Ostrzeżenie

 

Niniejsza Księga jest bezpłatna i w żaden sposób nie może stanowić źródła handlu.

 

Możesz swobodnie kopiować tę Księgę dla swojego głoszenia, lub dla dystrybucji, lub dla swojej Ewangelizacji w Sieciach Społecznościowych, pod warunkiem, że jej zawartość nie jest modyfikowana lub zmieniana w jakikolwiek sposób, i że mcreveil.org jest cytowany jako źródło.

 

Biada wam, agenci szatana, którzy są chciwi i którzy będą próbowali sprzedawać te nauki i świadectwa!

 

Biada wam, synowie szatana, którzy chętnie publikują te nauki i świadectwa w mediach społecznościowych, ukrywając adres strony Internetowej www.mcreveil.org, lub przez sfałszowanie ich treści!

 

Wiedz, że możesz uciec przed systemem sprawiedliwości ludzi, ale na pewno nie uciekniesz przed sądem Bożym.

 

Wężowie! rodzaju jaszczurczy! i jakoż będziecie mogli ujść przed sądem ognia piekielnego? Mateusza 23:33

 

CHRZEST DUCHA ŚWIĘTEGO I MOWIENIE W JEZYKACH

 

1- Wstęp

 

Umiłowani w Panu i wszyscy, którzy czytają to nauczanie, pokój niech będzie z wami! Błogosławię Pana Boga, Ojca naszego Mistrza i Pana Jezusa Chrystusa, który w swojej wierności daje mi łaskę, abym mógł udostępnić wam tę naukę o chrzcie w Duchu Świętym i mówieniu językami. Chociaż nauczanie Biblii na temat chrztu Duchem Świętym i wypowiadania go językami nie jest skomplikowane do zrozumienia, agenci szatana przebrani za sługi Boga, spowodowali zamieszanie w umysłach chrześcijan, używając fałszywych nauk sfabrykowanych ze świata ciemności. Wielu chrześcijan, zdezorientowanych przez te doktryny demonów, zadaje sobie pytania, które nie powinny być zadawane. Aby uczynić to nauczanie tak kompletnym, jak to tylko możliwe, przejdę przez wszystkie pytania, które chrześcijanie często zadają i odpowiem na każde z nich.

 

2- Chrzest Ducha Świętego

 

Oto pytania, które chrześcijanie regularnie zadają sobie na temat chrztu w Duchu Świętym:

 

- Czy istnieje oddzielny chrzest w Duchu Świętym i chrzest ognia?

- Kto chrzci Duchem Świętym?

- Gdzie można się ochrzcić Duchem Świętym?

- Kto może zostać ochrzczony Duchem Świętym?

- Kiedy można zostać ochrzczonym Duchem Świętym?

- Czy każde dziecko Boże musi zostać ochrzczone Duchem Świętym?

- Jak otrzymać chrzest w Duchu Świętym?

- Czy istnieje różnica między posiadaniem Ducha Świętego a chrztem w nim Duch Święty?

- Dlaczego Chrzest Duchem Świętym?

- Czy chrzest Ducha Świętego jest dowodem zbawienia?

- Czy Chrzest w Duchu Świętym jest Dowodem na Przynależność do Boga?

- Czy mówienie językami jest znakiem chrztu Ducha Świętego?

 

2.1- Czy istnieje oddzielny chrzest w Duchu Świętym i chrzest ognia?

 

Przeczytajmy razem następujące fragmenty: Mateusza 3:11, Marka 1:8, Łukasza 3:16, Jana 1:33 i Dzieje 1:5

 

Mateusza 3:11 "Jać was chrzczę wodą ku pokucie; ale ten, który idzie za mną, mocniejszy jest nad mię; któregom obuwia nosić nie jest godzien; ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem."

 

Marka 1:8 "Jamci was chrzcił wodą; ale on was będzie chrzcił Duchem Świętym"

 

Łukasza 3:16 "Odpowiedział Jan wszystkim, mówiąc: Jać was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy nad mię, któremum nie jest godzien rozwiązać rzemyka u butów jego; ten was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem."

 

Jana 1:33 "A jam go nie znał; ale który mię posłał chrzcić wodą, ten mi rzekł: Na kogo byś ujrzał Ducha zstępującego i zostającego na nim, tenci jest, który chrzci Duchem Świętym."

 

Dzieje Apostolskie 1:5 "Albowiemci Jan chrzcił wodą; ale wy będziecie ochrzczeni Duchem Świętym po niewielu tych dniach."

 

Kiedy patrzymy na powyższe wersety, wyraźnie rozumiemy, że nie ma różnicy między terminem "chrzest Ducha Świętego i ognia" użytym w Ewangelii Mateusza 3:11 i Łukasza 3:16, a terminem "chrzest Ducha Świętego" użytym w Ewangelii Marka 1:8, Ewangelii Jana 1:33 i Dzieje 1:5

 

Chciałbym teraz zwrócić waszą uwagę na to, co powoduje zamieszanie. Jeśli przyjrzysz się uważnie cytowanym fragmentom, zdziwisz się, widząc, że nigdzie nie ma wzmianki o chrzcie ognia. Biblia mówi o chrzcie Ducha Świętego i ogniu. Ale nigdzie nie znajdujemy wyrażenia "chrzest ognia".

 

Podsumowując, mówienie o chrzcie Ducha Świętego i ogniu, lub po prostu o chrzcie Ducha Świętego, jest równoznaczne z powiedzeniem tego samego. Nie ma zatem między nimi żadnej różnicy. Są niektórzy fałszywi nauczyciele, którzy próbują wyjaśnić chrzest ognia, nawet do tego stopnia, że wyjaśniają, kiedy otrzymuje się ten chrzest i skąd wiadomo, że się go otrzymało. Uciekajcie od wszystkich tych tak zwanych pastorów, którzy próbują ochrzcić was ogniem, lub którzy obiecują wam chrzest ognia. Pamiętajcie, że są agentami szatana. Bóg nie obiecał żadnemu chrztowi zwanemu chrztem ognia żadnemu człowiekowi na ziemi.

 

Istnieją również pewne doktryny demonów, które wyjaśniają, że chrzest Duchem Świętym i ogniem to dwa różne chrzty. Jeden (chrzest Duchem Świętym) jest dla dzieci Bożych, a drugi (chrzest ognia) jest ogniem piekielnym dla tych, którzy są nieposłuszni Bogu. To prowadzi cię do zrozumienia, że agenci szatana są zdeterminowani, aby sprowadzić Boże dzieci na manowce. Stworzyli szatańskie doktryny, które nie mają nic wspólnego ze Zdrową Doktryną Jezusa Chrystusa.

 

2.2- Kto chrzci Duchem Świętym

 

Biblia uczy nas, że to Pan Jezus Chrystus sam chrzci w Duchu Świętym. Robi to tak, jak chce, ale wszystko zależy od dyspozycji serca każdego człowieka.

 

2.3- Gdzie można się ochrzcić Duchem Świętym?

 

Ponieważ to sam Jezus Chrystus chrzci Duchem Świętym, nie potrzebuje do tego konkretnego miejsca. Tak długo, jak serce tego, kto pragnie chrztu Duchem Świętym, jest dobrze usposobione, Pan może go ochrzcić wszędzie. Można więc zostać ochrzczonym Duchem Świętym w kościele, podczas sesji modlitewnej, w wodach chrztu, w swoim pokoju modląc się itp.

 

2.4- Kto może zostać ochrzczony Duchem Świętym?

 

Łukasza 11:13 uczy nas, że każdy, kto ma dobrze usposobione serce przed Bogiem, może zostać ochrzczony Duchem Świętym. "Ponieważ tedy wy, będąc złymi, umiecie dobre dary dawać dzieciom waszym: jakoż daleko więcej Ojciec wasz niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go oń proszą?"

 

2.5- Kiedy można zostać ochrzczonym Duchem Świętym?

 

Kiedy medytujemy na fragmentach Mateusza 3:11, Marka 1:8 oraz Dzieje Apostolskie 1:5, już notowanych, możemy wywnioskować, że chrzest w Duchu Świętym jest po chrzcie wody. Ale w Dzieje Apostolskie 10:44-47 widzimy grupę braci, którzy mieli przywilej ochrzczenia Duchem Świętym przed chrztem wody.

 

Dzieje Apostolskie 10:44-47 "44A gdy jeszcze Piotr mówił te słowa, przypadł Duch Święty na wszystkie słuchające tych słów. 45I zdumieli się oni, którzy byli z obrzezania wierzący, którzy byli z Piotrem przyszli, że i na pogany dar Ducha Świętego jest wylany. 46Albowiem słyszeli je mówiące językami rozlicznemi i wielbiące Boga. Tedy odpowiedział Piotr: 47Izali kto może zabronić wody, żeby ci nie byli pochrzczeni, którzy wzięli Ducha Świętego jako i my?". Dzięki temu rozumiemy, że Pan, który zna serca, może nawet ochrzcić niektóre z Jego dzieci Duchem Świętym przed chrztem wodnym.

 

Ale chciałbym was ostrzec przed fałszywymi praktykami, które są dziś spotykane w sekty szatańskie. W wielu z tych szatańskich kościołów błędnie nazywanych kościołami zielonoświątkowymi czarownicy rozdają to, co nazywają chrztem w "duchu świętym". Inicjują wierzących w czary, ucząc je mówić językami szatana. A kiedy ci ludzie są inicjowani i zaczynają mówić te satanistyczne języki, powiedziano im, że zostali ochrzczeni "duchem świętym". Dlatego dziś spotykamy tysiące zatwardziałych ludzi, którzy mówią językami i wierzą, że są ochrzczeni Duchem Świętym, podczas gdy żaden z nich nigdy nie został ochrzczony w wodzie.

 

Zauważcie, umiłowani, co Bóg uczynił w przypadku Korneliusza i braci w Dzieje Apostolskie 10:44-47, On nadal może to czynić dzisiaj. Nie możemy się zdziwić widząc dzieci Boże, które mają przywilej ochrzczenia Duchem Świętym przed chrztem wody. Ale te przypadki nie są bardzo częste. A dla tych, którzy przyjmują chrzest Duchem Świętym, nie będąc ochrzczeni w wodzie jeszcze, gdy jest to prawdziwy chrzest w Duchu Świętym, że otrzymali oni, Duch Boży w nich wzywa je szybko szukać chrzest wodny.

 

Więc jeśli spotkasz ludzi, którzy twierdzą, że zostali ochrzczeni w Duchu Świętym, którzy mówią językami i którzy przez cały ten czas nigdy nie zostali ochrzczeni w wodzie, ale wierzą, że są zbawieni, powiedz im, że to szatan ich wykorzystuje, a nie Bóg. Powiedz im, że to demony mówią przez nie, a nie Duch Święty. A jeśli spotkasz ludzi, którzy mówią językami, ale odmawiają chrztu wodnego, po prostu wiedz, że są demonami.

 

2.6- Czy każde prawdziwe dziecko Boże musi zostać ochrzczone Duchem Świętym?

 

Aby odpowiedzieć na to pytanie, przeanalizujemy, oprócz cytowanych fragmentów, czyli Mateusza 3:11, Marka 1:8, Łukasza 3:16, Jana 1:33, Łukasza 11:13 i Dzieje 1:5. inne fragmenty, takie jak Marka 16:17, Dzieje 2:38 i Dzieje 15:8.

 

Marka 16:17 "A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą;"

 

Dzieje Apostolskie 2:38 "Tedy Piotr rzekł do nich: Pokutujcie, a ochrzcij się każdy z was w imieniu Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów, a weźmiecie dar Ducha Świętego"

 

Fragmenty te pokazują, że Boża obietnica chrztu Duchem Świętym dotyczy wszystkich Jego dzieci, a nie tylko kilku. W Marka 16:17, obietnica mówić nowymi językami jest skierowane do wszystkich tych, którzy wierzą w Jezusa, a nie kilka. Dzieje Apostolskie 15:8 mówią nam, że "A Bóg, który zna serca, wydał im świadectwo, dawszy im Ducha Świętego, jako i nam." Jeśli Bóg udziela chrztu Duchem Świętym wszystkim, którzy Go o to proszą, w tym tym, którzy nie należą do Niego, to wiedzcie, że to nie Jego prawdziwym dzieciom nie udzieli On Ducha Świętego. Dlatego pamiętajcie, że każde prawdziwe dziecko Boże musi być ochrzczone Duchem Świętym i mówić językami.

 

2.7- Jak Otrzymać Chrzest w Duchu Świętym?

 

Fragmenty z Dzieje Apostolskie 2:1-4 poniżej oraz Dzieje Apostolskie 10:44, już cytowane, pokazują nam, że możemy przyjąć chrzest Ducha Świętego bez ludzkiej interwencji.

 

Dzieje Apostolskie 2:1-4 "1A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. 2Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. 3I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. 4I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać."

 

Dzieje Apostolskie 8:14-17 i 19:6 pokazują nam, że możemy otrzymać ten sam chrzest przez nałożenie rąk.

 

Dzieje Apostolskie 8:14-17 "14A usłyszawszy Apostołowie, którzy byli w Jeruzalemie, iż Samaryja przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. 15Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. 16Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie zstąpił; ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. 17Tedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego."

 

Dzieje Apostolskie 19:6 "A gdy na nie włożył Paweł ręce, zstąpił na nie Duch Święty i mówili językami i prorokowali." Wszystko zależy głównie od gotowości serca każdego z nich.

 

2.8- Czy istnieje różnica między posiadaniem Ducha Świętego a chrztem w nim Duch Święty?

 

Warto przypomnieć, że istnieje różnica między posiadaniem Ducha Świętego a chrztem Duchem Świętym. Ilekroć człowiek zaprasza Jezusa Chrystusa do swego życia z uczciwym sercem, Pan natychmiast przychodzi z Jego Duchem Świętym, aby zamieszkać w nim. Odtąd ta osoba ma Ducha Świętego, ale nie jest jeszcze ochrzczona w Duchu Świętym.

 

Przypadek Apollosa w Dzieje Apostolskie 18:24-25 potwierdza to: "24A Żyd niektóry imieniem Apollos, rodem z Aleksandryi, mąż wymowny, przyszedł do Efezu, będąc możnym w Pismach. 25Ten był wprawiony w drogę Pańską, a pałając w duchu, mówił i nauczał pilnie o Panu, wiedząc tylko o chrzcie Janowym"

 

Widzimy, że dokładnie nauczał Słowa Bożego, chociaż znał tylko chrzest Jana, to znaczy, że został ochrzczony tylko w wodzie. Dlatego nie został jeszcze ochrzczony w Duchu Świętym. Jeśli mógł dokładnie nauczać Słowa Bożego, to pokazuje nam, że to Duch Święty w Nim wykonywał to dzieło. Miał już Ducha Świętego, ale nie został jeszcze ochrzczony Duchem Świętym.

 

Niektórzy ignoranci mówią, że w dniu Pięćdziesiątnicy uczniowie otrzymali Ducha Świętego. Nie popełniaj tego błędu. Uczniowie zostali ochrzczeni Duchem Świętym w dniu Pięćdziesiątnicy (Dzieje 2:1-4), ale mieli już Ducha Świętego. Mieli Ducha Świętego, kiedy Pan oddychał na nich. To właśnie widzimy w Ewangelii Jana 20:19-23. "... A to rzekłszy tchnął na nie i rzekł im: Weźmijcie Ducha Świętego ..."

 

2.9- Dlaczego chrzest Duchem Świętym?

 

Właśnie widzieliśmy w przypadku Apollosa w Dzieje 18:24-25, że nawet bez ochrzczenia Duchem Świętym prawdziwe dziecko Boże może dokładnie zrozumieć słowo Boże, a nawet może je uczyć. jednak pozostaje ograniczony. Gdyby chrzest Duchem Świętym nie był konieczny dla naszego życia duchowego, Bóg nie obiecałby nam tego. Pan wie, że bez tego chrztu nie będziemy mieli mocy Ducha Świętego, który pomoże nam stawić czoła różnym bitwom, jakie czekają nas po drodze. Pan wie również, że bez mocy, którą otrzymujemy w chrzcie Duchem Świętym, nie będziemy w stanie oprzeć się diabłu. Oto dlaczego Pan polecił Swoim uczniom w Dzieje 1:4-5, aby nie opuszczali Jerozolimy, lecz raczej czekali na moc Ducha Świętego. To również z tego powodu, że Aquila i Priscilla w Dzieje 18:26, wziął Apollos z nimi i wyjaśnił mu drogę Boga dokładniej.

 

 Uczniowie poszli za radą Pana. Najpierw czekali na otrzymanie mocy Ducha Świętego przed rozpoczęciem służby. Po dniu Pięćdziesiątnicy wpływ chrztu Duchem Świętym na uczniów stał się bardzo widoczny. Byli napełnieni mocą, gorliwością, namaszczeniem, mądrością, inteligencją i odwagą w służbie dla Pana. Apostołowie, drżąc przed każdym zagrożeniem, stali się całkowicie odmienionymi ludźmi, przyobleczonymi w moc Ducha Świętego. Wiedzcie więc, umiłowani, że nie możecie służyć Bogu, nie będąc przyobleczeni w moc Ducha Świętego. Więc nie wpadaj w pułapki zastawione na ciebie przez demony, które próbują cię nauczyć inaczej. Na końcu tej Nauki dam wam kilka elementów rozeznania, które pomogą wam rozpoznać tych agentów piekła.

 

2.10- Czy chrzest Ducha Świętego jest dowodem zbawienia?

 

Pamiętajcie, umiłowani, że jak wszystkie inne dary, chrzest Duchem Świętym nie jest dowodem zbawienia. Innymi słowy, chrzest w Duchu Świętym nie jest znakiem, że ktoś jest zbawiony. Bóg daje duchowe dary ludziom, bo chce, niekoniecznie dlatego, że ludzie Go kochają. Dlatego nigdy nie wolno pozwolić, aby duchowe dary Cię uwodziły. Wiedz, że możesz mieć wiele duchowych darów i iść do piekła.

 

Jeśli Bóg dał ludziom duchowe dary, ponieważ Go kochają, posiadanie daru oznaczałoby, że ten, kto je posiada, jest zbawiony. Ale Bóg daje ludziom prezenty, ponieważ kocha ludzi. I każdy czyni z darów otrzymanych od Boga to, czego chce. Niektórzy używają duchowych darów, które otrzymali od Boga, aby chwalić Boga, inni używają swoich, aby szydzić z Boga. To usprawiedliwia dziś arogancję ludzi. Używają oni inteligencji, którą Bóg im dał, aby porównać się do Boga. Produkują ludzi i rośliny w laboratoriach; starają się, aby inne planety nadawały się do zamieszkania; produkują wyrafinowaną broń, z którą mogą walczyć z Bogiem, gdy nadejdzie czas; itp.

 

Tak więc tylko ci, którzy boją się Boga, którzy żyją dla Boga i zgodnie ze Zdrową Doktryną Jezusa Chrystusa, i którzy używają duchowych darów, które Bóg im dał dla chwały Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela, który będzie zbawiony. Niech wszystkim stanie się jasne, że chrzest w Duchu Świętym nie jest dowodem, że ktoś jest zbawiony.

 

2.11- Czy chrzest w Duchu Świętym jest dowodem na przynależność do Boga?

 

NIE. Nie każdy, kto sprawia wrażenie, że jest ochrzczony w Duchu Świętym, jest Bożym nasieniem. Wiedzcie bardzo dobrze, że tak samo prawdziwe dzieci Boże, nasiona Boże, przyjmują chrzest Duchem Świętym od Jezusa Chrystusa, tak samo fałszywe dzieci Boże mogą również otrzymać ten chrzest, gdy Bóg go rozdaje. Bycie ochrzczonym w Duchu Świętym, lub wiara w to, że jest się ochrzczonym w Duchu Świętym, nie czyni człowieka nasieniem Bożym. Nie wpadnijcie więc w pułapkę nazywania wszystkich tych, którzy są pozornie ochrzczeni w Duchu Świętym, prawdziwymi dziećmi Bożymi. Chrzest w Duchu Świętym nie jest więc dowodem na to, że ktoś jest nasieniem Bożym.

 

2.12- Czy mówienie językami jest znakiem chrztu Ducha Świętego?

 

Ze względu na wagę mówienia językami oraz ze względu na fakt, że stało się to kolejną bronią, której używają agenci szatana do dręczenia nieświadomych i niepewnych chrześcijan, uznałem, że lepiej traktować ją oddzielnie, w taki sposób i szczegółowe, odpowiadając na wszystkie pytania, do których przywykli chrześcijanie.

 

3- Mowienie w Jezykach

 

Chrześcijanin, który nie mówi językami, jest duchowo ograniczonym chrześcijaninem; jest chrześcijaninem, który nie może walczyć z prawdziwą duchową wojną. Szatan kocha takich chrześcijan, ponieważ nie stanowią one wielkiego zagrożenia dla jego obozu.

 

Oto pytania, które chrześcijanie regularnie zadają sobie na temat mówienia językami:

 

- Co to jest mówienie językami?

- Jaki jest dar różnorodności języków?

- Czy można być ochrzczonym Duchem Świętym bez mówienia językami?

- Czy uczymy mówienia w językach?

- Czy można zrozumieć język mówiony?

- Czy muszę rozumieć język, którym się mówi?

- Czy mówienie językami poprawia się z czasem?

- Czy może ustać mówienie językami dziecka Bożego?

 

- Czy możemy dobrowolnie mówić językami?

- Jaki jest pożytek z mówienia językami?

- Jak możemy ćwiczyć mówienie językami w Zgromadzeniu?

- Czy mówienie językami czyni mówiącego prawdziwym dzieckiem Bożym?

- Czy istnieje fałszywe mówienie językami?

- Jak rozpoznać fałszywe mówienie językami?

 

3.1- Co to jest mówienie językami?

 

Mówienie nim językami jest doskonałym narzędziem walki, które Pan Jezus udostępnił Swoim dzieciom. Jest to bardzo pożyteczny dar duchowy zarówno dla walki duchowej, dla wstawiennictwa, dla osobistego duchowego zbudowania, jak i dla duchowego zbudowania Kościoła. Obietnica tego cennego daru została nam dana w Marka 16:15-18 "15I rzekł im: Idąc na wszystek świat, każcie Ewangieliję wszystkiemu stworzeniu. 16Kto uwierzy, a ochrzci się, zbawion będzie; ale kto nie uwierzy, będzie potępion. 17A znamiona tych, co uwierzą, te naśladować będą: W imieniu mojem dyjabły wyganiać będą, nowemi językami mówić będą; 18Węże brać będą, a choćby co śmiertelnego pili, nie zaszkodzi im; na niemocne ręce kłaść będą, a dobrze się mieć będą."

 

Z tego fragmentu jasno dowiadujemy się, że Pan złożył obietnicę daru mówienia językami wszystkim, którzy uwierzą w Jego imię, a nie tylko kilku osobom. Stamtąd nie trzeba już zadawać sobie pytania, czy każde dziecko Boże powinno mówić językami. Nie wpadnij w pułapkę fałszywych nauczycieli, którzy uczą, że mówienie językami nie jest dla wszystkich wierzących. Nie rozumiejąc słowa Bożego, oni skręcać znaczenie fragmentów 1Koryntów 12:30, który mówi "... Izali wszyscy językami mówią?...", aby wspierać ich błąd. Powinieneś wiedzieć, że w Liście do 1Koryntów 12:10 i 12:28 Bóg mówi do nas o darze różnorodności języków, który różni się od daru mówienia w językach, który nie ma nic wspólnego z obietnicą mówienia językami, którą Pan dał wszystkim, którzy w Niego uwierzą, w Marka 16:17.

 

3.2- Jaki jest dar różnorodności języków?

 

Duchowy dar różnorodności języków jest darem, który daje temu, kto go otrzymuje, umiejętność mówienia różnymi językami. Ten dar jest jednym z tych, które Pan rozdaje każdemu w szczególności, tak jak chce. Te dary są różne od tych, które Pan daje wszystkim Swoim dzieciom bez różnicy. Nie wpadnij w pułapkę mylenia daru mówienia językami darem różnorodności języków. Przyjrzyjmy się uważnie poniższym fragmentom:

 

1Koryntów 12:4-11 "4A różneć są dary, ale tenże Duch. 5I różne są posługi, ale tenże Pan. 6I różne są sprawy, ale tenże Bóg, który sprawuje wszystko we wszystkich. 7A każdemu bywa dane objawienie Ducha ku pożytkowi. 8Albowiem jednemu przez Ducha bywa dana mowa mądrości, a drugiemu mowa umiejętności przez tegoż Ducha; 9A drugiemu wiara w tymże Duchu, a drugiemu dar uzdrawiania w tymże Duchu, a drugiemu czynienie cudów, a drugiemu proroctwo, a drugiemu rozeznanie duchów. 10A drugiemu rozmaite języki, a drugiemu wykładanie języków. 11A to wszystko sprawuje jeden a tenże Duch, udzielając z osobna każdemu, jako chce."

 

1Koryntów 12:27-30 "27Lecz wy jesteście ciałem Chrystusowym i członkami, każdy z osobna. 28A niektórych Bóg postanowił we zborze, najprzód Apostołów, potem proroków, po trzecie nauczycieli, potem cudotwórców, potem dary uzdrawiania, pomocników, rządców, rozmaitość języków. 29Izali wszyscy są Apostołami? Izali wszyscy prorokami? Izali wszyscy nauczycielami? 30Izali wszyscy cudotwórcami? Izali wszyscy mają dary uzdrawiania? Izali wszyscy językami mówią? Izali wszyscy tłumaczą?"

 

Dlatego bardzo dobrze zrozumcie, że jeśli Bóg nie uczynił nas wszystkich apostołami, jeśli nie uczynił nas wszystkich prorokami lub nauczycielami, jeśli nie uczynił nas wszystkich ludźmi, którzy czynią cuda, nie uczynił nas wszystkich ludźmi, którzy posiadają duchowy dar różnorodności języków. Niech to stanie się jasne dla wszystkich dzieci Bożych, które wpadają w pułapkę demonów, którzy uczą, że mówienie językami nie jest dla wszystkich dzieci Bożych. Mówienie językami jest rzeczywiście dla wszystkich dzieci Boga. Różnorodność języków jest zarezerwowana tylko dla kilku braci.

 

3.3- Czy można być ochrzczonym Duchem Świętym bez mówienia językami?

 

Odpowiedź brzmi: Nie. Widzieliśmy, badając Marka 16:17, że obietnica mówienia w nowych językach jest dla wszystkich, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa, bez wyjątku. Dzieje Apostolskie 2:4 pokazują nam, że wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić w innych językach. Dzieje Apostolskie 10:44-46 potwierdzają tę naukę. To z powodu mówienia językami wierni obrzezania wiedzieli, że poganie zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Dzieje Apostolskie 19:6 również to potwierdzają. Dzieje Apostolskie 8:16-17 potwierdzają to samo nauczanie. W jaki sposób bracia wiedzieli, że Samarytanie nie zostali ochrzczeni Duchem Świętym? Ponieważ nie widzieli tego znaku, który dowodzi, że dana osoba jest ochrzczona Duchem Świętym, czyli mówiąc językami. Kiedy Piotr i Jan włożyli ręce na Samarytan, otrzymali oni Ducha Świętego. A skąd bracia wiedzieli, że Samarytanie zostali ostatecznie ochrzczeni w Duchu Świętym? Ponieważ zobaczyli znak. Mówienie językami jest więc widzialnym znakiem, że jest się ochrzczonym Duchem Świętym.

 

3.4- Czy uczymy mówienia w językach?

 

Zdecydowanie nie! Nie wpadnij w tę pułapkę. Mówienie w językach nie jest nauczane i nie można się ich nauczyć. Otrzymuje się je bezpośrednio od Pana. Ostrzegam cię przed praktykami czarów. W wielu satanistycznych sektach zielonoświątkowych i charyzmatycznych demon-pastorzy inicjują ludzi w czary. Oni rozpowszechniać do woli, co nazywają "duch święty" chrzest i uczą ludzi do mówienia językami. Niektórzy proszą ludzi, aby otworzyli usta i powtórzyli alleluja, alleluja, alleluja kilka razy, bez zatrzymywania się, a w końcu staje się ich darem mówienia językami. Inni mówią ludziom, aby otworzyli usta i powiedzieli: AAA BBB CCC, itd. i przyspieszyli tempo, albo powiedzieli: ABC, kilka razy, potem CBA kilka razy, również przyspieszając tempo, a to wszystko kończy się tym, co nazywają "mówieniem w języku". Wiedz, że ta praktyka jest wprowadzeniem do czarów. Te praktyki czarów są inspirowane przez szatana.

 

Wielokrotnie bracia pytali mnie, dlaczego w niektórych grupach ludzie mówią tymi samymi językami. Odpowiedź jest prosta. Jeśli wszyscy zostali wtajemniczeni w ten sam czary, to nic dziwnego, że wszyscy praktykują to w ten sam sposób.

 

Wszyscy z was, dzieci Boże, teraz sprawdźcie, w jaki sposób otrzymaliście swoje mówienie w językach. Jeśli padłeś ofiarą którejś z tych ohydnych praktyki szatańskie wiedz, że zostałeś wtajemniczony w czary. To nie jest Duch Święty, który otrzymałeś, to są złe duchy. Język, który mówisz, nie pochodzi od Boga. Musisz pokutować i poprosić Pana, aby uwolnił cię od tych duchów nieczystych, które cię wykorzystują. Następnie módlcie się i proście Pana, aby was ochrzcił Duchem Świętym i dał wam język, który pochodzi od Niego.

 

3.5- Czy można zrozumieć język mówiony?

 

Odpowiedź brzmi: Tak. Pan, kiedy chce, może pozwolić ludziom usłyszeć, co mówimy w językach. To właśnie widzimy w Dziejach Apostolskich 2:1-11"1A gdy przyszedł dzień pięćdziesiąty, byli wszyscy jednomyślnie pospołu. 2Tedy się stał z prędka z nieba szum, jakoby przypadającego wiatru gwałtownego i napełnił wszystek dom, kędy siedzieli. 3I ukazały się im rozdzielone języki na kształt ognia, który usiadł na każdym z nich. 4I napełnieni są wszyscy Duchem Świętym, a poczęli mówić innemi językami, jako im Duch on dawał wymawiać. 5A byli w Jeruzalemie mieszkający Żydowie, mężowie nabożni, z każdego narodu tych, którzy są pod niebem. 6A gdy się stał ten głos, zeszło się mnóstwo ludzi i strwożyli się, że je słyszał każdy z nich mówiące własnym językiem swoim. 7I zdumiewali się wszyscy, i dziwowali się, mówiąc jedni do drugich: Izali oto ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczycy? 8A jakoż my od nich słyszymy każdy z nas swój własny język, w którymeśmy się urodzili? ..."

 

To tutaj Jezus po raz pierwszy spełnił tę obietnicę mówienia językami. Bracia, po chrzcie Duchem Świętym, wszyscy mówili językami, zgodnie z tym, co Duch dał im do wyrażenia siebie. Pan, aby wydobyć Swoją chwałę pośród tłumu, który był w Jerozolimie, pozwolił tysiącom ludzi, którzy byli tam w tym momencie, usłyszeć języki, którymi mówili uczniowie. A to zaowocowało nawróceniem tego dnia blisko trzech tysięcy dusz. Nie oznacza to, że za każdym razem, gdy mówimy językami, ludzie muszą słyszeć.

 

3.6- Czy muszę rozumieć język, którym się mówi?

 

Odpowiedź brzmi: Nie. Kiedy mówimy językami, nie rozumiemy tego, co mówimy, i nikt nie rozumie, co mówimy, chyba że Pan na to pozwoli, jak w przypadku Dziejów Apostolskich 2:1-11 cytowanych powyżej. 1 Koryntian 14.2 mówi nam: "Albowiem kto mówi językiem obcym, nie ludziom mówi, ale Bogu; bo żaden nie słucha, lecz on duchem mówi tajemnice." Dlatego Pan prosi nas, abyśmy modlili się o dar tłumaczenia. 1 Koryntian 14:13 mówi: "Dlatego kto mówi obcym językiem, niech się modli, aby mógł tłumaczyć."

 

3.7- Czy mówienie językami poprawia się z czasem?

 

Wielu braci za każdym razem pyta, czy mówienie językami ewoluuje. Innymi słowy, kiedy mówimy językami, czy powinniśmy mówić za każdym razem tymi samymi słowami, czy też nasze słowa "poprawiają się" w miarę upływu czasu?

 

Mówienie językami to tak naprawdę mówienie w innych językach, tak jak je słyszysz. 1Koryntów 14:10 mówi: "Tak wiele, jako słyszymy, jest różnych głosów na świecie, a nic nie jest bez głosu." Języki, o których mówimy, nawet jeśli ich nie rozumiemy, mają znaczenie, to znaczy języki, które mogą być zrozumianym. Dlatego jeśli są to prawdziwe języki, to nasze "opanowanie" tych języków pojawia się w miarę, jak ich używamy. 1Koryntów 14:18 mówi: "Dziękuję Bogu mojemu, iż więcej, niż wy wszyscy, językami mówię."

 

3.8- Czy może ustać mówienie językami dziecka Bożego?

 

Nie. Biblia uczy nas, że Bóg nie żałuje za swoje dary. Jeśli to Bóg dał ci dar mówienia językami, nie zabierze tego.

 

3.9- Czy możemy dobrowolnie mówić językami?

 

Wielu ludzi z powodu fałszywej doktryny zastanawia się, czy można dobrowolnie mówić językami, czy też tylko Duch kieruje nim, że trzeba mówić. Wiedzcie, że jeśli mówienie językami jest duchowym darem, który Bóg nam dał, możemy go używać, kiedy tylko chcemy.

 

3.10- Jaki jest pożytek z mówienia językami?

 

3.10.1- Prezent na wstawiennictwo

 

Mówienie w językach jest wspaniałym darem wstawiennictwa, który Bóg nam dał. W 1Tesalonicensów 5:17 Biblia prosi nas o nieustanną modlitwę. Jak ktoś może modlić się bezustannie, jeśli może się modlić tylko przez inteligencję?

 

W Liście do Efezów 6:18 czytamy: "W każdej modlitwie i w prośbie modląc się na każdy czas w duchu, i około tego czując ze wszelką ustawicznością i z prośbą za wszystkich świętych," Jak chrześcijanin może wcielić tę naukę w życie, jeśli nie mówi w językach? Jakiego rodzaju wstawiennictwo może uczynić dziecko Boże, skoro nie może modlić się językami?

 

Przeczytajmy 1Koryntów 14:14-15 "14Bo jeźlibym się modlił obcym językiem, modlić się będzie mój duch; ale rozum mój jest bez pożytku. 15Cóż tedy jest? Będę się modlił duchem, będę się też modlił i wyrozumieniem; będę śpiewał duchem, będę też śpiewał i wyrozumieniem." Sam Bóg prosi nas, abyśmy modlili się językami, a nawet śpiewali językami. Jak może prosić nas o takie rzeczy, jeśli nie musimy mówić językami? Zrozum więc, jeszcze raz, że każde prawdziwe dziecko Boże musi mówić językami.

 

3.10.2- Duchowy dar budowania osobistego

 

1Koryntów 14:4 mówi nam: "Kto językiem obcym mówi, samego siebie buduje ..." Oznacza to, że mówienie językami jest doskonałym darem osobistego zbudowania, które dał nam Bóg. Jak możesz pogardzić tak ważnym darem duchowym dla własnego budowania?

 

3.10.3-Duchowy dar budowania dla Kościoła

 

Mówienie w językach jest również prawdziwym duchowym darem budowania dla Kościoła. Za każdym razem, gdy język jest tłumaczony, cały Kościół otrzymuje od niego duchowe zbudowanie. 1Koryntów 14:4-5 "... ale kto prorokuje, ten zbór buduje albowiem większy jest ten, co prorokuje, niż ten, co językami obcymi mówi, chyba żeby tłumaczył, aby zbór brał zbudowanie."

 

Nie za nic, że apostołowie zawsze upewnili się, że wszystkie dzieci Boże zostały ochrzczone od Ducha Świętego. Dzieje Apostolskie 8:14-17 "14A usłyszawszy Apostołowie, którzy byli w Jeruzalemie, iż Samaryja przyjęła słowo Boże, posłali do nich Piotra i Jana. 15Którzy tam przyszedłszy, modlili się za nimi, aby przyjęli Ducha Świętego. 16Albowiem jeszcze był na żadnego z nich nie zstąpił; ale tylko pochrzczeni byli w imię Pana Jezusowe. 17Tedy na nie wkładali ręce, a oni przyjmowali Ducha Świętego."

 

W Dzieje 19:1-6 Paweł spotyka grupę chrześcijan. Pierwszym pytaniem, które zadaje, jest to, czy już zostali ochrzczeni Duchem Świętym. Dlaczego Paweł czyni to priorytetem? Ponieważ wie, że prawdziwe dziecko Boże nie może funkcjonować bez tego cudownego daru od Boga.

 

3.11- Jak możemy ćwiczyć mówienie językami w Zgromadzeniu?

 

1Koryntów 14:23 "Jeźliby się tedy wszystek zbór na jedno miejsce zeszedł, a wszyscy by językami obcemi mówili, a weszliby tam prostacy albo niewierni, izali nie rzeką, że szalejecie?"

 

Kiedy dzisiaj odwiedzacie zgromadzenia, widzicie kogoś z mikrofonem w ręku, mówiąc: "Teraz wszyscy wstają, módlmy się wszyscy razem językami". A gdy tylko nadejdzie sygnał, widzisz ich kręcących się w zgromadzeniu, z których każdy krzyczy językami, a lider na boku krzyczy językami na mikrofon; i czujesz się jak na centralnym rynku. Jakie szaleństwo! A jeśli nazywano ich szaleńcami, niektórzy mogliby powiedzieć, jak zwykle, że zostali znieważeni. Nazywano ich jednak po imieniu, szaleńcami.

 

Co mówi Biblia? 1Koryntów 14:26-27: "26Cóż tedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie; wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. 27Jeźli kto językiem mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech, i to na przemiany, a jeden niech tłumaczy."

 

Chrześcijanie są dziś tak zaślepiony. Robią tylko przeciwieństwo tego, co Bóg poprosił. Ponieważ sami już nie sprawdzają Biblii, podążają za zamkniętymi oczami, ślepcami, którzy ich prowadzą. Dlatego wszyscy są w pit dziś. Moja modlitwa jest taka, że po tych naukach, można wyjść z pit, w którym już jesteś. Pan wraca wkrótce, a szatan już zaciągnął was wszystkich w pułapkę fałszywych doktryn. Ukochany: powrót do zdrowej doktryny!

 

Nieliczne sytuacje, w których powinieneś znaleźć się w mówieniu językami w tym samym czasie, to albo moment walki duchowej, albo modlitwa o chrzest w Duchu Świętym. Na przykład, jeśli są nowi bracia, którzy przyjęli Pana i właśnie zostali ochrzczeni w wodzie, musicie modlić się z nimi za chrzest Duchem Świętym. Przy takich okazjach może się okazać, że wszyscy razem mówicie językami w tym samym czasie. Ale wszystko musi być prowadzone przez Ducha Świętego, a nie na prośbę człowieka. W zgromadzeniu prawdziwych dzieci Bożych dwóch lub więcej braci nie powinno mówić w tym samym czasie językami.

 

3.12- Czy mówienie językami czyni mówiącego prawdziwym dzieckiem Bożym?

 

Odpowiedź brzmi: NIE. Człowiek nie jest prawdziwym dzieckiem Bożym tylko dlatego, że mówi językami, a nikt nie staje się prawdziwym dzieckiem Bożym, mówiąc językami. Wiedzcie bardzo dobrze, że dzieci Boże mówią językami, a dzieci szatana również mówią językami. Dlatego mówienie językami nigdy nie powinno być używane jako element rozeznania w próbie rozpoznania prawdziwych dzieci Bożych.

 

3.13- Czy istnieje fałszywe mówienie językami?

 

Umiłowani, chciałbym wam wskazać, że istnieją fałszywe mowy w językach, to znaczy w językach mówionych, które pochodzą od szatana. Jak już wyjaśniłem powyżej, mówienie językami nie jest znakiem, który dowodzi, że ktoś jest zbawiony lub że jest dzieckiem Bożym. Przedstawiciele szatana mówią językami, a czasem nawet mówią więcej niż prawdziwe Dzieci Boże. Dzieci Boże muszą się modlić, aby móc rozeznać te mówiące językami szatana.

 

3.14- Jak rozpoznać fałszywe mówienie językami?

 

Poprzez ścisłe przestrzeganie instrukcji Pana można rozpoznać języki szatana. Rozumiesz teraz, dlaczego Pan domaga się porządku w Jego domu. 1Koryntów 14:26-33 mówi: "26Cóż tedy jest, bracia? Gdy się schodzicie, każdy z was ma psalm, ma naukę, ma język, ma objawienie, ma tłumaczenie; wszystko to niech się dzieje ku zbudowaniu. 27Jeźli kto językiem mówi, niech to będzie po dwóch albo najwięcej po trzech, i to na przemiany, a jeden niech tłumaczy. 28A jeźliby tłumacza nie było niechże we zborze milczy ten, który obcym językiem mówi, a niech mówi sobie i Bogu. 29Ale prorocy niech mówią dwaj albo trzej, a drudzy niech rozsądzą. 30Jeźliby też inszemu siedzącemu co było objawione, on pierwszy niechaj milczy. 31Bo możecie wszyscy jeden po drugim prorokować, aby się wszyscy uczyli i wszyscy pocieszeni byli..; 33Albowiem Bóg nie jest powodem nieporządku, ale pokoju ..."

 

Modele kościoła i spotkań dzieci Bożych, które dziś masz, są modelami, na których szatan jest mistrzem. On gloryfikuje się w 100%. W nieporządku i niezdyscyplinie króluje szatan. Jeśli Pan obdarzy nas łaską, aby studiować dzieła szatana w Kościele, wrócimy do tego tematu i będziemy o nim szczegółowo rozmawiać.

 

Podsumowując, wiedz, że chrzest w Duchu Świętym i mówienie językami nie mogą być rozdzielone. Nie chciałbym kończyć tej Nauki bez podania wam kilku elementów rozeznania.

 

4- Elementy Rozeznania

 

4.1- Tak zwani chrześcijanie nie ochrzczeni w Duchu Świętym

 

Wiedz, że chrzest w Duchu Świętym nie czyni nikogo prawdziwym dzieckiem Bożym. Osoba rzekomo ochrzczona w Duchu Świętym niekoniecznie jest prawdziwym dzieckiem Bożym, podczas gdy nieochrzczony chrześcijanin Ducha Świętego, pomimo znajomości nauki o chrzcie Duchem Świętym i pomimo faktu, że słudzy Boży modlili się już za niego wielokrotnie, jest znakiem, że to tak zwane dziecko Boże nie byłoby prawdziwym dzieckiem Bożym.

 

4.2- Tak zwani chrześcijanie, którzy nie mówią językami

 

Bądź świadomy, że mówienie językami niczego nie dowodzi; raczej fakt niemówienia językami o czymś świadczy. Oznacza to, że osoba, która mówi językami, niekoniecznie jest prawdziwym dzieckiem Bożym, podczas gdy chrześcijanin, który nie mówi językami, pomimo znajomości nauki o mówieniu językami i pomimo faktu, że słudzy Boży modlili się za niego już kilka razy, nie byłby z Boga.

 

4.3- Tak zwani chrześcijanie, którzy uchylają się od chrztu Duchem Świętym

 

Jeśli spotkasz tak zwanych chrześcijan, którzy nie są ochrzczeni w Duchu Świętym, i którzy unikają sesji modlitwy o chrzest Duchem Świętym, wiedz, że są one demony. Wielu z tych zwodzicieli sprawia wrażenie, że szukają chrztu w Duchu Świętym, ale kiedy tylko odbywają się sesje modlitewne o chrzest w Duchu Świętym, używają podstępu, aby uniknąć modlitwy i udają, że przegapili te czasy modlitwy przez niefortunny splot okoliczności. Spotykasz nawet takich, którzy są obecni podczas sesji modlitewnych o chrzest w Duchu Świętym i którzy, gdy tylko modlitwa się nagrzewa, całkowicie uciekają. Są to potężni czarownicy z misją wśród Dzieci Bożych. Prawdziwe dziecko Boże nie ucieka od Ducha Świętego, ani nie czuje się komfortowo bez Ducha Świętego i namaszczenia Ducha Świętego.

 

4.4- Tak zwani chrześcijanie, którzy zwalczają chrzest Duchem Świętym

 

Czasami, kiedy rozpoczynasz modlitwę o chrzest Duchem Świętym, są ludzie, którzy czują się nieswojo i są gotowi uciec, jeśli tylko nadarzy się okazja. Kiedy nie przeciekają, to po prostu dlatego, że utknęły. Po sesji modlitewnej są zazwyczaj rozzłoszczeni i rozpaczliwie próbują znaleźć jakieś oszczerstwo lub bluźnierstwo, które usprawiedliwiłoby ich postawę.

 

Są tacy, którzy narzekają, mówiąc, że zachęcano ich do otwierania ust przed mówieniem językami, tak jakby na ogół mówi się z zamkniętymi ustami. Ci agenci szatana, kiedy nie znajdują prawdziwych tematów do oskarżeń przeciwko Bogu i przeciwko Dzieciom Bożym, fabrykują je. Ludziom szatana nigdy nie zabraknie tematów oskarżeń przeciwko nam. Pamiętaj, że tacy ludzie są agentami szatana na misji wśród Dzieci Bożych.

 

Są też tacy, którzy mówią, że są zgorszeni widząc dzieci Boże toczące duchową walkę w językach. Okazują się bardzo niespokojni, zaniepokojeni i wyglądają, jakby nie wiedzieli, że mówienie językami jest biblijne. Rozpoznasz niektórych z tych agentów szatana. Kiedy organizujesz czasy duchowej wojny, oni po prostu nie mogą tego znieść. Obecność ognia Bożego podczas modlitewnych sesji bojowych poważnie je destabilizuje. Ci ludzie są agentami szatana na misji wśród ludu Bożego. Demony te na ogół nie trwają zbyt długo w Kościele. Dezerterują dopiero po jakimś czasie, czasem tworząc jakieś fałszywe powody, a czasem bez powodów. Musisz odejść od tego rodzaju demonów, jeśli nie chcesz ostudzić swojej gorliwości w chodzeniu z Bogiem. Pamiętaj, że każde prawdziwe dziecko Boże czuje się komfortowo w obecności Boga.

 

4.5- Tak zwani słudzy Boży, którzy zaprzeczają chrztowi Duchem Świętym

 

Jeśli spotkasz tak zwanych pastorów lub sług Bożych, którzy zaprzeczają i sprzeciwiają się chrztowi Duchem Świętym, wiedz, że są agentami szatana. A jest ich tak wielu w dzisiejszym Kościele. W tej liczbie są tacy, którzy twierdzą, że chrzest Duchem Świętym był tylko dla pierwszych uczniów. Nie wpadajcie więc w pułapkę tych demonów, które mówią wam, że nie potrzebujemy chrztu Duchem Świętym.

 

4.6- Tak zwani słudzy Boży, którzy zaprzeczają mówieniu językami

 

Spotykacie także innych tak zwanych sług Bożych, którzy mówią wam, że są ochrzczeni Duchem Świętym, ale którzy zaprzeczają, że mówią o tym językami. Wiedz, że są to demony, które przybyły ze świata ciemności, aby odwrócić cię od drogi Boga. Trzymaj się od nich z daleka.

 

4.7- Tak zwani słudzy Boży, którzy nie mówią językami

 

Dzięki temu poznasz demony: jeśli spotkacie pastorów lub innych tak zwanych sług Bożych, którzy nie mówią językami i którzy są przeciwko chrzcie Ducha Świętego, wiedzcie, że oni są demonami. Podkreśliłem słowo "i", ponieważ możemy spotkać pastorów, którzy nie mówią językami, tylko dlatego, że nawet nie wiedzą, że istnieje mowienie w jezykach. Ponieważ dzisiaj w ślepocie i oszołomieniu każdy może zostać pastorem, można nawet znaleźć pogan, którzy zostali już mianowani pastorami. W tym przypadku mogą to nie być demony, ale po prostu poganie, którzy powinni przyjąć Jezusa Chrystusa i wznowić chrzest wodny, a następnie wyrzec się tego fałszywego tytułu, który im nadano.

 

Lecz jeśli zamiast tego natkniesz się na tak zwanych sług Bożych, którzy nie mówią językami, i którzy wiedzą, że jest język mówiący i którzy są przeciwni mówieniu językami, wiedz, że są demonami. Ogólnie rzecz biorąc, aby oszukać dzieci Boże, demony te mówią, że w dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy uczniowie mówili językami, ludzie wokół nich słyszeli je; sposób mówienia, że jeśli ktoś mówi językami, ludzie wokół nich muszą je automatycznie słyszeć, to znaczy muszą rozumieć, co mówią. Jest to prawdziwe satanistyczne rozumowanie, demoniczne oszustwo, zniechęcające dzieci Boże, aby nie korzystały z tego daru wojennego, jaki dał im Pan. Te demony nie są świadome, że to nie tylko w Dzieje Apostolskie 2 bracia mówili językami. W Dzieje Apostolskie 10:44-46 bracia mówili językami. W Dzieje Apostolskie bracia 19:6 mówili językami. Czy ludzie wokół nich je słyszeli? Umiłowani, uciekajcie od zwodzicieli!

 

5- Konkluzja

 

Umiłowani, jak wskazałem wam powyżej, nie możecie służyć Bogu, nie będąc przyobleczeni w moc Ducha Świętego. Chcę również obudzić wasz umysł do duchowej walki. Niezależnie od tego, czy jesteście z tych, którzy walczą, czy z tych, którzy śpią, wiedzcie, że szatan aktywnie walczy z wami. Więc trzeba się obudzić w końcu ze snu, i rozpocząć walkę. Kiedy modlisz się w językach, są to wielkie duchowe strzały, które kierujesz do obozu wroga. Dlatego modlić się i przemawiać regularnie w językach. Kiedy spędzasz jeden dzień bez modlitwy w językach, opuszczasz pole wolne dla szatana i jego agentów. Im więcej wstawiacie się w językach, tym silniej jesteście duchowo i tym bardziej wygrywacie zwycięstwo dla ludu Bożego. Dlatego nie dziwcie się, że demon-pastorzy pozbawiają was tej broni, mówiąc wam, że mówienie w językach już nie istnieje.

 

Zalecam, aby przywódcy Kościoła zadbali o to, by każdego dnia poświęcali wystarczająco dużo czasu na wstawiennictwo w językach i aby wszystkie dzieci Boże czyniły to samo. Nie ograniczaj się. Dopóki Pan daje wam siłę, kontynuujcie wstawiennictwo. Wolę nie zalecać minimalnego czasu, ponieważ tak szybko, jak zalecany jest minimalny czas, bracia ograniczają się do tego minimum za każdym razem, nawet jeśli mogą zrobić więcej.

 

Wy, dzieci Boże, które wciąż spędzacie czas za ekranami telewizyjnymi, nawracajcie czas marnowania, na czas wstawiennictwa, a zobaczycie rezultat. Alleluja!

 

Łaska niech będzie ze wszystkimi miłującymi Pana naszego,
Jezusa Chrystusa ku nieskazitelności. Amen.

 

Zaproszenie

 

Drodzy bracia i siostry,

 

Jeśli uciekłeś od fałszywych kościołów i chcesz wiedzieć, co powinieneś zrobić, oto dwa rozwiązania, które są ci oferowane:

 

1- Sprawdź, czy wokół ciebie są jakieś inne dzieci Boże, które boją się Boga i pragną żyć zgodnie ze Zdrową Doktryną. Jeśli je znajdziesz, dołącz do nich.

 

2- Jeśli nie znajdziesz żadnego, a chcesz do nas dołączyć, nasze drzwi są dla Ciebie otwarte. Jedyne, o co będziemy Cię prosić, to abyś najpierw przeczytał wszystkie Nauki, które dał nam Pan, a które można znaleźć na naszej stronie internetowej www.mcreveil.org, aby upewnić się, że są one zgodne z Biblią. Jeśli uważasz je za Biblijne i jesteś gotów podporządkować się Jezusowi Chrystusowi i żyć według wymagań Jego Słowa, powitamy cię z radością.

 

Łaska Pana Jezusa Chrystusa niech będzie z wami.

 

Źródło i Kontakt:

Witryna Internetowa: https://www.mcreveil.org
E-mail: mail@mcreveil.org

Kliknij tutaj, aby pobrać tę książkę w formacie PDF