bez wyrzutów. Z tego powodu, z jednej strony, należy oczyścić swoje życie uciekając przed grzechem i wyznając swoje grzechy, jak je popełnić, a z drugiej strony, należy oczyścić swoje domy, usuwając z domów wszystko, co działa jak otwarte drzwi dla szatana. Lista wielu z tych rzeczy jest podana powyżej.

 

Nie pozwól, aby poganie robili cokolwiek w twoim domu, pod pretekstem, że przez pewien czas są zakwaterowani w twoim domu. Wszyscy, którzy wejdą do twojego domu, muszą podporządkować się prawom twojego domu. Na przykład, nie powinieneś pozwalać, aby niewierzący oglądali telewizję w twoim domu, wiedząc, że jest to abominacja. Nie należy pozwalać pracownikom (hydraulikom, elektrykom itp.) palić w domu. W ten sam sposób, że można uniknąć zanieczyszczone domu, nie należy pozwolić tym, którzy przychodzą do domu, aby go zanieczyszczone. Utrzymuj swój dom w czystości i z dala od wszelkich skaz, splamionymi.

 

Nie zapominajmy, że w starym przymierzu Pan zawsze był zły na swój lud z powodu rzeczy, które były skazane na zniszczenie, z powodu zakazanych obiektów.

 

"Nie wnośże obrzydliwości w dom twój, abyś się nie stał przeklęstwem, jako i ona; wielce się nią brzydzić będziesz, i bardzo ją sobie obmierzysz, ponieważ przeklęstwem jest." 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa 7:26.

 

Czasami zastanawiamy się, jak dowiedzieć się, czy ten czy inny obiekt w naszych domach może służyć jako otwarte drzwi. Odpowiedź jest prosta: usuń z domu każdy przedmiot, który nie służy ci w żaden sposób, to znaczy wszystko, co nie dodaje niczego do twojego życia duchowego lub fizycznego. Jeśli trzymasz się rzeczy tylko po to, by zaspokoić pożądliwości oczu lub dumę życia, wpadniesz w pułapkę szatana. Biblia nas tego uczy: "Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne; wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje." 1Koryntów 10:23.

 

Powinniście trzymać w swoich domach tylko rzeczy użyteczne i budujące. Od tego momentu, aby zachować obiekt, musisz być w stanie uzasadnić jego przydatność. Na przykład, jeśli ktoś poprosi cię o użycie zegarka na rękę, będziesz mógł mu powiedzieć, natomiast jeśli zostaniesz poproszony o użycie pierścionka, łańcuszka lub innej biżuterii, nie będziesz miał innego usprawiedliwienia niż pożądanie oczu i duma życia, ponieważ te rzeczy są absolutnie bezużyteczne dla ciebie.

 

Jest wielu chrześcijan, którzy noszą pierścienie, którzy postanowili nazwać "pierścionek zaręczynowy". W języku francuskim słowo "obrączka" jest tłumaczone jako "sojusz", co oznacza "przymierze" lub "pierścionek sojusz", co oznacza "pierścień przymierza". Zapytany: Skąd pochodzi ten pierścień przymierza? Pierścień Przymierza w stosunku do czego? A kto przepisał ten "pierścień przymierza"? Nie są w stanie odpowiedzieć. Pokazuje to, w jakim stopniu dzieci Boże straciły rozum. Zamiast być światłem świata, jak powiedział Pan, oni raczej wybierają uczynienie świata swoim światłem. Kopiują świat bez zastanowienia i bez zadawania najmniejszych pytań. Ilekroć chrześcijanie muszą się ożenić, kopiują świat tak, jakby kopiowali Biblię. Za każdym razem, gdy chcą coś zrobić, spełniają światowe standardy. Świat stał się ich najlepszym przykładem do naśladowania. Dla nich Biblia należy do przeszłości, jest przestarzała. "Tak mówi Pan: Drogi pogańskiej nie uczcie się, a zanamion niebieskich nie bójcie się; bo się ich poganie boją. 3Ustawy zaiste tych narodów są wierutna marność…" Jeremijasz 10:2-3.

 

Dzisiaj spotykasz się z kilkoma chrześcijanami, którzy mają w swoim domu posągami i statuetkami. Jak tylko ich zapytają, co oni robią z tymi rzeczami, mówią, że są one po prostu tam, aby udekorować dom, tak jakby demony stały się obiektami dekoracji. A kiedy próbujesz im powiedzieć, że trzymają demony w domu, niektórzy mówią, że wszędzie widzimy demony. Jeśli chcesz udekorować swoje domy, jako dzieci Boże, nie potrzebujesz posągów, nie potrzebujesz ani ustaw, ani sztucznych kwiatów, ani obrazów i innych światowych rzeźb; potrzebujesz tylko słowa Bożego. Jeśli chcesz żyć jako zdobywca, nie powinieneś żyć w swoim domu z żadnym przedmiotem, który może służyć jako otwarte drzwi dla szatana.

 

"Przetoż złóżcie te słowa moje do serca waszego, i do umysłu waszego, a uwiążcie je na znak na rękach waszych, i niech będą jako naczelniki między oczyma waszemi. 19A nauczajcie ich synów waszych, rozmawiając o nich, gdy usiędziesz w domu twym, i gdy będziesz w drodze, i gdy się układziesz, i gdy wstaniesz. 20Napiszesz je też na podwojach domu twego, i na bramach twoich." 5Mojżeszowa - Powtórzonego Prawa11:18-20.

 

Jest też wielu, którzy przechowują w swoim domu zdjęcia zmarłych ludzi, a nawet zdjęcia zwłok i trumny; czasami filmy z ceremonii śmierci, z obrazami trupów. Kiedy pyta się ich, dlaczego zatrzymują te przedmioty, mówią, że są one wspomnieniami. Z tym nie różnią się od katolików, czy innych pogan, którzy od czasu do czasu udają się na cmentarze, aby płakać, lub "medytować", jak to mówią.

 

Aby żyć zwycięsko, musisz zrozumieć pojęcie próżności świata i rzeczy świata. Wiedz, że świat przemija, z całą swoją próżnością. Zapraszam do przeczytania i studiowania ze mną książki "Kaznodziei Salomona"

 

Kiedy wynajmujesz lub kupujesz dom, módl się i pokryj każdy pokój domu krwią Jezusa. Sataniści robią straszne zaklęcia na ścianach, na ziemi lub w jakimkolwiek innym miejscu domów, w których mieszkali. Jeśli przyjdziesz po tych satanistów i wprowadzić i zajmują pomieszczenia, nie niszcząc dokonanych tam zaklęć, z pewnością będziesz cierpieć. To samo dzieje się, jeśli kupujesz samochód lub inne meble lub nieruchomości.

 

Na ten temat dam wam dwa małe świadectwa, które Pan dał nam łaskę do życia. Pierwsza dotyczy przypadku rodziny chrześcijańskiej, która miała nowy domu. Ta rodzina przeniosła się ze starego domu do nowego z wielką radością, ponieważ nowy dom był większy niż stary, a także czystszy. Kiedyś w nowym domu, rodzina ta napotkała wiele niezwykłych trudności i problemów, których nie byli w stanie wyjaśnić. Rodzina już się nie dogadywała, żona i mąż kłócili, zachowanie dzieci stało się irytujące. Próbowali się modlić i walczyć, ile się dało, ale ze zbyt małym sukcesem. Przeżyli to piekło przez kilka lat.

 

Pewnego dnia, nie wiedząc naprawdę dlaczego, wpadli na pomysł, by wyremontować dom. Ściany były pokryte tapetą. Zamiast umieszczania farby z powrotem na tapetę, jak to często ma miejsce, wolały usunąć tapetę ze ściany. Wtedy odkryli nieoczekiwane. Ściany domu zostały wygrawerowane dużymi zaklęciami, graffiti i innymi obrazami szatańskimi. Wszyscy byli zdumieni. Ponieważ wiedzieli, że w moich naukach podkreślałem duchową walkę, zadzwonili do mnie i powiedzieli: "Przyjdź i zobacz dowód nauki, którą zawsze dajesz ludowi Bożemu". Poszedłem tam i to, co zobaczyłem, zszokowało mnie. Chociaż czas poświęcałem na nauczanie duchowych działań wojennych, nigdy nie wyobrażałem sobie, że zobaczę to, co widziałem tego dnia.

 

Sataniści, którzy zajmowali ten dom, zanim wyprowadzili się z tego domu, starali się tworzyć zaklęcia na ścianach i starannie zakrywać ściany dobrą tapetą. Następnie na tapetę nałożyli farbę, dzięki czemu dom stał się dobrze udekorowanym, czysto i porządnie domem. Dom był tak czysto i porządnie, że nikt nie musiałby chcieć go przemalowywać. I nawet jeśli zdecydujemy się przemalować ten dom z prostego pragnienia zmiany koloru farby, nic nie może popchnąć kogoś do usunięcia pięknej tapety ze ściany całkowicie. Więc to była pułapka, która miała zostać, dopóki ten dom nie zostanie zniszczony.

 

To właśnie dzięki łasce Boga ten szatański montażu został odkryty. W tym miejscu i w tym domu toczyliśmy poważną wojnę duchową; wszystkie te zaklęcia i wszystkie pakty, które wiązały ten dom ze światem ciemności, zostały zniszczone. Potem modliliśmy się za tę rodzinę. Przemalowali dom, aby usunąć wszelkie ślady tych zaklęć, i całkowicie odnowili dom. Po tym znów odzyskali spokój i normalne życie, po kilku latach niezasłużony Kalwarii. Pozwala ci to zrozumieć, że źródła niektórych problemów, które masz, są tak ukryte, że odkrycie ich wymaga jedynie łaski Bożej.

 

Drugie zeznanie dotyczy przypadku czarownicy znanej nam w przeszłości. Ta czarownica przyszła do nas rzekomo po to, by oddać swoje życie Chrystusowi. Została zakwaterowana przez siostrę Zgromadzenia. Pan objawił nam, że była szatanistką na misji w Kościele i że nie miała zamiaru odpokutować, a my ją wypędziliśmy. Poszła do schroniska, w którym rząd tymczasowo zakwaterował bezdomne kobiety. Tak się składa, że jedną z osób odpowiedzialnych za ten dom była siostra w Chrystusie, która nas znała. Kiedy ta czarownica przybyła do tego domu, siostra poinformowała mnie o tym i ostrzegłam ją o pułapce, jaką ta czarownica ustawia. Ona następnie zorganizowała dla tego czarownica być monitorowane, a także w celu zapewnienia, że nie trwało długo w tym domu.

 

Kilka dni później dom odesłał tę czarownicę, a pokój oddano innej kobiecie. Nowa kobieta weszła do tego pokoju, a następnego dnia znaleziono ją martwą. Popełniła samobójstwo. Czarownica, przed wyjściem, zrobiła zaklęcia w pokoju i zostawiła tam swoje demony, aby zabić następną osobę, która zajmie pokój. Niestety, ta nowa kobieta, która nie miała Jezusa Chrystusa, a która nie znała duchowej walki, była ofiarą wszystkich zaklęć, jakie czarownica uczyniła w pokoju przed wyjazdem.

 

Główną lekcją, którą należy wyciągnąć z tych świadectw jest to, że kiedy wprowadzasz się do nowego domu, na stałe lub tymczasowo, takiego jak hotel, zajazd lub dom, poważnie podejmujesz walkę duchową i upewnij się, że zniszczysz wszystkie zaklęcia dokonane w tym miejscu i wszystkie złe duchy, które tam są, zanim się osiedlisz. Nigdy nie osiedlaj się w nowym miejscu bez przeprowadzenia poważnej walki duchowej.

 

7.8- Rozdzielenie

 

Jeśli chcesz odnieść sukces w swoim życiu duchowym, trzeba oderwać się od tych wszystkich, kto jest dla ciebie przeszkodą, i od tych wszystkich, kto jest dla ciebie powodem do upadku. "Kto nie jest ze mną, przeciwko mnie jest; a kto nie zbiera ze mną, rozprasza." Łukasza 11:23.

 

Nauczanie o separacji, które zawsze jest dla nas bardzo trudne do zaakceptowania, jest jednym z kluczy do sukcesu w walce, którą szatan wyrusza przeciwko nam codziennie. Być oddzielonym od nieobrzezanych, od rebeliantów do słowa Bożego, od tych, którzy walczą z prawdą, od uwodzicieli i innych wrogów Boga, to po prostu posłuszeństwo Bogu.

 

Jako dzieci Boże, mamy obowiązek kochać rzeczy, które sam Bóg kocha i nienawidzić wszystkiego, czego Bóg nienawidzi. Mamy obowiązek widzieć rzeczy tak, jak widzi je sam Bóg i oceniać rzeczy tak, jak Bóg je ocenia. Musimy zaakceptować to, co mówi Bóg, nawet jeśli nie jesteśmy szczęśliwi. Musimy rozumieć rzeczy według Boga, a nasze słowa muszą być zdefiniowane według słownika Boga, a nie według słownika świata. Zrozum, że miłość według Boga nie ma nic wspólnego z miłością według świata, że rodzina według Boga różni się od rodziny według świata, a przyjaźń według Boga jest daleka od przyjaźni według świata.

 

"Nie mniemajcie, żem przyszedł dawać pokój na ziemię; nie przyszedłem dawać pokoju, ale miecz. 35Bom przyszedł, abym rozerwanie uczynił między synem a ojcem jego, i między córką a matką jej, także między synową i świekrą jej; 36I nieprzyjaciołmi będą człowiekowi domownicy jego. 37Kto miłuje ojca albo matkę nad mię, nie jest mię godzien; a kto miłuje syna albo córkę nad mię, nie jest mię godzien; 38A kto nie bierze krzyża swego, i nie idzie za mną, nie jest mię godzien. 39Kto by znalazł duszę swoję, straci ją; a kto by stracił duszę swoję dla mnie, znajdzie ją." Mateusza 10:34-39.

 

Bardzo dobrze rozumiemy, że nigdy nie wolno nam mówić o miłości poza Bogiem, czyli poza Jezusem Chrystusem. Przyjaciele Boga są naszymi przyjaciółmi, a wrogowie Boga są naszymi wrogami.

 

"Jestem towarzyszem wszystkich, którzy się ciebie boją, i tych, którzy przestrzegają przykazań twoich." Psalmów 119:63.

 

"Izali tych, którzy cię w nienawiści mają, o Panie! niemam w nienawiści? a ci, którzy przeciwko tobie powstawają, izaż mi nie omierzli? 22Główną nienawiścią nienawidzę ich, a mam ich za nieprzyjaciół." Psalmów 139:21-22.

 

"A on odpowiadając, rzekł do nich: Matka moja i bracia moi są ci, którzy słowa Bożego słuchają i czynią je." Łukasza 8:21.

 

Nasza rodzina składa się zatem ze wszystkich tych, którzy kochają Pana Jezusa Chrystusa z trwałą miłością, a naszymi przyjaciółmi są wszyscy ci, którzy wybrali prawdę, którzy kochają prawdę i żyją w prawdzie. Wiedz, że wszyscy ci, którzy nie znajdują się w obozie Jezusa Chrystusa, stanowią dla nas otwarte drzwi, a szatan może ich użyć w każdej chwili, aby do nas dotrzeć. Z tej liczby masz niewierzących, czarodziejów, zdrajców, hipokrytki chrześcijan (obłudnicy chrześcijan), wszystkich tych, którzy odrzucają prawdę, tych, którzy odrzucają Pana i tych, którzy walczą z prawdą.

 

"Jeźli kto idzie do mnie, a nie ma w nienawiści ojca swego, i matki, i żony, i dzieci, i braci, i sióstr, nawet i duszy swojej, nie może być uczniem moim. 27A ktokolwiek nie niesie krzyża swego, a idzie za mną, nie może być uczniem moim." Łukasza 14:26-27.

 

Musimy oddzielić się od wszystkich tych kategorii osób, a nasze relacje z tymi ludźmi muszą być ograniczone do normalnych relacji, to znaczy relacji wiążących kogoś żyjącego z ludźmi w tym samym świecie. Nie zapominajcie, że jesteście w świecie, ale nie jesteście ze świata. Za każdym razem, gdy ta nauka jest udzielana, są ludzie o twardym sercu, którzy mówią, że są z poganami lub na światowych spotkaniach każdego dnia, ponieważ chcą ewangelizować pogan. To nic innego, jak tylko czyste uwodzenie, ukochana. Nie potrzeba wielu lat, aby ewangelizować tę samą osobę lub tych samych ludzi.

 

Czasami możesz pomagać niewierzącym lub uczestniczyć w niektórych ich działaniach, o ile te rzeczy nie zmuszają cię do kompromisu przed Bogiem. Mogą to być koledzy z klasy, współpracownicy na służbie lub sąsiedzi w sąsiedztwie.

 

"A bądźcie czynicielami słowa, a nie słuchaczami tylko, oszukiwającymi samych siebie." Jakóba 1:22.

 

Unikać komunikacji z czarodziejami lub ludźmi, którzy dobrowolnie buntują się przeciwko Bogu. Kiedy ludzie ochotniczo buntują się przeciwko Bogu, stają się bardzo potężnymi instrumentami w rękach szatana. Wiedzcie zatem, że ci, którzy walczą z prawdą, są niezwykle niebezpieczni.

 

Ci z dzieci Bożych, którzy zakwaterowują niewierzących i agentów szatana, muszą bardzo dobrze zrozumieć, że ludzie ci są wielkimi otwartymi drzwiami dla szatana w ich domach. Ci, którzy są uparci i decydują się na otwarcie takich drzwi, muszą być jednak przygotowani na poniesienie konsekwencji.

 

Wróćmy do pojęcia władzy, aby zobaczyć, jak władza ta jest postrzegana w świecie duchowym. Bóg zna prawa duchowe, a szatan również je zna. Bóg wie, kiedy ktoś jest odpowiedzialny, a szatan też to wie. Za każdym razem, gdy masz upoważnienie do działania w danej sytuacji, Bóg obarcza cię odpowiedzialnością, jeśli nie działasz. I szatan o tym wie. W Ogrodzie Edenu to Ewa zgrzeszyła, lecz Adam nie uciekł przed karą Bożą. Dlaczego? Ponieważ Adam był w pozycji autorytetu i miał obowiązek czuwać nad Ewą.

 

W domu, człowiek jest w pozycji autorytetu, a on ma obowiązek utrzymać dom w porządku, aby zamknąć wszystkie drzwi do szatana. A kiedy to nie jest zrobione, to jest na mężczyźnie, że Bóg ponosi odpowiedzialność. Oznacza to, że zawsze, gdy w domu są drzwi otwarte dla szatana, to osoba, która ma władzę, za którą Bóg ponosi odpowiedzialność. Żonaty kobieta nie jest zatem odpowiedzialny przed Bogiem, gdy mąż odmawia oczyszczenia domu, chyba że ma prawo zrobić to bez odwetu od męża.

 

Tak samo jest w przypadku nieletnich dzieci i tych, które nadal mieszkają pod dachem swoich rodziców. Oni nie są odpowiedzialni przed Bogiem, kiedy ich rodzice odmawiają oczyszczenia domu, chyba że mają prawo zrobić to bez odwetu od swoich rodziców. Kobieta, która nie znajduje się pod władzą (przykrywką) mężczyzny, jest odpowiedzialny za swój dom, a dzieci, które nie znajdują się pod władzą (przykrywką) rodziców, stają się odpowiedzialni za wszelkie otwarte drzwi do ich domu.

 

7.9- Dyskrecja

 

Dyskrecja jest bardzo ważnym elementem walki duchowej. Wiedzcie, że im więcej szatan i jego lud mają informacje o nas, tym łatwiej jest dla szatana i jego ludzi walczących przeciwko nam. Im lepiej znają nasze plany, tym mniej wydajni stajemy się przeciwko nim. Przeczytajmy te przykłady dotyczące żołnierzy Pana, którzy rozumieli znaczenie dyskrecji w działaniach wojennych. Można również medytować następujące fragmenty: Jozuego 2:1, 14, Jozuego 8:3-4 i 1Samuelowa 14:1, 11, 22.

 

"Wziąwszy tedy Giedeon dziesięć mężów z sług swoich, uczynił jako mu rozkazał Pan; a iż się bał domu ojca swego i mężów miasta, nie uczynił tego we dnie, ale uczynił w nocy." Sędziów 6:27.

 

"Zatem przyszedłszy do Jeruzalemu, mieszkałem tam przez trzy dni. 12A wstawszy w nocy, ja i mężów trocha ze mną, nie oznajmiłem nikomu, co Bóg mój podał do serca mego, abym uczynił w Jeruzalemie. ... 16Ale książęta nie wiedzieli, gdziem jeżdził, i com czynił; bom Żydom, ani kapłanom, ani książętom, ani urzędnikom, ani żadnemu rzemieślnikowi tego aż dotąd nie oznajmił." Nehemijaszowa 2:11-16.

 

Aby odnieść sukces w niektórych rodzajach zaklęć przeciwko nam, agenci szatana bezwzględnie potrzebują pewnych informacji na nasz temat. Dlatego też poszukiwanie informacji jest dla nich najważniejsze. Korzystam z okazji na tym poziomie, aby dać wam kolejny element rozeznania. Rozpoznajesz agentów szatana pośród siebie po duchu nadmiernej ciekawości, jaką mają. Kiedy spotkasz tak zwanych braci lub siostry z ciekawością ponad normę, zrozum, że są agentami szatana. Prawdziwe Dzieci Boże szukają tylko informacji, które mogą być dla nich użyteczne i wiedzą, jak uniknąć wtrącania się w sprawy, które ich nie dotyczą.

 

Więc nie należy się dziwić, że agenci szatana spędzają czas na szpiegowaniu nas. Potrzebują informacji o nas, aby odnieść sukces w niektórych swoich zaklęciach. Powinniście od teraz obserwować, jak nie poddawać się uwodzeniu i sztuczkom tych instrumentów szatana, którzy nadal są pośród was i którzy wykorzystują każdą sytuację, aby uzyskać informacje na wasz temat, nawet informacje, które normalnie nigdy nie przyniosą im żadnych korzyści.

 

Pamiętaj również, że nie musisz odpowiadać na wszystkie pytania, które ludzie zadają ci, chyba że jesteś przed ludźmi, którzy zadają Ci rozsądne pytania, aby Ci pomóc. Widzimy tu przykład Jezusa przed saduceuszami: "A gdy on przyszedł do kościoła, przystąpili do niego, gdy uczył, przedniejsi kapłani i starsi ludu, mówiąc: Którąż mocą to czynisz? a kto ci dał tę moc?... 27… I ja wam nie powiem, którą mocą to czynię." Mateusza 21:23-27.

 

Naucz się mówić "nie", gdy jest to konieczne, i naucz się oprzeć się przebiegłości czarodziejów, którzy przez delikatne sposoby uwodzenia i mylące słowa prowadzą cię do udzielenia im wszystkich informacji, których szukają o tobie, aby cię skrzywdzić. I ci agenci szatana zawsze lubią być w centrum wszystkich informacji, a przez ich uwodzenie, wiedzą, jak zmusić i oszukać ludzi, aby im się zwierzyć. Sprawiają wrażenie, że chcą ci pomóc, nawet pozostawiają twoich przywódców na boku i udają, że zwracają większą uwagę na twoje problemy niż ci, którzy cię prowadzą. Chcą wiedzieć o tobie wszystko, by ich zaklęcia odniosły większy sukces. Bądź teraz bardziej czujny, a złapiesz ich.

 

7.10- Czujność

 

Musimy być czujni i ostrożni we wszystkim, zgodnie z radą Bożą. Podobnie jak Job, musimy czuwać nad sobą, nad naszymi dziećmi, nad naszym domem i nad wszystkim, co znajduje się pod naszą kontrolą. "Był mąż w ziemi Uz, imieniem Ijob; a ten mąż był doskonały, i szczery, i bojący się Boga, a odstępujący od złego… 4I schadzali się synowie jego, a sprawowali uczty, każdy w domu swym, dnia swojego; i posyłali, a wzywali trzy siostry swoje, aby jadały i pijały z nimi. 5A gdy wkoło obeszły dni uczty, posyłał Ijob, a poświęcał ich, a wstawając rano sprawował całopalenia według liczby ich wszystkich; bo mówił Ijob: Podobno zgrzeszyli synowie moi, a złorzeczyli Bogu w sercach swych. Tak czynił Ijob po one wszystkie dni." Ijobowa1:1, 4-5.

 

Jeśli chodzi o dzieci, daj im wykształcenie, które jest według Pana, a nie według świata. Nie wpadnij w pułapkę szatańskich praw, które mówią, że rodzice nie mają już prawa korygować dzieci. Musisz poprawiać dzieci, gdy jest to konieczne, aby doprowadzić je do rozumu i ocalić ich dusze od piekłem. "Nie odejmuj od młodego karności; bo jeźli go ubijesz rózgą, nie umrze. 14Ty go bij rózgą, a duszę jego z piekła wyrwiesz." Przypowieści Salomonowych 23:13-14. "Kto zawściąga rózgi swej, ma w nienawiści syna swego; ale kto go miłuje, wczas go karze." Przypowieści Salomonowych 13:24.

 

Musisz chronić je przed wszystkimi rozrywkami i obrzydliwości tego świata, a także trzymać je z dala od telewizji i gier wideo, które stanowią potężne instrumenty w rękach dzisiejszego szatana do inicjowania dzieci. Nigdy nie będę zmęczony mówieniem wam, że telewizja jest czysto satanistyczna i niszczycielska zarówno dla was, jak i dla waszych dzieci.

 

Dzieci muszą zrozumieć, że nie wolno im brać rzeczy od ludzi i wkładać ich do ust. Muszą zrozumieć, że zawsze muszą uświęcać wszystko przed jedzeniem. Tak jak ty, oni powinni bardzo dobrze rozumieć nauki o sztuczkach i dziełach szatana, aby pomóc ci w działaniach wojennych.

 

Trzeba zdyscyplinować dzieci, aby nauczyły się jeść we właściwym czasie,nie jeść w bałaganie i nie jeść na zewnątrz. Niech uciekną przed wszystkimi małymi przysmakami, które agenci szatana używają do inicjowania dzieci, takimi jak słodycze, herbatniki, małe ciasteczka, czekoladki itp. Przyzwyczaić ich do ucieczki przed tymi rzeczami.

 

Polecić dzieciom, aby nie zabierały niczego od ludzi, ani na ulicy, ani w szkole. Upewnij się, że twoje dzieci mają wszystkie narzędzia w klasie, takie jak ołówki, długopisy, itp. aby nie znalazły się w sytuacji, w której proszą swoich kolegów z klasy o te rzeczy. Szkoły wypełnione są niestety małymi czarodziejami, którzy wykorzystują każdą małą okazję do inicjowania innych dzieci. Bądź bardzo ostrożny.

 

Kiedy chcesz coś kupić, że sprawdzasz etykiety, motywów, obrazów, rysunków, pism lub umieszczanych na nich symboli. Wiele produktów, które kupujesz ogłasza z wyprzedzeniem ich własne przekleństwa i nie powinieneś kupować ich pod pretekstem, że je oczyścisz i uświęcać. To samo dotyczy rzeczy, które ci zaoferowano.

 

Na przykład, możesz znaleźć sukienki, produkty, perfumy lub dezodoranty z następującymi etykietami: posiadanie, uwodzenie, obsesja, bunt, rewolta, boa, jestem dostępny, zazdrość, zemsta, sexy, itp. lista jest długa. Oni decydują się ogłosić ci rodzaj klątwy, którą kupujesz i rodzaj demona, który będzie cię posiadał. Wystarczy być głupcem, by kupić te rzeczy pod pretekstem, że je oczyścisz i uświęcać.

 

Wiele kobiet, w tym młodych dziewcząt, stało się prostytutkami nieumyślnie, po prostu z powodu zaklęć uchwyconych na różnych rodzajach bielizny, które kupują lub otrzymują jako prezenty. Więc kiedy widzisz te kobiety, które są prostytutkami, nie potępiaj ich nie chcąc wiedzieć, co się z nimi dzieje. Bardzo często znajdują się one pod wpływem strasznych zaklęć. Wiele sekt szatańskich, takich jak Amorc (Rosukrucjanie), oferuje swoim zwolennikom moc tworzenia zaklęć na kobietach, aby mieć je według własnego uznania, i aby te kobiety do sytości.

 

To nie tylko kobiety, które są na łasce szatana w ten sposób; jest to cały świat, który jest narażony w ten sposób. Dlatego Biblia mówi nam w 1Jana 5:19 "Wiemy, iż z Boga jesteśmy; ale świat wszystek w złem położony jest." Teraz rozumiesz, że wojna jest naprawdę ciężka. Nie tylko będziemy walczyć o siebie, ale także musimy walczyć i wyzwolić tych niewinnych, którzy każdego dnia są ofiarą szatana i jego agentów. Musisz dodać do czujności stanowczość, rygor i dyscyplinę. Pojedyncze ziarno kompromisu kosztowało cię drogo, bardzo drogo.

 

7.11- Roztropność

 

"Oto Ja was posyłam jako owce między wilki; bądźcież tedy roztropnymi jako węże, a szczerymi jako gołębice." Mateusza 10:16

 

Roztropność jest częścią zaleceń, które Pan nam dał. Im lepiej rozumiecie wojnę duchową, tym bardziej rozumiecie, że nie ma żadnej rekomendacji, którą Pan dał za nic. Świat duchowy jest specyficzny, a prawa duchowe są tak skomplikowane. Jedyną prawdziwą tajemnicą dla nas, aby być bezpiecznymi od wszystkiego i czuć się bezpiecznie, jest posłuszeństwo Bogu. Obserwując słowo Boże, tak jak On nam dał, unikamy wszystkich pułapek wroga.

 

8- JAK WALCZYC JAKO ZWYCIEZCA

 

Aby walczyć zwycięsko, trzeba przestrzegać wszystkich zasad walki, tak jak studiowaliśmy, dokładając wszelkich starań, aby żyć w uświęceniu. Walka, którą każde prawdziwe dziecko Boga musi prowadzić, polega na zneutralizowaniu różnych demonów, które działają w świecie, aby uniknąć ich ataków, a także na ochronie wszystkich innych ludzi, którzy, jak my, są celem armii szatana.

 

8.1- Zniszczyć zródła siły i mocy agentów szatana.

 

Aby być silnym i potężnym, sataniści muszą jeść ludzkie ciało i pić ludzką krew, a w przypadku jej braku - krew zwierząt. Dlatego robią wiele zaklęć, aby spowodować liczne wypadki i liczne zbrodnie, w celu zebrania ciała i krwi. A im więcej jedzą ciała i piją krew, tym więcej zyskują duchową siłę. W tym celu mają w swoim świecie, duże rezerwy ludzkiego ciała i banków krwi, które dokładają starań, aby zatankować za każdym razem.

 

Aby osłabić tych satanistów, musimy zaatakować ich źródła siły i mocy, a następnie nieustannie uderzać ich ogniem Boga, gdziekolwiek możemy i tak często, jak tylko możemy. Musimy zniszczyć krew, którą te sataniści mają w zapasie w swoich bankach krwi, ludzkie ciało w magazynie, ludzkie proszki w zapasie, i wszelkie inne zasoby, które mogą mieć.

 

Do walki z nami szataniści używają kilku instrumentów, takich jak ekrany, aparaty fotograficzne, satelity, radary, lustra satanistyczne, anteny i inne urządzenia komunikacyjne. Musisz zniszczyć ten arsenał wojny za każdym razem. Wiedz, że kiedy je niszczysz, odbudowują je. Więc nie myśl, że kiedy je zniszczysz, raz jest zrobione. Tak długo jak szatan istnieje, zawsze wyposaży się w sprzęt do walki z ludem Bożym. Więc nie bądź zmęczony wojną. Jest to wojna, która będzie trwać tak długo, jak długo lud Boży będzie na ziemi, i tak długo jak szatan będzie w wolności.

 

8.2- Rozproszyć spotkania agentów szatana.

 

Innym elementy działań wojennych byłoby dla nas rozproszenie ich spotkania cały czas, ponieważ to właśnie podczas tych różnych spotkań organizują się, aby nas zaatakować. Musimy wysłać ogień Boga do ich różnych miejsc spotkań, które są: Cmentarze, morza, oceany, rzeki, strumienie i strumienie, lasy, powietrze, parki, góry, doliny, kluby nocne, szpitale, drzewa, opuszczone domy, świątynie katolickie, Świątynie buddyjskie, inne świątynie religijne, świątynie sekt, ogrody publiczne, drogi, szyny, parki rozrywki, muzea, puby, supermarkety, meczety, stadiony, szkoły, tunele i mosty, miejsca przyciągania itp.

 

Istnieje kilka miejsc, które dawno pozostały niepodejrzewane, dając pojawienie się miejsc pokoju i bezpieczeństwa. Są to świątynie i budynki niektórych Zielonoświtów sekty zwane przebudzone kościoły. Ze wszystkimi różnymi świadectwami, które otrzymałeś, teraz wiesz, że wszystkie te wielkie czarodzieje, których z niewiedzy nazwać wielkimi ludźmi Bożymi, są agentami szatana, które zawierają umowy z szatańskim świecie, aby być popularne i stać się wielkimi w oczach świata. Szatan następnie daje im wiele Incantations grzebać w sali kościelnej, a nawet na miejscu, gdzie budynek zostanie zbudowany, aby posiadać wiernych. Miejsca, w których budowane są te duże budynki tak zwanych przebudzanych kościołów, cierpią jak wiele Incantations i Satanic pakty jako katolickich świątyń. Te miejsca są więc jako obrzydnia i tak niebezpieczne, jak inne Satanic miejsc, które mamy cytowane jako miejsca nie do częstych. Musisz również nieustannie uderzać w te miejsca ogniem Boga, niszczyć całą moc zakopanej tam ciemności i uwolnić wszystkich wiernych i nieświadomych ludzi, którzy są ofiarami paktów podpisanych przez ich pastorów czarownic z szatanem.

 

8.3- Różne działania, które należy przeprowadzić w walce

 

- Powoduje zamieszanie wśród wojsk szatana,

- Módlcie się za każdym razem, aby wywołać zamieszanie w ich obozach i armiach,

- Módlcie się, by nikczemnicy wpadli w pułapki, które nam postawili,

- Zwróć tym agentom szatana wszystkie strzały i zaklęcia, które nam skierowali,

- Wyślij ogień Boga przeciwko wszystkim demonom wysłanym przeciwko nam,

- Wyślij ogień Boga do laboratoriów i świątyń szatana,

- Zniszczyć lotniska szatana i jego drogi podmorskie.

 

- Wysuszyć całą krew, którą mają w swoich bankach krwi,

- Zniszczyć wszystkie ludzkie ciała i proszki ludzkiego ciała, które mają na zapasó,

- Wyślij ogień Boga, aby uderzyć demony wypadków i zniszczyć wszystkie ich zaklęcia na drogach,

- Wyślij ogień Boga, aby uderzyć agentów szatana, którzy są stale poszcząc i modląc się za ludzi Boga, aby spaść,

 

- Wyślij ogień Boga, aby zniszczyć wszystkie instalacje i sprzęt szatana, który wymieniliśmy powyżej,

- Uderzenie przez ogień Boga różnych demonów kontrolujących różne narody,

- Wyślij ogień Boga, aby uderzyć agentów szatana, którzy są stale poszcząc i modląc się za chrześcijanom, aby spaść,

- Zniszczyć wszystkie ich plany przeciwko nam.

 

Poza dużymi laboratoriami szatana, każdy szatanista ma własne laboratorium, w którym prowadzi swoje praktyki. A w tych laboratoriach zawsze mają zapasy ludzkiego ciała i krwi.

 

- Zniszczyć wszystkie te laboratoria, wraz z ich zawartością.

- Nieustannie wysyłaj ogień Boga przeciwko czarodziejom i szamanom z miejsc, w których mieszkasz, i z innych miejsc, tak jak prowadzi cię Duch Święty.

- I dla tych, którzy przekształcają się w zwierzęta i przedmioty, trzeba było zniszczyć ich moc transformacji za każdym razem, i uderzyć je ogniem Boga w imię Jezusa. Zniszczyć nowe formy, które przyjmują.

 

- Dla tych, którzy wychodzą swoje ciała, unicestwić je i uderzyć je ogniem Boga. Trzeba było zniszczyć nowe ciała, które oni założyli, aby wykonywać swoje operacje.

- Aby uderzyć w demony, które utrzymują różne miejsca w niewoli, i zniszczyć ich imperia w tych miejscach, w imię Pana Jezusa.

- Za każdym razem, gdy masz atak, zawsze niszczysz demony, które stoją za tymi atakami.

- Zniszczyć za każdym razem, gdy nasze informacje, które szatan i jego agenci przechowują w swoim świecie.

 

- Szatan i jego demony zazwyczaj starają się zablokować nasze błogosławieństwa i spełnienie naszych modlitw. Powinieneś uwolnić te błogosławieństwa w imię Jezusa Chrystusa, i wysłać ogień Boga, aby skonsumować ręce trzymające te błogosławieństwa.

- Uwolnij odpowiedzi na nasze modlitwy, które trzymają, w imię Jezusa Chrystusa, i wyślij ogień Boga, aby uderzyć w demony, które je trzymają.

- Wyślij ogień Boga zniszczyć wszystkie plany szatana i jego demonów, a nawet różne projekty, które te sataniści planują.

 

- Musisz oczyścisz i uświęcać toalety i telefony przed użyciem ich, miejsca publiczne przed siedzeniem; krótko mówiąc, módl się bez przerwy, uświęcać wszystko i pokryć wszystko krwią Jezusa.

 

Studenci, którzy często dzielą pokoje i mają wspólne prysznice i toalety, muszą być bardzo ostrożni. Bądź ostrożny z wszystkimi wspólnymi udogodnieniami. Nigdy nie używaj ich bez oczyszczenia i uświęcenia. Są to miejsca, które sataniści wykorzystują za każdym razem, aby przeprowadzać zaklęcia przeciwko tobie. Wiedz, że wśród studentów i uczniów jest wielu wspaniałych czarodziejów, których nie znasz.

 

Ilekroć coś kupujesz, a dostajesz zmianę, powinieneś pokryć te pieniądze krwią Jezusa, a nawet pieniądze, które wycofujesz z banku, muszą być pokryte. Pokryj wszystkie swoje transakcje krwią Jezusa Chrystusa.

 

Módlcie się nieustannie, aby wszystkie żywności, które są na różnych rynkach, pokrywać krwią Jezusa Chrystusa. A gdy wchodzisz do sklepu, supermarketu lub targu, powinieneś przykryć wszystkie żywności, które są tam, krwią Jezusa i złamać wszystkie zaklęcia, które zostały na nich wykonane. W ten sposób uratujesz tysiące niewinnych ludzi, którzy mogliby zjeść te zaklęcia i zostać nimi dotknięci.

 

Musisz pokryć wszystkie swoje podróże, wszystkie swoje rzeczy i wszystkie swoje działania krwią Pana Jezusa Chrystusa. Kiedy chcesz podróżować samochodem lub jakimkolwiek innym środkiem transportu, wyślij ogień Boga, aby zaatakować wszystkie demony, które czekają na Ciebie w drodze. Zawsze posyłaj ogień Boży na wszystkie drogi, którymi będziesz jechał, i przykryj wszystkie te drogi krwią Jezusa. Unikaj autostopem, zwłaszcza gdy jesteś sam.

 

Często widzisz obrazy oka wszędzie dzisiaj, albo na plakatach, albo na reklamach na drogach, albo na sukienkach, itp. Te oczy nie są tylko obrazami, jak ci się wydaje. To prawdziwe oczy, prawdziwe duchowe oczy, które cię obserwują. Nie należy kupować produktów z takimi zdjęciami na nich. I dla tych oczu, które widzisz na plakatach i reklamach, należy uderzyć je ogniem Boga. To samo dotyczy obrazów uszu i innych obrazów symboli satańskich oraz plakatów pornograficznych i innych obrzydliwości plakatów, które można znaleźć wszędzie. Musisz odwołać wszystkie zaklęcia za tymi rzeczami.

 

Nieustannie uderzać z ogniem Boga szatańskie oczy, które są skierowane na ciebie, i szatańskie uszy, które słuchają twoich rozmów. Rozkaż, aby ogień Boży ich pożerał. Również wysłać za każdym razem ogień Boga, aby zniszczyć kamery szatańskie, które są skupione na nas, oraz ekrany, za pomocą których monitorują nasze życie.

 

Liczne graffiti i tagów, które widzisz wszędzie teraz są równie wielkimi zaklęciami szatana, które musisz całkowicie zniszczyć ogniem Boga.

 

Ukochany, zostań wojownikiem. Nieustannie zakrywaj swoje drogi krwią Jezusa. Wiedz, że masz moc, aby położyć kres tej szatańskiej kampanii zbierania krwi na drogach uznanych za główne zabójcze drogi wokół ciebie i w innych miejscach. Musisz tylko ciągle uderzać w demony wypadków wysyłanych na te drogi.

 

W ten sam sposób można zatrzymać wypadki na drogach, można również uwolnić wielu niewinnych od innych cierpień, uderzając w różne demony, które są odpowiedzialne za te plagi. Istnieją plagi takie jak czary, prostytucja, rozwód, samobójstwo, cudzołóstwo, rozpusta, kradzież, gwałt, morderstwo, korupcja, homoseksualizm itp. Nieustannie wysyłać ogień Boga, aby zniszczyć demony odpowiedzialne za te plagi.

 

Są też sekty takie jak masoneria, AMORC (różokrzyżowców), Eckankar i inne sekty szatańskie, które trzymają w niewoli rządy narodów. Nieustannie wysyłać ogień Boga, aby zniszczyć demony odpowiedzialne za te sekty i zniszczyć ich twierdze i ich imperium nad rządami

 

8.4- Jak się modlić

 

Wiedz, że Imię Jezusa Chrystusa, Krew Jezusa Chrystusa i Ogień Boga są naszą potężną bronią w duchowej walce. Kiedy chcecie wydawać rozkazy, których świat duchowy musi być posłuszny, powinniście modlić się w inteligencji, ponieważ musicie zrozumieć, o co prosicie. Aby to zrobić, część bitwy musi być zrobiona w inteligencji.

 

Kiedy naprawdę chcesz walczyć, unikaj modlitwy podczas siedzenia i unikaj modlitwy na kolanach. Szatan szybko popycha cię w pułapkę snu, kiedy modlisz się na siedząco lub na kolanach. Powinieneś walczyć stojąc. Czuwania modlitewne (noc modlitwy) oraz chwile Pochwały i Adoracja są bardzo dobrymi narzędziami walki duchowej.

 

Za każdym razem, gdy bracia proszą mnie, abym powiedział im, jak się modlić w ten czy inny sposób. Zawsze jestem zakłopotany, kiedy przychodzi mi do odpowiedzi na pytanie o udzielenie odpowiedzi, ponieważ lepiej jest zachęcać dzieci Boże, aby często formułowały swoje własne modlitwy, zamiast dawać im gotowe modlitwy do recytacji. Wadą powtarzania modlitwy jest to, że gdy zapomnimy o słowie, nie wiemy już, co powiedzieć. Sformułuję jednak kilka modlitw tylko dla ilustracji, które mogą dać wam poczucie kierunku, w jakim należy się modlić. Ale nie powinniście ograniczać się tylko do tych modlitw czy słów, których użyłem. Na podstawie tych przykładów musisz sformułować swoje własne modlitwy zgodnie z przypadkami, w których się znajdujesz.

 

8.5- Kilka przykładów modlitw za walkę

 

Wy, demony wypadków wysłanych na drogi, ja uderza cię przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa, a ja niszczę wszystkie zaklęcia, które uczyniłeś na drogach przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wszystkie strzały i zaklęcia, które wysłałeś przeciwko nam, obracam je przeciwko tobie w imię Jezusa. Rozkazuję, aby wasze własne strzały przebiły i zniszczyły was w imię Jezusa.

 

Wszyscy wy, demony i inni agenci szatana, anuluję to wszystkie wasze słowa i zaklęcia przeciwko nam w imię Jezusa Chrystusa. Zniszczę wszystkie twoje plany przeciwko mnie przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa....

 

Wysuszam całą krew, którą macie w waszych bankach krwi przez krew Jezusa Chrystusa; niszczę przez ogień Boga całe ludzkie ciało i ludzkie proszki, które macie w magazynie, w imię Jezusa.

 

Ja niszczę wszystkie wasze ekrany i wszystkie wasze satelity, jak również wszystkie szatańskie lustra, których używacie przez ogień Boga w imię Jezusa.

 

Wy, demony trzymające moje błogosławieństwa, ja uderzają cię ogniem Boga w imię Jezusa Chrystusa i uwalniam wszystkie moje błogosławieństwa w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wy demony blokujecie odpowiedzi na moje modlitwy, ja posyłam ogień Boga, aby sparaliżować was w imię Jezusa Chrystusa, a ja uwalniam odpowiedzi na moje modlitwy w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wy, demony masonerii, ja paraliżuję was ogniem Boga w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wszyscy wy agenci szatana, którzy pościcie przeciwko nam; Uderzam was ogniem Bożym w imię Jezusa.

 

Ja niszczę wszystkie moje informacje, które posiadasz w swoim świecie ciemności przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa, i odwołam wszystkie zaklęcia, które uczyniłeś przeciwko mnie przez te informacje w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wszystkie moje przedmioty, włosy, paznokcie, ubrania i inne, które masz....

 

Wysyłam ogień Boży na wszystkie cmentarze, aby zaatakować wszystkie działające tam demony i niszczę wszystkie działania, które tam się odbywają, w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wszyscy czarnoksiężnicy działające w tym kwartale, Ja niszczę wszystkie waszą uprawnienia przez ogień Boga w imię Jezusa Chrystusa, a ja niszczę wszystkie wasze laboratoria i wasze satanistyczne dzieła w imię Jezusa Chrystusa. Uwalniam wszystkie osoby, które trzymasz w niewoli w imię Jezusa Chrystusa.

 

Wysyłam ogień Boży, aby rozproszyć wasze spotkania w imię Jezusa Chrystusa i spowodować zamieszanie pośród was w imię Jezusa Chrystusa. Niech wszystkie demony wysłane przeciwko nam zwrócą się przeciwko sobie i zniszczą się nawzajem w imię Jezusa Chrystusa.

 

Powodowanie zamieszania w obozie szatana jest dla nas bardzo potężną bronią. Kiedy Pan wprowadza zamieszanie pośród nich, niszczą się nawzajem, gdy my odpoczywamy. Oto kilka przykładów: Sędziów 7:22; 1Samuelowa 14:20; 2Kronik 20:23.

 

"Gdy tedy trąbili oni trzy sta mężów w trąby, obrócił Pan miecz jednego przeciw drugiemu we wszystkim obozie." Sędziów 7:22.

 

"A tak zebrawszy się Saul, i wszystek lud, który był z nim, przyszli, gdzie była bitwa, a oto, każdego miecz był obrócony na towarzysza jego, i była porażka bardzo wielka." 1Samuelowa 14:20.

 

"Bo powstali synowie Ammonowi i Moabowi przeciwko obywatelom góry Seir, aby ich pobili i wygładzili. A gdy już do końca porazili onych, co mieszkali w Seir, oburzył się jeden przeciw drugiemu, aż się spólnie wybili." 2Kronik 20:23.

 

8.6- Przed snem

 

- Wyślij ogień Boga na wszystkie drogi wodne, mórz, drzewa, powietrze, lasy, szpitale, cmentarze, parki, stadiony, kluby nocne, bary i wszystkie inne miejsca, gdzie te demony spotykają się w nocy, aby zaplanować swoje ataki przeciwko nam.

- Zniszczyć transformacyjną moc tych, którzy wychodzą ze swoich ciał, by działać.

- Otoczyć swój dom krwią Jezusa Chrystusa lub ogniem Boga i zakazać każdemu demonowi zbliżania się.

- Musiałeś rozkazać, aby demony, które będą próbowały naruszyć postawione przez ciebie bariery, zostały zjedzone przez ogień Boży w imię Jezusa.

- Dowodzić spokojnym snem.

 

8.7- Ostrzeżenia

 

Jak już powiedziałem, pierwszym elementem potrzebnym do duchowej walki jest prawda. Nie angażuj się zatem w działania wojenne, jeśli nie chcesz żyć w prawdzie. To byłoby bardzo ryzykowne dla ciebie.

 

Wiedz, że im więcej walczysz, tym więcej szatana walczy z tobą. Dlatego, jeśli chcesz zobowiązać się do duchowej walki, bądź gotowy do życia w uświęceniu, obserwując uważnie, aby nie otwierać drzwi dla szatana. I za każdym razem, gdy otwierasz drzwi, zamykaj je bez straty czasu.

 

Należy również pamiętać, że szatan spędzi cały swój czas obserwując cię, aby się zemścić na tobie, a jeśli znajdzie najmniejszą wadę, będzie go wykorzystywać. Na ogół korzystna jest dla nas świadomość, że Szatan nas obserwuje, ponieważ daje nam to więcej odwagi i zaangażowania w poszukiwaniu uświęcenia.

 

9- JAK ZAMKNĄĆ DRZWI

 

Wszystkie drzwi otwarte dla szatana mogą być zamknięte tylko przez skruchę i modlitwę. Jeśli są to grzechy, wyznajesz je i wyrzekasz się ich. Następnie modlisz się i przejmujesz władzę nad wszystkimi demonami, które wykorzystywały te drzwi, które zostały otwarte. Wypędzasz wszystkich tych, którzy mogli w tobie zamieszkać, niszczysz ogniem Bożym wszystkich, którzy mogli mieć kontrolę nad twoim życiem, i zamykasz te drzwi, które otworzyłeś, przez krew Jezusa Chrystusa. Aby dobrze wykonać tę pracę, należy zapoznać się z nauczaniem zatytułowanym "Osobiste Duchowe Uwolnienie", które można znaleźć na stronie www.mcreveil.org.

 

Jeśli to ludzie lub zwierzęta, można oddzielić lub pozbyć się ich tak szybko jak to możliwe.

 

Jeśli chodzi o przedmioty, natychmiast się ich pozbędziesz. Jeśli są to twoje własne przedmioty, powinieneś je natychmiast wyrzucić. Jeśli chodzi o pożyczone przedmioty, należy je natychmiast zwrócić. Jeśli są to skradzione przedmioty, zapoznaj się z nauczaniem zatytułowanym "Restytucja", które znajdziesz na stronie www.mcreveil.org.

 

Jeśli chodzi o rzeczy, które dałeś ludziom, albo dostajesz je z powrotem, jeśli to możliwe, albo modlisz się i zrywasz te linki, jeśli nie możesz ich już odzyskać. Jeśli chodzi o słowa lub przekleństwa, anulujesz je w imię Jezusa Chrystusa. Jeśli są to twoje przedmioty, które szataniści trzymają w swoim świecie, modlisz się, aby pokryć te przedmioty krwią Jezusa, a następnie je spłonąć i zamieniasz je w popiół przez ogień Boży w imię Jezusa.

 

Jeśli chodzi o długi, które jesteś winien, poproś o przebaczenie od Pana i spłacić je, jeśli to możliwe, i anulować wszystkie linki, które wynikają z tego. Niezależnie od tego, co się stanie, w chwili, gdy skończysz, musisz się modlić i przejąć władzę nad tymi demonami, które wykorzystywały otwarte drzwi, aby cię zrujnować. Byłeś, aby uderzyć wszystkie te demony i trwale zamknąć te drzwi krwią Jezusa Chrystusa.

 

Zamykanie wszystkich drzwi, które są otwarte dla szatana w naszym życiu, ma wielką zaletę. Kiedy udało nam się zamknąć wszystkie drzwi i kiedy dokładamy wszelkich starań, aby żyć bez otwartych drzwi, nie tylko zbliżamy się do zbawienia z pewnością, ale również żyjemy bez strachu, gdy tylko zło na nas napotyka. Całkowicie unikamy grzechu winy, a w przypadku nieszczęścia jesteśmy bez paniki, jak nasz brat imieniem Ijob.

 

9.1- Uważaj na kontrataki.

 

Kiedy walczysz, nie myśl, że szatan będzie cię oklaskiwać za zniszczenie jego prac i instalacji. Przygotowuje się do rozpoczęcia kontrataku bez straty czasu. Powinniśmy zatem uważać, aby udaremnić lub powstrzymać jego kontrataki, nawet zanim je wyśle. Z tego powodu, gdy walczysz w bitwie, jak już wiesz, że Szatan wyśle swoje strzały i demony przeciwko tobie w zamian, można bezpośrednio zaangażować się w inną bitwę do strajku z ogniem Boga demony, które zostaną wysłane przeciwko tobie, i wrócić bez zwłoki do szatana i tych demonów, strzały, które zostaną wysłane przeciwko tobie. Zwracacie te strzały na wszystkich demonów i satanistów, którzy je wyślą, rozkazując, aby zostali zniszczeni własnymi strzałami i aby sami wpadli w pułapki, które dla nas zastawili.

 

9.2- Zniechęcenie

 

Nie zapominaj, że kolejną znaną bronią diabła przeciwko nam jest zniechęcenie. Powinniście stale uderzać w demony zniechęcenia i nie dajcie się złapać w pułapkę zniechęcenia. Bez względu na sytuację, przez którą przechodzisz, bez względu na trudności, które znosisz, nie powinieneś nigdy poddawać się zniechęceniu. Zrozum, że to Pan, nasz Bóg, który ma ostatnie słowo.

 

Nawet jeśli czasem popełniasz grzechy przed Bogiem, nie daj się ponieść zniechęceniu. Pan jest jedynym, który usprawiedliwia. "Któż będzie skarżył na wybrane Boże? Bóg jest, który usprawiedliwia. 34Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami." Rzymian 8:33-34.

 

Płacz przed Bogiem, wyznaj swoje grzechy i wracaj na wojnę. Szatan zawsze robi wszystko, co w jego mocy, aby popchnąć nas do końca naszej siły, trzymaj to mocno w swoim umyśle. Ale "Któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? czyli utrapienie? czyli ucisk? czyli prześladowanie? czyli głód? czyli nagość? czyli niebezpieczeństwo? czyli miecz?" Rzymian 8:35. Biblia mówi nam: "Jeszczeście się aż do krwi nie sprzeciwili, walcząc przeciwko grzechowi." Żydów 12:4.

 

10- KIM SĄ NASI WROGOWIE

 

Nie wpaść w pułapkę, gdy jesteś zaangażowany w duchową wojnę, źle interpretując słowa Pana, które mówią: "Aleć Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjacioły wasze; błogosławcie tym, którzy was przeklinają; dobrze czyńcie tym, którzy was mają w nienawiści, i módlcie się za tymi, którzy wam złość wyrządzają i prześladują was;..." Mateusza 5:44. "Jeźli tedy łaknie nieprzyjaciel twój, nakarm go; jeźli pragnie, napój go: bo to czyniąc, węgle rozpalone zgarniesz na głowę jego." Rzymian 12:20.

 

Kiedy Pan mówi o wrogach tutaj, On nie mówi o szatanie i jego niegodziwych duchach, On mówi o zwykłych ludziach, którzy czasami działają jako nasi wrogowie. Pan nigdy nie poprosi cię, abyś poszedł i pobłogosławił szatana i jego demony, nawet aby nie czynić im dobra. Nie poprosi cię też, żebyś nakarmił szatana i jego demony. Dlatego powinieneś wiedzieć, jak rozumieć znaczenie słowa Bożego.

 

"Albowiem nie mamy boju przeciwko krwi i ciału, ale przeciwko księstwom, przeciwko zwierzchnościom, przeciwko dzierżawcom świata ciemności wieku tego, przeciwko duchownym złościom, które są wysoko." Efezów 6:12.

 

Ci, których Pan uważa za naszych wrogów, których mamy błogosławić, są ciałem i krwią, jak wspomniano powyżej. Wręcz przeciwnie, musimy walczyć z wszystkimi innymi wrogami, których wymieniliśmy, stąd potrzeba wojny duchowej.

 

11- NIEKTÓRE WERSETY

 

Jeśli chodzi o fragmenty Słowa Bożego dotyczące modlitwy bojowej, to masz wystarczająco dużo w Biblii, zwłaszcza w psalmach. Oto niektóre z tych, które wybraliśmy dla Ciebie:

 

Psalmów 5:10 (5:11) Spustosz ich, o Boże! Niech upadną od rad swoich; dla wielkości przestępstwa ich rozpędź ich, ponieważ są odpornymi tobie.

 

Psalmów 7:6 (7:7) Powstańże, Panie! w popędliwości twojej, podnieś się przeciwko wściekłości nieprzyjaciół moich, ocuć się, a obróć się ku mnie; boś ty sąd postanowił;

 

Psalmów 28:4 Oddajże im według spraw ich i według złych uczynków ich; według pracy rąk ich oddaj im, oddaj im zapłatę ich.

 

Psalmów 40:14-15 (40:15-16) Niech będą pohańbieni, (a niech się zawstydzą wszyscy,) którzy szukają duszy mojej, aby ją zatracili; niechajże się na wstecz cofną, a niech się zawstydzą, którzy mi życzą złego. 15Niech będą spustoszeni za to, ze mię shańbić usiłują, mówiąc mi: Ehej! ehej!

 

Psalmów 58:6-8 (58:7-9) O Boże! pokruszże zęby ich w ustach ich; połam, Panie! lwiąt trzonowe zęby. 7(8) Niech się rozpłyną jako woda, niech się wniwecz obrócą; niech będą jako ten, który naciąga łuk, wszakże się strzały jego łamią. 8(9) Jako ślimak, który schodzi i niszczeje; jako martwy płód niewieści niech nie oglądają słońca.

 

Psalmów 59:13 (59:14) Wytraćże ich w popędliwości, wytrać ich, aż ich nie stanie. Niech poznają, że Bóg panuje w Jakóbie, i po krajach ziemi. Sela.

 

Psalmów 71:13 Niechże będą zawstydzeni, niech zginą przeciwnicy duszy mojej; niech będą okryci zelżywością i wstydem, którzy mi szukają złego.

 

Psalmów 83:13-18 (83:14-19) Boże mój! uczyńże ich jako koło, i jako źdźbło przed wiatrem. 14(15) Jako ogień, który las pali, i jako płomień, który zapala góry. 15(16) Tak ich ty wichrem twoim ścigaj, a burzą twą zatrwóż ich. 16(17) Napełnij twarze ich pohańbieniem, aby szukali imienia twego, Panie! 17(18) Niech będą zawstydzeni i ustraszeni aż na wieki, a będąc pohańbieni niech zaginą. 18 (19) A tak niech poznają, żeś ty, którego imię jest Pan, tyś sam Najwyższym nad wszystką ziemią.

 

Psalmów 86:17Okaż mi znak dobroci twojej, aby to widząc ci, którzy mię mają w nienawiści, zawstydzeni byli, żeś mię ty, Panie! poratował, i pocieszyłeś mię.

 

Psalmów 119:78 Niech będą zawstydzeni pyszni, przeto, że mię chytrze podwrócić chcieli; ale ja rozmyślać będę w przykazaniach twoich.

 

Psalmów 140:8-10 (140:9-11) Nie dawaj, Panie! bezbożnemu czego żąda; ani myśli jego złej góry nie dawaj, żeby się nie podniósł. Sela. 9(10) A wodza tych, którzy mię obstąpili, nieprawość warg ich niech ich okryje. 10(11) Niech na nich spadną węgle rozpalone; do ognia niech wrzuceni będą, i do dołów głębokich, skądby nie powstali.

 

Psalmów 141:10Niech wpadną razem w sieci swoje niepobożni, a ja za tem przeminę.

 

Psalmów 144:6 Zabłyśnij błyskawicą, a rozprosz ich; puść strzały twoje, a poraź ich.

 

Treny Jeremijaszowe 3:64-66 Oddajże im nagrodę, Panie! według sprawy rąk ich; 65Dajże im zatwardziałe serce, i przeklęstwo swe na nich; 66Goń ich w zapalczywości, a zgładź ich, aby nie byli pod niebem twojem, o Panie!

 

12- ODCHYLENIA

 

W imię walki duchowej obecnie praktykowane są wszystkie możliwe szaleństwa i uważam, że mądrze jest nie zamykać tej nauki, nie rozwodząc się nad tą kwestią. Coraz więcej, wielu czarodziejów jest nazywanych pastorami, ewangelistami, prorokami, apostołami i innymi. Wykorzystują skrajnej nędzy i oni nieszczęście ludności do poddania ich wszelkim możliwym torturom, pod pretekstem ich uwolnienia, lub do szkolenia ich w duchowej walce. Szatan po raz kolejny przechodzi przez te demony w ciele, aby spowodować zamieszanie w dziele Boga.

 

Dzisiaj jest tak wiele zamieszania, że wielu z tych, którzy szukają Boga, nie wie już, dokąd iść, ani kto jest pastorem, a kto nie jest. W tych ostatnich dniach, szatan poprosił swoje demony, aby przebrały się za pastorów i pomnożyły się w dużych ilościach, aby działały szybko wiedząc, że ich czas się skończył. I z wieloma uwodzeniami i zaklęciami, tym ci synowie diabła udało się oślepić miliony ludzi, którzy nierozsądnie podążają za nimi do swoich obrzydliwych praktyk, nie myśląc.

 

Istnieje nawet wielka sekta Zielonoświątkowców, która posunęła się tak daleko, że nazwała swoją nazwę "Wojna duchowa". Ta sekta z Jezabel jako przywódcą stała się kolejnym potężnym narzędziem w rękach szatana do rekrutacji nowych agentów i do inicjacji kilku kobiet w czary. Jeśli naprawdę szukasz Boga, wyjdź z tych wszystkich szatańskich klubów, które spędzają czas chwaląc się władzą. Jeśli uruchomisz po władzy, znajdziesz się w świecie ciemności.

 

Kiedy podróżujecie dziś przez miasta, jesteście przytłoczeni rodzajami nauk i praktyk stosowanych w kościołach. Pastorzy szatana przekształcili kościoły w ośrodki rekrutacji na szatana. Uczą bzdury wszystkich, którzy ich słuchają, i popychają ich do granic wyobcowania i nieładu, aby otworzyć wielkie drzwi dla szatana. Prowadzą wiernych, z których wielu nie jest nawet ochrzczonych w wodę, do tego, co nazywają "wojną duchową". I podczas tych tak zwanych działań wojennych, słyszysz ich krzyki: "Szatan ja jestem przycinanie ty, rozmiar", robiąc wielkie gesty, by go przeciąć.

 

W innych miejscach uderzają w ziemię sandałami, pod pretekstem uderzania wrogów. Wciąż w innych miejscach, klaskają w dłonie, jako znak uderzenia wrogów. W innych miejscach słyszysz słowa szaleństw, takich jak: "Szatan I sprawi, że pijesz krew Chrystusa, wrzucam cię do morza, posyłam cię w głąb ziemi, szatanie, osuszam wnętrze twojego ciała krwią Jezusa Chrystusa; osuszam wnętrze twojego ciała czerwonym pieprzem"; itp.

 

Spotykamy również głupców, którzy mówią szatanowi: "Szatan ma żółte zęby", "Szatan ma przykry zapach" itp. Są to rzeczy, które czarodzieje robią dziś na kościołach i nazywają takie szaleństwo wojną duchową.

 

Są też miejsca, w których czarodzieje chowają się za tym, co nazywają wybawieniem, aby zainicjować tysiące ludzi w czary. Podczas sesji wyzwolenia proszą ludz, aby ssać w powietrzu całej ich siły do punktu oddawanie moczu na nich, pooping na nich, lub wymioty, lub spada, itp. Po tym etapie, czarownicy przychodzą i powodują, że obracają się z zamkniętymi oczami, uderzając jednocześnie w klatkę piersiową i plecy, oraz robią wszystko co w ich mocy aby upaść, ponieważ jest to znak, który według nich dowodzi, że ludzie ci zostali dostarczeni.

 

Inni czarodzieje, aby modlić się za chorych, mówią im, że jeśli mają wiarę w to, że Bóg może ich uzdrowić, powinni chodzić po podwórku siedem razy podczas biegu. To dość żałosne, gdy widzisz starych ludzi bez siły biegnących poza podwórze.

 

Inny czarodziej, który sam siebie nazywa prorokiem, wysyła okrągłe gumy do żucia z Ghany, które nazywa "pociskiem z gumą do żucia", obiecując jednocześnie ignorantowi, który otrzyma je, że jeśli przeżują jedną z tych "gumowych pocisków do żucia", będzie to pocisk, który będą wysyłać w obozie swoich wrogów.

 

Są inni czarodzieje, którzy używają fanów do dostarczania ludzi. Oszukują ignorantów, mówiąc im, że powietrze emitowane przez te wentylatory wypędzi ich demony. Te biedne i proste są zatem wezwane do upadku w momencie, gdy wieje na nie powietrze z wentylatora.

 

Inni również rysują linię na ziemi kredą i proszą pacjentów o przekroczenie linii w celu uzyskania uzdrowienia.

 

W wielkiej sekty zwanej "kościołem uniwersalnym" czarownicy sprzedają olej, który według nich pochodzi z Izraela, i używają mioteł (aby wypędzić złe duchy z domu), zdjęć (aby modlić się za kogoś z daleka lub kto nie jest w stanie się do nich dostać), soli (aby twój mąż cię kochał), itp. Przed ich świątyniami jest napisane: "Przestań cierpieć, przyjdź, lepsze życie czeka na ciebie".

 

Inni czarodzieje, aby zademonstrować swoją moc, tworzą scenę nieco podobną do tej kobiety z kwestią krwi w Biblii, która starała się przeciwstawić się tłumowi, by dotknąć Jezusa. Ci czarodzieje tworzą podobne sytuacje, otaczają się dużym tłumem młodych ludzi, którzy stoją na przeszkodzie i pytają chorych, którzy chcą leczyć, aby zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zakraść się z tymi przeszkodami i dotknąć ich.

 

Podążaliśmy również za inną nauką, gdzie ludziom polecono jeść dużo mięsa, aby byli silni w walce duchowej. Gdyby ta nauka była prawdziwa, co by się stało z ludźmi, których nie stać na zakup mięsa? Nie zapominajmy, że mięso jest nadal luksusem dla milionów ludzi. To nie przez spożywanie dużej ilości mięsa stajemy się silni w walce duchowej, to przez post i modlitwę.

 

Wiele innych sekt, takich jak katolicy i tak zwane "ewangeliczne" kościoły proszą swoich wiernych o przyniesienie galonów wody, aby się nad nią modlić i przekształcić ją w to, co nazywają wodą święconą. I widzisz wiernych, którzy niosą ze sobą kolby i galony wód, które mają być pobłogosławione, a woda ta będzie starannie przechowywana w ich domach na kilka praktyk zgodnie z zaleceniami, które zostały im dane. Inne sekty używają oleju w sposób obraźliwy, do celów czarów.

 

Znajdziesz nawet pastorów czarodziejów, którzy sprzedają chińskie produktów leczniczych w swoich zgromadzeniach, pod pretekstem pomagania tym, którzy cierpią. Wszystkie metody są dobre dla agentów szatana dzisiaj, aby inicjować ludzi w czary. Te demony okłamują swoich zwolenników, mówiąc im, że ten lek leczy wszystkie choroby. W ten sposób wzbogacają się kosztem tych biednych i nieszczęśliwych wiernych. Stworzyli oni całą sieć marketingu w celu komercjalizacji tych produktów, obiecując sprzedawcom wielkie majątki, począwszy od dużych Mercedesów po łodzie, nie zapominając o domach.

 

Inne demony pastoralne prowadzą obecnie działalność polegającą na inwestowaniu pieniędzy i obiecują swoim zwolennikom stopy procentowe, których żaden bank na świecie nie jest w stanie zaoferować. Czasami oferują nawet stopy procentowe sięgające nawet dwustu procent w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Biegną nawet za poganami, by zaoferować im swoje "atrakcyjne oferty". Ewangelia szatana, zwana ewangelią dobrobytu, którą dzisiaj głosią czarodzieje, jest potężną bronią, za pomocą której szatan schwytał chciwych ludzi i wszystkich tych, którym zależy na rzeczach świata.

 

13- ZEZNANIA

 

13.1- Pastorzy, którzy podpisują pakty z szatanem, aby zyskać sławę

 

Podczas jednej z naszych wizyt w Afryce Zachodniej, otrzymaliśmy te smutne świadectwa od kilku pastorów, którymi chciałbym się z wami podzielić. Dotyczy to tego, co wydarzyło się na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie tak dawno temu. Ponad pięćdziesięciu pastorów, tych, którzy są wszędzie uznawani za "wielkich ludzi Bożych", z kościołami tysięcy wiernych, zostało odsłoniętych przez wielkich kapłanów voodoo. To właśnie w domach wielkich kapłanów voodoo ci tak zwani wielcy pastorzy, założyciele, potężni i znani poszukiwali czarów, aby przyciągnąć ludzi do kościołów. Aby osiągnąć swoje cele, niektórzy, pod rekomendacją tych kapłanów szatana, zakopali garby "ambonę garbatą" garbatych ludzi pod swoją świątynią, aby mieć doskonałą kontrolę nad każdym członkiem kościoła; inni zakopali białego konia pod świątynią przed jej budową, aby mieć całkowitą kontrolę i uwodzenie wszystkich wiernych, itp.

 

To wyjaśnia, dlaczego dzisiaj wielu ludzi rozpoznaje prawdę, kiedy jest ona im głoszona, ale trudno im pozostawić fałszywe zgromadzenia pełne wszystkich zgniłych praktyk, w których się znajdują, podczas gdy te obrzydliwe praktyki są widoczne dla wszystkich. To dlatego, że są one związane zaklęciami, które zostały wykonane w tych satańskich miejscach, przez tych satanistów, którzy błędnie nazywani są pastorami.

 

Kiedy zapytałem pastorów, którzy tłumaczyli nam to świadectwo, jak tym czarownicom udało się zdobyć humpy garbatych ludzi, wyjaśnili, że to zazwyczaj sami księża voodoo pomagają tym pastorom zdobyć te rzeczy, idąc na cmentarze, kopiąc groby, które już umieścili jako schronienie dla ciał ludzi, którzy za życia byli garbatymi.

 

Czarodzieje ci otrzymali moc "przekazać" kobietom takich chorób jak bezpłodność, włókniaki i inne choroby wspólne dla kobiet. Po potwierdzeniu, że kobiety te są chore, były ponownie zdolne do uzdrawiania ich przez czary i wszystkie te zostały zarejestrowane jako cuda i cudowne uzdrowienia.

 

Wyobraźmy sobie zakres abominacji pastorów czarodziejów, a wszystko to w celu przyciągnięcia dużego tłumu. Powinieneś jeszcze raz zrozumieć, że wszystko, co nazywacie dużymi kościołami lub mega kościołami, to kościoły szatana oparte na magii i wielu innych ohydnych praktykach i praktyk obrzydzić, których nie można nazwać.Ten przykład nie jest charakterystyczny dla Afryki Zachodniej; jest to ta sama praktyka na całym świecie. Wtedy zrozumiesz, że duchowa wojna jest naprawdę ciężka, a dzieci Boże muszą zaangażować się w wojnę, aby uwolnić wszystkich tych, którzy znajdują się w tych różnych łańcuchach szatańskich.

 

Wielu sług szatana, aby wygrać tłum dzisiaj spiskują z niewierzących i innych agentów szatana, dając im ciężkie sumy pieniędzy, prosząc ich, aby przyszli do swoich kościołów i udawać kulawy, lub niewidomi lub ludzie z przewlekłymi chorobami, aby twierdzić uzdrowienie lub wyzwolenie, lub cuda później. Ci czarodzieje powodują tak wiele zamieszania w dziele ewangelizacji w taki sposób, że ludzie stali się sceptyczni nawet wtedy, gdy mają miejsce prawdziwe cuda lub uzdrowienia. Jesteśmy w ostatnich dniach, nie bądźcie zaskoczeni. Zamiast tego, powinieneś przygotować się na duchową wojnę.

 

13.2- Sztuczne kwiaty

 

Brat znalazł się pewnego dnia w "uniwersalnym kościele", gdzie rozdawano sztuczne kwiaty każdemu członkowi. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi przez ich przywódców, kwiaty te miały pomóc w zasysaniu w ich domach wszystkich złych duchów, zanieczyszczeń, sił, zaklęć, itp. Każdy wierny musiał, po upływie określonego czasu i zgodnie z otrzymanymi instrukcjami, powrócić do tych czarodziejskich pastorów, aby mogli odpędzić zła złapanego ducha.

 

13.3- Niech każda rzecz, która ma oddech chwalić Pana

 

Inni przywódcy tzw. obozów modlitewnych proszą wszystkich uczestników o modlitwę podczas wstrząsania każdą częścią ich ciała, pod pretekstem, że te części oddychają i dlatego muszą brać udział w modlitwie. Znajdujesz ich modlących się i gwałtownie potrząsających głowami, poruszających rękami, nogami itp.

 

13.4- Techniki wybawienia

 

Dla wybawienia, niektórzy przywódcy używają tego, co nazywają duchowymi kolcami, które wpychają duchowym młotkiem w głowę osoby, za którą się modlą pod pretekstem ukarania upartego demona, aby ten odszedł. I słyszysz tak zwanego demona, który chce wypędzić krzyk: "Nie bij mnie gwoździami, wyjdę!" Co za komedia!

 

Inni przywódcy wyjaśniają, jak układać duchowe opaski uciskowe, kiedy chcesz, aby demon wyszedł przez konkretną część ciała. Jeśli chodzi o "tajemniczego demona", który porusza się po całym ciele, należy umieścić wiele opasek uciskowych. Ci czarodzieje mówią do domniemanego demona: "Idź do żołądka! Umieszczam opaskę uciskową na wysokości podbrzusza, żebyś już nie schodził" ... i tak dalej i tak dalej, aż według nich rzekomy demon wyjdzie albo przez usta albo przez palce.

 

Jeszcze inni, aby walczyć lepiej, mówią tak: "Szatan, chwytam cię i stawiam przed sobą, przesyłam ci ciosy w imię Jezusa. Biję cię w imię Jezusa, złamię twoją nogę, ja obezwładnie cię biję cię w brzuch…" Jeśli chodzi o nich, jest to prawdziwa walka "z szatanem", którą walczą w imię Jezusa.

 

13.5- Broń fizyczno-duchowa

 

W niektórych zgromadzeniach, tzw chrześcijanie walczą mówiąc to: Wezmę teraz broń, wyrzutnię rakiet itd. I, naśladując żołnierzy na froncie wojennym, wydają tak wiele hałasu zgodnie z dźwiękami instrumentów wojennych. Wyobraź sobie tylko to zaburzenie. Hałas często pojawia się jako hałas mówiący w językach, ale kiedy uważnie słuchasz, zdajesz sobie sprawę, że to właśnie oni walczą z demonami. Zakładają, że mają broń w ręku, naśladując hałas wytwarzany przez kule z ich ustami. Kiedy patrzysz na scenę, myślisz, że mają broń w rękach, biorąc pod uwagę nawet pozycję, którą utrzymują.

 

13.6- Prorocze działanie

 

Istnieją inne zgromadzenia, w których tak zwani słudzy Boga proszą swoich wiernych o przyniesienie piasku. Modlą się nad tym piaskiem, aby uczynić z niego instrument zniszczenia wszystkich swoich wrogów. Mówią, że jeśli ci wrogowie poruszają się jak oni na ziemi (jeśli są osobami fizycznymi), umrą. Jeśli nie, to uciekną. W ten sposób zabijają osoby fizyczne, chroniąc jednocześnie swoich braci demonów.

 

Inni natomiast proszą wiernych podczas czuwania modlitewnego (noce modlitwy) o północy, aby ustawili się w kolejce i spacerowali po okolicy, aby zdobyć dusze. Według nich, jest to działanie prorocze, które pozwoli Panu dostarczyć dzielnicy i przyciągnąć serca mieszkańców dzielnicy do kościoła. Każdy podjęty krok odpowiada duszy, która będzie przyciągana do tego kościoła.

 

Inni czarodzieje idą dalej, prosząc swoich wiernych o przyniesienie chusteczek do nosa, na które będą robione jakieś duchowe zaklęcia, aby mogli złożyć je w różnych miejscach: Dla osób prowadzących działalność gospodarczą będą deponować swoje rzeczy w miejscach prowadzenia działalności gospodarczej, dla studentów będą deponować je w torbach szkolnych, a dla pracowników - w swoich biurach w określonych miejscach. Te duchowe zaklęcia według tych pastorów umożliwią ich zwolennikom osiągnięcie niezliczonych sukcesów, których nie można byłoby osiągnąć w inny sposób.

 

Inni opierają swoje pomysły na historii Jerycha i proszą swoich wiernych, aby liczyli do siedmiu razy, a następnie głośny krzyk radości, wyzwolenia i zwycięstwa. A według tych czarodziejów, jeśli będą działać z wiarą, otrzymają swoje długo oczekiwane wyzwolenie. Z tym, słyszysz jak krzyczą z całej siły, niektórzy z nich noszą krzesła na głowie, krzycząc. Grupa muzyczna wzmacnia hałas swoimi instrumentami, dzieci angażują się również w niekontrolowane zaburzenia.

 

Praktyka ta różni się w zależności od kościołów: zamiast krzyczeć, wierni są proszeni o długie tańce, aby uzyskać podobne wyzwolenie jak w przypadku Jerycha, lub o przyjęcie obecności Jezusa Chrystusa z wielkim okrzykiem. W ten sposób przekleństwa, ubóstwo i inne łańcuchy odpadłyby zgodnie z ich wiarą. Nawet jeśli nie mają one oddechu, muszą kontynuować, aż otrzymają sygnał od osoby prowadzącej do zatrzymania się.

 

13.7- Nad demonologią

 

Inni czarnoksiężnicy wkraczają w badania demonów: Ich imiona, ich pozycja w rządzie szatana, ich położenie, ich przejawy, kiedy posiadają ludzkie ciało i różne drzwi, przez które mogą wyjść. Wszystko to zapisują na kartce papieru, którą dają każdej osobie, która ma zostać wyzwolona przez "oczyszczenie duszy". Sprzedają ten kawałek papieru ludziom po różnych cenach, a koszt dostarczenia różni się w zależności od przypadku posiadania. Uczą ich, że wyzwolenie poprzez "oczyszczanie duszy" jest niezbędne i odnawialne co trzy miesiące. Nawet pastorzy muszą przejść przez ten proces. Idą albo do tych, którzy je poświęcili, albo do obozów modlitewnych (najczęściej w Ghanie itp.).

 

14. NASZA BROŃ WOJENNA

 

"Albowiem broń żołnierstwa naszego nie jest cielesna, ale z Boga jest, mocna ku zburzeniu miejsc obronnych." 2Koryntów 10:4

 

14.1- Czyste i święte ręce uniesione

 

Biblia mówi nam w 1Tymoteusza 2:8 "Chcę tedy, aby się mężowie modlili na każdem miejscu, podnosząc czyste ręce bez gniewu i bez poswarku." Święte ręce są więc potężną bronią wojenną. Kiedy prawdziwe Dzieci Boże podnoszą święte ręce w modlitwie, efekty są odczuwalne w świecie duchowym.

 

14.2- Olej

 

Pan oddał olej do naszej dyspozycji i możemy go wykorzystać do kilku celów. Używanie oleju nie jest ograniczone w Biblii; oznacza to, że każde dziecko Boże może swobodnie używać oleju, aby się pomazać i modlić, jeżeli są chorzy, pomazać swój dom, swoje własności itp.

 

Jednak dzisiaj, agenci szatana wprowadzili inne praktyki szatańskie, w których zamiast używać oleju do inicjowania ludzi. Istnieją sekty, które przepisują specjalny olej do swoich zwolenników, inni proszą ich, aby przynieść olej tak, że mogą oczyścić go, i określić, co mają do czynienia ze wspomnianym oczyszczonym i uświęconym olejem; inni nadal proszą swoich wiernych, aby pić olej w określonym czasie, recytując pewne wersety z księgi psalmów, itp. Uciec od wszystkich takich szatańskich praktyk i wyjść z tych wszystkich szatańskich sekt.

 

Wiedz, że możesz użyć dowolnego oleju według własnego wyboru, w szczególności tego, który masz do dyspozycji, zamiast zadłużać się w celu zakupu określonego oleju przepisanego przez tych czarodziejów. Chciwi czarodzieje używają tego do osiągania dziś wielkich zysków. Sprzedają one Satanic oleje do wiernych, oszukując ich, że oleje te pochodzą z Izraela.

 

14.3- Krew Jezusa, imię Jezusa i ogień Boga

 

Krew Jezusa, Imię Jezusa i Ogień Boga stanowią wielką broń do dyspozycji Dzieci Bożych w codziennej duchowej walce. Agenci szatana często starają się wprowadzić zamieszanie w umysłach ignorantowskich dzieci Bożych na temat użycia Bożego Ognia w walce. Aby położyć kres uwodzeniu tych demonów, pomyślałem, że lepiej byłoby zająć się tym tematem w sposób kompleksowy w osobnym nauczaniu, zatytułowanym "Ogień Boży", które znajdziecie na stronie internetowej www.mcreveil.org Polecam ci to.

 

14.4- Pochwały-chwała i adoracja

 

Chwała i adoracja jest również bardzo potężną bronią w walce duchowej. Wiedz, że za każdym razem, gdy chwalisz Boga, walczysz w wielkiej wojnie duchowej, zwłaszcza jeśli robisz to czystym sercem. Dlatego też powinniście zobowiązać się do Chwała i adoracja (śpiewając duchowe hymny Panu). Zorganizuj swoje życie chrześcijańskie w taki sposób, aby spędzić dużo czasu na pochwałach. Nie musisz chwalić Pana tylko wtedy, gdy jesteś na zgromadzeniu. Oprócz czasu spędzonego na zgromadzeniu, każde dziecko Boże musi mieć swój własny moment pochwał. I generalnie, kiedy chwalisz Boga przed pójściem spać, masz słodki sen, czyli sen bez ataków demonicznych.

 

14.5- Słowo Boże

 

Powoływanie się na Biblię podczas walki lub modlitwy jest bardzo potężną bronią. Szatan poważnie obawia się słowa Bożego. Pamiętaj, aby zacytować wersety biblijne, które odpowiadają bitwie, którą prowadzisz.

 

14.6- Uważać orężem cielesnym

 

Jak już wspomniano w rozdziale o odchyleniach, podczas jak niektóre sekty satanistyczne przepisują swoim uczniom przedmioty różnego rodzaju duchowej walki, istnieje kilka ignoranckim pasterzy, którzy przepisują swoim uczniom jeść dużo mięsa, aby być silni w walce duchowej. Uważaj na te wszystkie kłamstwa. Pamiętaj, że Duchowa walka jest rzeczywiście duchowa i żaden przedmiot cielesny jakiegokolwiek rodzaju nie będzie ci się przydawał. Podobnie, żaden rodzaj pożywienia czy mięsa nie jest dla ciebie użyteczny w walce duchowej. To jest przeciwieństwo tej recepty, która jest prawdziwa. To właśnie w poście i modlitwie toczy się prawdziwa duchowa bitwa. Uciec od wszystkich tych, którzy przepisują tego rodzaju szaleństwo.

 

15- KONKLUZJA

 

Drodzy bracia, Duchowa Wojna nie może być traktowana jako osobny temat, ale jako część naszego życia pielgrzyma. Nie powinieneś zatem zaniedbywać Wojny Duchowej. Uważaj też, aby duchowa wojna nie stała się dla ciebie przedmiotem dumy i nie powinna być również elementem uwodzenia. Fakt wypędzania demonów lub posiadanie pewnych zwycięstw w bitwie nie jest dowodem na to, że boisz się Boga, lub że wasze życie jest w dobrej pozycji przed Bogiem, ani nawet że niebo jest otwarte przed Tobą.

 

Już teraz działania wojenne, które właśnie studiowaliśmy, są czymś trudnym i delikatnym, a aby odnieść zwycięstwo, Dzieci Boże muszą dołożyć wszelkich starań, aby zaprzeczyć sobie i trzymać się prawdy. Starałem się w tym nauczaniu dać wam jak najwięcej elementów w Duchowej Walce. Są jednak pewne elementy wojny, których wybrałem, aby nie rozwijać w tej nauce, aby nie narażać dzieci Bożych, które mimo wszystkich ostrzeżeń, które dałem, mogą będą nadal ryzykować wejście do obozu szatana i zostać zniszczone.

 

Fakt, że nie należy rozwijać tych punktów dotyczących działań wojennych, nie jest w żaden sposób trzymać w niewoli prawdy, ale raczej pragnienie zachowania lub ochrony tych, którzy wciąż nie wiedzą, jak dokonać różnicy między ich gorliwością, bardzo często unchanneled, a znajomością rzeczy Bożych. Niemniej jednak mocno wierzę, że Duch Święty objawi się wam, jeśli uzna, że jesteście godni zwycięskiej walki tego typu.

 

Kilkakrotnie bracia, po wysłuchaniu nauk, byli dotknięci doktryną Pana Jezusa Chrystusa i zapytali mnie, kim jestem i dlaczego ta prawda pozostała ukryta aż do teraz. Niektórzy nie wahają się powiedzieć, że jestem jak Pan Jezus. Do tego, chciałbym wnieść trochę precyzji: Powinniście zrozumieć ukochanego, że prosty instrument nie może być taki jak ten, który go stworzył. Jezus Chrystus jest jedynym Mistrzem, a ja jestem tylko narzędziem spośród wielu, które On wybiera do użycia. Dlatego też uważam za pretensjonalne być uważanym za Mistrza. Wiem, że słowo Boże mówi nam w Ewangelii Łukasza 6:40, że "Nie jestci uczeń nad mistrza swego; lecz doskonały będzie każdy, będzieli jako mistrz jego." Ale nawet gdyby Pan uznał mnie za spełnionego ucznia, zawsze powstrzymywałbym się od myślenia, że jestem taki jak On.

 

Dla tych z was, którzy również chcą wiedzieć, kim jestem, moją odpowiedzią zawsze było to: Jestem po prostu twoim bratem, dzieckiem Boga jak inni. Jestem tylko biednym śmiertelnikiem. Nie jestem niczym szczególnym, tylko kimś, kogo Bóg w swojej wielkiej miłości i miłosierdziu wybrał do rozważenia wśród swoich licznych sług. W tych ostatecznych czasach, miałem przywilej, aby być wybranym przez Boga, jak mawiał nasz brat Jan Chrzciciel: Głos jednego płaczącego na pustyni.

 

Bitwa nie była łatwa, ale ale Jezus Chrystus, moja tarcza, zawsze przychodził do mojej pomocy. Im bardziej wróg zwielokrotnił swoje ataki, tym bardziej Pan wzmocnił swoje bezpieczeństwo wokół mnie. "Prowadzę wszystkie okoliczności twojego życia." To słowo, które Pan dał mi na początku mojej posługi, zawsze było cennym narzędziem, które we wszystkich trudnych chwilach, które przeżywałem, dawało mi odwagę, której potrzebowałem, aby iść naprzód i konieczną siłę, aby pozostać niezłomnym.

 

Jeśli chodzi o świadectwa, Pan dał mi wystarczająco dużo, aby zrobić kilka książek, gdybym je napisał. Tribulacje były tak liczne, jak to tylko możliwe, a próby były również moim udziałem.... Nie oszczędzono mi ataków, było ich wiele. Niektórzy agenci szatana przenieśli się z jednego kontynentu na drugi, by zaatakować mnie. Inni przekroczyli kilka krajów, tylko po to, by wypełnić misję szatana. Są nawet lekkomyślni i zdeterminowani agenci szatana, którzy przenieśli się ze swojego kraju, by osiedlić się w moim, a dokładnie w mieście, w którym mieszkam, by walczyć ze mną bliżej. Pozwala nam to zrozumieć, jak poważnie szatan walczy z tymi, których Jezus Chrystus wybrał dla siebie. Dzięki temu widzimy, z jakim zaangażowaniem obóz szatana mobilizuje się za każdym razem, gdy na świecie jest ziarno światła, aby je ugasić.

 

Szataniści mogą twierdzić, że odnieśli nad nami pewne zwycięstwa, ale zawsze wiedzą, że ich zwycięstwa nad nami są czasowe, podczas gdy nasze nad nimi są wieczne. Pan Jezus Chrystus, nasz Mistrz i nasz Bóg, jest najsilniejszy, a ogień piekła czeka na szatana i jego agentów na wieczność. Alleluia! Jak mój brat Paul, mogę przez wiarę ogłosić: "Dobrym bój bojował, biegem wykonał, wiaręm zachował; 8 Zatem odłożona mi jest korona sprawiedliwości, którą mi odda w on dzień Pan, sędzia sprawiedliwy, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali sławne przyjście jego." 2Tymoteusza 4:7-8.

 

Z całego serca dziękuję Jezusowi Chrystusowi, mojemu powiernikowi, który wspierał mnie, utrzymywał,i chroniony w tej bolesnej walce, i który udzielił mi łaski, aby wypełnić zadanie, które mi powierzył. Mogę teraz bez zastrzeżeń krzyczeć: Amen! Przyjdź, Panie Jezu! Intonując ten refren:

 

Wkrótce pożegnanie, zabójcze rzeczy!

Z dala od ciebie wezmę skrzydła,

Do wiecznych mieszkań,

Za Jezusa Chrystusa.

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF